Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, meslekte altı yılını doldurmayan polis memurlarının, yarışma sonucu yerleştikleri kamu kurumlarına naklen geçemeyecekleri yönünde karar verdi.

T.C.
D A N I Ş T A Y
İDARİ DAVA DAİRELERİ KURULU

Esas No : 2020/13
Karar No : 2020/56 

BÖLGE İDARE MAHKEMESİ KARARLARI ARASINDAKİ AYKIRILIĞIN GİDERİLMESİ İSTEMİ HAKKINDA KARAR

Gaziantep Bölge İdare Mahkemesi Başkanlar Kurulunun 22/01/2018 tarih ve E:2018/10, K:2018/10 sayılı kararıyla; .......... .......... ............... vekili Av. .......... ............ tarafından, Gaziantep Bölge İdare Mahkemesi Birinci İdari Dava Dairesinin 07/11/2017 tarih ve E:2017/1303, K:2017/1316 sayılı kararı ile İstanbul Bölge İdare Mahkemesi İkinci İdari Dava Dairesinin 19/04/2017 tarih ve E:2016/1303, K:2017/1251 sayılı, 21/03/2017 tarih ve E:2016/1190, K:2017/475 sayılı, 16/05/2017 tarih ve E:2017/4754, K:2017/193 sayılı; Ankara Bölge İdare Mahkemesi Birinci İdari Dava Dairesinin 08/03/2017 tarih ve E:2017/85, K:2017/168 sayılı, 19/04/2017 tarih ve E:2017/7, K:2017/346 sayılı ve Erzurum Bölge İdare Mahkemesi Birinci İdari Dava Dairesinin 20/06/2017 tarih ve E:2017/164, K:2017/2095 sayılı kararları arasındaki aykırılığın giderilmesinin istenmesi nedeniyle, "Aykırılığın, davanın reddi yolundaki Gaziantep Bölge İdare Mahkemesi Birinci İdari Dava Dairesi kararı doğrultusunda giderilmesi gerektiği" görüşüyle, 2576 sayılı Bölge İdare Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri ve Vergi Mahkemelerinin Kuruluşu ve Görevleri Hakkında Kanun'un 3/C maddesinin 5. fıkrası uyarınca karar verilmesi için dosyanın Danıştaya gönderilmesi üzerine, Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunca, Tetkik Hâkiminin açıklamaları dinlendikten sonra konu ile ilgili kararlar ve yasal düzenlemeler incelenerek gereği görüşüldü:

I-AYKIRILIĞIN GİDERİLMESİ İSTEMİNE KONU BÖLGE İDARE MAHKEMESİ KARARLARI :

A- GAZİANTEP BÖLGE İDARE MAHKEMESİ BİRİNCİ İDARİ DAVA DAİRESİNİN

E:2017/1303 SAYILI DOSYASINA KONU YARGILAMA SÜRECİ:

Dava konusu istemin özeti: ........... İl Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube 
Müdürlüğünde polis memuru olarak görev yapan ve Tekstil Mühendisliği bölümü mezunu olan davacı tarafından, Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) puanı ve kurum sınavlarında başarılı olarak Gümrük ve Ticaret Denetmen Yardımcılığı kadrosuna atanmaya hak kazanması üzerine, anılan göreve atanmasına 3201 sayılı Emniyet Teşkilat Kanunu'nun Ek 24. maddesi uyarınca muvafakat verilmemesine ilişkin 13/06/2016 tarih ve 89885 sayılı işlemin iptali istenilmiştir.

Gaziantep 2. İdare Mahkemesinin 05/05/2017 tarih ve E:2016/714, K:2017/1001 sayılı kararının özeti:

3201 sayılı Emniyet Teşkilat Kanunu'nun Ek 25. maddesinde, polis meslek eğitim 
merkezlerinde eğitimlerini başarı ile tamamlayanların, genel müdürlük kadrolarına aday polis memuru olarak atanacakları ve bu şekilde atananların, atanma tarihinden itibaren altı yıl süreyle başka kurumlara nakil yoluyla atanamayacaklarının hüküm altına alındığı,

Bunun yanında, anılan Kanun'un Ek 24. maddesi hükmünde geçen "nakil" 
ibaresinden, memurun başka kurumlarda durumuna uygun bir kadroya sınava tabi tutulmaksızın naklen atanmasının anlaşılması gerektiği, yarışma sınavı sonucuna bağlı olarak belli kadrolara ve yine sınava bağlı kariyer görevlere yapılması gereken nakillerin Ek 24. maddede geçen "nakil" kavramı içinde değerlendirilemeyeceği, dolayısıyla, çalışanların belli bir yarışma sınavı sonucuna göre kurumların muvafakatlarıyla başka kurumlara naklen atanmalarına olanak bulunduğunun açık olduğu,

