1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 35 inci maddesinde; "Kurulların giderleri için her yıl Cumhurbaşkanlığı bütçesine yeterli ödenek konulur. Cumhurbaşkanlığına bağlı kurulların üyelerine, (100.000) gösterge rakamının memur maaş katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacaktutarda her ay ek ödeme yapılabilir. Bu ek ödeme, yapılacak işin niteliği, çalışmasüresi ve üstlenilen görev dikkate alınarak her bir üye için farklı tutarlarbelirlenebilir. Bu ödemeler hakkında aylıklara ilişkin hükümler uygulanır vedamga vergisi hariç herhangi bir vergi ve kesintiye tabi tutulmaz. Bu ödeme,ilgili mevzuatı uyarınca ödenmekte olan zam, tazminat, ödenek, döner sermayeödemesi, ikramiye, ücret ve her ne ad altında olursa olsun yapılan benzeri ödemelerinhesabında dikkate alınmaz." hükmüne yer verilmiştir.

Bu kapsamda Cumhurbaşkanlığında oluşturulan 9 politika kurulu ile Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulunun üyelerine yapılacak ödemeler bu kapsamda yapılmaktadır.Buna göre 100.000 * 0,165786 = 16.578,6 TL brüt ücretten binde 7,59 oranındadamga vergisi kesilecektir. Kesintiler sonrasında 16.452,76 TL olacaktır.

Kaynak : SGK Rehberi