2020 İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) Başvuru ve Uygulama Kılavuzu

Milli Eğitim Bakanlığı 2020 İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) Başvuru ve Uygulama Kılavuzu yayınlandı. Kılavuza göre 5., 6., 7. ve 8. Hazırlık Sınıfı; 9., 10. ve 11. Sınıflar için İOKBS Başvuru tarihleri 5-17 Şubat 2020 tarihleri arasında tamamlanmıştır.

SINAV 17.08.2020, 17:00 17.08.2020, 17:11
2020 İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) Başvuru ve Uygulama Kılavuzu
Sınava Giriş Yeri sınavdan en az 7 gün önce www.meb.gov.tr adresinden yayınlanacaktır. 2020 Yılı İOKBS 5 Eylül 2020 tarihinde saat 10.00'da yapılacak olup sonuçlar 28 Eylül 2020 tarihinde açıklanacak.

ÖĞRENCİ VELİSİ VE OKUL MÜDÜRLÜĞÜNÜN DİKKATİNE

1. Bu kılavuz 17/10/2016 tarihli ve 2016/9487 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe 
konulan “Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Resmî Okullarda Yatılılık, Bursluluk, Sosyal Yardımlar ve Okul Pansiyonları Yönetmeliği” ve Eylül 2016 tarihli ve 2708 sayılı Tebliğler Dergisi’nde yayımlanan “Millî Eğitim Bakanlığı Merkezî Sistem Sınav Yönergesi” hükümlerine göre hazırlanmıştır.

2. İOKBS’ye başvurmuş olan öğrenciler, bu kılavuzda yer alan hükümleri ve ilgili mevzuatta 
belirtilmiş olan hususları kabul etmiş sayılır.

3. Başvuru şartlarını taşımadığı hâlde sınava girerek bursluluk hakkı kazanan öğrenciler 
bursluluk hakkından yararlanamaz.

4. Sınav sonucu açıklandıktan sonra başvuru şartları ile ilgili geriye dönük düzeltme işlemi 
yapılamaz ve öğrenci velisi ile okul müdürlükleri düzeltme talebinde bulunamaz.

5. Okul müdürlükleri bünyesinde kurulan komisyonlar, idari ve mali açıdan sorumlu 
olacaklarından, burslulukla ilgili belgeleri dikkatlice inceleyecekler ve belgelerin eksik ya da yanlış olmaması için öğrenci velilerine rehberlik edeceklerdir. Başvurmak istediği kontenjana ilişkin belgelerini tamamlayan öğrencilerin işlemleri yapılarak “2020 İOKBS ADAY BAŞVURU BİLGİLERİ FORMU” komisyon üyeleri tarafından imzalanacaktır.

6. İOKBS’yi kazanan öğrencilerin bursluluğa yerleştirilmeleri için belirtilen tarihlerde başvuru 
yapmasından öğrenci velisi, bilgilendirme ve elektronik onaylamadan ise okul müdürlüğü sorumludur.

7. İOKBS’yi kazanan öğrencilerin bursluluğa yerleştirilmelerine ilişkin bu kılavuzda yer alan 
kurallar, bu kılavuzun yayım tarihinden sonra yürürlüğe girmiş olan yasama, yürütme ve yargı kararları gereğince değiştirilebilir. Böyle durumlarda izlenecek yol Bakanlıkça belirlenir ve kamuoyuna duyurulur.

8. Emekli öğretmenlerin bilgilerinin MEBBİS kayıtlarında yer almaması hâlinde bu durumdaki 
öğretmenlerin başvuru süresi içerisinde emekli olduklarına dair belgeyle birlikte il/ilçe millî eğitim müdürlüklerine başvurarak durumlarını MEBBİS kayıtlarına işletmeleri gerekmektedir. 

GENEL AÇIKLAMALAR

1. Bu kılavuzda; İOKBS’nin uygulanması ve İOKBS’yi kazanan öğrencilerin bursluluğa 
yerleştirilmeleri ile ilgili usul ve esaslar yer almaktadır.

2. 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11’inci sınıflara yönelik olarak İOKBS, 05 Eylül 2020 
tarihinde Türkiye saati ile saat 10.00’da yapılacaktır.

3. İOKBS, başvuru sayısına bağlı olarak gerekli görülen tüm sınav merkezlerinde 
gerçekleştirilecektir.

4. Sınav başvurusu 05-17 Şubat 2020 tarihleri arasında yapılacaktır. Başvuru şartlarını taşıyan 
öğrencilerin başvurusu okul müdürlüğünce sistem üzerinden onaylanacaktır.

5. Öğrenciler “2020 İOKBS Başvuru ve Uygulama Kılavuzu”na ve ilgili mevzuata, 
http://www.meb.gov.tr ve http://odsgm.meb.gov.tr internet adreslerinden ulaşabileceklerdir.

6. Öğrencilerin sınav başvurusunun yapılabilmesi için elektronik ortamdaki bilgilerinin güncel 
olması gerekmektedir.

7. Açık Öğretim Lisesi, Meslekî Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve 
Açık Öğretim Ortaokulu öğrencileri bursluluktan yararlanamayacaklardır.

8. Taksirli suçlar ile kabahat nevînde olanlar dışında işlenilen suçtan dolayı hükümlü bulunan 
öğrenciler bursluluk sınavına başvuramayacaklardır.

9. Özel öğretim kurumlarında öğrenim gören öğrenciler İOKBS’ye müracaat edebilecekler; 
sınavı kazananlar Millî Eğitim Bakanlığına bağlı yurt içindeki resmî, örgün okul/kurumlara (ortaokul, imam hatip ortaokulları ile ortaöğretim kurumları) 02 Ekim 2020 tarihine kadar kayıt/nakil yaptırmaları hâlinde bu haklarından yararlanabileceklerdir.

Ancak Kanunlarla Özel Hak Tanınan Öğrencilerin (Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Resmî 
Okullarda Yatılılık, Bursluluk, Sosyal Yardımlar ve Okul Pansiyonları Yönetmeliği’nin 5’inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan), özel okullara devam etmeleri durumunda da bursluluk hakları devam edecektir.

10. Ortaöğretim kurumlarında ortaöğretim süresi boyunca, bir defaya mahsus olmak üzere, 
parasız yatılı öğrenciler bursluluğa, burslu öğrenciler parasız yatılılığa geçebilir. Burslu öğrencilerin parasız yatılılığa geçişleri sınavsız, parasız yatılı öğrencilerin bursluluğa geçişleri ise Bakanlıkça her yıl merkezî sistemle yapılan bursluluk sınavına başvuru şartlarını taşımaları ve sınavı kazanmaları hâlinde gerçekleşecektir. Parasız yatılı olarak öğrenimine devam eden öğrencilere ayrıca burs verilmez.

