MEB Personel Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan kılavuzda "Bakanlığımıza bağlı resmî eğitim kurumlarında görev yapan kadrolu öğretmenlerin, 2021 Yaz Tatili Aile Birliği, Sağlık, Can Güvenliği Mazeretleri ve Engellilik Durmu ile Diğer Nedenlere Bağlı Yer Değiştirme İşlemleri ekte gönderilen duyuru çerçevesinde, duyuruya ekli takvimde belirtilen süre içerisinde yapılacaktır." ifadeleri kullanıldı.

MEB Personel Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan yazıda yapılacak olan il içi ve iller arası yer değiştirme işlemlerinin sağlıklı bir şekilde gerçekleştirilebilmesi için öğretmenlerin başvuru ve atamalarına etki edecek bilgilerin MEBBİS kayıtlarında güncellenerek başvuruların herhangi bir aksaklığa meydan verilmeden süresi içinde tamamlanması için gerekli tedbirlerin alınması istendi.

GENEL AÇIKLAMALAR

1. Başvurular duyuruda yer alan “E.YER DEĞİŞTİRME TAKVİMİ” doğrultusunda“Başvuruların Kabul Edilmesi ve Onay Süreci” ile “Tercihlerin Yapılması ve Onay Süreci”olmak üzere iki aşamalı olacaktır. Birinci aşamada başvuru yapmayanlar ikinci aşamada tercih başvurusunda bulunamayacaktır.

2. 652 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 37 nci maddesinin dokuzuncu fıkrası kapsamındaki eğitim kurumları ile bilim ve sanat merkezleri hariç olmak üzere, alanlar itibarıyla norm kadro açığı bulunan eğitim kurumlarının tamamı ile alanlar itibarıyla muhtemel boşalacak eğitim kurumları, Bakanlığın “personel.meb.gov.tr” internet adresinde ilan edilerek öğretmenlerin tercihlerine açılacak ve yer değiştirmeler bilgisayar ortamında hizmet puanı üstünlüğü esasına göre yapılacaktır. Hizmet puanının hesabında yer değiştirme başvurusunun (Tercih başvurusu) son günü, hizmet süresinin hesabında ise 30 Eylül 2021tarihi esas alınacaktır.

3. Atamalar tercih ve hizmet puanı üstünlüğüne göre gerçekleştirilecek olup başvuru kayıt işlemi yapıldıktan sonra hizmet puanlarına etki edecek değişiklikler başvuru sistemine yansımayacağından, ilgililerin hizmet puanına etki edecek değişiklikleri yer değiştirme başvurusunu yapmadan önce tamamlamaları gerekmektedir.

4. Sağlık durumu veya can güvenliği mazereti ile engellilik durumuna veya diğer nedenlere bağlı olarak yer değiştirme başvurusunda bulunan ve başvurusu uygun görülen öğretmenlerin talebi halinde öğretmen olan eşleri de yer değiştirme başvurusunda bulunabilecektir.

5. Sağlık durumu hariç olmak üzere, haklarında yapılan adli ve idari soruşturma sonucunda görev yerleri; il dışına değiştirilenler daha önce görev yaptıkları il’e, il içinde değiştirilen ler daha önce görev yaptıkları ilçeye, ilçe içinde değiştirilenler ise daha önce görev yaptıkları eğitim kurumuna aradan üç yıl geçmeden atanma isteğinde bulunamayacaktır.

6. Başvurular, “mebbis.meb.gov.tr” veya “personel.meb.gov.tr” adreslerindeki MEBBİS Mazeret Durumuna Bağlı Yer Değiştirme Başvuru Formu doldurularak yapılacak ve belgeler eğitim kurumu müdürlüğüne teslim edilecektir. Başvuru formu eğitim kurumu müdürlüğünce onaylanacak ve bir örneği öğretmene verilecektir.

