Sahil Güvenlik Komutanlığı KPSS’siz sürekli memur, işçi alımı yapacağını duyurdu. Açık iş pozisyonları için Sahil Güvenlik Ege Deniz Onarım Destek Komutanlığınca sözlü/uygulamalı sınav yapılacaktır. Bu nedenle açık işgücü miktarının 4 (dört) katı asil, 4 (dört) katı yedek aday, kura yöntemiyle belirlenecektir. Kura çekimi Sahil Güvenlik Ege Deniz Onarım Destek K.lığı Bayraklı/İZMİR adresinde 28 Ocak 2020 tarihinde saat 13.00-16:00’da noter huzurunda yapılacak.

KURA ÇEKİMİ; Kura çekimi Sahil Güvenlik Ege Deniz Onarım Destek K.lığı Bayraklı/İZMİR adresinde 28 Ocak 2020 tarihinde saat 13.00-16:00’da noter huzurunda yapılacak olup, kura neticesinde belirlenen sözlü/uygulamalı sınava girmeye hak kazanan adaylara ait liste Sahil Güvenlik Komutanlığı resmi internet sitesinden www.sg.gov.tr yayımlanacaktır. Bu yayım tebliğ niteliğinde olup, adaylara ayrıca tebliğ yapılmayacaktır.

İsteyen adaylar kura çekimini, salon kapasitesinin elverdiği oranda kişi içeri alınmak koşulu ile izleyebilecektir.

Talep şartlarını taşımadığı tespit edilen adayların başvuruları, ilan-sınav sürecinin her aşamasında reddedilebilecektir. Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin, işlemleri geçersiz sayılarak atamaları yapılmayacak, atamaları yapılmış dahi olsa iptal edilecektir. Bu kişiler hakkında Türk Ceza Kanunun ilgili hükümleri kapsamında işlemler yapılacaktır.

Kura sonucuna göre sınava girmeye hak kazanan adayların ilanda belirtilen koşulları taşıyıp taşımadıklarına ilişkin olarak; eğitim durumu, öncelik durumu, mesleki belge vb. belgeleri kontrol edilecektir. Belge kontrol tarih ve adresi Sahil Güvenlik Komutanlığı internet sayfasından www.sg.gov.tr ilan edilecektir. Belge kontrolüne asıl adayların tamamı katılacak, asıl adayların belgelerinde işçi alım şartlarına aykırı durum tespit edilmesi halinde yedek adaylar belge kontrolüne davet edilecek , yedek adaylar durumlarını www.sg.gov.tr adresinden takip edeceklerdir. Adaylar belge kontrolüne gelirken belgelerinin asıllarıyla birlikte fotokopilerini de getirecektir.

Belge kontrolü sonucunda, hatalı veya eksik belge nedeni ile başvurusu kabul edilmeyen kurada asıl olarak seçilen adayın yerine Kurada yedek olarak seçilen ilk sıradaki belgesi tam olan yedek adaydan başlayarak sözlü/uygulamalı sınava kabul edilecektir.

Belge kontrolü/teslimine müteakip sınav gün, saat ve yeri ile sınava katılmaya hak kazanan adaylara ait liste Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinden www.sg.gov.tr duyurulacaktır. Bu duyuru, tebliğ mahiyetinde olup, adayların adresine posta yoluyla ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

Sözlü/Uygulamalı sınav, adayların başvurdukları meslek koluna ilişkin mesleki bilgi ve becerilerini ölçmeye yönelik olarak yapılacak olup, Sözlü/Uygulamalı sınavda tüm adaylar 100 (Yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecek ve atanmaya esas teşkil eden başarı puanı ve sıralaması bu puan üzerinden tespit edilecektir. İşyerinde yapılacak uygulama sınavında başarılı sayılmak için en az 60 (Altmış) puan alma şartı bulunmakta olup başarı puanı yüksek olan adaydan baslanmak suretiyle açık is sayısı kadar asıl ve aynı sayıda yedek aday belirlenecektir.

Yapılacak sınav sonucu başarılı olan adaylardan ‘’işe alınacağı meslek kolunda’’ istihdamında sakınca bulunmadığına dair SGK tarafından yetkilendirilmiş olan sağlık kuruluşlarından temin edilecek” çalıştırılacağı meslek kolunda çalışmasında sakınca bulunmadığına dair sağlık raporu” istenecektir. Sağlık Raporu İşyeri Hekimi tarafından incelenecek ve 6331sayılı kanunun 15’inci maddesi gereği kişinin yapacağı işe uygun olduğunu belirten sağlık raporu İşyeri Hekimi tarafından düzenlenecektir.

UYGULAMA SINAVI; Açık iş pozisyonları için Sahil Güvenlik Ege Deniz Onarım Destek Komutanlığınca sözlü/uygulamalı sınav yapılacaktır. Sınava açık işgücü miktarının 4 (dört) katı oranında aday kabul edilecektir. Sınava girmeye hak kazanan adayların belirlenmesi maksadı ile ilgili yönetmelik gereği noter kurası çekimi yapılacaktır. Bu nedenle açık işgücü miktarının 4 (dört) katı asil, 4 (dört) katı yedek aday, kura yöntemiyle belirlenecektir.