Kamuajans.com - MEB, Bakan oluruyla, Milli Eğitim Bakanlığı Aday Memurların Yetiştirilmelerine İlişkin Yönetmeliği, yürürlüğe koydu. Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan "Aday Memurların Yetiştirilmelerine İlişkin Genel Yönetmeliğin" ilgili maddesi "Madde 33 - Kurum ve kuruluşlar bu genel yönetmelikte belirtilen esaslara aykırı olmamak ve kendi hizmet özelliklerini dikkate almak üzere yönetmeliklerini, bu yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç ay içinde çıkarırlar." şeklindedir.

T.C.
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Sayı: 14168703-10.03-E.7513726
Konu: Aday Memurların Yetiştirilmelerine İlişkin Yönetmelik

24.05.2017

DAĞITIM YERLERİNE

13/2/2011 tarihli ve 6111 sayılı 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda; 30/6/2004 tarihli ve 5204 sayılı Kanun ve 1/3/2014 tarihli ve 6528 sayılı Kanunlar ile 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanununun 43'üncü maddesinde ve 21/2/1983 tarihli ve 83/6061 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan ve 27/6/1983 tarihli ve 18090 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan ''Aday Memurların Yetiştirilmelerine İlişkin Genel Yönetmelik'te bazı değişiklikler yapılması nedenleriyle, ''Aday Memurların Yetiştirilmelerine İlişkin Genel Yönetmelik'in 33'üncü maddesine dayanılarak yeniden hazırlanan ''MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI ADAY MEMURLARIN YETİŞTİRİLMELERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK'' 22/05/2017 TARİHLİ VE 14168703-10.03-e.7340796 Sayılı Makam Onayı ile yürürlüğe konulmuş ve Bakanlığımız internet sayfasının mevzuat bölümündeki yönetmelikler kısmında yayınlanmıştır. Bu tarihten itibaren aday memurlara ilişkin iş ve işlemlerin yeni yönetmeliğe göre yapılması hususunda;

Gereğini arz/rica ederim.

Hayati CANKALOĞLU
Bakan a.
Genel Müdür V.

Dağıtım: A ve B Planı

Uygun görüşle arz ederim.

Yusuf TEKİN
Müsteşar

OLUR
22.05.2017

İsmet YILMAZ
Bakan

İŞTE BAKAN ONAYIYLA YÜRÜRLÜĞE KONULAN YÖNETMELİK

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI ADAY MEMURLARININ YETİŞTİRİLMELERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1- (1) Bu Yönetmelik, Eğitim ve Öğretim Hizmetleri Sınıfında olanlar hariç Milli Eğitim Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatındaki kadrolarına aday olarak atanan memurların yetiştirilmeleri ve asli memurluğa atanmaları için uygulanacak eğitim programlarını, eğitim sürelerini, eğitimlerde uygulanacak sınavları, sınav ve staj değerlendirme esasları ile diğer hususlara ilişkin usul ve esasları belirlemek amacıyla düzenlemiştir.

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik hükümleri, Eğitim ve Öğretim Hizmetleri Sınıfında olanlar hariç Milli Eğitim Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatına aday memur olarak atananlar hakkında uygulanır.

Dayanak

MADDE 3- (1) Bu Yönetmelik, 21/02/1983 tarihli ve 83/6061 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Aday Memurların Yetiştirilmelerine İlişkin Genel Yönetmelik'in 33 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4- (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Aday memur: İlk defa Devlet memurluğuna atanacaklar için uygulanacak merkezi sınavı kazanarak temel eğitim, hazırlayıcı eğitim ve staja tabi tutulmak üzere, Bakanlık merkez ve taşra teşkilatındaki kadrolara atananları,

b) Adaylık süresi: Bakanlığın merkez ve taşra teşkilatındaki kadrolarına aday memur olarak atananların bu görevlerine aday memur olarak atandıkları tarihten başlamak üzere, bir yıldan az iki yıldan çok olmayan süreyi,

c) Asli memur: Adaylık süresi içinde temel, hazırlayıcı eğitim ve staj devrelerinin her birinde başarılı olan ve amirleri tarafından olumlu değerlendirilerek adaylığı kaldırılanları,

