Resmî Gazete

22 Mayıs 2021 CUMARTESİ

Sayı : 31488

YÖNETMELİK

Millî Savunma Bakanlığından:

MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 9/7/2019 tarihli ve 30826 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Savunma Bakanlığı Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Yönetmeliğinin 1 inci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmelik Millî Savunma Bakanlığı kadro ve kuruluşunda yer alan kurumlarda görev yapan subay, astsubay, devlet memuru, uzman erbaş, sözleşmeli erbaş/er, askerî öğrenci, aday öğrenci, kursiyer ile yükümlülere (yedek subay/astsubay adayı, erbaş/er) yönelik olarak yürütülen rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerine ilişkin ilke, amaç, çalışma esasları ile rehberlik ve danışma merkezlerinin/rehberlik birimlerinin kuruluş ve işleyişine ilişkin esas ve usulleri düzenlemektedir.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 2 nci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 3 üncü maddesinde yer alan “Bu Yönetmelik” ibaresinden sonra gelmek üzere “10/7/2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 508 inci maddesine ve” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (ı), (i) ve (k) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı fıkraya aşağıdaki bent eklenmiştir.

“ı) Rehberlik ve danışma merkezi: Millî Savunma Bakanlığı kadro ve kuruluşunda yer alan kurumlarda rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerinin verildiği birimleri,

i) Rehberlik ve danışma merkezi bilgi işlem (otomasyon) programı: Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerinin verimliliğini artırmak amacıyla rehberlik ve psikolojik danışma faaliyetlerine esas verilerin oluşturulması, düzenlenmesi ve raporlanması işlevlerini yerine getiren programı,”

“k) Yerleşke komutanı: Rektörlüğe bağlı bir veya birden fazla birimin olduğu yerleşkede bulunan harp okulu/meslek yüksekokulu komutanını,”

“l) Millî Savunma Bakanlığı kadro ve kuruluşunda yer alan kurumlar: Millî Savunma Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatı, Genelkurmay Başkanlığı, Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıkları, Milli Savunma Üniversitesi ile Harita Genel Müdürlüğünü,”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 5 – (1) Rehberlik ve danışma merkezleri ile rehberlik birimlerinde verilen rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerinin yürütülmesinde aşağıdaki ilkeler esas alınır:

a) Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri acil müdahale ile tıbbi tanı ve tıbbi tedavi hizmetlerini kapsamaz.

b) Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetinden yararlanmada gönüllülük esastır. Ancak psikiyatri uzmanı tarafından tanı konulduğu veya tedavi sürecinde olduğu amirine/komutanına veya rehberlik ve danışma merkezine/rehberlik birimine bildirilen/tespit edilen personel/askerî öğrenci görüşme sürecine resen alınır. Bu durumdaki personelin görüşme süreci, psikiyatri uzmanı tarafından verilecek “Hastalığı bulunmadığını bildirir hekim kanaat raporudur” veya “Tanı ve bulgular kısmında yer alan hastalıkların bulunduğunu bildirir hekim kanaat raporudur” şeklinde karar verilen durum bildirir tek hekim sağlık raporuna ya da birlikten ayrılmasına kadar devam eder.

c) Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerinin bireysel boyutunda, kişiye özel bilgilerin mahremiyeti ve bilmesi gereken prensibi kişinin kendine veya çevresine zarar verme olasılığının olduğu durumlarda amirine verilmesi gereken bilgiyle sınırlıdır. Danışanla ilgili herhangi bir bilginin, kişinin izni alınmaksızın üçüncü şahıslarla paylaşılmaması esastır.

