2021 Yılı Motorlu Taşıt Sürücü Kursiyerleri e-Sınav Uygulama Kılavuzu

Kamuajans.com – Milli Eğitim Bakanlığı tarafından, 2021 Yılı Motorlu Taşıt Sürücü Kursiyerleri e-Sınav Uygulama Kılavuzu yayınlandı. Kursiyer, e-Sınav başvurusunu, sınav ücretini yatırdıktan sonra bağlı olduğu Özel MTSK müdürlüğü aracılığıyla yapacaktır.

MTSK 29.12.2020, 22:39
2021 Yılı Motorlu Taşıt Sürücü Kursiyerleri e-Sınav Uygulama Kılavuzu

hükümlerine göre işlem yapılır. Mazeret belgelerinin doğruluğundan kursiyer, sisteme bilgilerin doğru işlenmesinden Özel MTSK müdürlüğü ve kursun bağlı bulunduğu il/ilçe milli eğitim müdürlüğü sorumludur. Sınav hakkı biten kursiyerin dosyası kapandığı için Özel MTSK müdürlüğüne yeni kayıt yapılması gerekmektedir.

Kursiyer, katıldığı e-Sınav uygulamasında başarısız olması durumunda en erken 15 (on beş) gün sonra, en geç 45 (kırk beş) gün içinde randevu alarak sınava girmek zorundadır. Randevu başvurusu kursiyerin başarısız olduğu tarihten 1 (bir) gün sonra başlatılacaktır. Randevu tarihi 15 (on beş) gün sonrasına verilebilecektir.

Sisteme girilen kursiyere ait fotoğraf girişinin dikkatlice yapılması, sisteme girilecek olan fotoğrafın son 6 (altı) ay içinde çekilmiş, renkli ve biyometrik olması gerekmektedir. Fotoğrafların uygun şekilde sisteme yüklenmesinden ve hatalı yükleme sonucu oluşabilecek durumlardan, kursiyer ve kurs müdürlükleri ile il/ilçe milli eğitim müdürlükleri eşit oranda sorumlu olacaklardır.

e-Sınava girecek kursiyerler sertifika türlerine göre; “M”, “A1”, “A2”, “A” ,“B1”, “B”, “F” ve “G” sertifika sınıfı türlerine ait;

İlk Yardım

Trafik ve Çevre

Araç Tekniği

Trafik Adabı

derslerinden sorumlu olacaktır.

“BE”, “C1”, “C1E” , “C”, “CE”, “D1”, “D1E”, “D” ve “DE” sınıfı sürücü sertifikası alacaklarda deneyim şartı arandığından teorik sınavlardan muaf tutulmaktadır.

Özel MTSK’ya kayıtlı olan kursiyerlere Motorlu Taşıt Sürücü Belgesi Tablo-1’de gösterilen belge sınıfı ve araç cinsine göre düzenlenmektedir.

e-SINAV BAŞVURU ŞARTLARI

Kursiyerin “M” “A1” “A2” “A” “B1” “B” “D1” “D” “C1” “C” “F” ve “G”sertifika türünden teorik eğitimini tamamlamış olması,

Kursiyerin e-Sınav ücretini yatırmış olması,

Kursiyerin e-Sınav Randevu Sistemi üzerinden sınav randevusu almış olması,

ç) Kursiyerin son katıldığı e-Sınav uygulamasının üzerinden en az 15 (on beş) gün geçmiş olması,

e-SINAV BAŞVURU ÜCRETİ VE ÖDEME İŞLEMLERİ

Kursiyerler, 2021 yılında her sınav oturumu için ayrı olmak üzere KDV dâhil 100,00 (yüz) TL e-Sınav ücretini sınavın adını seçerek (Millî Eğitim Bakanlığı Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğüne bağlı Döner Sermaye İşletmesi hesabına) T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Vakıflar Bankası veya Halk Bankasına ATM, internet bankacılığı ya da mobil bankacılık üzerinden yatıracaklardır. Sınav ücretleri, https://odeme.meb.gov.tr internet adresinden tüm banka kartları ile de yatırılabilecektir.

Kursiyer, banka dekontu/ATM işlem fişini başvuru süresi içinde Özel MTSK müdürlüğüne teslim edecektir.

