Sinema Sektörünün Desteklenmesi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 28 Ocak 2021 Tarihli ve 31378 Sayılı Resmi Gazete'de yayınlandı.

Resmî Gazete

28 Ocak 2021 PERŞEMBE

Sayı : 31378

YÖNETMELİK

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

SİNEMA SEKTÖRÜNÜN DESTEKLENMESİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 15/10/2019 tarihli ve 30919 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sinema Sektörünün Desteklenmesi Hakkında Yönetmeliğin 11 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “dağıtım ve tanıtım” ibaresinden sonra gelmek üzere “ile yerli film gösterim” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(3) İlk uzun metrajlı kurgu film yapım, uzun metrajlı sinema film yapım, ortak yapım, çekim sonrası, dağıtım ve tanıtım ile yerli film gösterim destek türlerinde destek tutarının tamamının tek seferde ödenebilmesi için 6183 sayılı Kanunun 10 uncu maddesine uygun ve destek tutarı kadar teminat mektubunun teminat olarak gösterilmesi gereklidir.”

Boğaziçi Rektörü’nden yeni hamle: O hocayı görevden aldı Boğaziçi Rektörü’nden yeni hamle: O hocayı görevden aldı

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 23 – (1) Destek alan, sinema salonunda destek sözleşmesinin imzalanma tarihinden itibaren bir yıl içerisinde en az altı filmi, her biri en az bir hafta süreyle ve toplam gösterim süresi en az on iki hafta olacak şekilde göstermekle yükümlüdür. Filmler, en az ikisi saat 16.00’dan sonra olmak üzere, günde en az üç seans gösterilir.

(2) Filmlerin gösteriminin en az elli koltuk kapasiteli sinema salonlarında ticari amaçla yapılıyor olması gereklidir.

(3) Yıllık destek tutarı; sinema salonunun üç seans tam kapasiteli olarak çalışması durumunda tam bilet tutarı üzerinden elde edilecek hasılatın %30’unu aşamaz.

(4) Destek tutarının %50’si destek sözleşmesinin imzalanmasından, kalan %50’si filmlerin gösteriminin tamamlanmasından sonra fatura, gösterimlere ilişkin bordro ve yapımcı paylarının ödendiğine dair dekontun Genel Müdürlükçe uygun bulunup onaylanmasından sonra ödenir.”

MADDE 4 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5 – Bu Yönetmelik hükümlerini Kültür ve Turizm Bakanı yürütür.