KamuAjans.Com-Devlet Personel Başkanlığı olağanüstü hal döneminde kamu kurum ve kuruluşlarında personel dağılım cetvelindeki fazlalık dikkate alınarak usulüne uygun olarak verilen istifa dilekçelerinin işleme konulup konulmadığı hususundaki önergeye cevap verdi.

İstanbul milletvekili Mahmut TANAL tarafından verilen önergede Başbakan Binali YILDIRIM tarafından cevaplandırılması istemiyle aşağıdaki sorulara yer verilmişti:

1)“657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 96.maddesinde düzenlenen “...Devlet Memurları yerine atanacaklar gelip işe başlamadıkça görevlerini bırakamazlar.” hükmü dikkate alındığında kamu kurum ve kuruluşlarında personel dağılım cetvelindeki fazlalık dikkate alınarak usulüne uygun olarak verilen istifa dilekçeleri işleme konuluyor mu?

2)Personel dağılım cetvelindeki fazlalık dikkate alınarak usulüne uygun olarak verilen ve işleme konulan istifa dilekçesi ile görevden ayrılan Devlet Memuru görevine geri dönebilir mi? Göreve dönemez ise gerekçesi nedir?

3)Personel dağılım cetvelindeki fazlalık dikkate alınarak usulüne uygun olarak verilen ve valilikler tarafından işleme konulan istifa dilekçesi ile görevden ayrılan Devlet Memuru göreve dönmek istediğinde ilgili Bakanlıkça göreve dönmesinin reddedildiği iddiası doğru mudur? Doğru ise gerekçesi nedir? Söz konusu iddia doğru ise uygulama idare hukukunun idari işlemlerde tutarlılık ve kararlılık olması ilkelerine aykırı değil midir? Söz konusu iddia doğru ise uygulama Anayasanın 49.maddesinin 2.fıkrasındaki düzenlemeye aykırı değil midir?”

Çalışma ve Ssoyal Güvenlik Bakanı Dr. Mehmet MÜEZZİNOĞLU imzasıyla TBMM Başkanlığına gönderilen cevabi yazıda ise olağanüstü hal dönemindeki istifa dilekçeleri ile ilgili olarak şu açıklamalara yer verildi:

"657 sayılı Devlet Memurları Kanununun "Çekilme" başlıklı 94 üncü maddesinde; "Devlet memuru bağlı olduğu kuruma yazılı olarak müracaat etmek suretiyle memurluktan çekilme isteğinde bulunabilir. Mezuniyetsiz veya kurumlarınca kabul edilen mazereti olmaksızın görevin terk edilmesi ve bu terkin kesintisiz 10 gün devam etmesi halinde, yazılı müracaat şartı aranmaksızın, çekilme isteğinde bulunulmuş sayılır.

Çekilmek isteyen memur yerine atanan kimsenin gelmesine veya çekilme isteğinin kabulüne kadar görevine devam eder. Yerine atanan kimse bir aya kadar gelmediği veya yerine bir vekil atanmadığı takdirde, üstüne haber vererek görevini bırakabilir.

Olağanüstü mazeretle çekilenler, üstüne haber vermek şartıyla bir ay kaydına tabi değildirler." hükmü yer almaktadır. Mezkur hükümde memurun çekilme isteğinde bulunabileceği ifade edilmiş ve kamu hizmetinin aksamaması için çekilmeye ilişkin usuller tespit edilmiştir.

Anılan Kanunun "Olağanüstü yönetim hallerinde çekilme usulü" başlıklı 96 ncı maddesinde, "Olağanüstü hal, sıkıyönetim, seferberlik ve savaş hallerinde veya genel hayata müessir afetlere uğrayan yerlerdeki Devlet Memurları yerine atanacaklar gelip işe başlamadıkça görevlerini bırakamazlar." hükmü, söz konusu maddenin gerekçesinde ise, "Yukarıda olağanüstü mazeretler bakımından memurlara tanınan istisnalara karşılık, burada da kamuyu ilgilendiren olağanüstü durumlarda görevlerin aksamaması bakımından, çekilme için, mutlaka memurun yerine göreve atanan kimsenin gelip işe başlaması şart koşulmuştur." ifadesi yer almaktadır.

Ayrıca, mezkur Kanunim 'Çekilen ve çekilmiş sayılanların yeniden atanmaları' başlıklı 97 nci maddesinde 'Memurlardan mali ve cezai sorumlulukları saklı kalmak üzere;

...

D) 96 ncı maddeye aykırı hareket edenler hiçbir surette,

Devlet memurluğuna alınamazlar.' hükmü yer almaktadır.

Ayrıca, 22/07/2016 tarihli ve 29778 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 1116 sayılı Ülke Genelinde Olağanüstü Hal ilanına Dair Karar ile 21/07/2016 Perşembe günü saat 01.00'dan itibaren doksan gün süreyle olağanüstü hal ilan edilmesi hakkındaki Bakanlar Kurulunun 20/07/2016 tarihinde alman Karan, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunca onaylanmıştır. Aym şekilde 13 Ekim 2016 Tarihli ve 29856 Sayılı Resmî Gazete yayımlanan 1130 sayılı Olağanüstü Halin Uzatılmasına Dair Karar ve 5/1/2017 tarihli ve 29939 Sayılı Resmî Gazete yayımlanan 1134 sayılı Olağanüstü Halin Uzatılmasına Dair Karar ile de ülke genelinde olağanüstü halin devam etmesine karar verilmiştir.

Bu itibarla;

-Devlet memuru olağanüstü hal döneminde bağlı olduğu kuruma yazılı olarak müracaat etmek suretiyle memurluktan çekilme isteğinde bulunabilecektir.

-Çekilmek isteyen memurun yerine ilgili mevzuat çerçevesinde atama veya görevlendirme yapılacak olması halinde memurun çekilme isteğinin kamu kurum ve kuruluşları tarafından kabul edilmesinin mümkün bulunduğu, söz konusu memurun çekilmesi sebebiyle boşalan kadroya meri mevzuat çerçevesinde atama veya görevlendirme yapılması gerekmektedir.

-Çekilme isteği kabul edilen memur yerine atanan veya görevlendirilen kişi gelip işe başlamadıkça görevini bırakamayacaktır.

-Bulunduğu kadronun şahsa bağlı kadro olması gibi haller sebebiyle memurun görev yaptığı kadroya atama veya görevlendirme yapılmasının imkansız olması durumunda ise ilgili memurun çekilme isteği kamu hizmetinin sürekliliğinin sağlanması ve hizmetin aksamaması hususları göz önüne alınarak Kanunun 94 üncü maddesi çerçevesinde kabul edilebilecektir.

-Olağanüstü yönetim hallerinde memurun çekilme usulünün 657 sayılı Kanunun 96 ncı maddesinde müstakilen olarak düzenlenmesi sebebiyle olağanüstü hal süresince yukarıda yer verilen istisnai haller hariç olmak üzere mezkur Kanunun 94 üncü maddesinin ikinci ve üçüncü fikrası hükmünün uygulanması mümkün bulunmamaktadır.

-İstisnai haller hariç olmak üzere mezkur Kanunun 94 üncü maddesinin ikinci ve üçüncü fikrası hükümlerine istinaden çekilen memur, bahsi geçen Kanunun 96 ncı maddesine aykırı hareket ettiği, dolayısıyla bu suretle çekilen memur yeniden memuriyete dönmek istemesi halinde anılan Kanunun 97 nci maddesinin (D) bendi uyarınca işlem yapılması gerekmektedir."