Hatalı olan ya da kursiyerin kendisine ait olmayan T.C. kimlik numaraları ile yapılan ödemelerde, kursiyerin başvurusu geçersiz sayılacak ve her türlü sorumluluk kursiyere ait olacaktır.

e-Sınav randevusu oluşturulan kursiyer, sınava girmemesi durumunda ücret iadesi talep edemez. Başvurusu/sınavı geçersiz sayılan, sınava alınmayan ya da sınavdan çıkarılan kursiyerlerin bu konuyla ilgili başvuruları dikkate alınmayacaktır.

KURSİYER BAŞVURU İŞLEMLERİ

Kursiyer, e-Sınav başvurusunu, sınav ücretini yatırdıktan sonra bağlı olduğu Özel MTSK müdürlüğü aracılığıyla yapacaktır.

e-Sınav başvurusu yapılan kursiyerlerin bilgileri ile sisteme yüklenen fotoğraf bağlı oldukları il/ilçe milli eğitim müdürlüğü tarafından incelenecektir. Başvurusu onaylanan kursiyerler için e- Sınav randevu sistemince sınav tarihi ve saati belirlenecektir. e-Sınav başvurusunda bulunup randevusu onaylanan kursiyer, mazeretini belgelendirmek kaydıyla e-Sınav randevu tarihinden en az 4 (dört) gün önce randevusunu değiştirebilecektir. Sınava girmeyen kursiyer 1 (bir) sınav hakkını kullanmış sayılır.

e-Sınav uygulamasının Türkçe yapılması esastır, yabancı uyruklu kursiyerler için tercüman görevlendirilmesi yapılmayacaktır. Yabancı uyruklu olan kursiyer, teorik eğitimini sınava gireceği yabancı dilde tamamladıktan sonra sınavda, Genel Müdürlükçe belirlenen yabancı dillerde çevirisi yapılan soruları, ekranda yer alan yabancı dil seçeneğini seçerek isterse görüntüleyebilecektir. Bu özelliğin kullanılabilmesi için kursiyerin yabancı dil seçeneğini sınav saatinden en az 48 saat önce Özel MTSK Modülüne işlettirmesi gerekmektedir. Bu süre içerisinde yabancı dil tercihi yapılmayan kursiyerlerin sınav soruları, çeviri özelliği olmadan ekrana gelecektir.

İşitme engelli kursiyerler, soruların işaret diline çevrilmiş videolu anlatımını kendi ekranlarında seçerek görüntüleyebileceklerdir.

Bu özelliğin kullanılabilmesi için kursiyerin engel durumunun sınav saatinden en az 48 saat önce Özel MTSK Modülüne “İşitme ve Konuşma Engelli” olarak işlenmesi gerekmektedir. Bu süre içerisinde engel durumu “İşitme ve Konuşma Engelli” olarak işlenmeyen kursiyerlerin sınav soruları işaret diline çevirme özelliği olmadan ekrana gelecektir.

İLGİLİ KURUMLARIN YAPACAĞI İŞLEMLER

Özel MTSK Müdürlüklerinin Yapacağı İşlemler

e-Sınav başvuru işlemleri için http://mebbis.meb.gov.tr adresinden, Özel MTSK Modülüne girerek kursiyer için başvuru yapmak. Başvuru sırasında yabancı dil ve işaret dili ile sınava girmesi gereken kursiyerler için gerekli girişleri yapmak.

Başvuru formunu ve banka dekontunu kursiyerin dosyasında saklamak.

Kursiyere ait dosyayı incelenmesi için il/ilçe milli eğitim müdürlüğüne teslim etmek.

ç) e-Sınava girecek olan kursiyerler için e-Sınav yerleri ile kimlik bilgilerinin yer aldığı e-Sınav giriş belgesini sistemden renkli olarak almak, bağlı oldukları il/ilçe millî eğitim müdürlüklerine onaylatmak ve sınav tarihinden önce kursiyerlere imza karşılığı teslim etmek.