ç) Rehberlik ve psikolojik danışma hizmeti; birlik komutanı/karargâh amiri/kurum amiri, danışanın sıralı amirleri, birlik tabipleri ve diğer ilgililerin iş birliği ve eşgüdümü ile yürütülür.

d) Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerinin yürütülmesinde mesleki etik ve değerlere uyulması, bilimsellik, önleyici ve koruyucu yaklaşım sergilenmesi, bireysel, kurumsal ve toplumsal özellikler ile ihtiyaçların gözetilmesi esastır.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin üçüncü bölüm başlığında yer alan “Yedek Subay” ibaresinden sonra gelmek üzere “/Astsubay” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 7 – (1) Millî Savunma Bakanlığı kadro ve kuruluşunda yer alan kurumlarda; rehberlik ve psikolojik danışma hizmetinin yürütülmesi kapsamında, birlik veya kurumun özelliğine ve konuş durumuna göre, kurum amirine/birlik komutanına/karargâh amirine, teşkilatında bu hizmete müteallik bir şube bulunan yerlerde ise şube müdürüne doğrudan bağlı olarak rehberlik ve danışma merkezi teşkil edilir.

(2) Rehberlik ve danışma merkezlerinde, o birliğin/kurumun personel sayısına ve özelliklerine göre belirlenecek sayıda psikolog/psikolojik danışman, idari işlemleri yürütecek personel ve ihtiyaç halinde ilave personel görev yapar.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Birlik/Kurum Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Kurulu

MADDE 10 – (1) Birlik/Kurum Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Kurulu, bünyesinde rehberlik ve danışma merkezi bulunan birlik komutanı/karargâh amiri/kurum amiri, rehberlik ve danışma merkezinde görevli psikolog/psikolojik danışman ve birlik/kurum tabibi ile o birlik, karargâh ya da kurumdaki ilgili birimlerin birlik komutanı/karargâh amiri/kurum amirince katılımı uygun görülen temsilci üyelerinden oluşur.”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “makamlarca” ibaresi “makamlara” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin birinci fıkrasının (b), (c) ve (d) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı fıkraya aşağıdaki bent eklenmiştir.

“b) Rehberlik ve danışma merkezlerinin işleyişini sağlar; Millî Savunma Bakanlığı kadro ve kuruluşunda yer alan kurumlardaki birimler ile koordinasyon kurar.

c) Millî Savunma Bakanlığı kadro ve kuruluşunda yer alan kurumlarda rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleriyle ilgili düzenlenen toplantı, seminer ve komisyon çalışmalarına iştirak eder.”

“d) Rehberlik ve danışma merkezlerinin sonuç raporlarını takip ederek, altı aylık ve yıllık faaliyet sonuç raporlarını hazırlar, Genel Müdürlüğe gönderir.”

“f) Kendine bağlı rehberlik ve danışma merkezlerinin genel durumunun iyileştirilmesi ve takibinin yapılması amacıyla belirlenen bir program çerçevesinde yerinde incelemelerde bulunabilir. Yerinde inceleme faaliyetinde, Yönerge ile belirlenen hususlar değerlendirilir ve raporlanır. Söz konusu raporlar bilgi maksadıyla Genel Müdürlüğe de gönderilir.”

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Birlik/Kurum Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Kurulunun görev ve sorumlulukları

MADDE 13 – (1) Birlik/Kurum Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Kurulunun görev ve sorumlulukları şunlardır:

a) Birlik komutanı/karargâh amiri/kurum amirinin başkanlığında, rehberlik ve danışma merkezi personelinin ve o birlik, karargâh ya da kurumda koordine kurulması gereken ilgili birim temsilcilerinin katılımıyla, yılda en az iki kez toplanır.

b) Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri kapsamında dönem içinde yürütülen faaliyetlerin sonuçlarını, bir önceki kurul toplantısında alınan kararlar doğrultusunda değerlendirir ve alınması gereken ilave tedbirleri belirler.

c) Birlik/kurum içerisinde, psikososyal sorun alanlarına ilişkin konularda yapılacak işlemleri ve alınacak tedbirleri belirler.

(2) Kurul toplantılarının sekretarya işlemleri rehberlik ve danışma merkezi tarafından yerine getirilir.”

MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 14 – (1) Rehberlik ve danışma merkezinde görevli psikolog/psikolojik danışmanın görev ve sorumlulukları şunlardır:

a) Bireyi tanıma ve psikolojik değerlendirme tekniklerini kullanmak suretiyle, bireysel olarak ya da grup hâlinde, rehberlik ve psikolojik danışma hizmeti verir.

b) Danışanın, sorunlarına ilişkin çözüm yolları hakkında farkındalık kazanması ve meslekî/sosyal hayata uyumunun sağlanması noktasında; ilgili birim ve/veya yetkili kişilerle koordineli olarak çalışır.

c) Psikolojik danışma sürecindeki personelden tıbbi muayeneye ihtiyacı olduğuna kanaat getirdiklerinin amirleri vasıtasıyla sağlık teşkiline sevk edilmesini önerir, gerek gördüğü takdirde danışanla ilgili görüşlerini bildirir.

ç) Birlik/kurum içerisinde psikolojik ve sosyal yönden sağlıklı ortam ve koşulların oluşturulması kapsamında, birlik komutanı/karargâh amiri/kurum amirine danışmanlık yapar.

d) Bağlısı olduğu ve/veya hizmet verdiği birliğe/kuruma katılan erbaş ve erler ile yedek subay/astsubay adaylarına içerik ve formatı yönerge ile belirtilen anketi uygular, gerekli gördüklerini psikolojik danışma sürecine alır.

e) Görüşmeye çağırdığı ya da birlik tabibi ve/veya sıralı amirleri vasıtasıyla sevk edilen personelin görüşme sürecinin sonlandırılmasını talep etmesi durumunda; öncelikle ikna yoluyla personeli görüşme sürecinde tutar, buna rağmen personelin görüşme sürecinin sonlandırılmasını talep etmesi halinde beyanını danışma notlarına kaydetmek ve tutanak altına almak suretiyle görüşme sürecini sonlandırır ve ilgili kurum amiri/birlik komutanına derhal bilgi verir.

f) Kişisel güvenliğinin tehlikeye girmesi, çatışma doğması, danışan-danışman ilişkisinin bozulması ve benzeri gerekçelerle görüşme sürecinin sonlanması gerektiğini değerlendirdiği durumlarda, danışma notlarına sonlandırma gerekçesini kaydetmek şartıyla, tutanak altına alarak görüşme sürecini sonlandırabilir. İlgili kurum amiri/birlik komutanına derhal bilgi verir.

g) Yönerge ile belirlenen esaslara göre biriminin faaliyet sonuç raporunu hazırlar, amirine sunar ve bağlı bulunduğu şube müdürlüğüne gönderir.

ğ) Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri kapsamında, eğitici/bilgilendirici nitelikte faaliyetler icra eder.

h) Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri kapsamında; alanla ilgili bilimsel gelişmeleri izler, çeşitli araştırma-geliştirme çalışmalarına katılır.

ı) Birlik/Kurum Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Kurulunun sekretarya işlemlerini yürütür.”

MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Birlik komutanının/karargâh amirinin/kurum amirinin görev ve sorumlulukları

MADDE 15 – (1) Bünyesinde rehberlik ve danışma merkezi teşkil edilmiş birlik komutanı/karargâh amiri/kurum amiri; birliğindeki/kurumundaki rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerinin, bu Yönetmelik ve ilgili yönerge esaslarına göre yürütülmesinden sorumludur.

(2) Birlik komutanı/karargâh amiri/kurum amirinin sorumlulukları şunlardır:

a) Psikolojik danışma sürecine dâhil olan personelin durumunu takip eder.

b) Rehberlik ve danışma merkezinin, birlikteki/kurumdaki ilgili birimlerle iş birliği ve koordinasyon içinde çalışmasını sağlar.

c) Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerinin birlik/kurum içinde etkin bir şekilde yürütülmesini sağlamak amacıyla; teknik altyapı, uygun fiziksel ortam, haberleşme ve ulaşım imkânlarının sürekliliğini sağlar.

ç) Birlik/Kurum Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Kuruluna başkanlık eder, kurul toplantılarında alınan kararların takibini ve uygulanmasını sağlar.”             