Bu kapsamda, bakılmakta olan davada, 18/09/2015 tarihinde aday polis memuru 
olarak göreve başlayan ve ............ ............. Mimarlık ve Mühendislik Fakültesi, Tekstil Mühendisliği Bölümü mezunu olan davacının, KPSS puanına ve atanmak istediği kurumun yazılı sınavı ve sözlü mülakatına dayalı olarak Gümrük ve Ticaret Denetmeliği Yardımcılığına atanmaya hak kazanması karşısında, eğitim aldığı alanda çalışmasının maddi ve manevi varlığını geliştirmesine olumlu katkısının olacağı ve bu durumun kamu hizmetinden beklenen faydayı da arttıracağı sonucuna varıldığından, davacıya muvafakat verilmemesine ilişkin işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı gerekçesiyle dava konusu işlemin iptaline karar verilmiştir.

Gaziantep Bölge İdare Mahkemesi Birinci İdari Dava Dairesinin 07/11/2017 tarih ve E:2017/1303, K:2017/1316 sayılı kararının özeti:

3201 sayılı Kanun'un Ek 24. maddesinin 6. fıkrası ile polis meslek eğitim 
merkezlerinde eğitimlerini başarı ile tamamlayarak Emniyet Genel Müdürlüğü kadrolarına aday polis memuru olarak atananların atama tarihinden itibaren altı yıl süreyle başka kurumlara nakil yoluyla atanamayacağının açıkça düzenlendiği, anılan maddede merkezi sınavla atanmaya hak kazanılan unvanlar bakımından herhangi bir istisnaya yer verilmediği,

Öte yandan, başka kurumlarda görev yapmakta iken merkezi sınav sonucu 
atanmaya hak kazananlar ile kurumların takdir yetkisi çerçevesinde sınava tabi tutmaksızın atamak istedikleri kişilerin kurumlar arası nakil yoluyla atama bakımından aynı yasal düzenlemelere tabi tutulduğu göz önüne alındığında, "nakil" ifadesinin merkezi sınavla atanmaya hak kazananlar dahil kurumlar arası geçiş suretiyle yapılacak tüm atamaları kapsayan bir ifade olduğu, merkezi sınav yapılıp yapılmamasının atamayı gerçekleştirecek kurumun personel politikası ve tabi olduğu yasal düzenlemelere ilişkin bir durum olduğu, muvafakat verecek kurum açısından ise personel ihtiyacının ve kendisinin tabi olduğu yasal düzenlemelerin esas teşkil ettiğinin açık olduğu,

Bu durumda, Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürlüğünde mesleki eğitimini 
tamamladıktan sonra 18/09/2015 tarihinde aday polis memuru olarak atanan, işlem tarihi itibarıyla aday memur olan ve altı yıllık görev süresini tamamlamayan davacının, Gümrük ve Ticaret Denetmen Yardımcılığı kadrosuna atanmasına muvafakat verilmemesine ilişkin dava konusu işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle, davalı idarenin istinaf başvurusunun kabulü ile dava konusu işlemin iptali yolundaki Mahkeme kararı kaldırılarak davanın reddine kesin olarak karar verilmiştir.

B- İSTANBUL BÖLGE İDARE MAHKEMESİ İKİNCİ İDARİ DAVA DAİRESİNİN E:2016/1303 SAYILI DOSYASINA KONU YARGILAMA SÜRECİ:

Dava konusu istemin özeti: .......... İl Emniyet Müdürlüğünde polis memuru olarak 
görev yapan davacı tarafından, KPSS puanı sonucu 19/02/2016 tarihinde ilk atama yoluyla ............ .......... ............. Merkezi Eğitim Merkezi Müdürlüğüne öğretmen olarak atamasının yapılması üzerine, anılan göreve atanmasına 3201 sayılı Emniyet Teşkilat Kanunu'nun Ek 24. maddesi uyarınca muvafakat verilmemesine ilişkin işlemin iptali istenilmiştir.