Özel MTSK müdürlükleri tarafından Özel MTSK Modülünden fotoğraflı çıktısı alınacak olan sınav giriş belgesi kurs yetkilisi tarafından mühür/kaşelenecek ve imzalanacaktır. İl/ilçe millî eğitim müdürlüğü, Özel MTSK müdürlükleri tarafından mühür/kaşelenen ve imzalanan sınav giriş belgelerindeki fotoğraf ile il/ilçe milli eğitim müdürlüğü MEBBİS veri tabanındaki fotoğrafın uyumunu kontrol ederek imzalayacaktır. Böylece renkli fotoğraflı sınav giriş belgesi üzerinde iki adet mühür/kaşe ve iki adet imza bulunacaktır. Özel MTSK müdürlüğü de renkli fotoğraflı, çift mühür/kaşeli ve çift imzalı sınav giriş belgesini imza karşılığı kursiyere teslim edecektir.

Sistemden alınan e-Sınav giriş belgesini kursiyerlere teslim ederken, sınav esnasında yanında bulundurulmaması gereken eşyalar konusunda hazırlanmış olan taahhütname kursiyere imzalatılacaktır.

e-Sınavın başlama saatinden en geç 20 (yirmi) dakika önce sınava girecekleri binada hazır bulunmaları gerektiğini kursiyerlere duyuracaktır.

Bu kılavuzun “Sınav Uygulaması” başlığı altında açıklanan geçerli kimlik belgeleri ile ilgili adayları bilgilendirmek. Belirtilen belgeler hariç başka hiçbir belgenin geçerli sayılmayacağını, belgeleri yanında olmayan adayların kesinlikle sınava alınmayacağını, adaylara bildirmek,

Geçerli kimlik belgesi ve e-sınav giriş belgesi yanında olmayanların sınava alınmayacağını, adaylara duyurmak.

Sınava katılan kursiyerin sonuç listesini, sınav tamamlandıktan sonra Özel MTSK Modülü üzerinden çıkarmak ve kursiyere tebliğ etmek.

İl/İlçe Millî Eğitim Müdürlüklerinin Yapacağı İşlemler

e-Sınav başvurusu yapan kursiyerin dosyasını inceleyerek uygun olanların onay işlemini Özel MTSK Modülü üzerinden yapmak.

Kursiyerin sınav gününde e-Sınava giremeyeceğini gösterir mazeret belgelerini, sınav tarihinden itibaren ilk 5 (beş) iş günü içinde Özel MTSK Modülüne yüklemek.

e-SINAV GİRİŞ BELGESİ

e-Sınav giriş belgesi renkli fotoğraflı olup belgede kursiyerin salon ve kimlik bilgileri yer alır. Salon bilgilerinde kursiyerin sınava gireceği e-Sınav merkezi (il/ilçe), bina, salon ve adres bilgileri yer alacaktır.

Her sınav için yeniden düzenlenen renkli fotoğraflı sınav giriş belgesinde Özel MTSK’nın adı, kurs müdürlüğünün bağlı olduğu il/ilçe ve ‘dikkat’ bölümü yer alır. Kimlik bilgilerinde kursiyerin T.C. kimlik numarası, adı-soyadı, baba adı, doğum yeri ve tarihi bulunur.

e-SINAV UYGULAMASI

e-Sınav uygulaması sistem tarafından belirlenen tarih ve saatlerde yapılacaktır.

Sınav görevlileri sınav başlamadan en geç 30 (otuz) dakika önce e-Sınav salonunda hazır bulunacaklardır. Sınav salonuna gelen görevliler görevli olduğu sınavın başlama saatinden 15 (on beş) dakika öncesine kadar sisteme giriş yapmak zorundadır. Sisteme hiç giriş yapmayan görevliler ile son 15 dakika içerisinde sisteme giriş yapan görevliler hakkında, Millî Eğitim Bakanlığı Merkezî Sistem Sınav Yönergesi hükümleri gereğince sınav görevi verilmeme tedbiri uygulanacaktır.

Kimlik kontrolleri ve salonlara yerleştirmenin zamanında yapılabilmesi için kursiyerler, sınav saatinden en geç 20 ( yirmi) dakika önce sınav giriş belgesinde belirtilen e-Sınav salonunda hazır bulunacaklardır.

