Bu yönetmelikle 18/1/1995 tarihli ve 22175 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Millî Eğitim Müdürlükleri Yönetmeliği yürürlükten kaldırılıyor. İl milli eğitim müdürlüklerine ilaveten ilçe milli eğitim müdürlükleri de yönetmelik kapsamına alınıyor.

Bu yönetmelik 652 sayılı Milli Eğitim Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki Kanun Hükmünde Kararname ile oluşan yeni yapılanmaya uyumlu olarak İl ve ilçe milli eğitim müdürlüklerinin de yapılanmasına netlik kazandırıyor.

Yönetmeliğin 7.maddesinde eğitim denetmenleri başkanlığının görevleri tanımlanırken tanımlarken f bendi;

f) ‘' İl millî eğitim müdürü hariç yönetici, öğretmen ve diğer memurların denetim ve rehberlik hizmetlerini yürütmek,''

şeklinde olup eğitim denetçilerinin durumunu destekleyici bir rol içeriyor.

İl ve ilçe yöneticilerinin görevleri ve işbölümü başlıklı 6.maddesinde; ‘' İl ve ilçe millî eğitim müdürleri, Bakanlığın eğitim politikaları ve stratejik planlarını, mevzuat ve programlar doğrultusunda yönetmek, yönlendirmek, denetlemek ve koordine ederek etkin ve verimli bir şekilde yerine getirmek ile görevli ve sorumludurlar. İl ve ilçe millî eğitim müdürleri, bu görevlerini il ve ilçe yöneticileri arasında yapacakları işbölümü çerçevesinde yürütür. İl millî eğitim müdürleri bu görevlerin yürütülmesinde kendilerine yardımcı olmak üzere büro oluşturabilir.'' Denilmektedir.

 

Özel bürolar; İl müdürünün sekretarya hizmetleri, personel, idarî, malî, bütçe ve yardımcı hizmet işlerini yapacak ve bu iş ve işlemleri yapmaya yetecek kadar Şube Müdürü, Şef, VHKİ, Memur, Sekreter ve Yardımcı Hizmetli ünvanlı personelden oluşacaktır.

 

Bakanlık merkez teşkilatında, genel müdürlükler düzeyinde oluşturulan bürolarda genel müdüre en yakın kişiler görev almakta, bu kişiler genel müdürün mevzuat, yazışma v.s. türü özel yazışmalarını yapmaktadırlar. İl milli eğitim müdürlüklerinde de buna benzer bir yapılanmanın olmasını beklemekteyiz. Bu bürolara kadrolu atama yapılabileceği gibi görevlendirme yoluyla da ihtiyaç giderilebilecektir. Bu bürolarda çalışanlara, il müdürü herhangi bir konuda görev verebilecektir.

 

Ayrıca tahminimiz; temel mantık olarak il milli eğitim müdürlükleri bünyesinde de her genel müdürlüğünün işlemlerini yürütecek şube müdürlüklerinin oluşturulacağı şeklindedir. İlçelerde ise birkaç genel müdürlüğün işi bir şube müdürüne verilebilecektir. Bu durumda bile, her ilde en az 11 şube müdürlüğü kadrosu ihdas edilmesi ihtiyacına paralel olarak;  tahsis edilen yeni şube müdürlüklerine rağmen mevcut şube müdürü kadrolarının yetmeyeceği ve yeni şube müdürlüğü kadrolarının ihdas edilmesi ihtiyacının doğacağı şeklinde bir beklenti oluşmaktadır.

 

Celal DEMİRCİ / memurlar.biz

[email protected]

https://www.facebook.com/demircicelal

https://twitter.com/celaldemirci