KamuAjans.Com-Süre tahsisli olarak oturduğu kamu konutundaki oturma süresini tamamladığı halde konutu boşaltmayan memurun konuttan çıkarılması söz konusu olabildiği gibi, bazı hallerde konuttaki oturma süresine ve görevindeki değişmelere bakılmadan da memur kamu konutundan çıkarılabiliyor.

Sıra tahsisli konutlarda oturanlar, beş yıllık oturma süresinin bitiminden onbeş gün veya yararlanacak personel olmaması nedeniyle oturmaya devam edenler ise çıkması için ilgili idarece yapılan tebligat tarihinden itibaren bir ay içinde; emeklilik, istifa, başka bir yere nakil ve her ne şekilde olursa olsun memuriyet sıfatı kalkanlar, ilişkilerinin kesildiği tarihten itibaren iki ay içinde konutları boşaltmak zorundadırlar.

Süresi içinde konutun boşaltılmaması durumunda, tahsise yetkili makamın ilgili mülki veya askeri makamlara başvurması üzerine, başka bir bildirime gerek kalmaksızın kolluk kuvveti kullanılarak, bir hafta içinde konut zorla boşalttırılır.

Oturma süresine bakılmadan memurun lojmandan çıkarılması

Sıra tahsisli kamu konutlarında oturanlar bazen, oturma süresi ve memuriyet durumuna ilişkin değişiklikler dışındaki sebeplerle de konuttan çıkarılabiliyorlar.

Örneğin;

-Kendilerine tahsis yapılmadığı halde konutları işgal edenlerin,

-Kendilerine tahsis yapıldıktan sonra gerçeğe aykırı beyanda bulundukları anlaşılanların,

-Konutun blok veya grubundaki diğer konut sakinlerinin huzur ve sükûnunu bozucu, genel ahlak değerlerini zedeleyici tutum ve davranışlarda bulunanların,

-Yönetici veya idare tarafından alınan kararlara uymayanların,

-Kendisine yapılan yazılı uyarılara rağmen, uyarıya konu davranışlarında ısrar edenlerin

oturdukları lojmanlar, tahsise yetkili makamın ilgili mülki veya askeri makamlara başvurması üzerine, kolluk kuvveti kullanılarak bir hafta içinde zorla boşalttırılır.

Zorla boşalttırmaya karşı, idareye ve yargı mercilerine yapılacak başvuru, boşalttırma işleminin icra ve infazını durdurmaz.

Memurunyeri