ç) Bakan: Milli Eğitim Bakanını,

d) Bakanlık: Milli Eğitim Bakanlığını,

e) Birim: Bakanlık Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı, merkez teşkilatı hizmet birimleri, doğrudan Bakanlık hizmet birimlerine bağlı taşra teşkilatındaki okul ve kurumlar, il ve ilçe milli eğitim müdürlükleri ile bu müdürlüklere bağlı okul ve kurumları,

f) Değerlendirme: Temel ve hazırlayıcı eğitim programları sonunda yapılacak sınavlar ile staj programı sonundaki bilgi ve beceri düzeyi ile davranışlarını puanlama yoluyla ölçme işlemini,

g) Eğitim Daire Başkanı: İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü Eğitim Daire Başkanını,

ğ) Eğitim Daire Başkanlığı: İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü Eğitim Daire Başkanlığını,

h) Eğitim ve Sınav Yürütme Komisyonu: Adaylıkla ilgili eğitim ve sınav işlemlerini yürütmek üzere, Merkezi Eğitim Yönetme Kurulunca Bakanlık merkez ve taşra teşkilatında oluşturulan komisyonları,

ı) Genel Müdür: İnsan Kaynakları Genel Müdürünü,

i) Genel Müdürlük: İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğünü,

j) Hazırlayıcı eğitim: Aday memura atandığı hizmet sınıfı, kadrosu ve göreviyle ilgili olarak verilen eğitimi,

k) İlgili birim: Aday memurun görevli bulunduğu il milli eğitim müdürlüğü veya merkez teşkilatı bünyesinde adaylık işlemlerinin yürütüldüğü birimi;

l) Merkez teşkilatı: Bakanlık Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı ile hizmet birimlerini,

m) Merkezi Eğitim Yönetme Kurulu: Bakanlık merkez teşkilatında aday memurların eğitimlerinin yönetimi, yürütülmesi ve denetimi için oluşturulan kurulu,

n) Staj eğitimi: Aday memurun temel ve hazırlayıcı eğitimde tabi tutulduğu eğitim konularında, birim yöneticisinin gözetiminde, beceri ve deneyim kazandırmak için yapılan uygulamalı eğitimi,

o) Sınav: Temel ve hazırlayıcı eğitim programları sonunda yapılacak değerlendirmeler için aday memurların bilgi seviyelerini ölçme işlemini,

ö) Taşra teşkilatı: Bakanlığın merkez ve yurt dışı teşkilatı dışında kalan il ve ilçe milli eğitim müdürlükleri ile bu müdürlüklere bağlı her türlü okul ve kurumları,

p) Temel eğitim: Aday memurların, asli memur olabilmeleri için tabi tutuldukları Devlet memurlarının ortak nitelikleri ile ilgili hususları kapsayan eğitimi,

r) Temel Eğitim Kurulu: Devlet Personel Başkanlığı başkanlığında, Milli Eğitim Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu başkanlığı ile Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü Genel Müdürlüğünden temsilcilerin katılımıyla oluşan kurulu, ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Adaylık Eğitimleri İle İlgili İlke ve Esaslar

Genel ilkeler

MADDE 5- (1) Aday memurların eğitimlerinde aşağıda belirtilen ilkeler göz önünde bulundurulur.

a) Aday memurların eğitimlerinde; Türkiye Cumhuriyeti Anayasasına, Atatürk ilke ve inkılaplarına, Anayasada ifadesi bulunan Atatürk milliyetçiliğine sadakatle bağlı kalacak, Türkiye Cumhuriyeti kanunlarını milletin hizmetinde olarak tarafsızlık ve eşitlik ilkelerine bağlı kalarak uygulayacak yurt ve vatandaş sevgisi ile dolu, güler yüzlü, yol gösterici, vatandaşlara daima yardımcı, disiplinli ve bilgili memur olarak yetişmeleri amaçlanır.

b) Aday memurların Bakanlık hizmetlerinin gerektirdiği bilgi ve beceriler kazandırılarak zaman ve kaynak israfına meydan vermeden, hizmetlerin verimli ve etkili bir şekilde yerine getirilmesini sağlayacak şekilde yetiştirilmeleri esastır.

c) Eğitimler, Merkezi Eğitim Yönetme Kurulunun sorumluluğunda yürütülür.

