kamuajans -  Eğitimci Yazar Sedat DEGER Sağlık mazeretine bağlı atama ile engellilik durumuna bağlı yer değiştirme atamalarına kimlerin başvurabileceğini ve şartlar ile istenilen belgeleri mevzuattaki yerlerini göstererek yazdı.

Öğretmen atama ve yer değiştirme yönetmeliğinin 8.bölümünde yer alan “Mazeret ve engellilik durumuna bağlı yer değiştirmeler” başlıklı 49 maddesine göre Öğretmenlerin; aile birliği, sağlık, can güvenliği mazeretlerine veya engellilik durumuna bağlı yer değiştirmeleri hüküm altına alınmıştır. Tabi bu atama şekli Devlet Memurları Kanunu ile Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmeliğe göre uygulanmaktadır.
Özür durumuna bağlı atamalar, öğretmenlerin tercihleri dikkate alınarak hizmet puanı üstünlüğü esas alınarak yapılır. Sağlık özrü atamaları da özür durumuna bağlı yer değiştirmeler arasında değerlendirildiğinden hizmet puanı üstünlüğüne göre yapılır. Yani tercih ettiği okullara başvuru yapan diğer öğretmenler ile beraber hizmet puanı sıralamasına girer ve en yüksek olana göre atamalar gerçekleştirilir eğer puanı yetmez ise ataması yapılmayabilir. Şunu da belirtmek isterim ki bu şekilde sağlık özrüne bağlı ataması gerçekleşmeyenler idare mahkemesine gidip durumlarının aciliyetini gösterip dava açmaktadırlar ve dava olumlu yönde sonuçlanabilmektedir.


Sağlık özrü atamasında üniversite veya eğitim araştırma hastanesi şartı yok. Bilindiği Üzere Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelik, 16 Ağustos 2014 tarihi itibariyle değişmiş ve 13. maddesindeki değişikle birlikte sağlık mazeretine bağlı atamada alınacak raporda üniversite veya eğitim araştırma hastanesi şartı getirilmişti.Fakat açılan davada Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunun 7/10/2015 tarihli ve YD İtiraz No: 2015/963 sayılı Kararı ile Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmeliğin "Sağlık Mazeretine Bağlı Yer Değişikliği" başlıklı 13. maddesi 1. fıkrasındaki; "Memurun sağlık mazeretine dayanarak yer değiştirme talebinde bulunabilmesi için; kendisi, eşi, annesi, babası, bakmakla yükümlü olduğu çocukları ve yargı kararı ile vasi tayin edildiği kardeşinin hastalığının görev yaptığı yerde tedavisinin mümkün olmadığı veya mevcut görev yerinin söz konusu kişilerin sağlık durumunu tehlikeye düşüreceğini eğitim ve araştırma hastanesi veya üniversite hastanesinden alınacak sağlık kurulu raporu ile belgelendirmesi gerekir. " hükümlerinde yer alan "eğitim ve araştırma hastanesi veya üniversite hastanesinden" ibaresinin yürürlüğü durdurulmuştu. Yani Sağlık özrü atamasında alınacak sağlık raporunun üniversite veya eğitim araştırma hastanesinden alınma zorunluluğu kaldırılmıştı.

KİMLER SAĞLIK ÖZRÜ ATAMALARINA BAŞVURABİLİR VE ŞARTLARI NELERDİR?