ç) Salon görevlileri, kursiyerlerin kullanacakları bilgisayarları önceden hazır hâle getireceklerdir. Sınav başlamadan önce kursiyerlerin kullanımına sunulan bilgisayarları kontrol edecekler, herhangi bir sorun olması hâlinde yedek bilgisayarı kullanıma açacaklardır.

Kursiyerler, sınava gelirken fotoğraflı, çift mühür/kaşeli ve imzalı sınav giriş belgesi ile birlikte geçerli kimlik belgesini yanında bulunduracak ve bu belgeleri ibraz ederek sınava katılabilecektir. Kursiyerler sınav giriş belgelerini kimlik kontrolü esnasında salon görevlilerine teslim etmek zorundadır. Sınav giriş belgesini teslim etmeyen kursiyerin sınavı geçersiz sayılacaktır.

Geçerli Kimlik Belgesi

Türk vatandaşları için: T.C. kimlik numaralı ve fotoğraflı olmak şartıyla nüfus cüzdanı/kimlik kartı ya da geçerlilik süresi dolmamış pasaport,

Yabancı uyruklu kursiyerler için: Geçerliliği devam eden ve ülkeye giriş çıkış amacıyla yetkili makamlarca verilen izin süresi (vize) dolmamış pasaport veya ilgili Bakanlık tarafından verilen resimli, çipli/mühürlü kimlik yerine geçen, ikamet ettiğini ya da çalıştığını gösterir belge,

Nüfus cüzdanlarını değiştirmek için nüfus müdürlüklerine başvuru yapan adaylar, nüfus müdürlüklerince verilen fotoğraflı, imzalı-mühürlü/barkodlu-karekodlu geçici kimlik belgesi/

T.C. kimlik kartı talep belgesi ile sınava alınabileceklerdir.

Geçerli kimlik belgesi ve e-sınav giriş belgesi yanında olmayan adaylar sınava alınmayacaktır.

Bu maddede belirtilen belgeler hariç başka hiçbir belge, geçerli sayılmayacak, belgeleri yanında olmayan aday kesinlikle sınava alınmayacaktır.

Kursiyerler, sınav salonlarına alınırken kullanımı doktor raporu ile belirlenen hasta veya engellilere ait cihazlar (işitme cihazı, insülin pompası, şeker ölçüm cihazı ve benzeri) hariç, çanta, cüzdan, cep telefonu, telsiz, radyo, saat, bilgisayar, kamera ve benzeri iletişim araçları ile depolama kayıt ve veri aktarma cihazları, kablosuz iletişim sağlayan cihazlar ve kulaklık, kolye, küpe, bilezik, yüzük, broş ve benzeri eşyalar ile her türlü elektronik ve/veya mekanik cihazlar, databank sözlük, hesap makinesi, kâğıt, kitap, defter, doküman ile ruhsatlı veya resmi amaçlı olsa bile silah ve silah yerine geçebilecek nesnelerle sınav salonuna alınmayacaktır.

Ayrıca, bu araçlarla salona alınmayacağı gibi sınav anında yanında bulundurduğunun tespit edilmesi durumunda, sınav kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle kursiyer hakkında tutanak düzenlenecek ve sınavı geçersiz sayılacaktır.

Kimlik kontrolü yapılarak sınav salonuna alınan kursiyer sınav başlayana kadar hiçbir gerekçe ile sınav salonundan dışarıya çıkarılmayacaktır. Kendi isteği ile sınav salonundan dışarı çıkan kursiyer tekrar sınav salonuna alınmayacaktır.

Kursiyer salon aday yoklama listesinde belirtilen sıra numarasına göre oturacaktır. Gerekli kimlik kontrolleri ve yerleştirme işlemlerinden sonra kursiyerlere sınavda uyulması gereken kurallar hakkında bilgi verilecektir.

Sınav başladıktan sonra gelen kursiyer/kursiyerler, sınav salonundan çıkan kursiyer olmadığı sürece sınava alınır ancak bu kursiyer/kursiyerlere ek süre verilmez. Sınav salonundan çıkan kursiyer olduktan sonra gelen kursiyer/kursiyerler sınava alınmaz.