Bursa 2. İdare Mahkemesinin 27/10/2016 tarih ve E:2016/396, K:2016/945 sayılı 
kararının özeti:

Olayda, 3201 sayılı Kanun'un Ek 24. maddesi hükmünde geçen "nakil" ibaresinden, 
memurun başka kurumlarda durumuna uygun bir kadroya sınava tabi tutulmaksızın naklen atanmasının anlaşılması gerektiği, yarışma sınavı sonucuna bağlı olarak belli kadrolara ve yine sınava bağlı kariyer görevlere yapılması gereken nakillerin Ek 24. maddede geçen "nakil" kavramı içinde değerlendirilemeyeceği, dolayısıyla, çalışanların belli bir yarışma sınavı sonucuna göre kurumların muvafakatlarıyla başka kurumlara naklen atanmalarına olanak bulunduğu hususunun açık olduğu,

Bu durumda, kamu hizmetinin bütünlüğü ve devamlılığı ilkesi gereğince kamu 
görevlilerinin, özel koşullarına göre verimliliklerinin en yüksek olduğu ve hizmetlerinden en yüksek oranda yararlanılacak bir birimde çalıştırılmalarının kamu yararına daha uygun düşeceği sonucuna varıldığından, davacının yaptığı görev ile KPSS sonucunda aldığı puana dayalı olarak yerleştirilmesi üzerine atanacağı görevin nitelikleri dikkate alındığında, muvafakat verilmemesine yolunda tesis edilen işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı gerekçesiyle, dava konusu işlemin iptaline karar verilmiştir.

İstanbul Bölge İdare Mahkemesi İkinci İdari Dava Dairesinin 19/04/2017 tarih 
ve E:2016/1303, K:2017/1251 sayılı kararının özeti: İstinaf dilekçesinde ileri sürülen iddialar İdare Mahkemesince verilen kararın kaldırılmasını gerektirecek nitelikte bulunmadığından davalı idarenin istinaf başvurusunun reddine kesin olarak karar verilmiştir.

II- İNCELEME VE GEREKÇE:

MADDİ OLAY:

3201 sayılı Kanun'un Ek 24. maddesine dayanılarak polis memurluğuna atanan 
personelin, katıldıkları yarışma sınavları (KPSS vs.) sonucunda başka kurumlara yerleştirilmeleri sonrası atamalarının yapılabilmesi için Emniyet Genel Müdürlüğünden muvafakat istenilmiş, ancak ilgili personele, atanma tarihi itibarıyla meslekte altı yılını doldurmadıklarından bahisle yukarıda anılan Kanun maddesi uyarınca muvafakat verilmemiş ve söz konusu işlemlerin iptali istemiyle açılan davalarda bölge idare mahkemeleri idari dava dairelerince verilen farklı nitelikteki kararların kesinleşmesi üzerine incelenmekte olan aykırılığın oluştuğu görülmüştür.

İLGİLİ MEVZUAT :

06/05/2005 tarih ve 25807 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 
5336 sayılı Kanun'un 2. maddesi ile 3201 sayılı Emniyet Teşkilat Kanunu'na eklenen Ek 24. maddenin değişik ikinci fıkrasında, "Lisans mezunlarından Kamu Personeli Seçme Sınavında Bakanlıkça belirlenecek taban puanı almış olan erkek ve kadın adaylar arasından yönetmelikle belirlenecek şartları taşıyanlar ve sınavda başarılı olanlar polis meslek eğitim merkezlerine alınırlar.";

Aynı maddenin 6. fıkrasında ise, "Polis meslek eğitim merkezlerinde eğitimlerini 
başarı ile tamamlayanlar, Emniyet Genel Müdürlüğü kadrolarına aday polis memuru olarak atanırlar. Bu şekilde atananlar, atanma tarihinden itibaren altı yıl süreyle başka kurumlara nakil yoluyla atanamazlar. Bu süre zarfında memuriyetten çekilen, çekilmiş sayılan, meslekten veya memuriyetten çıkarma cezası alan ve asli memurluğa atanamayarak ilişiği kesilenler, kendilerine yapılmış olan öğretim masraflarını kanuni faizi ile birlikte, bu sürenin eksik kalan kısmı ile orantılı miktarı tazminat olarak ödemek zorundadırlar." kurallarına yer verilmiştir.

