Ses ve Gaz Fişeği Atabilen Silahlar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 21 Ağustos 2021 Tarihli ve 31575 Sayılı Resmî Gazete'de yayınlandı.

Resmî Gazete

21 Ağustos 2021 CUMARTESİ

Sayı : 31575

YÖNETMELİK

İçişleri Bakanlığı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:

SES VE GAZ FİŞEĞİ ATABİLEN SİLAHLAR HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 17/12/2019 tarihli ve 30981 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ses ve Gaz Fişeği Atabilen Silahlar Hakkında Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (h) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Promosyonda rekor rakam ! Bakın THY çalışanlarına verilecek o promosyon! Promosyonda rekor rakam ! Bakın THY çalışanlarına verilecek o promosyon!

“h) İmal edilen ses ve gaz fişeği atabilen silahların kapak takımı/sürgü ile namlu veya gövdesine, toplu tabancalarda gövde veya topa; varsa şekli ile Marka Tescil Belgesinde belirtildiği biçimde marka, model, çap bilgisi silinmeyecek şekilde işlenir. Ayrıca aynı silahların kapak takımı/sürgü ile namlu veya gövdesine, toplu tabancalarda gövde ve topa Bakanlıkça belirlenen formatta seri numaraları silinmeyecek şekilde işlenir. Üretimde seri numarası verilmesi işlemi, seri numarası atlamayacak ve mükerrer olmayacak şekilde, Ek-7’de yer alan formata uygun yapılır.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(5) Film, tiyatro, sinema, şenlik, kutlama ve tören gibi etkinlikler için kullanılacak ses ve gaz fişeği atabilen silahların ithalinde bu maddenin ilk dört fıkrasında yer alan koşullar aranmaz. Bu silahlar için geçici ithalat izni Emniyet Genel Müdürlüğünün uygun görüşü üzerine Gümrük İdaresince verilir. Verilen süre sonunda Emniyet Genel Müdürlüğüne bildirimde bulunularak silahlar tekrar ihraç edilir veya Makine ve Kimya Endüstrisi Anonim Şirketinde imha edilmek üzere Emniyet Genel Müdürlüğüne teslim edilir. Söz konusu silahların imhası halinde Gümrük İdaresine bilgi verilerek geçici ithalat rejiminin ibrası sağlanır.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(3) Film, tiyatro, sinema, şenlik, kutlama ve tören gibi etkinlikler için kullanılacak ses ve gaz fişeği atabilen silahların satışında satın alma yetkilendirme ve izin işlemleri Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yapılır. Bu etkinlikler için kullanılacak silahlarda genel satış amaçlı silah satın alma şartları aranmaz. Satın alma işlemi sonrasında Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından süreli olarak izin verilir ve kullanılacak silahlar için bildirim kartı düzenleme işlemi yapılmaz. Verilen süre sonunda izin verilen silahlar Makine ve Kimya Endüstrisi Anonim Şirketinde imha edilmek üzere Emniyet Genel Müdürlüğüne teslim edilir veya ihraç edilir.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “21 inci” ibaresi “22 nci” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 2 – (1) Dağıtıcılar, 22 nci madde uyarınca yürürlükten kaldırılan Yönetmelik kapsamında üretilen ürünlerin satışını bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 1 yıl içerisinde gerçekleştirmek zorundadır. Dağıtıcılar, 1 yılın sonunda satışı gerçekleştirilmeyen ürünlerini, Makine ve Kimya Endüstrisi Anonim Şirketinde imha edilmek üzere bağlı bulunduğu kolluk birimine teslim eder.

(2) Üreticilerin, 22 nci madde uyarınca yürürlükten kaldırılan Yönetmelik kapsamında almış oldukları Üretim İzin Belgelerinin geçerliliği bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten 3 ay sonra sona erer. Üreticiler, 3 ayın sonunda satışı gerçekleştirilmeyen ürünlerini, Makine ve Kimya Endüstrisi Anonim Şirketinde imha edilmek üzere bağlı bulunduğu kolluk birimine teslim eder.”

MADDE 6 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 7 – Bu Yönetmelik hükümlerini İçişleri Bakanı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı birlikte yürütür.