Memurların merakla beklediği ocak ayı zam oranı netleşmek üzere. Son olarak Aralık ayı enflasyon rakamlarının Ocak ayının ilk haftası açıklanması ile son rakam ortaya çıkacak. Asgari ücretten vergi alınmaması durumunun memurlara yansıtılması ile birlikte ilginç durumlar da yaşanmaya başladı.

20 Aralık 2021 tarihinde Bakanlar Kurulu sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarında memurlardan gelir vergisi ve damga vergisinin asgari ücret tutarı kadar olan kısmının vergiden muaf tutulacağı yönünde kamuoyuna bilgi vermiştir. Akabinde bugün komisyonda Gelir Vergisi Kanununda değişiklik yapılması yönünde kanun teklifi komisyondan geçerek genel kurula gönderilmiştir. Maaşların vergiden muaf tutulması kamu personelinde nasıl ve ne şekilde katkı sağlayacağı yönünde merak uyandırmıştır. Bilindiği üzere de kamuda  657 Sayılı Devlet Memurları Kanunun 4/A, 4/B ve 4D maddelerinde belirtilmiştir.

A) Memur: Mevcut kuruluş biçimine bakılmaksızın, Devlet ve diğer kamu tüzel kişiliklerince genel idare esaslarına göre yürütülen asli ve sürekli kamu hizmetlerini ifa ile görevlendirilenler, bu Kanunun uygulanmasında memur sayılır.

Elle yazılmış sorular da inceleniyor: Havuzdaki tüm sorular incelemede Elle yazılmış sorular da inceleniyor: Havuzdaki tüm sorular incelemede


Yukarıdaki tanımlananlar dışındaki kurumlarda genel politika tespiti, araştırma, planlama, Programlama, yönetim ve denetim gibi işlerde görevli ve yetkili olanlar da memur sayılır.

B) Sözleşmeli personel: Kalkınma planı, yıllık program ve iş programlarında yer alan önemli projelerin hazırlanması, gerçekleştirilmesi, işletilmesi ve işlerliği için şart olan, zaruri ve istisnai hallere münhasır olmak üzere özel bir meslek bilgisine ve ihtisasına ihtiyaç gösteren geçici işlerde,  Cumhurbaşkanınca belirlenen esas ve usuller çerçevesinde, ihdas edilen pozisyonlarda, mali yılla sınırlı olarak sözleşme ile çalıştırılmasına karar verilen ve işçi sayılmayan kamu hizmeti görevlileridir,


D) İşçiler: (Değişik birinci cümle: 04 Nisan 2007 tarih 5620/4 madde) (A), (B) ve (C) fıkralarında belirtilenler dışında kalan ve ilgili mevzuatı gereğince tahsis edilen sürekli işçi kadrolarında belirsiz süreli iş sözleşmeleriyle çalıştırılan sürekli işçiler ile mevsimlik veya kampanya işlerinde ya da orman yangınıyla mücadele hizmetlerinde ilgili mevzuatına göre geçici iş pozisyonlarında altı aydan az olmak üzere belirli süreli iş sözleşmeleriyle çalıştırılan geçici işçilerdir.


Gelir Vergisi Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi:
MADDE 1: 31 Aralık 1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (9) numaralı bendinde yer alan "10 kW'a kadar (10 kW dahil)" ibaresi "20 kW'a kadar (20 kW dahil)" şeklinde değiştirilmiştir.


MADDE 2: 193 sayılı Kanunun 23 üncü maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir. "18. Asgari ücretli olarak çalışıp ücret ve ücret sayılan ödemeleri toplamı aylık brüt asgari ücret tutarını aşmayan hizmet erbabının ücretleri (Şu kadar ki asgari ücretli olarak çalışmadığı veya asgari ücret üzerinde ücret aldığı halde anılan istisnadan yararlanıldığının tespiti halinde, istisna nedeniyle ödenmeyen vergiler, vergi zıyaı cezası kesilmek suretiyle gecikme faiziyle birlikte işverenden tahsil olunur)."

MADDE 3: 193 sayılı Kanunun 32 nci maddesinin beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. "Asgari ücretin üzerinde ücret almakla birlikte net ücretleri, asgari ücretliye ödenen net ücretin altında kalanlara, bu tutar ile bu tutarın altında kalındığı aylara ilişkin olarak aylık hesaplanan net ücreti arasındaki fark tutar, ücretlinin asgari geçim indirimine ayrıca ilave edilir."

