Sanık Asker Kişiler İçin Avukatlık Ücretinin Ödeme Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 25 Haziran 2019 Tarihli ve 30812 Sayılı Resmi Gazete'de yayınlandı.

KYK Yurdunda kalan araplar iddiası! Sosyal medya çalkalanıyor KYK Yurdunda kalan araplar iddiası! Sosyal medya çalkalanıyor
Resmî Gazete

25 Haziran 2019 SALI

Sayı : 30812

YÖNETMELİK

Milli Savunma Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığından:

SANIK ASKER KİŞİLER İÇİN AVUKATLIK ÜCRETİNİN ÖDEME USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 1/7/1992 tarihli ve 21271 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sanık Asker Kişiler İçin Avukatlık Ücretinin Ödeme Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 1 inci maddesinde yer alan “10/3/1983 tarihli ve 2803 sayılı Jandarma Teşkilat, Görev ve Yetkileri Kanunu, 9/7/1982 tarihli ve 2692 sayılı Sahil Güvenlik Komutanlığı Kanunu,” ibaresi ile “ ve adli” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 –  Aynı Yönetmeliğin 2 nci maddesinde yer alan “ile Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığına” ibaresi “Komutanlıklarına” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan “ve adli” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde yer alan “, Jandarma Genel Komutanlığına ve Sahil Güvenlik Komutanlığına” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 6 – Bu Yönetmeliği uygulamak üzere Milli Savunma Bakanlığında; Personel Genel Müdürlüğünün bağlı bulunduğu Bakan Yardımcısının Başkanlığında, Bütçe ve Mali Hizmetler Genel Müdürü, Personel Genel Müdürü, Hukuk Hizmetleri Genel Müdürü ile avukatlık ücreti ödenmesi talebinde bulunan sanık asker kişilerin bağlı bulunduğu Kuvvet Komutanlıklarının Harekât Başkanı ve Personel Başkanlarından oluşan bir Komisyon kurulur.

Komisyonun sekreterya hizmetleri Milli Savunma Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünce yürütülür.

Komisyonun değerlendirmesi neticesinde avukatlık ücretinin ödenip ödenmeyeceği ile ücret miktarına dair verilen karar Milli Savunma Bakanı onayı ile kesinleşir.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğe 8 inci maddeden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde eklenmiştir.

“Yönetmeliğin uygulanmasında sorumluluk

Madde 8/A – Bu Yönetmeliğin uygulanmasından doğan tereddütler derhal Milli Savunma Bakanlığının ilgili birimlerine bildirilir. Milli Savunma Bakanlığı bu tereddütleri gidermeye yetkilidir.”

MADDE 7 –  Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan “ve İçişleri Bakanı” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 8 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 9 – Bu Yönetmelik hükümlerini Milli Savunma Bakanı ve İçişleri Bakanı yürütür.