Bilindiği üzere, 506 sayılı Kanun'un "Ayliğin Başlangıcı" başlıkli mülga 62'nci maddesinin birinci fıkrasi: "Sigortalı olarak işten ayrıldıktan sonra yazılı istekte bulunan ve yaslilik ayligina hak kazanan sigortalıya bu isteğinden sonraki aybaşından başlanarak yaşlılık aylığı bağlanır." hükmünü amir olup, söz konusu fikrada yer alan "...çaliştiği işten ayrildiktan sonra..." ibaresi Anayasa Mahkemesinin 03.03.2021 tarihli ve 31412 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 14.01.2021 tarihli 2019/104 E, 2021/3 K. sayılı Kararı ile iptal edilmiştir.

Diğer taraftan, 506 sayılı Kanun'un "Yashilik Ayligindan Yararlanma Şartları" başlıklı mülga 60'inci maddesinin (H) bendi "Bu maddede belirtilen yaşlılık aylıklarından yararlanabilmek için sigortalinin çaliştigi işten ayrılması ve yazılı istekte bulunması sarttir." hükmünú amir olup bu bent ile ilgili herhangi bir iptal kararı verilmemiştir.

Ote yandan, 5510 sayılı Kanun'un 106'nci maddesi ile 17.07.1964 tarihli ve 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu'nun 142 ve 143'üncü, ek 36'nci, geçici 20'nci, geçici 81'inci ve geçici 87'nci maddeleri hariç diger maddeleri yürürlükten kaldırılmıştır. Ayrıca, 5510 sayılı Kanun'un geçici maddeleri ile de 506 sayılı Kanun'un mulga 62'nci maddesine herhangi bir atif yapılmamiştir.

Yine, 5510 sayılı Kanun'un 28'inci maddesinin dokuzuncu fikrasına göre yashilik ayliklarindan yararlanabilmek için, 4'üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen sigortalının çalıştığı isten ayrıldıktan sonra yazılı istekte bulunması gerekmektedir.

Buna göre, Anayasa Mahkemesince iptal edilen söz konusu ibarenin yer aldigi maddenin, 5510 sayılı Kanun'un 106'nci maddesi ile yürürlükten kalkması ve 5510 sayılı Kanun'un yürürlük tarihinden sonra yaşlılık aylığı talebinde bulunan sigortalıların, anılan Kanun'un "Yaşlılık sigortasindan sağlanan haklar ve yararlanma şartları" baslikli 28'inci maddesinin dokuzuncu fikrasina tabi olmaları nedeniyle bu kapsamdakilerin yaşlılık aylıklarından yararlanabilmeleri için çalıştıkları işten aynidiktan sonra yazılı istekte bulunma sartı aranmaktadır.

Ayrıca, 2018/38 sayılı Genelge'nin ikinci Kisim/Üçüncü Bölüm/Yaşlılık Sigortası" basliginin 6.5.3. maddesinde, "tahsis talebinde bulundukları tarihte işten ayrılma koşulunun gerçekleşmediği sonradan tespit edilenlere yersiz Odenen ayliklar borc cikanlmakta ancak, sigortalıların işten ayrıldıkları tarihe kadar geçen hizmetleri dikkate alınarak ayliklari yeniden hesaplanmakta ve işten ayrılma koşulunun yerine geldiği tarihi takip eden ay başından itibaren talep şartı aranmaksızın aylıkları yeniden başlatılacağı belirtilmektedir.

Nevin OZGUL

Daire Başkan