11. İOKBS’ye başvuran öğrencilerin başvurularında; belgelerin eksik ve yanlış olmaması için 
öğrenci velilerine rehberlik edilmesi, başvuru şartları ve özellikle mali durum ile kontenjan türüyle ilgili belgelerin tam olup olmadığının okul müdürlüklerince kurulan komisyon aracılığı ile kontrol edilmesi ve “2020 İOKBS ADAY BAŞVURU BİLGİLERİ FORMU”nun komisyon üyelerince de imzalandıktan sonra başvurunun okul müdürü tarafından elektronik ortamda onaylanması gerekmektedir.

12. Bu kılavuzda yer alan iş ve işlemleri zamanında ve eksiksiz olarak yerine getirmeyen il/ilçe yöneticileri, okul müdürleri ve komisyon üyeleri hakkında ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda işlem yapılacaktır.

1. BAŞVURU ŞARTLARI

a. Türkiye Cumhuriyeti veya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

b. Mevzuatta belirtilen kayıt ve kabul şartlarını taşımak,

c. Ortaokullar, imam hatip ortaokulları veya özel eğitim ortaokullarının 5’inci, 6’ncı, 7’nci ve 
8’inci sınıfları ile ortaöğretim kurumlarının hazırlık sınıfı, 9’uncu, 10’uncu ve 11’inci sınıflarında öğrenci olmak,

ç. İlköğretim ve ortaöğretim okullarında, sınavın yapıldığı ders yılında okul değiştirme 
yaptırımı/ cezası almamış olmak,

d. Ailenin bir önceki mali yıla ait yıllık gelir toplamından fert başına düşen net miktarın, içinde 
bulunulan mali yılın Merkezî Yönetim Bütçe Kanunu’nda belirtilen Millî Eğitim Bakanlığı okul pansiyon ücretinin en azının 4 (dört) katını geçmemesi kaydıyla maddi imkânlardan yoksun bulunmak. Ailenin 2019 senesi yıllık gelir toplamından fert başına düşen toplam miktarın 2020 Mali Yılı için tespit edilen 14.640,00 (ondörtbinaltıyüzkırk) TL’yi geçmemesi gerekir. Aile gelirinin tespitinde ailenin 2019 yılında elde ettiği tüm gelirleri esas alınacaktır.

Kanunlarla Özel Hak Tanınan Öğrenciler hariç, ailenin fert başına düşen geliri bu 
rakamı geçen öğrencilerin İOKBS başvuruları, kontenjan durumlarına bakılmaksızın kabul edilmeyecektir.

Maddi imkânlardan yoksun olma durumu:

Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Resmî Okullarda Yatılılık, Bursluluk, Sosyal Yardımlar ve 
Okul Pansiyonları Yönetmeliği’nde yer alan “EK-1 Öğrenci Ailesinin Maddî Durumunu Gösterir Beyanname” de öngörülen ve bu beyana esas olan gelirin tespitinde;

 EK-1 Öğrenci Ailesinin Maddi Durumunu Gösteren Beyanname ile beyana esas olan velinin 
ve eşi çalışıyor ise aynı zamanda eşinin, bütün yıllık gelir durumunu gösteren vergi dairesi, muhasebe birimi veya ilgili kişi, kurum ve kuruluşlardan alınacak 2019 yılına ait 12 aylık toplam gelirlerini (çalıştığı ve çalışmadığı aylar ile birlikte) gösteren belge,

 Velinin ve eşinin bakmakla yükümlü olduğu anne ve babası ile ilgili tedavi yardımı 
beyannamesi, varsa bakmakla yükümlü olduğu diğer şahıslarla ilgili mahkeme kararı örneği,

 Velinin ve varsa eşinin bakmakla yükümlü olduğu aile üyelerinin T.C. kimlik numaraları ile 
doğum tarihlerinin yazılı beyanı esastır.

 “Kanunlarla Özel Hak Tanınan Öğrenciler”den durumlarını belgelendirmeleri kaydıyla 
EK-1’de yer alan Öğrenci Ailesinin Maddi Durumunu Gösteren Beyanname istenmez.

1.1. Kontenjan Dağılımı:

1) Her yıl tespit edilen parasız yatılılık veya bursluluk kontenjanlarının;

a) %10’u “Kanunlarla Özel Hak Tanınan Öğrenciler”e,

b) %5’i Bakanlığa bağlı resmî okul veya kurumlarda kadrolu veya sözleşmeli olarak 
çalışan, emekli olan veya vefat eden öğretmenlerin öğrenci olan çocuklarına,

c) %5’i ailesinin oturduğu yerleşim biriminde ortaokul, özel eğitim ortaokulu veya imamhatip ortaokulu bulunmayan öğrencilere,

ç) %80’i (a), (b) ve (c) bentleri dışında kalan öğrencilere 
ayrılır.

2) Birinci fıkradaki kontenjanlardan; (a) ve (c) bentlerinde belirtilen kontenjanların dolmaması 
hâlinde kalan kontenjan diğer öğrencilere ayrılan %80’lik kontenjana ilave edilir. (b) Bendinde ayrılan %5’lik kontenjanın dolmaması hâlinde ise kalan kontenjan, öğretmen dışındaki Bakanlık merkez, taşra ve yurt dışı kadrolarında çalışan diğer eğitim personelinin çocukları için kullanılır, dolmaması hâlinde ise kalan kontenjan %80’lik kontenjana ilave edilir.

Başvuru şartları altındaki tüm maddeler için verilen beyanlar ve belgeleri incelemek amacıyla 
okul müdürünün, ilgili müdür yardımcısının veya görevlendirilen bir müdür yardımcısının başkanlığında, en az 2 (iki) üye öğretmenin yer aldığı bir komisyon oluşturulacaktır. Bu komisyon tarafından, maddi durumları 2020 Mali Yılı için tespit edilen miktarı geçmeyen ve kontenjanla ilgili durumunu belgelendiremeyen öğrencilerin başvuruları incelenip gerekli düzeltmelerin yapılmasından sonra (ç) bendi kontenjanından müracaatları sağlanacaktır.

2. BAŞVURU İŞLEMLERİ

2.1. Yurt İçindeki Öğrencilerin Sınav Başvuru İşlemleri

a. Başvuru işlemleri http://www.meb.gov.tr, http://odsgm.meb.gov.tr veya https://eokul.meb.gov.tr internet adreslerinden yapılabilecektir.

b. Sınav başvuruları 05-17 Şubat 2020 tarihleri arasında alınacaktır.

c. Öğrenci velisi, çocuğunun başvuru şartlarını taşıması hâlinde, öğrencinin öğrenim gördüğü 
okul müdürlüğünde sınav başvurusunu yapabilecektir.

