Kamuajans.com – Covid-19 salgın sürecinin ülkemizdeki seyri dikkate alarak ilgi ) yaz doğrultusunda 28 Eyl - 2 Ekim 2020 tarihlerini kapsayan hafta ve devamında okul öncesi eğitim kurumlar ile ilkokul 1. sunflarda haftada 2'şer iki gün yüz yüze eğitim, diğer sınıf seviyelerinde ise uzaktan eğitim gerçekleştirilmektedir. Diğer taraftan ilgi (ç). (d) ve (f) yazılarda 2020-2021 eğitim öğretim yılı yüz yüze ve uzaktan eğitim imkanlarına birlikte kullanılması ile sürdürüleceği diğer kademe ve sınıf dizeylerine ilişkin değerlendirmelerin salgın seyrine bağlı olarak ilan edileceği ogrencilerin müfredatın tamamından sorumlu olacağı ifade edilmiştir.

ÖSYM duyurdu: Sınav görevli ücretlerine güncelleme geliyor! ÖSYM duyurdu: Sınav görevli ücretlerine güncelleme geliyor!
İlgili (b) Yönetmeliğin olağanüstü durumlarda eğitim Oğretim yönetim ve işleyişe ilişkin alınması gereken tedbirler" başlık Ek 2 nci maddesinin birinci fikrasında ise ''ilçe,il veya ülke genelinde genel hayatı etkileyen salgın hastalık doğal afet, elverişsiz hava koşulları gibi durumlarda bu Yönetmelikle düzenlenen eğitim öğretim yönetim ve işleyişe ilişkin usul ve esaslar Bakanlıkça ayrıca belirlenebilir." dizenlemesine yer verilmiştir.

Bu bağlamda 12 Ekim 2020 Pazartesi güninden itibaren resmi ve özel okul öncesi eğitim, ilkokul, ortaokul ve imam hatip Ortaokullarıda yapılacak yüz yüze ve uzaktan eğitim faaliyetleriyle ilgili olarak;

- Okul Öncesi eğitim kurumlanım tamamında haftada 5 (beş) gün ve günde 6 (alt) etkinlik saati olacak şekilde yüz yüze ezitim yapılacaktır.

- Kayatlı çocuk sayısının yeterli olduğu durumlarda okul öncesi eğitim kurumlanada ilgi (a) Yönetmelik bikimlerine göre bir grupta en az 10 çocuk olacak şekilde şubeler oluşturulacaktır. Kayıth çocuk sayısının az, öğretmen sayısının fazla olduğu okullarda ise Covid-19 salgını süresi ile smırh olmak kaydıyla okulun fiziki imkanları doğrultusunda bir pruptaki çocuk sayısı en az 5 olacak şekilde şube tanımlamalan yapılabilecektir.

- Fiziki imkanlan uygun olan okul öncesi eğitim kurumlanada salgın ile ilgili tim tedbirlerin alınması şartıyla çocuk kulüpleri açılabilecektir.
İlkokul 1, 2, 3 ve 4. smiflar ile ortaokul ve imam hatip ortaokullannu 8. sınıflarında haftada 2'ser (ikişer) gün yüz yüze eğitim gerçekleştirilecektir. Yüz yüze egitimlerde ekte yer alan haftalık ders çizelgeleri uygulanacak olup ilgi (b) ve () Çizelgelerde yer alan diter dersler ise uzaktan eğitim yoluyla işlenecektir.

- Birleştirilmiş swif uygulaması yapan ilkokullarda ilgi (b) Çizelge doğrultusunda derslerin tamamı yüz yüze eğitim yoluyla işlenecektir.

- Köy ve benzeri seyrek nüfuslu yerleşim yerlerindeki ilkokullar, ortaokullar ile imam hatip ortaokullanan bütün sınıf seviyelerinde il ilçe hufzıssıhha kurullanam il/ilçe milli eftim müdürlikleriyle iş birliği içinde alacağı kararlar doğrultusunda ilgi (b) ve (c) Çizelgelerde yer alan derslerin tamamı yüz yüze eğitim yoluyla işlenecektir.

- Yüz yüze eğitimlerde okul öncesi eğitim, ilkokul, ortaokul ve imam hatip ortaokullanada bir ders/etkinlik 30 dakika; ilkokul, ortaokul ve imam hatip ortaokullarında teneffüsler 10'ar dakika olacak şekilde planlanacaktır.

- Yüz yüze eğitim dışında kalan tüm dersler uzaktan eğitim yoluyla tamamlanacak, uzaktan egitimlerde bir ders süresi 30 dakika olarak planlanacak, öğrencilerin uzaktan egitim yoluyla desteklenmelerine yönelik tedbirler okul yönetimince alınacaktır.

- Dersliklerdeki oturma planı fiziki mesafeyi koruyacak şekilde düzenlenip bir sitta bulunması gereken en fazla öğrenci sayısı buna göre belirlenecek ve bir şubenin gruplara ayrılması durumunda oluşan gruplar e-okul sistemine ayrı ayrı işlenmeyecektir. Gruplara ayırma işlemi yapılırken öğretmenlerin norm kadrolanada herhangi bir debişiklik yapılmayacaktr.
Ilkokul, ortaokul ve imam hatip ortaokullarında gerekli görülmesi halinde Valilik karanyla cumartesi günleri de okullarda yüz yüze eğitim faaliyetleri gerçekleştirilebilecektir.

- Uzaktan eğitim faaliyetlerinde EBA üzerinden sağlanan alt yapının yam sun açık kaynaklı diğer güvenilir platformlar da kullanılabilecektir.

- Okul müdürlüklerince ders programının planlanmasında öğretmenlere dengeli bir şekilde ders da almı yapılacaktur

- Yüz yüze eğitim için çocuğumu okula göndermek istemeyen velinin yazılı onayi alınacak ve okula gelmeyen öğrenciler devamsız sayılmayacaktır.

-Covid-19 salgını süresince "Sosyal Etkinlik Miracaatların Değerlendirilmesi" konulu ilgi() yazıda belirtilen hususlara uyulmaya devam edilecektir.