Millî Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik yayımlandı

YÖNETMELİK

Millî Eğitim Bakanlığından:

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 20/3/2012 tarihli ve 28239 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (i) bendinde yer alan “olmuş ve” ibaresi “olmak şartıyla” olarak, “olanlar ile yabancı dil alanında” ibaresi “olan; yabancı dil alanında ise en az ortaöğretimden mezun olmak şartıyla” olarak, “düzeyde” ibaresi “düzeyinde” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir.

“f) Kapalı inşaat alanı toplamı en az 100.000 m2, tek başına konut olarak kullanılmamak koşuluyla, ticaret, konut, turizm gibi birbirinden farklı kullanım niteliğine sahip yapı bloklarından oluşan ve en az ikisinin veya tamamının birlikte yer aldığı karma kullanım alanlarında;

1) Okul öncesi eğitim kurumu; her bir öğrenci için en az 1,5 m2 bahçe alanı bulunan kullanım hakkının tamamı okula ait müstakil bina ve bahçe girişi olan binalarda,

2) İlkokul, ortaokul, ortaöğretim okulu veya özel eğitim okulları; her bir öğrenci için en az 2 m2 olmak şartıyla toplamda en az 500 m2 bahçe alanı bulunan kullanım hakkının tamamı okula ait müstakil bina ve bahçe girişi olan binalarda,

açılır.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “müstakil bina/binalarda,” ibaresi “müstakil bina/binalarda ya da 11 inci maddenin birinci fıkrasının (f) bendinde belirtilen karma kullanım alanlarında” olarak değiştirilmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki bent eklenmiştir.

“c) 11 inci maddenin birinci fıkrasının (f) bendinde belirtilen karma kullanım alanlarında;

1) Okul öncesi eğitim kurumu ve ilkokul,

2) Okul öncesi eğitim kurumu ve ortaokul,

3) İlkokul ve ortaokul,

4) Okul öncesi eğitim kurumu, ilkokul ve ortaokul,

5) Ortaokul ve ortaöğretim okullarından bir veya birkaçı,

6) Ortaöğretim okullarından birkaçı,

bir arada açılabilir. Ancak bir arada açılacak bu okul gruplarının binası ve bahçesine müstakil giriş olması ve her okul için ayrılmış kat/ardışık katlarda o okulun derslikleri ile öğrenci tuvalet ve lavabolarının bulunması gerekir.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 27 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Haziran ayı içerisinde ve” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 43 üncü maddesinin sekizinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(8) İŞKUR tarafından işbaşı eğitim programı ve benzeri programlar kapsamında kurumlarda eğitim personeli görevlendirilmez. Bu kapsamda görevlendirilecek diğer personel ile İŞKUR programlarında belirtilen süre kadar sözleşme yapılabilir.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 44 üncü maddesinin beşinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 7 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 8 – Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Eğitim Bakanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

20/3/2012

28239

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

1-

21/7/2012

28360

2-

23/10/2012

28450

3-

2/8/2013

28726

4-

7/9/2013

28758

5-

29/5/2014

29014

6-

5/7/2014

29051

7-

21/8/2014

29095

8-

24/9/2014

29129

9-

17/1/2015

29239

10-

4/7/2015

29406

11-

23/7/2015

29423

12-

8/8/2015

29439

13-

12/4/2016

29682

14-

3/7/2016

29761

15-

Gözden kaçırmayın

Hakim savcılar dahil, adliye personeline 'express' vurgunu Hakim savcılar dahil, adliye personeline 'express' vurgunu

5/8/2016

29792

16-

13/1/2017

29947

17-

20/6/2017

30102

18-

19/2/2020

31044