Kamuajans.com – 7176 sayılı Kanuna göre projelerde görev alanlara ne kadar ödeme yapılacağını açıklıyoruz. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından sanayi alanındaki araştırma,geliştirme, yenilikçilik ve girişimcilik faaliyetleri ile teknolojik gelişmeleritakip etmek, desteklemek ve teşvik etmek amacıyla sanayi kuruluşları, üniversiteler,araştırma merkezleri ve enstitüler ile işbirliği yaparak bu kurumların teknolojik araştırma ve geliştirmeye aktif katılımını sağlamak amacıyla hazırlanan programlara, projelere veya komite/komisyon/çalışma gruplarına ilişkin hizmetlerde 4/11/1981tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 38 inci maddesine göre öğretimelemanları ve diğer kamu görevlileri ile kamu görevlisi olmayan alanında uzmandiğer kişiler görevlendirilebilir. Bu şekilde görevlendirilenler için yapılacak harcamalar Bakanlık bütçesinden gerçekleştirilir.

“MADDE 8 – (1) Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından sanayi alanındaki araştırma,geliştirme, yenilikçilik ve girişimcilik faaliyetleri ile teknolojik gelişmeleritakip etmek, desteklemek ve teşvik etmek amacıyla sanayi kuruluşları, üniversiteler,araştırma merkezleri ve enstitüler ile işbirliği yaparak bu kurumların teknolojik araştırma ve geliştirmeye aktif katılımını sağlamak amacıyla hazırlanan programlara, projelere veya komite/komisyon/çalışma gruplarına ilişkin hizmetlerde 4/11/1981tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 38 inci maddesine göre öğretimelemanları ve diğer kamu görevlileri ile kamu görevlisi olmayan alanında uzmandiğer kişiler görevlendirilebilir. Bu şekilde görevlendirilenler için yapılacak harcamalar Bakanlık bütçesinden gerçekleştirilir. Bu kapsamda görevlendirilen öğretim elemanları ile kamu görevlisi olmayan alanında uzman diğer kişilere2547 sayılı Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen aylık tutarın beş katını aşmamakkaydıyla diğer kanunlardaki düzenleme ve kısıtlamalara tabi olmaksızın her yıl Bakanlıkça belirlenecek tutar üzerinden doğrudan görevlendirilen kişiye ödeme yapılır ve bu ödemeden yararlananlara ayrıca 10/2/1954 tarihli ve 6245 sayılı Harcırah Kanununa göre harcırah ödenmez.

(2) Birinci fıkrada belirtilen amaçlarla yükseköğretim kurumlarına araştırmave geliştirme projeleri karşılığı aktarılan hibe niteliğindeki tutarlar, ilgiliidarelerin bütçelerine gelir kaydedilmeksizin proje adına açılacak özel hesaplardaizlenir. Yükseköğretim kurumları ve vakıf üniversitelerine aktarılan tutarlarınharcanmasına ve muhasebeleştirilmesine ilişkin hususlar Hazine ve Maliye Bakanlığınınuygun görüşü alınmak suretiyle Bakanlıkça çıkarılacak yönetmelikle belirlenir.Bu kapsamda yapılan harcamalar 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimive Kontrol Kanunu kapsamında denetlenir. Desteklenen projelerde, proje süresiylesınırlı olmak kaydıyla proje kapsamında görev yapan öğretim elemanlarına 15.000 gösterge rakamının, yükseköğretim kurumlarının teknik hizmetler sınıfında görevyapan personele ise 8.000 gösterge rakamının memur aylıklarına uygulanan katsayı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarı geçmemek üzere proje sözleşmesinde belirlenentutarlar üzerinden aylık ödeme yapılabilir. Memur ve diğer kamu görevlisi olmamakkaydıyla projede görev yapan diğer proje personeline proje sözleşmesinde belirlenentutarlar üzerinden aylık ücret ödenir.

(3) Bu Kanun Hükmünde Kararname ile 2547 sayılı Kanuna göre görevlendirileceklerinasli görevlerine ait aylık, ücret, ödenek, her türlü zam ve tazminatları ilediğer mali ve sosyal hakları ödenmeye devam edilir. Bu madde kapsamında görevlendirilenöğretim elemanları, 2547 sayılı Kanunun 58 inci maddesinde öngörülen ödemelerdenaynı usul ve esaslar çerçevesinde yararlanır.”

Bu düzenlemeye göre; 1- Desteklenen projelerde, proje süresiylesınırlı olmak kaydıyla proje kapsamında görev yapan öğretim elemanlarına 15.000 gösterge rakamının memur aylıklarına uygulanan katsayı ile çarpımı sonucu bulunacak tutar kadar yani 15.000 * 0,130597 = 1.958,955 TL ödeme yapılabilecektir.

2- Yükseköğretim kurumlarının teknik hizmetler sınıfında görevyapan personele ise 8.000 gösterge rakamının memur aylıklarına uygulanan katsayı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarı geçmemek üzere proje sözleşmesinde belirlenen tutarlar üzerinden aylık ödeme yapılabilir. 8.000 * 0,130597 = 1.044,776 TL ödeme yapılabilecektir.3- Memur ve diğer kamu görevlisi olmamak kaydıyla projede görev yapan diğer proje personeline proje sözleşmesinde belirlenen tutarlar üzerinden aylık ücret ödenir.

4- Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından sanayi alanındaki araştırma,geliştirme, yenilikçilik ve girişimcilik faaliyetleri ile teknolojik gelişmeleritakip etmek, desteklemek ve teşvik etmek amacıyla sanayi kuruluşları, üniversiteler, araştırma merkezleri ve enstitüler ile işbirliği yaparak bu kurumların teknolojik araştırma ve geliştirmeye aktif katılımını sağlamak amacıyla hazırlanan programlara, projelere veya komite/komisyon/çalışma gruplarına ilişkin hizmetlerde 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 38 inci maddesine göre öğretimelemanları ve diğer kamu görevlileri ile kamu görevlisi olmayan alanında uzman diğer kişilerden görevlendirilenlere 2547 sayılı Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen aylık tutarın beş katına kadar ödeme yapılabilir. Buna göre; (6400+1500)* 0,130597*5= 5.158,58 TL tutarında brüt ücret ödenebilecektir.
Kaynak : SGK Rehberi