Büyüklerimiz nazardan korunmak için kıyafetin görünmez bir yerine nazar boncuğu takılması gerektiğini söyler. Bunun ne derece doğru olduğu tartışıladursun biz nazar için duaların neler olduğunu sizlere açıklayalım.

''Kem gözlerden sakınsın'' sözü ne kadar da doğru bir sözdür. Bir nazar ile hayat alt üst olabilir. Muhammed (s.a.v) torunlarını nazar ve benzeri kötülüklerden korumak için nazar duası okumuştur.

Nazar için halk dilinde kem göz denir. Hatta yine halk dilinde ''Allah bizi kem gözlerden sakınsın'' denir. Bunların hepsi bir çoğumuzun nazarın gücüne varlığına inandığımızdan kaynaklanır. 

Bir çok kişi nazara inanır ve en ufak bir durumda hemen ''nazar değdi'' denilir. Özellikle baş ağrısı gibi durumlarda nazar değmiş olabileceği ihtimali artmaktadır. İşte haberimizde nazardan korunmak için okunması gereken duaları siz değerli okuyucularımıza tek tek açıklıyoruz. Yine halk arasında nazardan korunmak için nazar boncuğu takılmaktadır ama bu iyi bir durum değildir.

Göz değmesi olarak da bilinen nazar birçok kişinin korkulu rüyasıdır. Kişinin canını son derece sıkan ve türlü rahatsızlık veren problem problemlerin baş göstermesi nazar neticesinde olabilmektedir. En eski zamanlardan beri etkisine inanılan ve sonuçları üzerinden birçok hikayeye konu olan nazar olayı ile ilgili İslam Dininde de önemli bilgiler bulunmaktadır. Özellikle nazara karşı korunmak için okunan sure ve dualar toplumda oldukça yaygın şekilde bilinmektedir.

Nazar, bir bakış, bir gülüş, bir tavır, bir hareket kısacası herhangi bir nedenden dolayı karşı taraftan gelen bir etkidir. Nazar bazen kendisini sanki uyku gelmiş gibi bir esneme ile bazen sanki hastaymış gibi bir halsizlik ile kendini belli eder. Nazar için şifa niyetine okunacak bazı dualar vardır o duaların okunuşu ve meallerine hep beraber bakalım.

Nazar değmesi durumu hasıl olduğunda kişiye gerek maddi gerekse manevi boyutta pek çok zarar gelebilmektedir. Cenabı Allah nazardan korunmak için el açan kullarının bu anlamda imdadına yetişmektedir. Peygamberimiz (S.A.V)'in de tüm müminlere özellikle tavsiye etmiş olduğu, nazara karşı okunacak dualar vardır. Kıskançlık duygusunun vermiş olduğu etkiyle oluşan kem gözlerden ve haset bakışlardan muhafaza etmeyi Allah'ın izni ile sağlayabilecek nazar dualarına haberimizde yer veriyoruz.

PEYGAMBERİMİZİN OKUDUĞU NAZAR DUASI

Peygamberimizin (asm) göz değmesi ve nazar karşısında korunmak için neler yaptığını Ebû Said el-Hudrî (r.a.) şöyle anlatmaktadır:

"Resulullah (a.s.m.) 'Cinlerin ve insanların nazarından Allah'a sığınırım.' gibi dualarla cinlerin nazarından, sonra da insanların nazarından Allah'a iltica ederdi. Sonra Muavvizetân (Felâk ve Nâs Sûreleri) inince bu sûrelere devam etti. Felak ve Nâs surelerinde varlıkların şerrinden Allah’a sığınılmaktadır. Hastalara ve nazar değenlere de bu sureler okunup Allah’tan şifa istenebilir. (Dualara aşağıda metinde ulaşabilirsiniz.)

Ayrıca, Kalem suresinin 51. ve 52. ayetlerinin (Nazar Duası) de nazara karşı tedavi edici özelliğinin bulunduğu söylenmektedir. Alimler nazar değmelerine karşı Kalem suresinin 51 52. ayetlerini (nazar ayetleri) okumuşlar ve okunmasını tavsiye etmişlerdir.

Ayetel kürsi namaz içinde sure şeklinde okunduğu gibi, dua olarak ihlas suresi, nas suresi ve felak sureleri ile birlikte okumanında iyi olduğu söylenmektedir.

Ebu Hüreyre (radıyallahu anh) anlatıyor:

“Resûlullah (aleyhissalatu vesselam) buyurdular ki: “Her kim akşam olunca Ha-mim el-Mü’min süresini baştan, 3. (dahil) ayetine kadar ve ayete’l-Kürsiyi okuyacak olursa bu iki Kur’an kıraati sayesinde sabaha kadar muhafaza olunur. Kim de aynı şeyleri sabahleyin okursa onlar sayesinde akşama kadar muhafaza edilirler.” (Tirmizi, Sevabu’l-Kur’an 2, (2882).)