ğ) Kursiyer, e-Sınav uygulama ekranında yer alan T.C. kimlik numarası adı, soyadı bilgilerinin ve fotoğrafın kendisine ait olduğunu kontrol eder. Bilgilerinde hata olması durumunda salon başkanını uyarır ve sınava başlamaz.

“e-Sınav Uygulama Kuralları” sınav başlamadan önce kursiyer tarafından okunup kabul edildikten sonra sınava başlanacaktır.

ı) Kursiyer tüm işaretlemeleri ekrana dokunarak yapacaktır.

Her sorunun 4 (dört) seçeneği vardır. Bu seçeneklerden sadece biri doğru cevaptır.

Soru sayısı ve sınav süresi kursiyerin kullandığı bilgisayar ekranında yer alacaktır.

Sınavı tamamlayan ya da sınav süresi biten kursiyer, salon yoklama listesi ve cevap kâğıtlarını gösterir belgeye imza atarak salondan ayrılır.

Kursiyer isterse sınav süresi tamamlanmadan sınavı bitirebilir. Bu durumda e-Sınav yazılımı kursiyerden 2 (iki) aşamalı onay alacak ve sınavı sonlandıracaktır. Bu işlemi gerçekleştiren kursiyerlerin sınava devam etmesi mümkün olmayacaktır.

Kursiyer sınava girmediyse salon görevlileri tarafından, salon aday yoklama listesindeki ilgili alana “Girmedi” yazılacaktır ve kursiyerin durumu sistem üzerinde “Girmedi” olarak işaretlenecektir.

Kursiyerin ibraz ettiği belgelerin geçersiz olması veya diğer nedenlerle görevliler tarafından sınava alınmaması durumunda ise salon yoklama listesindeki ilgili alana “Sınava Alınmadı” yazılacaktır.

Sınav bitiminden sonra;

Salon görevlileri kursiyere öncelikli olarak salon aday yoklama listesini ve sorulara verdikleri cevapları gösteren formu imzalatacaktır.

Kursiyerler, sınav sonuçlarını e-Sınav merkezinde bulunan sonuç bilgisayarından ya da http://esinav.meb.gov.tr internet adresinden T.C. kimlik numaraları ile sorgulama yaparak öğrenebileceklerdir.

Sınav görevlileri sınav binasına silah, kesici alet, çanta, cep telefonu, saat, kablosuz iletişim sağlayan cihazlar ile kulaklık, kolye, küpe, bilezik, yüzük, (alyans hariç) broş ve benzeri eşyalar ve her türlü elektronik ve/veya mekanik cihaz, kitap, defter ve benzerleri nesnelerle girmeyeceklerdir. Bu araçlarla salona girdiği tespit edilen görevliler ile Millî Eğitim Bakanlığı Merkezî Sistem Sınav Yönergesinde yer alan hükümlere, MEBBİS kişisel bilgiler modülü "Sınav İşlemleri" ekranında yer alan "Tebellüğ Gerektiren Belgeler" başlığı altındaki "Tüm Sınavlarda Uyulması Gereken Kurallar"a, "e-Sınav Görevlendirme Belgesi"nde belirtilen hususlara aykırı davranan görevliler hakkında, sınavın işleyişine etki edip etmediğine bakılmaksızın sınav kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle Millî Eğitim Bakanlığı Merkezî Sistem Sınav Yönergesinin 43 üncü maddesi doğrultusunda işlem yapılacaktır. Ancak, sınav merkezlerinde yaşanabilecek teknik sorunlar ile idari sorunların anlık çözümünün sağlanması amacıyla Bakanlık Merkez Teşkilatında her sınav günü görevlendirilen merkez sınav görevlilerinin sınav merkezleri ile iletişiminin sağlanabilmesi için Bina Komisyon Başkanı/Bina Sorumlusu olarak görevlendirilen personel yalnızca belirtilen amaçlarla kullanılması kaydıyla cep telefonu ile sınav binasına girebilecektir.

e-SINAVIN GEÇERSİZ SAYILACAĞI DURUMLAR

Başvuru şartlarını taşımadığı hâlde kursiyerin sınava girmesi,

Bu kılavuzun 7. Maddesi (d) bendinde belirtilen geçerli belgelerin ibraz edilmemesi,