MADDE 4: 193 sayılı Kanunun;
a) 106 ncı maddesinin birinci fıkrasının (2) numaralı bendinde yer alan "Diğer ücretlerde, gezici olarak çalışanların" ibaresi "Gezici olarak çalışanların" şeklinde değiştirilmiş, bentte yer alan "ücret ve" ibaresi madde metninden çıkarılmıştır.
b) 64 üncü maddesi, 108 inci maddesinin birinci fıkrasının (3) numaralı bendi, 109 uncu maddesinin birinci fıkrasının (2) numaralı bendi ile ikinci ve üçüncü fıkraları, 110 uncu maddesi, 118 inci maddesi ve 122 nci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

YERLERİNE EKLENEN MADDELER:
MADDE 2: 193 Sayılı Kanunun 23 üncü maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir. 18. Hizmet erbabının, ödemenin yapıldığı ayda geçerli olan asgari ücretin aylık brüt tutarından işçi sosyal güvenlik kurumu pirimi ve işsizlik sigorta pirimi düşüldükten sonra kalan tutarına isabet eden ücretleri (Şu kadar ki, istisnayı aşan ücret gelirinin vergilendirilmesinde verginin hesaplanacağı gelir dilim tutarları ve oranları, istisna kapsamındaki tutarlar da dikkate alınarak belirlenir. Ödenecek vergi tutarı, bu suretle bulunan vergi tutarının içinde istisna tutara isabet eden kısım düşülmek suretiyle hesaplanır. İstisna nedeniyle alınmayacak olan vergi ilgili ayda aylık asgari ücret üzerinden hesaplanması gereken vergiyi aşamaz. Birden fazla işverenden ücret alanlarda bu istisna sadece en yüksek ol an ücrete uygulanır.)

MADDE 3: 193 sayılı Kanunun 32 inci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.


MADDE 4: 01 Temmuz 1964 tarihli ve 488 sayılı Damga Vergisi Kanununa ekli (2) sayılı tablonun IV- Ticari ve medeni işlerle ilgili kağıtlar" başlıklı bölümünün (34) numaralı fıkrasında yer alan "ücretlere ilişkin kağıtlar" ibresinden sonra gelmek üzere (Bu maddenin birinci fıkrasının 18 numaralı bendinde düzenlenen ücretlerde istisna, aylık brüt asgari ücrete isabet eden kısım için uygulanır) şeklinde parantez içi hüküm eklenmiştir." kanun teklifi sunulmuştur.

Muafiyet sonrasında kamu çalışanları arasında fazla vergi ödeyen personelin maaşında daha fazla gelir, az vergi ödeyen personelin maaşında daha az gelir olarak geriye dönecektir. Sözleşmeli personelin ekim ayı aylık vergi matrahı 3622 TL civarında olduğu bu personelden 456,26 TL gelir vergisi, 42,99 TL damga vergisi kesildiği buna ilişkin kesinti doğrultusunda personele (bekar ) 268.31 TL'lik asgari geçim indirimi ilave edilmiştir.


Kadrolu personelin ekim ayı aylık vergi matrahı 2645 TL, bu personelden 156,39 TL gelir vergisi, 49,18 TL damga vergisi kesildiği, buna ilişkin kesinti doğrultusunda (bekar) 268,31 TL'lik asgari geçim indirimi ilave edilmiştir.

Sözleşmeli personelden kesilen toplamda 500 TL’lik vergi kesintisi yaşanmayacak,  kadrolu personelden ise 206 TL civarında bir kesinti yapılmayacaktır. Personelin vergiden muaf olması sebebiyle asgari geçim indirimi tutarı (AGİ) ödemesi yapılmayacaktır.

Hazırlanan kanun teklifinde kadrolu personelin 2021 yılında aylık vergi matrahının 2645 TL olduğu biliniyor. Bu haliyle 2022 yılında bile asgari ücretin altında yer aldığı, bu nedenle kadrolu personel hiçbir şekilde asgari ücretin üzerine çıkamayacağından vergi dilimine giremeyecektir.


Kadrolu personelinin emeklilikte karşılaştığı en önemli sorunlardan biride bu muafiyetle tekrar gündeme gelmiştir. Bordrodaki aldığı maaş üzerinden kesintiler yapılamadığından emeklilikte emekli maaşı düşük olmaktadır. Adalet Bakanlığında ise sözleşmeli memurların vergiden dolayı alacağı fark ise Adalet Tazminatı alamaması nedeniyle bir bakıma kadrolu memurlar ile zam oranları dengelenmiş olacak. Aralık ayı enflasyon rakamlarının açıklanması ile birlikte net maaşlar hesaplanmış olacak.

adalet.tv