ç) Adaylık eğitimleri temel eğitim, hazırlayıcı eğitim ve staj şeklinde birbirini takip eden bir sıra içinde ve öğretim seviyeleri dikkate alınarak düzenlenip yürütülür. Bu eğitimler, hiçbir nedenle adaylık süresini aşamaz.

d) Aday memurların asli memurluğa atanabilmeleri için sırasıyla adaylık eğitimlerinin her devresini başarı ile tamamlamış olmaları gerekir.

e) Temel ve hazırlayıcı eğitimler; Merkezi Eğitim Yönetme Kurulunca belirlenecek eğitim merkezlerinde, staj eğitimleri ise atandıkları/görev yaptıkları ve gerek görülmesi halinde Bakanlıkça uygun görülecek birimlerde yapılır.

f) Sınavlar eğitim sürelerine dahildir.

Temel eğitimin ilkeleri

MADDE 6- (1) Temel eğitimle ilgili ilkeler şunlardır:

a) Temel eğitimin hedefi, aday memurlara Devlet memurlarının ortak özellikleriyle ilgili bilinmesi gereken asgari bilgileri vermektir.

b) Temel eğitim, her sınıf ve kadroda ki aday memura, ortak bir program dahilinde ve aday memurların öğrenim durumları dikkate alınarak uygulanır.

c) Temel eğitimin süresi on günden az, iki aydan çok olamaz.

ç) Temel eğitim için ayrılan süreye program sonunda yapılan sınav süreleri dahildir.

d) Temel eğitim, Merkezi Eğitim Yönetme Kurulunca belirtilen tarihte başlar.

Temel eğitim konuları

MADDE 7- (1) Temel eğitim konuları, aday memurların atandıkları görev ve öğrenim durumları dikkate alınarak aşağıdaki konular çerçevesinde hazırlanır.

a) Atatürk ilkeleri.

b) T.C. Anayasası.

1) Genel Esaslar.

2) Temel Hak ve Ödevler.

3) Cumhuriyetin Temel organları.

4) Yürütme.

c) Genel olarak Devlet teşkilatı.

ç) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu.

1) Ödev ve Sorumluluklar.

2) Genel Haklar.

3) Yasaklar.

4) Disiplin işleri.

5) Sosyal ve Mali Haklar.

6) Amir-Memur ilişkileri.

7) Müracaat ve şikayetler.

8) Kılık kıyafet.

9) Yer değiştirme.

10) Beşeri ilişkiler.

d) Yazışma ve Dosyalama usulleri.

e) Devlet malını koruma ve tasarruf tedbirleri.

f) Halkla ilişkiler.

g) Gizlilik ve gizliliğin önemi.

ğ) İnkılap tarihi.

h) Milli güvenlik bilgileri.

ı) Haberleşme.

i) Türkçe Dilbilgisi Kuralları.

j) İnsan Hakları.(emeğe saygı memurlar.net Ahmet Kandemir.

Temel eğitim programının temini ve dağıtımı

MADDE 8- (1) Temel Eğitim Kurulu tarafından hazırlanan temel eğitim programları, İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü tarafından Devlet Personel Başkanlığından temin edilir ve ilgili yerlere dağıtılır.

Temel eğitim programının uygulanması

MADDE 9- (1) Aday memurlara, bu Yönetmeliğin 7 nci maddesinde belirlenmiş olan konuları kapsayacak şekilde, programa alınacakların eğitim durumları da dikkate alınarak, Devlet Personel Başkanlığı koordinatörlüğünde oluşturulan Temel Eğitim Kurulu tarafından hazırlanan temel eğitim programları uygulanır.

(2) Temel eğitim programı eğitim ve sınav yürütme komisyonları sorumluluğunda uygulanır. Bu uygulama sonunda aday memurların başarı seviyelerini tespit etmek amacıyla bu Yönetmelikte belirtilen ilke ve yöntemler çerçevesinde temel eğitim sınavı yapılır.

Hazırlayıcı eğitimin ilkeleri

MADDE 10- (1) Hazırlayıcı eğitimin ilkeleri şunlardır:

a) Hazırlayıcı eğitimin hedefi, aday memurların işgal ettikleri kadro ve görevleri dikkate alınarak bu görevlerin yürütülmesi için gerekli bilgi ve becerileri kazandırmak ve görevlerine uyumlarını sağlamaktır.

b) Hazırlayıcı eğitimin süresi bir aydan az, üç aydan çok olamaz.

c) Hazırlayıcı eğitim için ayrılan süreye program sonunda yapılan sınav süreleri dahildir.