7. Öğretmenler, başvuru formunun gerçeğe uygun şekilde doldurulmasından sorumludur. Başvurular onaylanmadan önce eğitim kurumu yöneticiliklerinden belgeye dayalı bilgi düzeltme talebinde bulunulabilecektir. Başvuru süresi içinde bilgi düzeltme talebinde bulunanlardan onay aşamasındaki başvurular reddedilerek, onaylanmış başvurular ise iptal edilerek öğretmenlerin yeniden başvuru yapmaları sağlanacaktır.

8. Öğretmenler, başvuru süresi içinde, görevli olduğu eğitim kurumuna ya da kadrosunun bulunduğu il/ilçe millî eğitim müdürlüğüne dilekçe vermek suretiyle yer değiştirme

başvurusundan vazgeçebilecektir. Bu durumda öğretmenlerin başvuruları elektronik ortamda da iptal edilecektir.

9. Öğretmenlerin şahsen başvuru yapmaları esas olmakla birlikte, görevli oldukları il/ilçe dışında bulunan öğretmenler, ibraz edilecek belgeleri e-posta, telefon, faks gibi uygun iletişim araçlarıyla kadrolarının bulunduğu eğitim kurumu müdürlüğüne süresi içinde ulaştırarak başvurularının onaylanmasını isteyebilecektir. Yöneticiler bu başvuruları süresi içinde elektronik ortamda onaylayarak formun çıktısını göreve başladıklarında öğretmenlere imzalattıracaktır.

10. Müstakil müdürlüğü bulunmayan eğitim kurumlarında görevli öğretmenler ile kadroları il/ilçe millî eğitim müdürlüklerinde bulunan öğretmenler, başvurularını kadrolarının

bulunduğu il/ilçe millî eğitim müdürlüklerine yapacaktır.

11. Yurt dışında görevlendirilenler ile aylıksız izinli olan öğretmenlerden yurt dışı görev sürelerinin veya izinlerinin 30 Eylül 2021 tarihine kadar sona ereceğini belgelendirenler,

diğer şartları da taşımaları kaydıyla yer değiştirme başvurusunda bulunabilecektir. Bu kapsamda yer değişikliği yapılanlardan en geç 1 Ekim 2021 tarihine kadar görevine

başlamayanların atamaları iptal edilecektir.

12. Başvurular birinci aşamada sırasıyla eğitim kurumu, ilçe ve il millî eğitim müdürlüklerinceonaylanacaktır. İkinci aşamada ise eğitim kurumu tercihleri alınacak ve eğitim kurumu

müdürlüklerince elektronik ortamda onaylanacaktır.

13. Elektronik Başvuru Formu dışında bir belgeyle veya posta yoluyla yapılan başvurular,gerekli şartları taşımayan başvurular, gerçeğe aykırı bilgi ve belgeyle ya da istenilen bilgiler

uygun biçimde işaretlenmeden yapılan başvurular ile Elektronik Başvuru Formu çıktısı imzalanmadan ve/veya onaylanmadan yapılan başvurular geçersiz sayılacak; geçersiz

ÖBA Mesleki Çalışma Programına 895 bin 650 öğretmen ve idareci katıldı ÖBA Mesleki Çalışma Programına 895 bin 650 öğretmen ve idareci katıldı

başvurulara dayalı yer değiştirmeler iptal edilecektir.

14. Yer değiştirme sürecinde yapılan işlemlerle ilgili olarak gerçeğe aykırı beyanda bulunan öğretmenler ile gerekli kontrolleri yapmadan bu başvuruları onaylayan sorumlular hakkında

yasal işlem yapılacaktır.

15. 2021 yılı yer değiştirme döneminde il içinde veya iller arası yer değiştiren öğretmenler,sonradan mazereti oluşanlar hariç ayrıldıkları il veya ilçeye mazeret durumuna bağlı olarak

yer değiştirme isteğinde bulunamayacaktır.

16. Yer değiştirme sürecinde ihtiyaç duyulan açıklamalar Bakanlığın “personel.meb.gov.tr”internet adresinden ayrıca duyurulacaktır.