Bilindiği gibi, 16/7/1999 tarihli ve 99/13184 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Okul ve Kurumların Yönetici ve Öğretmenlerinin Norm Kadrolarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 26/04/2013 tarih ve 28629 sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

  

       Bilindiği gibi, 16/7/1999 tarihli ve 99/13184 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Okul ve Kurumların Yönetici ve Öğretmenlerinin Norm Kadrolarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 26/04/2013 tarih ve 28629 sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

     Söz konusu yönetmeliğin 6. maddesinde özel eğitim kurumları hariç bünyesinde 6-8 sınıfları bulunmayan (5.sınıflar neden burada zikredilmemiş?) öğrenci sayısı 150 den az ve birleştirilmiş sınıf uygulaması yapılan okullara müdür normu verilemeyeceği belirtilmekle birlikte 6287 Sayılı Kanunla ilkokul ve ortaokul olarak yapılandırılan eğitim kurumlarının bir çoğunda öğrenci sayısının 150 nin altına inmesiyle müdür normu da düşmüştür.

     Diğer taraftan, ilkokul ve ortaokul aynı binada eğitim-öğretime devam okullar için söz konusu yönetmeliğin 6. maddesinin son fıkrasında birden fazla okul ve kurumun aynı bünyede yer aldığı kurumlar için bir müdür norm kadrosu verilir denilmesine ve Bakanlık Özel Kalem Müdürlüğü tarafından yayımlanan 2012/20 sayılı Genelge de aynı binada bulunan ilkokul ve ortaokulların bir müdür tarafından yönetileceği belirtilmesine rağmen, uygulamada aynı binada da olsalar her okul ve kurum için ayrı ayrı kurum kodu ve yönetici normu verilmiştir.

Müdür Yardımcısı normu bakımından 8. maddenin (b) bendinde İlköğretim Okullarına (1) göre düzenleme halen yürürlükte ve öğrenci sayısı 601 e kadar 1 müdür yardımcısı normu verilmektedir.

 

 

(1) 25/3/2013 tarihli ve 2013/4530 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Eki Yönetmeliğin 2. maddesiyle, bu maddenin birinci fıkrasının (b) bendinde yer alan "İlköğretim okullarında" ibaresi, "İlköğretim kurumlarında", (d) bendinde yer alan "hastane ilköğretim okulları" ibaresi "hastane ilkokulları" şeklinde değiştirilmiştir.

 

Milli Eğitim Temel Kanunu'nda

'' Madde 24 - (Değişik: 30/3/2012 - 6287/8 md.) İlköğretim kurumlarının ilkokul ve ortaokul olarak bağımsız okullar hâlinde kurulması esastır. Ancak imkân ve şartlara göre ortaokullar, ilkokullarla veya liselerle birlikte de kurulabilir.

 

Madde 25 - (30/3/2012 - 6287/9 md.) İlköğretim kurumları; dört yıl süreli ve zorunlu ilkokullar ile dört yıl süreli, zorunlu ve farklı programlar arasında tercihe imkân veren ortaokullar ile imam-hatip ortaokullarından oluşur. ''  Denilmektedir.

 

      652 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye dayalı olarak yapılan değişiklikle, dağ fare doğurmuş; 6287 sayılı Kanunla ilköğretim okullarının ilkokul ve ortaokul ayrılmasından sonra yürürlükte bulunan norm kadro yönetmeliğindeki hükümler özelliğini yitirmiş durumdadır. Bir çok ilkokul ve ortaokulda öğrenci sayısının 150 nin altına inmesiyle müdürlük, öğrenci sayısının 601 in altına inmesiyle de müdür yardımcılığı normları düşmüş ve bir çok yönetici, norm kadro fazlası konumuna getirilmiştir. Bu nedenle, okullar yöneticisiz bırakılmış olmasına karşın daha geniş ve detaylı bir şekilde yönetmelik değişikliği beklenirken 26 Nisan 2013 tarihinde 28629 Sayılı resmi gazetede yayınlanan 25/3/2013 tarihli ve 2013/4530 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yapılan bu değişiklik hiçbir derde deva olmadığı gibi sorunların çözümüne de katkı sağlamamıştır.

 

      Çünkü; yönetmeliğin müdür normunu belirleyen 6.maddesinde ilköğretim kurumları ifadesi zaten geçmekte idi, düzenleme ile müdür yardımcısı normunu belirleyen 8. maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde yer alan "İlköğretim okullarında" ibaresi, "ilköğretim kurumlarında" şeklinde değişti değişmesine ama kimi il milli eğitim müdürlükleri ‘ilköğretim kurumları'' ifadesini ilkokul ve ortaokulları kapsayan genel bir ifade olarak algılarken; kimi il milli eğitim müdürlükleri de aynı binada eğitim veren ilkokul ve ortaokulu kapsayan bir kavram olarak değerlendirip bu durumdaki okulların idareci normlarını kurum kodları ayrı olmasına rağmen iki okullun toplam öğrenci sayısına endeskleyerek norm fazlalığına ilişkin müracaat dilekçelerini okul idarecisiz kalacak gerekçesiyle geri çevirmektedirler.

 

     Yani sözün özü; yönetmeliklerde muğlak ifadelere yer verilmesi ya da kişiye göre değişebilen yorumlara açık kapılar bırakılması yapılan değişikliklerin sadra şifa olmasına engel teşkil etmektedir.

 

Celal DEMİRCİ / KAMUAJANS.COM

[email protected]

https://www.facebook.com/demircicelal

http://twitter.com/celaldemirci

 

EDİTÖRÜN NOTU: Sitemizde yeralan yazı ve haberlere eleştiri sınırlarının dışında, kişilik haklarına saldırı ya da hakaret niteliği taşıyan yorum yazan kişilerin IP adresleri ve diğer bilgileri savcılığa suç duyurusunda bulunulmak üzere ilgili yazının yazarına, yazıda ismi geçen kişi ve kuruluşlara ve yetkili mercilere bildirilecektir. Bu kapsamda TCK'ya göre ortaya çıkacak hukuki sorumluluk, internete giriş yapılan bilgisayarın IP adreslerinin sahiplerine aittir. Sitemiz yazı ve haberlere yapılan yorumlar konusunda sorumluluk kabul etmemektedir. Yukarıda açıklanan nedenlerle sitemizdeki yazı ve haberlere yorum yapılırken sözkonusu hususların dikkate alınması sitemiz takipçilerine önemle duyurulur.