17 Nisan 2015 tarihli resmi gazetede yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama Ve Yer Değiştirme Yönetmeliği “Mazeret ve engellilik durumuna bağlı yer değiştirmeler” başlıklı  49. maddesi ve Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmeliğin "Sağlık Mazeretine Bağlı Yer Değişikliği" başlıklı 13. maddesi 1. fıkrasındaki “"Memurun sağlık mazeretine dayanarak yer değiştirme talebinde bulunabilmesi için; kendisi, eşi, annesi, babası, bakmakla yükümlü olduğu çocukları ve yargı kararı ile vasi tayin edildiği kardeşinin hastalığının görev yaptığı yerde tedavisinin mümkün olmadığı veya mevcut görev yerinin söz konusu kişilerin sağlık durumunu tehlikeye düşüreceğini eğitim ve araştırma hastanesi veya üniversite hastanesinden alınacak sağlık kurulu raporu ile belgelendirmesi gerekir. " hükmüne göre gerçekleştirilir.Tekrar hatırlatmak gerekirse “eğitim ve araştırma hastanesi veya üniversite hastanesinden" ibaresi Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu mahkeme kararı ile yürütmesi durdurulduğu için alınacak rapor herhangi bir hastaneden olması yeterli kabul edilmektedir.
 
Başvurular;
1)http://mebbis.meb.gov.tr yada
2) http://ikgm.meb.gov.tr adreslerindeki MEBBİS Özür Durumuna Bağlı Yer Değiştirme Başvuru Formu doldurulup ve istenen belgeler okul müdürlüğüne teslim edilerek yapılır.Ayrıca,Onaylı başvuru formu çıktısının bir örneği öğretmene elden teslim edilir.
Sağlık durumu özrü atamasına kimler başvurabilir ve istenen belgeler nelerdir?
 İlk olarak değinmek istediğim husus şu şekilde;  önceden öğretmenlerin almış olduğu sağlık raporunda "başkasının güç ve yardımı olmaksızın hayatını devam ettiremez" şartı istenirken en son yapılan değişiklikle birlikte  "öğretmenin mevcut görev yerinin söz konusu kişilerin( kendi,anne, baba, eş, çocuk.,kardeş) sağlık durumunu tehlikeye düşüreceğini"  sağlık raporu ile belgelemeleri şartı getirilmiştir.Fakat en son atama duyurusunda yani “2017 Ocak Ayı Öğretmenlerin Aile Birliği, Sağlık, Can Güvenliği Mazeretleri Ve Engellilik Durumu İle Diğer Nedenlere Bağlı Yer Değiştirme Duyurusu”nda Öğretmenin anne, baba veya yargı kararıyla vasi tayin edildiği kardeşlerinden birisi için resmî veya özel sağlık kurum ve kuruluşlarından alınan sağlık kurulu raporlarında “Başkasının güç ve yardımı olmaksızın hayatını devam ettiremez.” ibaresi bulunanlar için de ayrıca sağlık özrüne atama başvurabilme hakkı tanındı.
 
Sağlık Mazeretine bağlı atamada öğretmenlerden;
Kendisi,
Eşi,
Çocuğu
Anne, baba,
yargı kararıyla vasi tayin edildiği kardeşlerinden birisinin,
hastalığının “öğretmenin görev yaptığı yerde tedavisinin mümkün olmadığı” veya “mevcut görev yerinin söz konusu kişilerin sağlık durumunu tehlikeye düşüreceğini” resmî veya özel sağlık kurum ve kuruluşlarından alacakları sağlık kurulu raporu ile belgeleyenler başvurma haklarına sahipler ve tedavi olmak istediği ilçe/ildeki eğitim kurumlarına atanmak üzere yer değiştirme başvurusunda bulunabilirler.
Şunu da belirtmek de fayda var.Öğretmenin anne, baba veya yargı kararıyla vasi tayin edildiği kardeşlerinden birisi için resmî veya özel sağlık kurum ve kuruluşlarından alınan sağlık kurulu raporlarında “Başkasının güç ve yardımı olmaksızın hayatını devam ettiremez.” ibaresi bulunanlar da anne, baba veya kardeşinin Adres Kayıt Sistemine (AKS) kayıtlı adresinin bulunduğu yere yer değiştirme başvurusunda bulunabilirler ( bknz https://ikgm.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2016_12/29123829_2017_ocak_mazeret_duyurusu.pdf ). Buradan da görüleceği üzere öğretmenin çocuğu ve eşi için “Başkasının güç ve yardımı olmaksızın hayatını devam ettiremez.” ibaresi geçerli sayılmayacaktır onun yerine sağlık raporunda “mevcut görev yerinin söz konusu kişilerin sağlık durumunu tehlikeye düşüreceğini” veya “öğretmenin görev yaptığı yerde tedavisinin mümkün olmadığı” belgelenmiş olması gerekir.


