Kamuajans.com – Bakanlığımıza bağlı ortaöğretim kurumlarında öğrenim gören öğrencilerin ders seçimine ilişkin hükümler; ilgi (b) Yönetmeliğin "Ders seçimi" başlıklı 11 inci maddesi ile ilgi (c) Kararlar eki açıklamalarda yer almaktadır. Uygulamada birliğin sağlanması açısından aşağıdaki açıklamaların yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur:

2021-2022 eğitim ve öğretim yılında okunacak seçmeli derslerin belirlenmesiyle ilgili olarak;

1- Okul yönetimlerince seçmeli dersler; okulun fiziki imkânlari, mevcut öğretmen durumu, derslerin program içerikleri, zorunlu derslerin ve kişisel gelişiminin desteklenmesi, eğitim politikalarımızın gelecek vizyonu ve ilgi (a) Kanunun; öğrencilerimizi milli, ahlâkî, insânî, manevî ve kültürel değerlerini benimseyen ve koruyan fertler olarak yetiştirme amaçları da dikkate alınarak 04 - 22 Ocak 2021 tarihleri arasında, öğrencilerin talepleri doğrultusunda belirlenecek. bu taleplerin elden veya elektronik ortamda eğitim kurumu müdürlüklerine teslim edilmesi sağlanacak ve süresi içerisinde e-Okul sistemine işlenecektir.

2- Mesleki ve teknik ortaöğretim okul ve kurumlarının tamamında haftalık ders cizelgelerinde yer alan seçmeli derslerin haftalık ders sayısı kadar seçmeli dersler tablosundan dersler seçilebileceği gibi öğrenim görülen alan/dal dersleri veya diğer alan ve dallara ait derslerden de seçim yapılabilecektir.

3- Seçmeli derslerin amacı, tanıtımı ve seçimiyle ilgili açıklamalar belirtilen süre dikkate alınarak okul müdürlüklerince öğrencilere ve velilere duyurulacak; bu konuda şube rehber öğretmeni ve rehberlik öğretmeni/rehberlik ve psikolojik danışmanları tarafından öğrencilere ve velilere gerekli bilgilendirmeler ve rehberlik yapılacaktır.

4- MEBBİS Kitap Seçim Modülü, ilgi (b) Yönetmelikte belirtilen süre içinde Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğünce belirlenecek ve duyurusu yapılacak tarih aralığında okulların kullanımına açılacaktır.

5- Derslerin okul türlerine ve sınıf düzeylerine göre, haftalık kaç saat ve kaç kez seçileceği gibi iş ve işlemler ilgi (b) Yönetmelik hükümleri ile ilgi (c) Karar ve eki haftalık ders çizelgeleri dikkate alınarak yapılacaktır.

TYT, AYT ve YDT sınav görevlilerinin ücretleri hesaplara yatırıldı TYT, AYT ve YDT sınav görevlilerinin ücretleri hesaplara yatırıldı

6- Süresi içerisinde ders seçimi yapmayan öğrencilerin seçmeli dersleri okul yönetimince belirlenecektir.

7-Seçilen derslerde değişiklik yapılması ile 9. sınıfa yeni başlayacak öğrencilerin ders seçimine ilişkin iş ve işlemler 2021-2022 ders yılının ilk haftası içerisinde yapılacaktır.

8- En az 10 öğrencinin talebi doğrultusunda öğretime açılan seçmeli ders/derslerin öğrenci sayısında yıl içerisinde azalma olsa bile ders yılı sonuna kadar bu derslerin öğretimine devam edilecektir.

Ancak, ilgi (b) Yönetmeliğin "Ders seçimi" başlıklı 11 inci maddesinin dördüncü fikrasında da "(4) (Değişik:RG-5/9/2019-30879) (Değişik cümle:RG-2/9/2020-31232) Ortak dersler kapsamındaki yeteneğe bağlı seçimlik dersler hariç seçmeli dersler en az 10, seçmeli meslek dersleri ise en az 8 öğrencinin talebi doğrultusunda öğretime açılır. Ders yılı içerisinde öğrenci sayısı azalsa bile o dersin okutulmasına devam edilir. Ortak derslerde ise sinif bütünlüğü esastır. Özel öğretim kurumları, resmi özel eğitim kurumları, özel eğitim sınıfları ile bünyesinde özel ortaöğretim programı uygulanan ARGEM'de bu şartlar aranmaz." denilerek "Ortak dersler kapsamındaki yeteneğe bağlı seçimlik dersler hariç" ibaresi vurgulanmış olup "beden eğitimi ve spor görsel sanatlar/müzik", "görsel sanatlar/müzik", "beden eğitimi ve spor görsel sanatlar" veya "beden eğitimi ve spor/müzik" derslerinin seçiminde herhangi bir sayı aranmayacaktır.

9- Öğrenciler bir alt sınıfta okudukları seçmeli dersi ve/veya saatini bir üst sınıfta değiştirebileceklerdir. Birbirinin devamı olan derslerin seçiminde, öğrencinin öğrenimini gördüğü öğretim programının bir üstü olan programın uygulanması esas alınacaktır.

Bilgilerini ve gereğini rica ederim.

Mahmut ÖZER

Bakan a. Bakan Yardımcısı