ç. Öğrenci velisi, “EK-1 Öğrenci Ailesinin Maddî Durumunu Gösterir Beyanname” ve 
eklerini, okul müdürlüğüne teslim edecek ve başvurunun yapılmasını sağlayacaktır. Başvuru işlemi yapılırken öğrenciyle ilgili elektronik ortamdan alınan bilgiler velisi tarafından kontrol edilerek (adı/soyadı, ana adı, baba adı, cinsiyeti, doğum yeri, doğum tarihi, sınavda tedbir hizmeti alınmasını gerektirecek özel eğitim ihtiyacı/engel durumu, alanı/dalı, sınıfı) varsa yanlışlıklar başvurudan önce düzeltilmelidir.

d. Sınav başvurusu elektronik ortamda okul müdürlüğü tarafından yapılacaktır. Başvurunun 
yapıldığına dair okul müdürlüğü tarafından onaylanan ve veli tarafından imzalanan başvuru belgesi sınav bitimine kadar saklanacaktır.

e. Başvuru onaylandıktan sonra elektronik ortamda yapılacak değişiklikler başvuru 
bilgilerini değiştirmeyecektir. Bu nedenle onaylama işleminden önce bilgilerin doğruluğu veli ve okul yöneticilerince titizlikle incelenmelidir. Bundan sonra yapılan başvurular ve talepler kesinlikle dikkate alınmayacaktır.

2.2. KKTC ve Yurt Dışındaki Öğrencilerin Sınav Başvuru İşlemleri

Yurt dışında e-Okul sistemine kayıtlı T.C. vatandaşı olan öğrenciler sistem üzerinden, KKTC 
vatandaşı olan öğrenciler ise KKTC kimlik numarası ile eğitim ataşeliği/müşavirliği üzerinden başvuru yapabileceklerdir.

 Yurt dışında e-Okul sistemine kayıtlı olmayan okullarda öğrenim gören öğrenciler, 

30/05/2019 tarihli 30789 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Millî Eğitim Bakanlığı Denklik Yönetmeliği” dikkate alınarak denklikleri yapıldıktan sonra sınava başvuru yapabileceklerdir. 

Yurt dışında e-Okul Sistemine kayıtlı olmayan okullarda öğrenim gören öğrenciler;

a. Millî Eğitim Bakanlığı Denklik Yönetmeliği dikkate alınarak denklikleri yapıldıktan sonra 
başvurularını Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçilik, Başkonsolosluk veya Konsoloslukları üzerinden yapabileceklerdir.

b. Kılavuzda yer alan “EK 2–Yurt Dışında e-Okul Sistemine Kayıtlı Olmayan Öğrenciler İçin 
İOKBS Başvuru Formu”nu eksiksiz ve doğru bilgilerle dolduracak ve yurt dışında bulunan Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçilik, Başkonsolosluk veya Konsolosluk yetkililerine onaylatacaklardır.

c. Yurt dışında öğrenim görüp e-Okul sistemine kayıtlı olmayan öğrencilere ait belgeler 
Büyükelçilik, Başkonsolosluk veya Konsolosluklarca [email protected] e-posta adresine başvuru süresinde gönderilecektir. Ayrıca e-posta yolu ile gönderilen belgelerin asılları da Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü Emniyet Mahallesi, Milas Sokak, No:8 Teknikokullar/Yenimahalle/ANKARA adresine en geç 21 Şubat 2020 tarihinde ulaşacak şekilde gönderilmelidir.

Yurt dışında e-Okul sistemine kayıtlı olmayan okullarda öğrenim gören öğrencilerden istenecek belgeler;

-Bir adet vesikalık fotoğraf
-Geçerli kimlik belgesi fotokopisi
-Onaylı denklik belgesi
-“EK 1– Öğrenci Ailesinin Maddî Durumunu Gösterir Beyanname” ve eklerinin eksiksiz ve doğru bilgilerle doldurulmuş bir nüshası
-“EK 2–Yurt Dışında e-Okul Sistemine Kayıtlı Olmayan Öğrenciler İçin İOKBS Başvuru Formu”nun eksiksiz ve doğru bilgilerle doldurulmuş bir nüshası 

 Ayrıca postadan kaynaklı mağduriyetlerin oluşmaması için öğrencilerin/velilerin, bu belgeleri tarattıktan sonra başvuru süresi içinde eksiksiz ve tam olarak [email protected] e-posta adresine göndermeleri gerekmektedir. Faks yoluyla gelen formlar kabul edilmeyecektir.

 Yurt dışından sınavlara girmek için başvuru yapan öğrencilerin belgelerinde eksiklik varsa 
bu öğrenciler sınavlara giremeyeceklerdir. KKTC ve yurt dışından başvuru yapan öğrencilerden sınavı kazananlar, 2020-2021 öğretim yılından itibaren MEB’e bağlı yurt içindeki resmî örgün okul/kurumlarda (ortaokul, imam hatip ortaokulları ile ortaöğretim kurumları) öğrenimlerine devam etmeleri hâlinde bursluluktan yararlanabileceklerdir. Yurt dışındaki okullarda öğrenimine devam eden veya bu okullara kayıt yaptıran öğrencilerin burslulukları iptal edilecektir. 

3. BAŞVURUNUN GEÇERSİZ SAYILACAĞI DURUMLAR

Öğrencinin;

a. Elektronik ortamdaki bilgilerinde eksiklik, hata veya çelişki varsa,
b. Okul müdürlüğü, elektronik ortamda başvurusunu onaylamamışsa,
c. Başvurusu için gerekli bilgi ve belgeler eksiksiz olarak okul müdürlüğüne teslim edilmemişse,
ç. Yurt dışında e-Okul sistemine kayıtlı olmayan okullarda öğrenim gördüğü hâlde, denkliği usulüne uygun düzenlenmemişse başvurusu geçersiz sayılır.

4. OKUL MÜDÜRLÜKLERİNİN YAPACAĞI İŞLEMLER

a. Okulunda kayıtlı öğrencilerin elektronik ortamdaki bilgilerinin doğruluğunu ve güncelliğini 
başvuru süresi içerisinde kontrol ve takip etmek; eksiklik, hata veya çelişki bulunması hâlinde velisi ile işbirliği yapılarak bilgileri güncellemek,

b. İOKBS’ye başvurmak isteyen ve şartları taşıyan öğrencilere/velilere başvuru ve tercih 
işlemleriyle ilgili rehberlik etmek, başvuruda istenen belgeleri ve başvuru takvimini okul panosunda/internet adresinde duyurmak,

c. Velilerin ve öğrencilerin talep etmeleri hâlinde “2020 İOKBS Başvuru ve Uygulama 
Kılavuzu”na, http://www.meb.gov.tr veya http://odsgm.meb.gov.tr internet adreslerinden ulaşmalarını sağlamak,