MADDE 14 – Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 16 – (1) Amirler; rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerinin etkin bir şekilde yürütülmesi amacıyla aşağıdaki görev ve sorumlulukları yerine getirir:

a) Lider danışmanlığı kapsamında veya sair suretle yapmış olduğu görüşmeler sonucunda; rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerinden yararlanmasının uygun olacağını değerlendirdiği maiyetinin, birliğindeki/kurumdaki rehberlik ve danışma merkezine sevkini sağlar.

b) Maiyetinden rehberlik ve psikolojik danışma hizmeti alanların durumunu, psikolog/psikolojik danışman ile iş birliği ve koordinasyon içinde takip eder.

c) Lüzum görülmesi hâlinde, Birlik/Kurum Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Kurulu toplantılarına katılım sağlar.

ç) Maiyetini, birlikte/kurumda verilen rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri hakkında bilgilendirir.”

MADDE 15 – Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde yer alan “Bakanlık, Genelkurmay Başkanlığı, Kuvvet Komutanlıkları ve diğer kurum/kuruluşlarda” ibaresi “Millî Savunma Bakanlığı kadro ve kuruluşunda yer alan kurumlarda” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 16 – Aynı Yönetmeliğin 25 inci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Rehberlik ve danışma hizmetlerinin yürütüleceği yerler

MADDE 25 – (1) Rehberlik ve danışma merkezi ile rehberlik birimlerine, faaliyetlerini yürüteceği, danışan personelin rahatlıkla ulaşabileceği, kendini rahat hissedebileceği ve mahremiyetin korunabileceği, fiziki şartları yönerge ile belirtilen uygun bir mekân tahsis edilir.”

MADDE 17 – Aynı Yönetmeliğin 26 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 26 – (1) Rehberlik ve danışma merkezi ile rehberlik birimlerinde görevli personelin atandıkları kadro görevinde çalıştırılmaları esastır.

(2) Rehberlik ve danışma merkezi ile rehberlik birimlerinde görevli personele kısa süreli ek görev verilmesi icap eden hâllerde ve nöbet hizmetlerinde, rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerinin aksatılmaması ve rol çatışmalarına yol açılmamasına özen gösterilir.”

MADDE 18 – Aynı Yönetmeliğin 27 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 27 – (1) Rehberlik ve danışma merkezlerinde görevli psikolog/psikolojik danışman subayların; rehberlik ve danışma merkezinde bulundukları esnada ve/veya psikolojik danışma süreci esnasında, 16/7/1982 tarihli ve 8/5105 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan Personelin Kılık ve Kıyafetine Dair Yönetmelik ile 2/6/1989 tarihli ve 20183 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Silahlı Kuvvetleri Kıyafet Yönetmeliğinde devlet memurları için belirtilen esaslara aykırı olmamak kaydıyla sivil kıyafet giymeleri esastır.”

MADDE 19 – Aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 28 – (1) Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerinin, birliklerin/kurumların konuş durumu ve/veya kuruluş bağlantıları gözetilerek tüm birliklere/kurumlara/okullara ulaşması esastır.

(2) Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetinin, aslen bağlı bulunulan birliğin/kurumun bünyesinde faaliyet gösteren rehberlik ve danışma merkezlerinden alınması esastır. Ancak, konuş durumu itibarıyla, aslen bağlı olduğu birlikten/kurumdan/okuldan hizmet alamayacak durumdaki birlikler/kurumlar/okullar öncelikle aynı garnizonda bulunan en yakın rehberlik ve danışma merkezlerinden faydalanır.

(3) Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetinin, ikinci fıkrada tanımlanan şekilde karşılanamaması durumunda, ilgili birlik komutanlığı ile mahalli mülki amirin koordinesi sonucu diğer kamu kurum ve kuruluşlarından psikolog/psikolojik danışman görevlendirilerek yürütülmesi sağlanabilir.

(4) Psikolog/psikolojik danışmanın, rehberlik ve psikolojik danışma hizmetini, hizmeti alacak birlik ya da kuruma gitmek suretiyle vermesi durumunda; hizmeti alacak birlik ya da kurumca, görüşmelerin yapılacağı uygun bir mekân tahsis edilir.”

MADDE 20 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 21 – Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Savunma Bakanı yürütür.