Yani sağlık raporunda istenilen durum, öğretmen,eşi ve çocuğu için “öğretmenin görev yaptığı yerde tedavisinin mümkün olmadığı” veya “mevcut görev yerinin söz konusu kişilerin sağlık durumunu tehlikeye düşüreceğini” belirtilmiş olmasıdır . Annesi, babası veya yargı kararıyla vasi tayin edildiği kardeşi için sağlık raporunda ise “öğretmenin görev yaptığı yerde tedavisinin mümkün olmadığı” ile “mevcut görev yerinin söz konusu kişilerin sağlık durumunu tehlikeye düşüreceğini” nin yanı sıra sağlık raporunda “başkasının güç ve yardımı olmaksızın hayatını devam ettiremez” ibaresinin belirtilmiş olma hakkı tanınmıştır. Buna önemle dikkat etmek gerekir.

Sağlık özür durumuna bağlı olarak yapılacak yer değiştirme isteğinde bulunacak öğretmenlerden;
a) Elektronik Başvuru Formu,
b) Başvuru tarihi itibarıyla son altı ay içinde resmî veya özel sağlık kurum ve kuruluşlarından alınmış sağlık kurulu raporu,(yukarıdaki ibarelere uygun)
  c) Sağlık kurulu raporunun eşine, anne, baba ve çocuklarından birine veya kardeşine ait olması hâlinde aile kütüğüne işlenmiş kişisel bilgilerin özetlerini gösterir vukuatlı nüfus kayıt örneği,( Vukuatlı nüfus kayıt örneğini; bu belge, onay makamlarınca elektronik ortamda temin ederek kontrol ederler.)
ç) Kardeşine vasi tayin edilenlerden mahkeme kararı
belgeleri istenir.


6 Soruda Sağlık Özrü ataması ile ilgili merak edilenlerin cevapları


Soru 1) Sağlık özrü atamada zorunlu hizmet yükümlüsü öğretmenler, zorunlu hizmet sayılan okulu tercih etmek zorunda mı?
Cevap: Sağlık özür durumundan yer değiştirecek öğretmenlerden, zorunlu çalışma yükümlüsü olanların atamaları, istemeleri durumunda atanacakları ildeki zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen hizmet alanlarına yapılabilir. İstemezlerse zorunlu hizmet alanı olmayan okula da yer değiştirebilirler.


Soru 2: Öğretmen kendisi için almış olduğu sağlık raporunda “hastalığının öğretmenlik yapmasına engel teşkil etmeyeceğinin” yazılması gerekiyor mu ?
Cevap: Önceki yönetmelik mevzuatında, Öğretmenin kendisinin hastalığı nedeniyle yer değiştirme isteğinde bulunması durumunda; ibraz ettiği sağlık kurulu raporunda hastalığının öğretmenlik yapmasına engel teşkil etmeyeceğinin belirtilmesi gerekir iken son yönetmelik mevzuatında bu şekilde bir hüküm yer almamıştır ve MEB tarafından sonraki yönetmeliklerde bu ibareye yer verilmemiştir. Yani bu şekilde bir ibarenin sağlık raporunda yazmasına gerek yok.