ç. Okulunda sınav tedbir hizmeti alması gereken ve özel eğitim ihtiyacı olan öğrenci varsa bu 
öğrenci velisini okulun bağlı bulunduğu Rehberlik ve Araştırma Merkezi (RAM) Müdürlüğüne yönlendirerek bu bilgilerinin MEBBİS-RAM modülüne işlenip işlenmediğini e-Okul sisteminden takip etmek,

d. Özel eğitim ortaokulları ile özel eğitim meslek liselerinde öğrenim gören engelli öğrenciye 
ait “Engelli Sağlık Kurulu Raporu ya da Çocuklar İçin Özel Gereksinim Raporu (ÇÖZGER)”, “Engelli Kimlik Kartı” veya “Engelli Bilgisinin İşlendiği T.C. Nüfus Cüzdanı/Kimlik Kartı”nı başvuru tarihlerinde RAM’a topluca göndermek ve bu konuda öğrenci velilerini bilgilendirmek,

e. Komisyon olarak, İOKBS’ye başvuracak öğrencilerin başvuru şartlarını taşıyıp 
taşımadıklarını, özellikle de kontenjan türüyle ilgili belgeye sahip olup olmadıklarını kontrol etmek, “2020 İOKBS ADAY BAŞVURU BİLGİLERİ FORMU”nun imzalanmasını takip etmek ve onay ekranı üzerinde gerekli kontrolleri de yaparak onaylamak,

f. Başvuru şartlarını taşıyan öğrencilerin başvurusunu e-Okul sisteminde onaylamak, 
başvurunun 2 (iki) adet çıktısını alarak veliye inceletip imzalatmak ve mühürleyerek 1 (bir) tanesini öğrenci velisine teslim etmek, diğerini okul müdürlüğünde muhafaza etmek; başvuru şartlarını taşımayan öğrencilerin başvurularını reddetmek,

g. Okulun internet bağlantısının olmaması veya herhangi bir aksaklık nedeniyle başvuru 
onayının yapılamaması durumunda gerekli tedbirleri alarak başka bir okul veya il/ilçe millî eğitim müdürlüğünün internet erişim imkânlarını kullanarak öğrenci başvurularını onaylamak,

ğ. Fotoğraflı sınav giriş belgesini elektronik ortamdan alarak onaylayıp öğrencinin sınava 
gireceği salon ve sırada hazır bulundurmak,

h. Öğrencilerin İOKBS'ye başvuru ve kayıt/kabul süresinde “EK-1 Öğrenci Ailesinin Maddî 
Durumunu Gösteren Beyanname” ve eklerindeki bilgilerinin doğruluğunu ilgili yerlerden araştırmak. Araştırma sonucunda velinin yanlış beyanda bulunduğunun tespiti hâlinde öğrenci velisi hakkında yasal işlem yapmak üzere durumu ilgili makamlara bildirmek ve öğrencinin başvurusunu veya bursluluk hakkını iptal etmek,

ı. Sınavı kazanan öğrencilerin sınav sonuç belgelerini çıkarmak ve ilgilileri bilgilendirmek.

 Başvurusu elektronik ortamda (e-Okul/e-MESEM) onaylanmayan öğrenciler 
değerlendirmeye alınmayacak ve sınava katılamayacaklardır.

5. İL/İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜKLERİNİN YAPACAĞI İŞLEMLER

a. e-Okul sistemi “Millî Eğitim Müdürlüğü İşlemleri” bölümünde yer alan raporlar üzerinden 
okul müdürlüklerince yapılan başvuruları izlemek, 

b. Başvuruların, süresi içinde okullarda yapılması ve onaylanmasıyla ilgili tedbirleri almak,

c. Sistemde bekleyen başvurusu bulunan okul müdürlüklerini, başvuru onay süresi bitmeden 
önce onay işlemini tamamlamaları için uyarmak,

ç. Sınava girecek özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerin RAM’da sınav hizmeti ile ilgili 
ihtiyaçlarının MEBBİS-RAM modülünde öncelikli olarak işlem görmesini sağlamak,

d. Sınav günü bu kılavuzun 7’nci maddesinde açıklanan özel eğitim ihtiyacı olan öğrenciler 
için gerekli tedbirleri alarak, oluşabilecek sorunları yerinde ve bu kılavuz hükümleri doğrultusunda çözmek.

e. Mücbir sebepten başka illerde bulunan öğrencilerin dilekçe ve diğer başvurularını kabul 
ederek Bölge Sınav Yürütme Komisyonlarına bildirmek.

6. SINAV GİRİŞ YERİ VE BELGESİ

Öğrencinin sınav giriş yeri, salonu, sıra numarası, alacağı sınav tedbir hizmeti gibi bilgiler sınavdan en az 7 gün önce www.meb.gov.tr internet adresinden yayımlanacaktır.

Fotoğraflı sınav giriş belgesi elektronik ortamda okul müdürlükleri tarafından alınacak, 
mühürlenerek onaylandıktan sonra öğrencinin sınava gireceği salon ve sırada hazır bulundurulacaktır. Sınav giriş belgesi posta yoluyla gönderilmeyecektir. Fotoğraflı sınav giriş belgesinde öğrencinin kimlik bilgileri ile sınava gireceği sınav bölgesi (il/ilçe), bina, salon ve sıra bilgileri yer alacaktır. Öğrenci, fotoğraflı sınav giriş belgesinde yer alan sınav bölgesinde, binada, salonda ve sırada sınava girecektir.

Mücbir sebepten (nakil, zorunlu ikamet değişikliği, mevsimlik işçi, yurt dışından gelmiş 
olanlar, tayin nedeniyle yer değişikliği gibi) başka illerde bulunan öğrencilerin velileri, öğrencinin durumunu anlatan dilekçe ve belgeler ile sınava girmek istedikleri il/ilçe millî eğitim müdürlüklerine sınav tarihinden en az 10 gün önce başvuru yapacaklardır. Dilekçeler, Bölge Sınav Yürütme Komisyonları tarafından değerlendirilerek başvurusu uygun görülen öğrencilerin sınava katılmaları sağlanacaktır.

Doğal afet, yangın, karantina ve benzeri olağanüstü durumlarda Bölge Sınav Yürütme Komisyonunun teklifi üzerine ÖDSGM’nin uygun görüşü ile öğrencinin sınav yeri değiştirilebilecektir. Özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerin fotoğraflı sınav giriş belgesinde, sınavda alacağı sınav tedbir hizmeti de yer alacaktır.

7. ÖZEL EĞİTİM İHTİYACI OLAN ÖĞRENCİLERLE İLGİLİ İŞLEMLER

a. Özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerin sınavlarda engel durumlarına uygun hizmet 
alabilmeleri ve bu öğrencilerin bilgilerinin sisteme işlenmesi amacıyla; kayıtlı olduğu okulun bulunduğu bölgede hizmet veren RAM’a müracaat etmesi zorunludur. RAM adreslerine ilişkin bilgilere http://orgm.meb.gov.tr/alt_sayfalar/kurum.asp internet adresinden ulaşılabilir. 

b. Okul müdürlüğü, velinin görüşünü de alarak öğrencilerin sınav tedbir hizmetiyle ilgili olarak 
RAM’a yönlendirilmesinden ve takibinden birinci derecede sorumludur.

c. RAM’da yapılacak işlemlerde özel eğitim ihtiyacı olan öğrencinin, (evde veya hastanede 
eğitim hizmeti alanlar hariç) kendisinin de bulunması gerekmektedir.

