Şimdi de belirtilen konu ile ilgili işverenler tarafından gönderilen sorular cevaplanmıştır.

İşverenler başvuruda hangi püf noktalarına dikkat etmeli?

Borç yapılandırmasında örneği SGK tarafından hazırlanan başvuru formu, en geç 31/12/2020 tarihine kadar e-Sigorta kanalıyla gönderilecek ya da iş yerinin bağlı bulunduğu sosyal güvenlik il müdürlüğüne/sosyal güvenlik merkezine elden verilecek veya posta kanalıyla gönderilecektir.
e-Bildirge şifresi aktif olanlar tarafından yapılacak başvurular e-Sigorta kanalıyla veya posta yoluyla yapılacaktır.

İş yeri kapananlar nasıl müracaat edecek?

İş yeri kapanan ya da başka nedenlerle iş yeri SGK Kanun kapsamından çıkmış olup daha önce e-Sigorta kullanıcı kodu ve şifresi almamış veya e-Sigorta kullanıcı kodu ve şifresini unutmuş olan işverenlerce e-Sigorta kanalıyla başvuru yapılamayacağından, bu nitelikteki iş yeri işverenlerince yeniden yapılandırma başvurularının elden ya da posta kanalıyla iş yerinin bağlı bulunduğu sosyal güvenlik il müdürlüğüne/sosyal güvenlik merkezine yapılması gerekmektedir.
Başvuruların posta yolu ile yapılması hâlinde; taahhütlü, iadeli taahhütlü, PTT Kargo ya da APS gönderilerinin tercih edildiği durumlarda, başvuru formunun postaya verildiği tarih kuruma verildiği tarih olarak kabul edilecektir. Buna karşın, adi posta yolunun tercih edilmiş olması hâlinde, başvuru formunun kurum evrak kayıtlarına giriş tarihi kuruma verildiği tarih olarak kabul edilecektir.

Borçlar hem peşin hem taksitli yapılandırılabilir mi?

Yapılandırılan borçlar için peşin ödeme veya taksitle ödeme seçeneklerinden biri tercih edilecektir. Peşin ödeme seçeneğinin tercih edilmesi hâlinde, kapsama giren borçların tamamının en geç 01/03/2021 (28/2/2021 tarihi hafta sonuna denk geldiğinden) tarihine kadar ödenmesi şarttır.
Taksitle ödeme seçeneğinin tercih edilmesi hâlinde, yeniden yapılandırmaya esas toplam borç tutarına altı eşit taksit için %4,5, dokuz eşit taksit için %8,3, on iki eşit taksit için %10,5, on sekiz eşit taksit için %15, taksitlendirme farkı ilave edilecek olup, ilk taksit ödeme süresi 1/3/2021 (28/2/2021 tarihi hafta sonuna denk geldiğinden) tarihinde sona erecektir.
Diğer yandan kapsama giren tüm borç türleri için aynı ödeme şekli (peşin veya taksitle ödeme) tercih edilebileceği gibi, bir borç türü için peşin, diğer borç türleri için taksitle ödeme yolu veya bir borç türü için farklı sayıda taksit, diğer borç türü için farklı sayıda taksit seçilebilecektir.

Hangi işverenlere en fazla kaç taksit yapılacaktır?

Yapılandırılan borçlar için özel sektör iş yeri işverenlerince 18 eşit taksite kadar, il özel idareleri ve bunlara bağlı kamu tüzel kişiliğini haiz kuruluşlar ile Spor Genel Müdürlüğü, Türkiye Futbol Federasyonu ve Özerk Spor Federasyonlarına tescil edilmiş olan ve Türkiye’ de sportif faaliyette bulunan spor kulüplerince 24 eşit taksit için %19,4, 30 eşit taksit için % 23,8, 36 eşit taksit için %31,8 oranında taksitlendirme farkı ilave edilerek azami 36 eşit taksite kadar, taksitlendirme talebinde bulunulabilecektir. Diğer kamu idarelerince en fazla 18 eşit taksit talebinde bulunulabilecektir.
Taksitle ödeme yolunun tercih edilmesi hâlinde, taksitler ikişer aylık dönemler itibariyle ödenecektir. (Belediyeler ve bunlara bağlı kamu tüzel kişiliğini haiz kuruluşlar hariç.)

Borcun ne şekilde ödeneceği belirtilmemişse nasıl bir işlem yapılır?

Başvuru formunda borcun ne şekilde ödeneceğinin belirtilmemiş olması hâlinde, borcun seçilebilecek azami taksit süresi içinde ödenmek istenildiği kabul edilecektir.
Kapsama giren borçlar için peşin ödeme yolu tercih edilmiş olmasına rağmen, 1/3/2021 (28/2/2021 tarihi hafta sonuna denk geldiğinden) tarihine kadar başvuruda bulunulması hâlinde, peşin ödeme başvuruları, talep edilecek taksit sayısına göre taksitlendirilecektir.

Taksitlendirme yapanlar sonradan peşin ödemeye geçebilir mi?

Başvuru sırasında, hesaplanan borcun taksitler hâlinde ödeneceğinin beyan edilmesine rağmen, kapsama giren borcun tamamının 01/03/2021 tarihine kadar peşin olarak veya tercih edilen taksit süresinden daha kısa taksit süresi içinde ödenecek olması hâlinde, ilgili borçlar bankaların borç kapatma menüsünden ödenebilecektir.

İsa Karakaş

Kaynak : Türkiye