Soru 3: Sağlık mazeretine bağlı yer değiştirme başvuruları atama dönemlerinde mi sadece yapılabilir yoksa atama dönemi dışında da yapılabilir mi ?
Cevap: Resmi gazetedeki 16 Ağustos 2014 tarihi itibariyle yapılan değişiklikler sonucunda Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmeliğin 12. maddesindeki “Sağlık ve can güvenliği mazeretlerine dayalı olarak yapılacak yer değiştirme suretiyle atamalar, atanma dönemine tabi değildir." hükmüne göre can güvenliğine bağlı yer değiştirme başvurusu ile birlikte sağlık mazeretine bağlı yer değiştirme başvuruları atama dönemlerinden bağımsız olarak da alınmaktadır. 


Soru 4: Sağlık raporu ne zaman alınmış olması gerekiyor?
Cevap: Sağlık raporu(heyet raporu) başvuru tarihi itibariyle son altı ay içinde alınmış olması gerekiyor ve kesinlikle bu altı aylık süreyi geçmemeli.


 Soru 5: Alınan sağlık raporu kesinlikle devlet hastanesinden mi alınması gerekiyor?
 Cevap: Hayır ! Özel hastanelerden de istenen belgeler alınabilir.Bun da bir engel yok. 


Soru 6: Sağlık özrüne başvuranlar nerelere tayin isteyebilirler?
Cevap: Görev yaptıkları yerde kalmaları hâlinde kendisi, eşi veya çocuklarının sağlık durumlarının tehlikeye gireceğini belirtir sağlık kurulu raporu ile tedavi olmak istediği yere tayin isteyebilir. Anne, baba veya yargı kararıyla vasi tayin edildiği kardeşlerinden birisi için “Başkasının güç ve yardımı olmaksızın hayatını devam ettiremez.” ibaresi bulunan sağlık kurulu raporu bulunan öğretmenler ;anne, baba veya kardeşinin Adres Kayıt Sistemine (AKS) kayıtlı adresinin bulunduğu ilçe/ildeki eğitim kurumlarına atanmak üzere yer değiştirme başvurusunda bulunabilirler.

ENGELLİLİK DURUMUNA BAĞLI ATAMAYA KİMLER BAŞVURABİLİR VE İSTENEN BELGELER NELERDİR?


Mazerete bağlı atamalardan biri de Engellilik Durumuna bağlı yer değiştirme başvurusudur.
Öğretmenlerden;
Kendisinin en az yüzde kırk oranında engelli olduğunu,
Eşi, bakmakla yükümlü olduğu çocuğu, annesi veya babasının ağır engelli olduğunu,
ilgili mevzuatına göre alınan sağlık kurulu raporuyla belgelendirenler, engellilik durumuna bağlı yer değiştirme başvurusunda bulunabilmektedir.
Başvuruyu onaylayanlar, sağlık kurulu raporları ile aile kütüğüne işlenmiş kişisel bilgilerin özetlerini
gösterir vukuatlı nüfus kayıt örneğini elektronik ortamda temin ederek kontrol edecektir

Not 1: Engellilik durumuna bağlı atamadan sadece bir kere yararlanılabilir.( bknz madde 11 http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2014/08/20140816-5-1.pdf )


Not 2: Sağlık özrü atamasına sağlık raporlarında “öğretmenin görev yaptığı yerde tedavisinin mümkün olmadığı” ile “mevcut görev yerinin söz konusu kişilerin sağlık durumunu tehlikeye düşüreceğini” veya “başkasının güç ve yardımı olmaksızın hayatını devam ettiremez” ibareleri yazdırtamadığı için başvuru yapamayan öğretmenler; kendisi için aldığı sağlık raporunda yüzde 40 engel durumu yazıyorsa veya eşi, bakmakla yükümlü olduğu çocuğu, annesi veya babasının ağır engelli olduğu sağlık raporunda yazıyorsa engellilik durumuna bağlı yer değiştirme başvurusunda bulunabilirler.


Sedat DEGER
Eğitimci Yazar


https://www.facebook.com/sedat.deger.526
https://twitter.com/sedatdeger09
https://www.instagram.com/sedatdeger.sd/