ç. Sınavlarda öğrencilere gerekli tedbirlerin alınabilmesi için; öğrenci velisi tarafından 
“Engelli Sağlık Kurulu Raporu ya da Çocuklar İçin Özel Gereksinim Raporu (ÇÖZGER)”, ”Engelli Kimlik Kartı” veya “Engelli Bilgisinin İşlendiği T.C. Nüfus Cüzdanı/Kimlik Kartı” veya hâlen devam eden İl/İlçe Özel Eğitim Hizmetleri Kurulunca alınmış yerleştirme (resmî tedbir) kararı belgelerinin örneğiyle RAM’a başvuru yapılması gerekmektedir.

d. Belirtilen belgelerin aslı, noter tasdikli örneği veya belgeyi düzenleyen ilgili makamca “Aslı 
gibidir” onayı olanların dışında herhangi bir rapor veya belge kabul edilmeyecektir. Ancak özel eğitim ortaokulları ile özel eğitim meslek liseleri müdürlüklerince resmî yazıyla engel durumunu bildiren sağlık kurulu raporunun örneğinin RAM’a gönderilmesi hâlinde, raporun aslı istenmeyecektir. Üzerinde tahribat, silinti ve kazıntı olan raporlar geçersiz sayılacaktır.

e. Özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilere RAM tarafından, MEBBİS-RAM modülüne 
işlenen bilgiler doğrultusunda sınav tedbir hizmeti verilecektir. Başvuru yapıldıktan sonra başvurunun sisteme işlendiğine dair belge, öğrenci velisi tarafından RAM görevlisinden alınacaktır. Sistemde bilgileri yer almayan öğrencilere sınav tedbir hizmeti verilmeyecektir.

f. Öğrencilerin engel durumlarını beyan ettiği belgelerin bir örneği RAM tarafından 
saklanacak, ÖDSGM’ye gönderilmeyecektir.

g. Özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerin velileri, çocuklarının bu durumlarıyla ilgili işlemlerini 
en geç 17 Şubat 2020 tarihine kadar RAM’a yaptırmaları gerekmektedir. Söz konusu MEBBİS-RAM modülünde özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilere sınav tedbir hizmeti sunulması amacıyla belirlenen süre tamamlandıktan sonra herhangi bir işlem yapılmayacağından velilerin bu konuda dikkatli olmaları gerekmektedir.

ğ. Özel eğitim ihtiyacı olan öğrenciler, sürekli kullandıkları araç–gereç ve cihazları 
kendilerinin getirmesi kaydıyla sınavda kullanabileceklerdir.

 Aşağıda engel durumları belirtilen öğrenciler, tek kişilik salonlarda sınava alınacaktır. 
Ancak, il/ilçe millî eğitim müdürlüklerine velisinin yazılı başvurusu üzerine diğer öğrencilerle birlikte sınava girmek isteyen öğrencilere tek kişilik sınav tedbiri uygulanmayacak olup bu öğrenciler sadece ek süre tedbirinden yararlanacaktır.

 Konu hakkında verilen dilekçeler il/ilçe millî eğitim müdürlükleri tarafından resmî 
yazı ekinde ÖDSGM’ye gönderilecektir.

7.1. Görme Yetersizliği Olan Öğrenciler

7.1.1. Az Gören Öğrenciler

Az gören grubuna miyop, hipermetrop, astigmatizm, karma gözlükle/lensle düzeltilen görme 
kusurları dâhil edilmemektedir. Az gören öğrenciler, tek kişilik salonda sınava alınacaktır. Bu öğrencilere 30 dakika ek süre verilecektir. Ayrıca aşağıda belirtilen seçeneklerden biri tercih edilecek ve bu doğrultuda öğrenci için sınavda düzenleme yapılacaktır:

a. 18 punto büyüklüğünde soru kitapçığı ve normal puntolu cevap kâğıdı.

b. Okuyucu kodlayıcı eşliğinde 18 punto büyüklüğünde soru kitapçığı ve normal puntolu 
cevap kâğıdı. 

Az gören öğrencilerin soru muafiyeti olmayacak, başarı puanı tüm sorular üzerinden 
hesaplanacaktır.

7.1.2. Total Düzeyde Görme Yetersizliği Olan (Hiç Görmeyen) Öğrenciler

Total düzeyde görme yetersizliği olan öğrenciler okuyucu ve kodlayıcı eşliğinde tek kişilik 
salonlarda sınava alınacaktır. Bu öğrencilere 30 dakika ek süre verilecektir.

Total düzeyde görme yetersizliği olan öğrencilerin soru muafiyeti olmayacaktır. Sınavda resim, 
şekil ve grafik içeren sorular yerine eş değer sorular yer alacaktır. Başarı puanı tüm sorular üzerinden hesaplanacaktır.

7.2. İşitme Yetersizliği Olan Öğrenciler

İşitme yetersizliği olan öğrenciler tek kişilik salonlarda sınava alınacaktır. Bu öğrencilere 30 
dakika ek süre verilecektir.

7.3. Ruhsal ve Duygusal Bozukluğu Olan Öğrenciler

Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu olan öğrenciler tek kişilik salonlarda sınava 
alınacaktır. Bu öğrencilere 30 dakika ek süre verilecektir. Özel öğrenme güçlüğü olan öğrenciler tek kişilik salonlarda sınava alınacaktır. Bu öğrencilere 30 dakika ek süre verilecektir. Tercih etmeleri durumunda okuyucu ve kodlayıcı eşliğinde sınava alınacaklardır.

7.4. Otizm Spektrum Bozukluğu Olan Öğrenciler

Otizm spektrum bozukluğu olan (rett sendromu, asperger sendromu, dezintegratif bozukluk, 
atipik otizm) öğrenciler tek kişilik salonlarda sınava alınacaktır. Bu öğrencilere 30 dakika ek süre verilecektir. Tercih etmeleri durumunda okuyucu ve kodlayıcı eşliğinde sınava alınacaklardır.

7.5. Bedensel Yetersizliği Olan Öğrenciler

Yazma becerisini engelleyecek derecede ince motor becerilerde engeli olan ya da yazma 
becerisini engelleyecek uzuv kaybı (ampüte) olan öğrenciler tek kişilik salonlarda sınava alınacaktır. Bu öğrencilere 30 dakika ek süre verilecektir. Bu öğrencilere RAM tarafından
yapılan değerlendirme sonucuna göre kodlayıcı verilecektir.

Kaba motor becerilerinde yetersizliği bulunan ortez, protez, yardımcı araç gereç kullanan 
öğrenciler giriş katlarda bulunan salonlara diğer öğrencilerle birlikte yerleştirilecek olup bu öğrencilere ek süre verilmeyecektir.