Öte yandan, 2576 sayılı Bölge İdare Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri ve Vergi 
Mahkemelerinin Kuruluşu ve Görevleri Hakkında Kanun'un 3/C maddesinin 4. fıkrasının (c) bendinde; "Benzer olaylarda, bölge idare mahkemesi dairelerince verilen kesin nitelikteki kararlar arasında veya farklı bölge idare mahkemeleri dairelerince verilen kesin nitelikteki kararlar arasında aykırılık veya uyuşmazlık bulunması hâlinde; resen veya ilgili bölge idare mahkemesi dairelerinin ya da istinaf yoluna başvurma hakkı bulunanların bu aykırılığın veya uyuşmazlığın giderilmesini gerekçeli olarak istemeleri üzerine, istemin uygun görülmesi hâlinde kendi görüşlerini de ekleyerek Danıştaydan bu konuda karar verilmesini istemek." bölge idare mahkemesi başkanlar kurulunun görevleri arasında sayılmış, aynı maddenin 5. fıkrasında da; "(Değişik:17/10/2019-7188/7 md.) Dördüncü fıkranın (c) bendine göre yapılacak istemler, konusuna göre İdari veya Vergi Dava Daireleri Kuruluna iletilir. İlgili dava daireleri kurulunca üç ay içinde karar verilir. Aykırılık veya uyuşmazlığın giderilmesine ilişkin olarak bu fıkra uyarınca verilen kararlar kesindir." hükmüne yer verilmiştir.

KONU İLE İLGİLİ DİĞER KARARLAR : Ankara Bölge İdare Mahkemesi Birinci 
İdari Dava Dairesinin 08/03/2017 tarih ve E:2017/85, K:2017/168 sayılı, 19/04/2017 tarih ve E:2017/7, K:2017/346 sayılı ve Erzurum Bölge İdare Mahkemesi Birinci İdari Dava Dairesinin 20/06/2017 tarih ve E:2017/164, K:2017/2095 sayılı kararları da, İstanbul Bölge İdare Mahkemesi İkinci İdari Dava Dairesinin 19/04/2017 tarih ve E:2016/1303, K:2017/1251 sayılı kararı ile aynı doğrultudadır.

HUKUKİ DEĞERLENDİRME :

Başvuruya konu olan kararlardaki aykırılığın esasını, meslekte altı yıllık hizmet 
süresini doldurmamış polis memurlarının yarışma sınavları sonucu yerleştirildikleri kamu kurumlarına atanmalarına 3201 sayılı Emniyet Teşkilat Kanunu'nun Ek 24. maddesi uyarınca muvafakat verilip verilmeyeceği hususu oluşturmaktadır.

Buna göre, yukarıda aktarılan mevzuat hükümlerinin bir arada incelenmesinden, 
lisans mezunu olarak kamu personeli seçme sınavında bakanlıkça belirlenecek taban puanı almış olanlardan yönetmelikle belirlenecek şartları taşıyan ve sınavda başarılı olanların, 3201 sayılı Kanun'un Ek 24. maddesi gereğince polis memuru olarak atandıktan sonra, altı yıl boyunca emniyet teşkilatında görev yapması gerekmekte olup, bu süre boyunca lisans mezunu oldukları alan dahil olmak üzere başka bir kamu kurumuna naklen atanmalarına olanak bulunmadığı, anılan maddede, yarışma sınavı sonucuna bağlı olarak belli kadrolara ve yine sınava bağlı kariyer görevlere yapılan atamalar konusunda da herhangi bir istisnaya yer verilmediği anlaşılmaktadır.

Bu durumda, polis meslek eğitim merkezindeki eğitimlerini tamamlayarak aday polis 
memuru olarak göreve başlayan davacıların, yukarıda anılan yasal düzenlemede yer verilen altı yıllık zorunlu süresini tamamlamadıklarından bahisle, yarışma sınavlarına bağlı olarak
yerleştirildikleri kurumlara atanmalarına muvafakat verilmemesine ilişkin işlemlerde hukuka aykırılık bulunmamaktadır.

Bu itibarla, aykırılığın ret kararları doğrultusunda giderilmesi gerektiği sonucuna 
varılmıştır.

III- SONUÇ :

Açıklanan nedenlerle; Bölge İdare Mahkemesi kararları arasındaki aykırılığın, 
Gaziantep Bölge İdare Mahkemesi Birinci İdari Dava Dairesinin 07/11/2017 tarih ve E:2017/1303, K:2017/1316 sayılı kararı doğrultusunda giderilmesine, kesin olarak, 24/02/2020 tarihinde oyçokluğu ile karar verildi.

KARŞI OY

X- Bölge İdare Mahkemesi kararları arasındaki aykırılığın, yukarıda gerekçesine yer 
verilen iptal kararı doğrultusunda (İstanbul Bölge İdare Mahkemesi İkinci İdari Dava Dairesinin 19/04/2017 tarih ve E:2016/1303, K:2017/1251 sayılı kararı) giderilmesi gerektiği oyuyla, karara katılmıyoruz.