Kamuajans.com - 674 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile statüleri değiştirilen ÖYP Araştırma Görevlilerinin mecburi hizmet yükümlülükleri hakkında Yükseköğretim Kurulu önemli bir görüş verdi.

DAĞITIM YERLERİNE

6758 Sayılı Kanunla uygun bulunan 674 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 49'uncu maddesiyle 2547 sayılı Kanuna eklenen Ek 30'uncu maddede ''Öğretim Üyesi Yerleştirme Programı kapsamında 33'üncü maddenin (a) fıkrası uyarınca araştırma görevlisi kadrosuna atanmış olup, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte araştırma görevlisi kadrosunda bulunanların statüleri herhangi bir işleme gerek kalmaksızın 50'nci maddenin birinci fıkrasının (d) bendinde belirtilen statüye dönüştürülmüş sayılır ve bunlar hakkında söz konusu (d) bendi hükümleri uygulanır. Bu şekilde statüleri değiştirilen araştırma görevlilerinden 33'üncü maddenin (a) fıkrasına göre yeniden ataması yapılmayanların mecburi hizmet yükümlüleri kaldırılır...'' hükmü bulunmaktadır.

20.04.2017 tarihli Yükseköğretim Genel Kurulu toplantısında;

''1. 674 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 49'uncu maddesiyle 2547 sayılı Kanuna eklenen ek 30'uncu maddesi gereği statüleri aynı kanunun 50'nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi statüsüne dönüştürülen araştırma görevlilerinden 33'üncü maddenin (a) fıkrasına göre yeniden ataması yapılıp 35'inci madde uyarınca görevlendirilmeyenlerin,

2. Söz konusu Kanun Hükmünde Kararnamenin yürürlüğe girdiği 1 Eylül 2016 tarihinden sonra 33'üncü maddeye göre yeniden atanıp 35'inci maddeye göre görevlendirilenler dışında istifa ya da başarısızlık sebebiyle ilişiği kesilenlerin, mecburi hizmet yükümlülerinin bulunmadığına'' karar verilmiştir. 

Söz konusu kanun hükümleri ile 20.04.2017 tarihli Yükseköğretim Genel Kurul Kararı çerçevesinde;

1- 2547 sayılı Kanunun 35'inci maddesi uyarınca geçici kadro tahsisi yapılan ancak kadrosunun bulunduğu üniversite tarafından aynı Kanunun 33'üncü maddesi kapsamında yeniden ataması yapılmayan Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı (ÖYP) kapsamındaki araştırma görevlilerinin, mecburi hizmet yükümlülerinin bulunmaması sebebiyle, 

a) İstifa etmesi, mestafi sayılması, azami sürede eğitimlerini tamamlayamaması gibi herhangi bir nedenle eğitimlerinden başarısız olmaları sebepleriyle kadrolarıyla ilişkilerinin kesilmesi hallerinde, bu araştırma görevlileri hakkında imzaladıkları taahhüt ve kefalet senetleri uyarınca işlem yapılmayacaktır.

b) Mevafakat yoluyla atanmaya hak kazandıkları diğer yükseköğretim kurumları ile kamu kurum ve kuruluşlarına geçişleri yapılabilecektir.

2- Yükseköğretim kurumları, ÖYP kapsamındaki araştırma görevlilerinin kadro iadelerini, 2547 sayılı Kanunun 33'üncü maddesi kapsamında atamalarının yapılması talebiyle Kurulumuzdan isteyebileceklerdir. KAdro iade talepleri üniversiteler tarafından dağıtımlı olarak 2547 sayılı Kanunun 35'inci maddesi uyarınca görev yapılan üniversitelere de gönderilecektir.

3- ÖYP kapsamındaki araştırma görevlilerinin, 2547 sayılı Kanunun 33'üncü maddesi kapsamında yeniden atamalarının yapılması halinde mecburi hizmet yükümlüleri bulunmaya devam edecektir.