Kamuajans.com - Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Özlü, TBMM Milli Eğitim Komisyonu üyelerine, sanayinin geliştirilmesi ve üretimin desteklenmesini amaçlayan tasarının detayları hakkında bilgi verdi.

Dikkat! Milyonlarca Çalışanı İlgilendiriyor Asgari Ücrete Zam Mesaisi Başlıyor Dikkat! Milyonlarca Çalışanı İlgilendiriyor Asgari Ücrete Zam Mesaisi Başlıyor
Kamuajans.com - Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu üyelerine, Sanayinin Geliştirilmesi ve Üretimin Desteklenmesi Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı'nın detayları hakkında bilgi verdi.

Bakan Özlü'nün komisyonda yaptığı sunuma göre, tasarıyla Zeytinciliğin Islahı ve Yabanilerinin Aşılattırılması Hakkında Kanun, Harcırah, Damga Vergisi, Harçlar, Emlak Vergisi, İmar, Kıyı, Mera, Belediye Gelirleri, Yükseköğretim, Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Gelirleri, Organize Sanayi Bölgeleri, Kamu İhale, Endüstri Bölgeleri ve Elektrik Piyasası Kanunlarının da aralarında bulunduğu 24 kanun ile 2 KHK'da değişiklik yapılıyor.

Tasarının yaklaşık 20 maddesi, Organize Sanayi Bölgeleri (OSB) Kanunu'nda yapılan değişiklikleri içeriyor.

Bu maddelere göre, OSB alanlarının kesinleşmesinden sonra mülkiyet edinimi ve bunun gibi nedenlerle sorun teşkil eden taşınmazlar, OSB alanı dışına çıkartılabilecek. Ruhsatsız yapıların yıkımına yönelik yetkili idarelerce alınan yıkım kararları OSB tarafından uygulanabilecek.

OSB'lerin kuruluşunda sanayi odaları, ticaret ve sanayi odaları ile ticaret odalarından en az birinin katılımı zorunlu olacak.

OSB organlarının görev süresi 2 yıldan 4 yıla çıkacak. Su, elektrik ve doğalgaz gelirleri, OSB'nin borcu yüzünden haczedilemeyecek.

- Tapular teminat gösterilebilecek

Parsel satış fiyatlarına üst limit getirilecek. Tapular teminat olarak gösterilebilecek, tüm OSB'lerin projeleri için kredi ve kredi faiz desteği verilecek.

Görevlerini yerine getirmeyen kamu görevlisi dışındaki OSB organ üyeleri ile personeli için idari para cezası düzenlenebilecek.

OSB'ler tarafından kurulacak gayrimenkul yatırım ortaklığı (GYO) aracılığıyla, OSB'lerde katılımcılara üstyapısız/üstyapılı parsel satılabilecek, kiralanabilecek.

Taşınmaz mülkiyeti edinmemiş OSB'ler için 2 yıl kamulaştırma işlemleri için süre verilecek, süre sonunda işlem yapmayan OSB'ler terkin edilecek.

Islah OSB uygulaması tekrar başlatılacak. Yurt dışında Türk şirketleri tarafından OSB kurulması teşvik edilecek.

- Sanayicilere enerji desteği verilecek

Tasarıda, diğer kanunlarda yapılan değişiklikler de yer alıyor. OSB içindeki sanayicilere enerji desteği verilecek. OSB içindeki katılımcılar da enerji üretim tesisi kurabilecek. Fabrika, liman gibi üretim tesisleri ile planlı sanayi alanlarının demiryolu bağlantısı ve iltisak hatları yapılacak.

Doğalgaz dağıtım lisans kapsamı içerisinde yer alan OSB'lerin talebi halinde, doğalgaz altyapı ihtiyaçları lisans sahibi dağıtım şirketleri tarafından karşılanacak.

Organize sanayi bölgesi, endüstri bölgesi, teknoloji geliştirme bölgesi, serbest bölge ve sanayi sitesi için uygun sanayi alanları belirlenecek ve bu alanlardan uygun görülenlerin altyapıları yapılacak.

Yerleşim alanı içinde kalan sanayi sitelerinin taşınması için sanayi siteleri yapı kooperatifleri, il özel idareleri ve belediyelerce yapılacak sanayi sitelerinin idari ve sosyal tesis binaları, arsa bedelleri, mülkiyetin edinilmesi masrafları ile altyapı ve üstyapı yatırımlarının tamamı ile taşınma masraflarına kredi desteği sağlanacak.

Özel endüstri bölgeleri uygulamaları yaygınlaştırılacak. Endüstri bölgeleri statüsünde yatırım adaları oluşturulacak, kıyılarda sağlık tesisleri kurulabilecek.

- Vergi muafiyeti getiriliyor

Tasarıyla, TRT payı, emlak vergisi, hafta tatili ruhsatı, ot bedeli ile damga vergisi ve harç muafiyeti getiriliyor; yapı denetimi hizmet bedeli indirimi yapılıyor.

Bilimsel araştırma projelerinde çalışan bursiyer öğrencilere, ilgili kanuna tabi olmaksızın burs verilecek.

YÖK izniyle teknoloji transfer ofisi kurulabilecek, doktora sonrası araştırmacı istihdam edilebilecek. Yükseköğretim Kalite Kurulu, Yükseköğretim Eğitim Programları Danışma Kurulu ile Meslek Yüksekokulları Koordinasyon Kurulu kurulacak.

- Öğretim üyelerinde emeklilik yaşı 75 olacak

Öğretim üyelerinin emeklilik yaşı 75'e çıkartılacak. İstihdam edilen kişinin Temel Bilimler mezunu olması halinde, asgari ücretin aylık brüt tutarı kadar kısmı 2 yıl süreyle karşılanacak.

Üniversitelerin fen bilimleri ile mühendislik bilimlerinde okuyan öğrencilerin eğtimlerinin en az bir yarıyılını işyerinde yapmaları zorunlu olacak.

OSB'lerde kurulan ya da kurulacak meslek yüksekokullarında öğrenim gören her bir öğrenci için eğitim desteği sağlanacak. Sanayici tanımına, bilişim teknolojisi ve yazılım üreten işletmeler de dahil edilecek.

- Bir yıl içinde kayıt yaptırırsa ceza verilmeyecek

Sicil kaydı yaptırmamış işletmelerden, düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içinde sanayi siciline kayıt olup, sanayi sicil belgesi alanlara idari para cezası uygulanmayacak.

KOSGEB desteklerinde erken ödeme imkanı getirilecek, OSB'lerin arsa satışları üzerinden alınan yüzde 1 katkı payı kaldırılacak. Enerji verimsiz ürünler denetlenecek ve uygunsuzluk durumunda idari yaptırımlar uygulanacak.

Orman sınırları dışında kalan ve bir dekar alanda en az 15 kültür çeşidi veya yabani zeytin bitkisinin bulunduğu sahalar içinde ve bu sahalara en az 3 kilometre mesafede, zeytinliklerin bitkisel gelişimini ve çoğalmalarını engelleyecek kimyasal atık oluşturacak tesis yapılamayacak ve işletilemeyecek. Ancak; alternatif alan bulunmaması ve zeytinlik sahaları koruma kurulunun uygun görmesi şartıyla zeytinlik sahalarında bakanlıklarca kamu yararı alınmış yatırım yapılmasına Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından izin verilebilecek. 

AA