Kursiyerin salon yoklama listesine ve/veya cevap kâğıdına imza atmadan sınav salonundan çıkması, sınav evrakını ya da sınav giriş belgesini salon görevlilerine teslim etmemesi,

ç) e-Sınav ekranındaki fotoğraf ve bilgilerle sınav giriş belgesindekilerin farklı olması ya da geçerli kimlik belgesindeki bilgilerle diğer alanlardaki bilgilerinde uyuşmazlık olması,

Kursiyerin başka bir kursiyerden, şahıstan ya da elektronik/basılı herhangi bir dokümandan kopya çektiğinin salon görevlilerince veya sınav esnasında/sonrasında kamera kayıtlarından tespit edilmesi,

Kursiyerin yerine başkasının sınava girmesi veya girmeye teşebbüs etmesi, sınav uygulamaları süresince ya da sonrasında bu fiilin gerçekleştiğinin tespit edilmesi,

Kursiyerin, başka kursiyerin bilgilerinin yer aldığı bilgisayarda sınavı başlatması,

Üzerlerinde kullanımı doktor raporu ile belirlenen hasta veya engellilere ait cihazlar(işitme cihazı, insülin pompası, şeker ölçüm cihazı ve benzeri) hariç, çanta, cüzdan, cep telefonu, telsiz, radyo, saat, bilgisayar, kamera ve benzeri iletişim araçları ile depolama kayıt ve veri aktarma cihazları, kablosuz iletişim sağlayan cihazlar ve kulaklık, kolye, küpe, bilezik, yüzük, broş ve benzeri eşyalar ile her türlü elektronik ve/veya mekanik cihazlar, databank sözlük, hesap makinesi, kâğıt, kitap, defter, doküman ile ruhsatlı veya resmi amaçlı olsa bile silah ve silah yerine geçebilecek nesneleri kursiyerin yanında bulundurması,

ğ) e-Sınav uygulama cihazlarına ya da merkez demirbaşlarına zarar verilmesi,

Sınav komisyon görevlilerinin veya salon görevlilerinin hazırladığı raporlarda/tutanaklarda ya da sınav uygulamasında kaydedilen kamera görüntülerinde, kursiyerin Millî Eğitim Bakanlığı Merkezî Sistem Sınav Yönergesinde belirtilen sınav kurallarını ihlal ettiğinin tespit edilmesi,

ı) Salon görevlileri; kopya çektiğini, kendisi yerine başkasının sınava geldiğini tespit ettiği kursiyer/kursiyerlerin bilgilerini, sınav güvenliği ve sürecini aksatan diğer durumları sistemde yer alan sınav görev raporuna açıklayıcı şekilde yazacaklardır. Sınav görev raporunu, bulunması hâlinde diğer tutanaklar ve sınav evrakını, İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne ulaştırılmak üzere, aynı gün görevli olan bina komisyon başkanına teslim edeceklerdir.

Sınava katılan kursiyerler, 02/12/2016 tarihli ve 6764 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun hükümlerine tâbidir ve bu kanun çerçevesinde işlem yapılır.

DEĞERLENDİRME

e-Sınav yazılımı; kursiyerlere sorulan soruları, sorulara verdiği cevapları, doğru ve yanlış cevap sayılarını sistem veri tabanında muhafaza edecektir.

Değerlendirme, doğru cevaplar dikkate alınarak 100 puan üzerinden yapılacak, 70 ve üzerinde puan alanlar başarılı sayılacaktır. Başarı puanı hesaplamasında;

[Puan=(Doğru Sayısı / Soru Sayısı) x 100] formülü kullanılacaktır.

Sınavda yer alacak her sorunun puan olarak değeri eşittir. Yanlış cevaplar değerlendirme sırasında dikkate alınmayacaktır.

Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun Merkez Sınav Kurulu kararı ile belirlenmesi sonucunda soru/sorular iptal edilmeyecek, doğru seçenekler dikkate alınmak suretiyle bu soru/sorular değerlendirmeye dâhil edilecektir.