NAZARA KARŞI OKUNACAK SURELER, AYETLER, DUALAR

FELAK SURESİNİN TÜRKÇE OKUNUŞU

Bismillâhi'r-Rahmâni'r-Rahîm.

1- "Kul eûzu bi rabbil felak(felakı).2- Min şerri mâ halak.3- Ve min şerri ğâsikın izâ vekab.4- Ve min şerri'n-neffâsâti fi'l-ukad.5- Ve min şerri hâsidin izâ hased."

FELAK SURESİNİN MEALİ

Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın adıyla.

1- De ki: ben, karanlığı yarıp sabahı ortaya çıkaran Rabbe sığınırım,2- Yarattığı şeylerin şerrinden,3- Karanlığı çöktüğü zaman gecenin şerrinden,4- Düğümlere üfleyenlerin şerrinden,5- Ve hased ettiği zaman hasedçinin şerrinden. (Allah'a sığınırım).

NAS SURESİNİN TÜRKÇE OKUNUŞU

Bismillâhi'r-Rahmâni'r-Rahîm.

1- "Kul eûzu bi rabbin nâs(nâsi).2- Meliki'n-nâs.3- İlâhi'n-nâs.4- Min şerri'l-vesvâsi'l-hânnâs.5- Ellezî yuvesvisu fî sudûri'n-nâs.6- Mine'l-cinneti ve'n-nâs."

NAS SURESİNİN ANLAMI

Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın adıyla.

1- "De ki: İnsanların Rabbine sığınırım.2- İnsanların malikine,3- İnsanların (gerçek) ilahına;4- İnsanlara kötü şeyler fısıldayan o sinsi vesvesecinin şerrinden.5- O ki, insanların göğüslerine (kötü düşünce, şüphe) vesvese verir.6- Gerek cin, gerekse insanlardan (olan vesvesecilerin şerrinden Allah'a sığınırım.)"

AYETEL KÜRSİNİN TÜRKÇE OKUNUŞU

Bismillâhi'r-Rahmâni'r-Rahîm.

1- "Allâhü lâ ilâhe illâ hüvel hayyül kayyûm, lâ te'huzühu sinetün velâ nevm, lehu mâ fissemâvâti ve ma fil'ard, men zellezi yeşfeu indehu illâ bi'iznih, ya'lemü mâ beyne eydiyhim vemâ halfehüm, velâ yü-hîtûne bi'şey'in min ilmihî illâ bima şâe vesia kürsiyyühüssemâvâti vel'ard, velâ yeûdühû hıfzuhümâ ve hüvel aliyyül azim."

AYETEL KÜRSİNİN ANLAMI

Rahmân ve rahîm olan Allah'ın adıyla.

1- Allah kendisinden başka hiçbir ilah olmayandır. Diridir, kayyumdur. Onu ne bir uyuklama tutabilir, ne de bir uyku. Göklerdeki her şey, yerdeki her şey onundur. İzni olmaksızın onun katında şefaatte bulunacak kimdir? O, kulların önlerindekileri ve arkalarındakileri (yaptıklarını ve yapacaklarını) bilir. Onlar onun ilminden, kendisinin dilediği kadarından başka bir şey kavrayamazlar. Onun kürsüsü bütün gökleri ve yeri kaplayıp kuşatmıştır. (O, göklere, yere, bütün evrene hükmetmektedir.) Gökleri ve yeri koruyup gözetmek ona güç gelmez. O, yücedir, büyüktür.

İHLÂS SURESİ

Kul huvellâhu ehad Allâhussamed Lem yelid ve lem yûled Ve lem yekun lehû kufuven ehad

İHLAS SURESİ ANLAMI

De ki: "O, Allah'tır, bir tektir.""Allah Samed'dir. (O, hiçbir şeye muhtaç değildir. Her şey O'na muhtaçtır)"O'ndan çocuk olmamıştır. Kendisi de doğmamıştır.""Hiçbir şey O'na denk ve benzer değildir."

MÜ'MİN SURESİ (1-3. AYETLER)

Bismillahirrahmanirrahim

Hâ mîm. Tenzîlul kitâbi minallâhil azîzil alîm(alîmi). Gâfiriz zenbi ve kâbilit tevbi şedîdil ikâbi zît tavli, lâ ilâhe illâ huve, ileyhil masîr(masîru).

MEALİ:

Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın adıylaHâ Mîm. (1)Bu kitabın indirilmesi, mutlak güç sahibi, hakkıyla bilen, günahı bağışlayan, tövbeyi kabul eden, azabı ağır olan, lütuf sahibi Allah tarafındandır. O'ndan başka ilah yoktur. Dönüş ancak O'nadır.