7.6. Süreğen Hastalığı Olan Öğrenciler

a. Sağlık problemlerinin zorunlu kıldığı durumlarda süreğen hastalığı olan öğrenciler tek kişilik 
salonlarda sınava alınacaktır. Bu durumda olan öğrencilere ek süre verilmeyecektir.

b. Tip 1 diyabet (şeker hastası), astım, hipertansiyon ve epilepsi hastalıklarından dolayı sürekli 
ilaç kullanan öğrenciler diğer öğrencilerle aynı salona yerleştirilecektir.

Tip 1 diyabet hastalığı olan öğrencilerin yanlarında kutu meyve suyu veya paket içindeki 
karbonhidrat içeren gıdaları bulundurmalarına, hipoglisemi (ani kan şekeri düşmesi) durumunda bunları tüketmelerine ve kan şekeri ölçüm cihazı ile kan şekerini ölçmelerine izin verilecektir. Ayrıca bu öğrencilerin hiperglisemi (ani kan şekeri yükselmesi) durumunda oluşabilecek tuvalet ihtiyacının yedek gözetmen eşliğinde giderilebilmesi için izin verilecektir. Bu durumda olan öğrencilerle ilgili olarak Bölge Sınav Yürütme Komisyonları bilgilendirilecektir.

7.7. Evde veya Sağlık Kuruluşunda Eğitim Alan Öğrenciler

Evde veya sağlık kuruluşunda eğitim hizmeti alan öğrencilere engel türlerine göre sınav tedbir 
hizmeti sunulabilmesi için MEBBİS-RAM modülünde işlem yapılması gerekmektedir. Bu nedenle, veliler / vasiler tarafından öğrencilerin sınava alınacağı adresin belirtildiği dilekçe ile il/ilçe millî eğitim müdürlüğüne başvurmaları hâlinde evde veya sağlık kuruluşlarında sınav tedbir hizmeti verilecektir. Bu dilekçeler il/ilçe millî eğitim müdürlükleri aracılığıyla ÖDSGM’ye gönderilecektir.

7.8. Zihinsel Yetersizliği Olan Öğrenciler

Zihinsel yetersizliği olan öğrenciler tek kişilik salonlarda sınava alınacaktır. Bu öğrencilere 30 
dakika ek süre verilecektir. Ayrıca yapılacak tercih doğrultusunda okuyucu ve kodlayıcı eşliğinde öğrencinin sınava girmesi için gerekli düzenleme yapılacaktır.

8. SINAVIN KAPSAMI

5-6-7. Sınıflar için Türkçe'den 25, Matematik'ten 25, Fen Bilimleri'nden 25, Sosyal Bilgiler'den 25 soru sorulacak. 8. Sınıflar için Türkçe'den 25, Matematik'ten 25, Fen Bilimleri'nden 25, Sosyal Bilimler (T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük ile Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi)'den 25 soru sorulacak. Hazırlık Sınıfı (8. Sınıf müfredat programından hazırlanacaktır.) için Türkçe'den 25, Matematik'ten 25, Fen Bilimleri'nden 25, Sosyal Bilimler (T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük ile Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi)'den 25 soru sorulacak. 9-10-11. Sınıflar için Türk Dili ve Edebiyatı'ndan 25, Matematik'ten 25, Fen Bilimleri (Fizik, Kimya ve Biyoloji)'nden 25, Sosyal Bilimler (Tarih, Coğrafya ile Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi)'den 25 soru sorulacak.

 Sınavda, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersinden muaf olan öğrenciler için;
 5, 6 ve 7’nci sınıflara Sosyal Bilgiler dersinden,
 8, hazırlık sınıfı, 9, 10,11’inci sınıflara Sosyal Bilimler derslerinden (aynı sınıf seviyesindeki öğrencilerin Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi soru sayısı oranında) sorular yer alacaktır. 

9. SINAV UYGULAMASI

a. Sınav, 05 Eylül 2020 tarihinde tüm sınav merkezlerinde Türkiye saati ile 10.00’da merkezî sistemle aynı anda başlatılıp tek oturum şeklinde gerçekleştirilecektir.

b. Sınavda 4’er seçenekli 100 soru sorulacak, sınav süresi 120 dakika olarak uygulanacaktır.

c. Kimlik kontrolleri ve salonlara yerleştirmenin zamanında yapılabilmesi için öğrenciler 
saat 09.30’da fotoğraflı sınav giriş belgelerinde belirtilen salona alınmak üzere hazır bulunacaktır. Öğrenciler sınava gelirken yanlarında fotoğraflı sınav giriş belgesi ile geçerli kimlik belgesi (T.C. kimlik numaralı nüfus cüzdanı/T.C. kimlik kartı veya geçerlilik süresi devam eden pasaport, pasaportları olmayan KKTC vatandaşları için fotoğraflı ve kimlik numaralı KKTC kimlik kartı), koyu siyah ve yumuşak kurşun kalem, kalemtıraş ve leke bırakmayan yumuşak silgi bulunduracaktır.

ç. Geçerli kimlik belgesi yanında olmayan öğrenciler sınava kesinlikle alınmayacaktır.

 Nüfus cüzdanlarını değiştirmek için nüfus müdürlüklerine başvuru yapan ve nüfus
cüzdanları alınan öğrenciler, nüfus müdürlüklerince kendilerine verilen fotoğraflı, imzalımühürlü/barkodlu-karekodlu geçici kimlik belgesi/T.C. kimlik kartı talep belgesi ile sınava alınabilecektir.

d. Öğrenciler üzerlerinde, kullanımı doktor raporu ile belirlenen hasta veya engellilere ait 
cihazlar (işitme cihazı, insülin pompası, şeker ölçüm cihazı ve benzeri) hariç çanta, cüzdan cep telefonu, telsiz, radyo, saat, bilgisayar, kamera ve benzeri iletişim araçları ile depolama kayıt ve veri aktarma cihazları, kablosuz iletişim sağlayan cihazlar ve kulaklık, kolye, küpe, bilezik, yüzük, broş ve benzeri eşyalar ile her türlü elektronik ve/veya mekanik cihazlar, databank sözlük, hesap makinesi, kâğıt, kitap, defter, not vb. dokümanlar, pergel, açıölçer, cetvel vb. araçlar, delici ve kesici aletlerle sınav salonuna alınmayacaktır. Öğrenciler, bu araçlarla sınava alınmayacağı gibi sınav anında yanında bulunduğu tespit edilirse sınav kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle sınavı tutanakla geçersiz sayılacaktır.
Öğrenciler sınav salonlarına bandajı çıkarılmış şeffaf pet şişe içerisinde su getirebileceklerdir.

e. Öğrenciler, fotoğraflı sınav giriş belgesindeki fotoğrafıyla karşılaştırılarak sınava 
alınacaktır.