Değerlendirme sırasında Merkez Sınav Kurulu kararı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen soru/sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soru/soruların puan değerinin yeniden hesaplanması suretiyle puanlama yapılacaktır.

e-SINAV İTİRAZLARI

Kursiyerler, sınav sonucuna ve/veya sınav uygulamasına ilişkin itiraz başvurularını, sonuçların e-Sınav salonunda/binasında yer alan bilgisayardan ve/veya sınav bitiminde http://esinav.meb.gov.tr internet adresinde yayımlanmasından itibaren 5 (beş) takvim günü içinde T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. ve Türkiye Halk Bankası A.Ş. şubelerinden herhangi birine, “Kurumsal Tahsilât Programı” aracılığıyla kendi T.C. kimlik numarası ile KDV dâhil 30 (otuz) TL itiraz ücreti yatırarak, e-itiraz modülü (https://eitiraz.meb.gov.tr/) üzerinden yapacaklardır. Kursiyerler, belirlenen itiraz süresi dışında itiraz başvurusu yapamayacaklardır.

2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 20/B Maddesi uyarınca sorulara, cevap anahtarına ve sınav sonucuna yapılacak itirazlar, sonuçların e-Sınav binasında yer alan bilgisayardan ya da sınav bitiminde http://esinav.meb.gov.tr internet adresinde yayımlanmasından itibaren başlayan 10 (on) günlük dava açma süresini durdurmaz.

Sınav ücretini yatırıp sınav başvurusu onaylanmayan kursiyerlere ait ücretler ya da yanlış yatırılan ücretler, kursiyerlere iade edilecektir.

Başvurusu/sınavı geçersiz sayılan, sınava girmeyen, sınava alınmayan ya da sınavdan çıkarılan kursiyerlerin bu konuyla ilgili itiraz başvuruları dikkate alınmayacak olup ücret iadesi yapılmayacaktır. Ayrıca, e-Sınav randevusu oluşturulan kursiyerler de sınava girmemeleri durumunda ücret iadesi talep edemeyeceklerdir.

ç) Sınavlarda yanlış yatırılan ücretlerin iadesi; kursiyerlerin sınavın tamamlanmasından sonra MEB Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğüne bağlı Döner Sermaye İşletmesine, https://odeme.meb.gov.tr internet adresi üzerinden ilgili bölümler doldurularak başvurmalarını müteakip yapılan incelemeler sonucunda ödenecektir.

Ücretlerin hangi bankaya yatırıldığına bakılmaksızın yalnızca T.C. Ziraat Bankası sistemleri aracılığı ile merkezî ödeme ekranlarından “MEB İade Bedeli” altında T.C. kimlik numarası ile sorgulama yaptırılarak iade edilir.

Kursiyerlere bilgilendirmeler kısa mesaj ile yapılır. Bu nedenle başvuru sırasında geçerli bir GSM (cep telefonu) numarası girilmesi zorunludur.

Faksla yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.

İtirazların cevaplanmasında, dekont tarihi ve başvuru girişinin yapıldığı sistem kayıt tarihi dikkate alınacaktır.

Süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar ile kursiyerin T.C. kimlik numarası belirtilmeyen, banka dekont/ATM işlem fişi eklenmemiş, imza ve adresleri olmayan dilekçeler dikkate alınmayacaktır.

e-SINAV SONUÇLARININ AÇIKLANMASI

Kursiyerler, sınav sonuçlarını e-Sınav merkezinde bulunan sonuç bilgisayarından ya da http://esinav.meb.gov.tr internet adresinden T.C. kimlik numaraları ile sorgulama yaparak öğrenebileceklerdir.

Ayrıca kursiyerin bağlı bulunduğu Özel MTSK müdürlükleri, Özel MTSK Modülünden sınava katılan kursiyerin sonuç listesini alarak kursiyere tebliğ edecektir.

