Kamuajans.com – Covid-19 Salgin sürecinin ülkemizdeki seyri dikkate alınarak Bakanlığımızın planlamaları doğrultusunda, farklı tür ve kademelerdeki eğitim kurumlarımızda kademeli olarak yüz yüze eğitimin kapsamının genişletilmesi kararı alınmış ve buna göre 12 Ekim 2020 Pazartesi gününden itibaren ortaöğretim kurumlarının 9. sınıf öncesi hazırlık sınıfları ile 12. sınıflarında yüz yüze eğitime başlanmış, 02 Kasım 2020 Pazartesi gününden itibaren de 9. sınıflarda belirlenen kurallar dâhilinde yüz yüze eğitime geçileceği kamuoyuna açıklanmıştır.

Promosyonda son 3 gün! Tam 23 bin TL... Promosyonda son 3 gün! Tam 23 bin TL...
Yüz yüze ve/veya uzaktan eğitim sürecine ilişkin olarak; ilgi (c) 2020-2021 Eğitim ve Öğretim Yıl Çalışma Takvimi" konulu Genelge'de birinci dönemin 31 Ağustos 2020 Pazartesi günü başlayacağı ve 22 Ocak 2021 Cuma günü sona ereceği belirtilmiş, ilgi (c) yazımızda da Covid-19 Salgını nedeniyle 2020-2021 eğitim ve öğretim yılının yüz yüze ve uzaktan eğitim imkanlarının birlikte kullanılması ile sürdürüleceği öğretim programlarının tamamının yüz yüze ve/veya uzaktan eğitim yolu ile tamamlanacağı, öğrencilerin öğretim programlarındaki konu ve kazanımların tamamından sorumlu blacağı, ölçme ve değerlendirme uygulamalarının ise okul ortamında gerçekleştirileceği ifade edilmiştir.

Bakanlığımıza bağlı resmi ve özel örgün ortaöğretim kurumlarında eğitim öğretim, yönetim ve işleyişe ilişkin usul ve esaslar ilgi (a) Yönetmelikle düzenlemiş olup resmi ve özel örgün ortaöğretim kurumlarında yapılması gereken ölçme ve değerlendirme uygulamaları, ilgi (a) Yönetmeliğin "Olağanüstü durumlarda eğitim, öğretim, yönetim ve işleyişe ilişkin alınması gereken tedbirler" başlıklı Ek 3 üncü maddesi gereğince aşağıda belirtilen açıklamalar çerçevesinde gerçekleştirilecektir.

Bu bağlamda, 2020-2021 eğitim ve Öğretim yılı birinci döneminde resmi ve özel ortaöğretim kurumlarındaki derslerin ölçme ve değerlendirme iş ve işlemlerine yönelik olarak;

1- Ölçme ve değerlendirme uygulamaları ilgi (a) Yönetmelik hükümleri doğrultusunda gerçekleştirilecektir.

2- Bugüne kadar yapılmış ölçme ve değerlendirme uygulamaları geçerli olup bunların e-Okul sistemine işlenmesi sağlanacaktır.

3- Ölçme ve değerlendirme uygulama takvimi, eğitim kurumu zümre başkanları kurulunca belirlenecek ve eğitim kurumu yönetimince tüm öğrencilere süresi içinde duyurulacaktır.

4- Ölçme ve değerlendirmeler, ihtiyaç duyulması hâlinde cumartesi günleri de dâhil edilerek, her bir sınav için bir ders saati süre verilerek uygulanacak ve sınav soruları bu süreye uygun olarak hazırlanacaktır.

5. Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 19/02/2018 tarih ve 56 sayılı Ortaöğretim Kurumları Haftalık Ders Çizelgesinin Ortak Dersler bölümünde yer alan; beden eğitimi ve spor, görsel sanatlar ve müzik derslerinin sınavları uygulamalı yapılacaktır.

6- Ölçme ve değerlendirme uygulamalarında öğrencilerin oturma plani; fiziki mesafeyi koruyacak şekilde, maske kullanımı ve hijyen kuralları dikkate alınarak gerçekleştirilecektir.

7- Ölçme ve değerlendirme uygulamalarının tamamında Covid-19 Salgını ile ilgili tedbirler, "Eğitim Kurumlarında Hijyen Şartlarının Geliştirilmesi, Enfeksiyon Önleme ve Kontrol Kılavuzu'na göre eksiksiz ve zamanında gerçekleştirilecektir.

8- Ölçme ve değerlendirme uygulamaları sürecinde barınma ihtiyacı olan öğrenciler, talep etmeleri hâlinde, durumlarına uygun paralt/parasız yatılı olarak ilgi (b) Yönetmelik hükümlerine göre okul pansiyonlarından yararlandırılacak olup sınavlar, pansiyonu bulunan eğitim kurumlarında pansiyonda yoğunluk oluşturmayacak şekilde planlanacaktır.

9- Kendisinde ya da birlikte kaldığı aile bireylerinden herhangi birisinde kronik hastalık bulunan öğrenciler ile kendisinin ya da birlikte kaldığı aile bireylerinden herhangi birisinin Covid 19'a yakalanması veya temaslı olması nedeniyle karantina kapsamına alınan ve bu nedenle sınavlara süresi içerisinde katılamayan öğrenciler, eğitim kurumunda uygun bir zamanda ve izole bir ortamda gerekli tedbirler uygulanarak; bunların dışında mazereti nedeniyle sınavlara katılamayan öğrenciler ise ilgi (a) Yönetmelik hükümleri doğrultusunda sınava alınacaktır.

Yukarıda belirtilen 9. sınıfların yüz yüze eğitime başlaması ile ölçme ve değerlendirme uygulamalarına ilişkin il/ilçe milli eğitim müdürlükleri ile eğitim kurumu yönetimleri tarafından gerekli tüm önlemler alınacaktır.

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

Ziya SELÇUK
Bakan