f. Öğrenciler, fotoğraflı sınav giriş belgesinde belirtilen salonda kendi sıra numarasında 
oturacaktır. Gerektiğinde öğrencinin yerini değiştirme yetkisi sınıflarda salon görevlilerine ait olacaktır. Sınav başlamadan önce salon görevlileri sınavda uyulacak kuralları hatırlatacak, bina sınav komisyonundan kapalı olarak alınan sınav paketleri, sınav salonlarında sınava giren öğrencilerin önünde sınav başlama saatinden 15 dakika önce açılacaktır. Salon görevlileri, sınav paketinden çıkan sınav soru kitapçıkları ile cevap kâğıtlarını sayacak, basım hatası ve benzeri hataları kontrol edecek, salon yoklama listesi ile karşılaştırmasını yaptıktan sonra öğrencilere dağıtımını yapacaktır.

g. Öğrenci, cevap kâğıdında yazılı olan T.C. kimlik numarası, adı ve soyadı bilgilerini kontrol 
edecek, hata varsa salon görevlilerine bildirecek, salon görevlileri bu durumu tutanak altına alacaktır. Öğrencinin adına düzenlenmiş cevap kâğıdı bulunmuyorsa veya kullanılamayacak durumdaysa; verilen yeni/yedek cevap kâğıdına öğrenci, kimlik bilgilerini salon görevlilerinin açıklamalarına göre yazacak ve kodlayacak, yapılan hatalı veya eksik kodlamadan öğrenci ile birlikte salon görevlileri de sorumlu olacaklardır.

ğ. Salon görevlileri, dağıtılan sınav evrakında yer alan bilgilerin öğrenciye ait olup olmadığını 
kontrol edecektir. Öğrenciler sınav öncesinde soru kitapçıklarını kontrol ederek eksik sayfa veya baskı hatası tespit ederse kitapçığın değiştirilmesini isteyecektir.

h. Sınav başladıktan sonra ilk 15 dakika içinde gelen öğrenciler sınava alınacak ve bu 
öğrencilere ek süre verilmeyecektir. Sınav güvenliğinin sağlanması için sınavın ilk 30 dakikası tamamlanmadan sınav salonu terk edilmeyecektir. Sınav bitimine 15 dakika kala hiçbir öğrenci sınav salonundan çıkmayacaktır.

ı. Öğrenci, cevap kâğıdı üzerindeki kitapçık türü ve cevap bilgileri işaretlemelerini siyah, 
yumuşak uçlu kurşun kalemle yapacaktır.

i. Öğrenci, cevap kâğıdındaki imza bölümüne imzasını kurşun kalemle atacaktır. 

j. Her testin cevapları, cevap kâğıdında o test için ayrılmış bölüme işaretlenir. Cevap kâğıdı 
üzerinde dolu olarak gelen alanlar, zamanlama şeridi ve barkod alanlarında karalama ve işaretleme yapılmaz. İlgili testin cevapları cevap kâğıdında doğru alana ve kuralına uygun olarak işaretlenmediği takdirde değerlendirme sonuçlarından öğrenci sorumludur.

k. Öğrenci cevap kâğıdında yer alan kitapçık türü bölümünü kendisine verilen kitapçık türüne 
uygun olarak işaretleyecektir. Salon görevlileri de işaretlemenin doğruluğunu kontrol edecektir. Salon görevlileri sınıf öğrenci yoklama listesindeki kitapçık türünün kodlanacağı ilgili bölüme, öğrenciye verilen kitapçık türü ile cevap kâğıdında yer alan kitapçık türü kodlamasını dikkatli bir şekilde kontrol ederek yazacaktır.

l. Öğrenciler, cevaplarını siyah kurşun kalemle, soru kitapçığında yer alan açıklamalarda ve 
cevap kâğıdında belirtilen örnekte olduğu gibi, yuvarlağın dışına taşırmadan cevap kâğıdında ilgili seçeneği bularak işaretleyeceklerdir.

m. Birden fazla cevap seçeneğinin işaretlenmesi hâlinde bu soruya verilen cevap, optik 
okuyucu tarafından yanlış cevap olarak değerlendirilecektir.

n. Örnek işaretlemeye uygun yapılmaması sebebiyle optik okuyucu tarafından 
okunamayan işaretlemelerde o soru boş bırakılmış olarak kabul edilecektir.

o. Cevap kâğıdına işaretlenmeyen cevaplar değerlendirme işlemine alınmayacaktır. Sınav 
başlamadan önce salon görevlileri öğrencilere soruların cevaplarının cevap kâğıdına mutlaka işaretlenmesi hususunda gerekli uyarıyı yapacaktır.

ö. Sınav esnasında kopya çekildiğinin Bina Sınav Komisyonu veya salon görevlilerince tespit 
edilmesi hâlinde kopya çeken öğrencilerin sınavları iptal edilecektir. Salon görevlileri kopya çektiğini tespit ettiği öğrencilerle ilgili durumu açıklayıcı tutanak hazırlayarak sınav evrakına ekleyecektir.

p. Sınav kurallarına uymadığı tespit edilen öğrencilerin sınavı iptal edilecek ve devam 
etmelerine izin verilmeyecektir. Ancak, salon görevlileri diğer öğrencilerin dikkatini dağıtmamak ve zaman kaybetmelerine yol açmamak için gerekli görürse kural dışı davranışlarda bulunanlara sınav sırasında uyarıda bulunmayabilecektir. Bu öğrencilerin kusurları ve kimlik bilgileri bir tutanakla sınav evrakına eklenecek, sınavları da geçersiz sayılacaktır.

r. Sınav bitiminden sonra:

i. Öğrenciler, cevap kâğıdını salon görevlilerine teslim edecek ve sınıf öğrenci yoklama 
listesine imzalarını atacaktır. Sınavlarını tamamlayan öğrencilerin sınav evrakı kesinlikle öğrenci sırasında bırakılmayacaktır.

ii. Salon görevlileri, sınav evrakını toplayacak, sınav evrakı dönüş zarfına koyup sınav 
salonundan dışarı çıkarmadan kapattıktan sonra soru kitapçıklarıyla birlikte bina sınav komisyonuna teslim edecektir.

iii. Bina Sınav Komisyonu salonlardan gelen sınav evrakı dönüş zarflarını, dönüş sınav 
kutularına koyarak kutuları seri numaralı güvenlik kilidi ile kapatacak ve görevli kuryelere tutanakla teslim edecektir. Talep edilmesi durumunda, soru kitapçıkları sınavdan 2 gün sonra veli veya öğrenciye verilebilecektir. Talep edilmeyen soru kitapçıkları il/ilçe millî eğitim müdürlükleri tarafından okul/kurumlarda kullanılmak üzere toplanacaktır.