SINAVLARIN TEKRARLANMASINA DAİR ESASLAR

e-Sınavın Tekrarlanmasına İlişkin Uygulama

e-Sınav öncesinde veya sınav esnasında yaşanan ve sınavın gerçekleştirilmesini kısmen ya da tamamen imkansız kılan teknik (elektrik kesintisi, ağ bağlantı sorunu, bilgisayarın çalışmaması, yazılım sorunları ile benzeri sorunlar) veya idari sorunlar (sınav olduğu halde e-Sınav merkezinin kapalı olması, salon görevlilerinin hiçbirinin görevine gelmemesi, sınav güvenliğini tehdit edebilecek durumların ortaya çıkması ve benzeri nedenler) nedeniyle sınava giremeyen veya sınava girdiği hâlde sınavını tamamlayamayan kursiyerlerin durumları sınav görevlileri tarafından tutanak altına alınarak Genel Müdürlüğe bildirilecektir.

Genel Müdürlük tarafından yapılan teknik ve/veya idari incelemeler sonucunda sınavının belirtilen gerekçelerle gerçekleştirilemediği tespit edilen kursiyerlere sınav tekrarı yapılabilmesi için Genel Müdürlükçe uygun görülen tarihe yeniden randevu verilecektir. Bu durumda randevu verilen, ancak mazereti nedeniyle belirlenecek randevu tarihinde sınava girmeyen kursiyerlere sınav tekrarı yapılmayacaktır. Mazereti nedeniyle tekrar sınavına giremeyen kursiyer hakkında, 29/5/2013 tarihli ve 28661 sayılı Resmî Gazete‘ de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Özel Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursu Yönetmeliği hükümlerine göre işlem yapılacaktır.

Bu kılavuzda yer almayan hususlarda Millî Eğitim Bakanlığı Merkezî Sistem Sınav Yönergesi hükümleri geçerlidir.

Başarılar Dileriz.

ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

KILAVUZ İÇİN TIKLAYIN 

Yorumlar (0)
9
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Beşiktaş 31 67
2. Fenerbahçe 32 63
3. Galatasaray 31 61
4. Trabzonspor 33 58
5. Gaziantep FK 31 50
6. Alanyaspor 32 49
7. Hatayspor 32 49
8. Karagümrük 32 48
9. Göztepe 33 46
10. Sivasspor 31 44
11. Konyaspor 31 40
12. Antalyaspor 32 39
13. Rizespor 32 36
14. Kasımpaşa 32 35
15. Malatyaspor 31 33
16. Ankaragücü 31 33
17. Başakşehir 32 33
18. Kayserispor 31 33
19. Gençlerbirliği 31 31
20. Erzurumspor 32 28
21. Denizlispor 31 26
Takımlar O P
1. Giresunspor 29 60
2. Samsunspor 29 57
3. Altay 29 53
4. Adana Demirspor 28 52
5. Altınordu 29 52
6. İstanbulspor 29 51
7. Ankara Keçiörengücü 29 49
8. Tuzlaspor 29 41
9. Bursaspor 28 40
10. Bandırmaspor 29 39
11. Ümraniye 28 38
12. Boluspor 29 35
13. Balıkesirspor 29 32
14. Adanaspor 28 31
15. Menemenspor 29 30
16. Akhisar Bld.Spor 28 25
17. Ankaraspor 28 19
18. Eskişehirspor 29 8
Takımlar O P
1. Man City 32 74
2. M. United 30 60
3. Leicester City 30 56
4. Liverpool 31 52
5. West Ham 30 52
6. Chelsea 30 51
7. Tottenham 30 49
8. Everton 29 47
9. Leeds United 31 45
10. Aston Villa 30 44
11. Arsenal 30 42
12. Wolverhampton 31 38
13. Crystal Palace 30 38
14. Southampton 30 36
15. Burnley 30 33
16. Brighton 30 32
17. Newcastle 30 29
18. Fulham 32 26
19. West Bromwich 30 21
20. Sheffield United 30 14
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 29 66
2. Barcelona 29 65
3. Real Madrid 29 63
4. Sevilla 29 58
5. Real Sociedad 29 46
6. Real Betis 29 46
7. Villarreal 29 46
8. Celta de Vigo 29 37
9. Athletic Bilbao 30 37
10. Granada 29 36
11. Levante 29 35
12. Cádiz 30 35
13. Valencia 29 33
14. Osasuna 29 31
15. Getafe 30 30
16. Huesca 30 27
17. Real Valladolid 29 27
18. Elche 30 26
19. Deportivo Alaves 30 24
20. Eibar 29 23