Bilindiği üzere 6 Temmuz 2021 tarihli ve 31533 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi” ile il millî eğitim müdürlüklerinde “eğitim müfettişi ve eğitim müfettiş yardımcısı” istihdam edilmesi mümkün hale getirilmiştir.

MEB’de her derece ve türdeki örgün ve yaygın eğitim kurumları ile il ve ilçe millî eğitim müdürlüklerinin rehberlik, işbaşında yetiştirme, denetim, değerlendirme, inceleme, araştırma ve soruşturma hizmetlerini yürütenlerin seçimi, atanması ve özlük hakları mevzuatta 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun ek 41’inci maddesine, 27/6/1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 24 üncü maddesine, 10/7/2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 320 ve 327’nci maddelerine ve 20.08.2017 tarihli ve 30160 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Teftiş Yönetmeliğine dayanmaktadır.

İlgili mevzuat hükümlerini incelediğimizde Maarif Müfettiş Yardımcılığı veya Eğitim Müfettiş Yardımcılığı kadrolarına atanabilmede MEB’in birden fazla alım seçeneğini kullanabildiğini ve geçmişte de bunların somut adımlarını attığını görmekteyiz.

Millî Eğitim Bakanlığı Teftiş Yönetmeliğine göre müfettiş yardımcılığına atanmak için yapılacak olan yazılı ve sözlü olmak üzere iki bölümden oluşan yarışma sınavları, Bakanlığa bağlı okul ve kurumlarda öğretmenlik yapanlar ile KPSS sonuçlarına göre kamu görevine ilk defa atanacaklar veya diğer kamu görevlerinde çalışanlar için, birlikte ilan edilerek aynı tarihlerde yapılabileceği gibi, ihtiyaca göre ayrı olarak da yapılabilir. Burada MEB’in müfettiş yardımcılıklarına “Bakanlığa bağlı okul ve kurumlarda öğretmenlik yapanlar”, “KPSS sonuçlarına göre kamu görevine ilk defa atanacaklar” ve “diğer kamu görevlerinde çalışanlar” olmak üzere üç farklı şekilde alım yapabileceği görülmektedir.

Kantinlerin Yarı Kira Vermesi Uygulaması Sona Erdi Kantinlerin Yarı Kira Vermesi Uygulaması Sona Erdi

375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Bakanlıkların Müfettiş, denetmen, denetçi, kontrolör, aktüer istihdamını düzenleyen ek 24 üncü maddesi dördüncü fıkrası “Milli Eğitim Bakanlığının bu madde kapsamındaki yardımcılık kadrolarına, ayrıca yapılacak yarışma sınavında başarılı olmak kaydıyla, öğretmen olarak en az sekiz yıl hizmeti bulunanlar arasından da atama yapılabilir.” şeklindedir. Bu fıkra, müfettiş yardımcılıklarına “öğretmen olarak en az sekiz yıl hizmeti bulunanlar arasından da atama yapılabilir.” diyerek, MEB’de öğretmen olarak en az sekiz yıl hizmeti bulunmak şartıyla eğitim öğretim sınıfındaki ve sonradan görevde yükselme vb. nedenlerle eğitim öğretim sınıfı dışındaki (şube müdürü ve üstü kadrolar) MEB personelinin de yarışma sınavına katılmasına cevap vermektedir.

2016 Yılı Milli Eğitim Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı Bakanlık Maarif Müfettişi Mülakat ve Atama Kılavuzunun bazı maddeleri açılan dava sonucu Danıştay İkinci Dairesince iptal edilmiştir. Daha sonra “Millî Eğitim Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı Bakanlık Maarif Müfettişi Yazılı Sınav, Mülakat ve Atama Kılavuzu (Şube Müdürü ve Üstü Kadrolarda Asaleten ve Fiilen Çalışanlar İçin) - 2017” Bakanlık web sayfasında 12/10/2017 tarihinde ekleriyle birlikte yayımlanmış ve bu kılavuza göre yapılan yazılı ve sözlü sınavı sonuçları ile şube müdürü ve üstü kadrolardan müfettiş yardımcılığı atamaları gerçekleşmiştir.

MEB’de merkez ve taşra teşkilatı şube müdürlerinin uhdelerindeki işlerin mevzuat hükümlerine uygun olarak yürütülmesi yanında denetim, rehberlik ve teftiş hizmetlerini de gördükleri bir gerçektir. Bu anlamda eğitim müfettiş yardımcılığı alımında şube müdürlerinin de değerlendirilmesinin, alana ve mevzuata hâkimiyetleri sebebiyle, MEB’in teftiş sistemine kalite, etkililik ve verimlilik açısından büyük katkı sağlayacağı hususu yadsınamaz bir gerçektir. Hakkaniyet de bu yöndedir.

MEB için, hakkaniyeti herkesin mutmain olacağı bir şekilde sağlamak, zor da, imkânsız da değildir. Çünkü MEB, ülkenin aydınlık nesillerini yetiştiren bilgili, yetenekli, özverili ve adil kocaman bir ailedir.

Türkiye’mizin her alanda olduğu gibi eğitim ve öğretim alanında da dünyayla yarışır, hatta güçlü rakiplerinden daha iyi konuma geldiği 2020’li yıllarda; Millî Eğitim Bakanımız Sayın Ziya SELÇUK’un ve kıymetli ekibinin, tüm paydaşlarıyla yaptığı büyük atılımlar, yaşadığımız şu güzel ve başarılı günlerde, MEB’in özellikle taşra teşkilatlarında sağlıklı, kaliteli, etkili ve verimli bir denetim sistemini, şube müdürlerini de dâhil edeceği eğitim müfettişliği ve yardımcılığı sistemini gerçekleştirdiğini görmek ülkemiz için büyük bir kazanç olacaktır.