10. SINAVIN GEÇERSİZ SAYILACAĞI DURUMLAR

a. Başvuru şartlarını taşımadığı hâlde öğrencinin sınava girmesi,

b. Cevap kâğıdının sınav evrakı dönüş zarfından çıkmaması veya zarar görmüş olması,

c. Geçerli kimlik belgesinin ibraz edilmemesi,

ç. Başka öğrenciye ait sınav evrakının kullanılması, 

d. Öğrencinin yerine başkasının sınava girmesi,

e. Öğrencinin, üzerinde kullanımı doktor raporu ile belirlenen hasta veya engellilere ait 
cihazlar (işitme cihazı, insülin pompası, şeker ölçüm cihazı ve benzeri) hariç çanta, cüzdan, cep telefonu, telsiz, radyo, saat, bilgisayar, kamera ve benzeri iletişim araçları ile depolama kayıt ve veri aktarma cihazları, kablosuz iletişim sağlayan cihazlar ve kulaklık, kolye, küpe, bilezik, yüzük, broş ve benzeri eşyalar ile her türlü elektronik ve/veya mekanik cihazlar, databank sözlük, hesap makinesi, kâğıt, kitap, defter, not ve benzeri dokümanlar, pergel, açıölçer, cetvel ve benzeri araçlar, delici ve kesici aletlerle sınav salonuna girmesi,

f. Sınav kutuları dışında posta veya farklı bir yolla sınav evrakı gönderilmesi,

g. Öğrencinin başka bir öğrenciden, dokümandan kopya çektiğinin veya kopya verdiğinin 
sınav görevlilerince tespit edilmesi,

ğ. Öğrencinin sınava girdiği hâlde işaretlemeyi cevap kâğıdına yapmaması,

h. Sınav evrakındaki fotoğraf ve bilgilerle geçerli kimlik belgesinin uyuşmaması,

ı. Sınav evrakına zarar verilmesi (sınav sürecince soru kitapçığını, cevap kâğıdını yırtmak, 
teslim etmemek ve benzeri) durumlarında “Millî Eğitim Bakanlığı Merkezî Sistem Sınav Yönergesi”nde belirtilen sınav kuralları ihlal edildiği için salon görevlilerince hazırlanan tutanaklar dikkate alınarak öğrencinin sınavı geçersiz sayılacaktır.

11. SINAVIN DEĞERLENDİRİLMESİ

Sınava katılan öğrencilerin İOKBS puanı, aşağıdaki işlem basamaklarına göre 
hesaplanacaktır.

a. Her öğrencinin cevap kâğıdı, optik okuyucu ile okutulur.

b. İOKBS’de soru sorulan derslere ait testlerin her biri için doğru ve yanlış cevap sayıları 
belirlenir.

c. Her test için yanlış cevap sayısının üçte biri, doğru cevap sayısından çıkarılarak geçerli 
cevaplara karşılık gelen ham puanlar bulunur. Böylece her öğrenci için dört ayrı ham puan hesaplanır.

ç. Tüm öğrencilerin ham puanları toplamı, sınava giren öğrenci sayısına bölünerek her bir testin 
ortalaması bulunur.

d. Ham puanlar, test ortalamaları ile sınava giren öğrenci sayısı kullanılarak her testin standart 
sapması hesaplanır.

e. Öğrencilerin her bir teste ait Standart Puanı (SP); o teste ait ortalama ve standart sapma 
kullanılarak tüm öğrencilerin ham puanlarının ortalamasını 50’ye, standart sapmasını 10’a getiren bir dönüştürme işlemi sonunda elde edilir.

f. Her test için hesaplanan standart puanlar, aşağıdaki tabloda verilen katsayılar ile çarpılarak 
her bir testin ağırlıklı standart puanları bulunur.

g. Testlerin ağırlıklı standart puanları toplanarak Toplam Ağırlıklı Standart Puan (TASP) 
bulunur.

ğ. Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun Merkez Sınav Kurulu kararı ile belirlenmesi 
sonucunda, soru/sorular iptal edilmeyecek, soru/soruların doğru seçenekleri dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye bu soru/sorular dâhil edilecektir.

h. Değerlendirme sırasında Merkez Sınav Kurulu kararı veya yargı mercileri tarafından iptaline 
karar verilen soru/sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soru/soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılır.

ı. Sınava girdiği hâlde, cevap kâğıdına işaretleme yapmayan öğrencilerin sınavları 
değerlendirmeye alınmayacaktır. 
Yorumlar (1)
hace you 8 ay önce
hace you amca oğlu ey valahhhhhhhhhhhhhhhhh
10
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Beşiktaş 33 71
2. Fenerbahçe 34 69
3. Galatasaray 33 65
4. Trabzonspor 34 59
5. Alanyaspor 34 52
6. Gaziantep FK 33 51
7. Hatayspor 33 50
8. Sivasspor 33 50
9. Karagümrük 33 49
10. Göztepe 34 46
11. Antalyaspor 34 42
12. Konyaspor 33 41
13. Rizespor 33 39
14. Malatyaspor 33 37
15. Ankaragücü 33 37
16. Kasımpaşa 34 37
17. Kayserispor 33 34
18. Başakşehir 33 33
19. Erzurumspor 34 31
20. Gençlerbirliği 33 31
21. Denizlispor 33 26
Takımlar O P
1. Giresunspor 31 63
2. Adana Demirspor 31 61
3. Samsunspor 30 58
4. İstanbulspor 31 57
5. Altay 30 54
6. Altınordu 31 53
7. Ankara Keçiörengücü 31 49
8. Tuzlaspor 31 47
9. Ümraniye 30 44
10. Bursaspor 30 43
11. Bandırmaspor 30 39
12. Boluspor 30 35
13. Balıkesirspor 31 35
14. Adanaspor 30 34
15. Menemenspor 31 31
16. Akhisar Bld.Spor 31 26
17. Ankaraspor 30 23
18. Eskişehirspor 31 8
Takımlar O P
1. Man City 32 74
2. M. United 32 66
3. Leicester City 31 56
4. West Ham 32 55
5. Chelsea 31 54
6. Liverpool 31 52
7. Tottenham 32 50
8. Everton 31 49
9. Arsenal 32 46
10. Leeds United 31 45
11. Aston Villa 30 44
12. Wolverhampton 32 41
13. Crystal Palace 31 38
14. Southampton 31 36
15. Newcastle 32 35
16. Brighton 31 33
17. Burnley 32 33
18. Fulham 33 27
19. West Bromwich 31 24
20. Sheffield United 32 14
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 31 70
2. Real Madrid 30 66
3. Barcelona 30 65
4. Sevilla 31 64
5. Real Betis 31 48
6. Real Sociedad 31 47
7. Villarreal 30 46
8. Granada 30 39
9. Levante 30 38
10. Celta de Vigo 31 38
11. Athletic Bilbao 30 37
12. Osasuna 31 37
13. Cádiz 31 36
14. Valencia 31 35
15. Getafe 30 30
16. Deportivo Alaves 31 27
17. Huesca 31 27
18. Real Valladolid 30 27
19. Elche 31 26
20. Eibar 31 23