ç) Hazırlayıcı eğitim, temel eğitimin bitiminden sonra başlar.

Hazırlayıcı eğitim konuları

MADDE 11- (1) Hazırlayıcı eğitim konuları, aday memurların kadro ve görevleri dikkate alınarak Merkezi Eğitim Yönetme Kurulu tarafından aşağıdaki konular çerçevesinde hazırlanır.

a) Bakanlığın tanıtılması, görevleri, teşkilatı, ilgili mevzuatı, diğer kurumlarla ilişkileri.

b) Aday memurun atandığı sınıftaki kadro ve görevleriyle ilgili konular.

(2) Birinci fıkrada sayılan eğitim konularının yanında Merkezi Eğitim Yönetme Kurulu tarafından uygun görülecek diğer konular da eğitime dahil edilebilir.

Hazırlayıcı eğitim programının uygulanması

MADDE 12- (1) Aday memurlara, bu Yönetmeliğin 11 inci maddesinde belirlenmiş olan konuları kapsayacak şekilde Merkezi Eğitim Yönetme Kurulu tarafından hazırlanan veya hazırlatılan hazırlayıcı eğitim programları uygulanır.

(2) Hazırlayıcı eğitim programı, eğitim ve sınav yürütme komisyonlarının sorumluluğunda uygulanır. Bu uygulama sonunda aday memurların başarı seviyelerini tespit etmek amacıyla bu Yönetmelikte belirtilen ilke ve yöntemler çerçevesinde hazırlayıcı eğitim sınavı yapılır.

Staj eğitimi ilkeleri

MADDE 13- (1) Staj eğitimi ilkeleri şunlardır:

a) Staj eğitiminin hedefi, aday memurlara hazırlayıcı eğitim döneminde verilen teorik bilgiler ile atandıkları kadro ve görevleri ile ilgili, uygulama yaptırmak suretiyle beceri ve tecrübe kazandırmaktır.

b) Staj eğitimi, hazırlayıcı eğitimden sonra Merkezi Eğitim Yönetme Kurulunca belirtilen tarihte başlatılır.

c) Staj eğitimi iki aydan az olmamak kaydıyla adaylık süresi içinde tamamlanır.

Staj eğitimi konuları

MADDE 14- (1) Aday memurların staj eğitimi konuları, belirlenen ilkeler çerçevesinde, Merkezi Eğitim Yönetme Kurulu tarafından eğitim ve sınav yürütme komisyonlarının sorumluluğunda adayın görevlendirileceği birimin özelliği dikkate alınarak aşağıda belirtilen konularda hazırlanır:

a) Yazışma ve dosyalama kuralları.

b) Sorumluluğuna verilen araç ve gereçleri kullanma ve bakımını yapma.

c) Görevi ile ilgili mevzuatı bilme ve kurallarına uyma.

ç) Çevre ilişkileri.

d) Ast, üst ilişkileri

e) İnsan ilişkileri.

f) Gizlilik dereceleri, yazışma ve gizlilik dereceli evrakın saklanması.

g) Görevi ile ilgili gözlem, araştırma ve incelemeler.

ğ) Güvenlik ve koruma tedbirleri.

h) Uygulamada tarafsızlık.

ı) Zamanın ve kaynakların verimli şekilde kullanılması.

i) Hazırlayıcı eğitimde görülen diğer konular.

Stajın yaptırılması

MADDE 15- (1) Aday memurlara, bu Yönetmeliğin 14 üncü maddesinde belirlenmiş olan konuları kapsayacak şekilde Merkezi Eğitim Yönetme Kurulu tarafından hazırlanan veya hazırlatılan staj eğitimi programları eğitim ve sınav yürütme komisyonlarının sorumluluğunda uygulanır.

(2) Staj eğitimi programı, belirlenen staj programları doğrultusunda aday memurun görevlendirileceği birim amirinin sorumluluğunda yaptırılır.

(3) Hazırlayıcı eğitim ve staj programları, bu eğitimlerin başlangıç ve bitim tarihleri, yeri ile eğitime katılacakların sayısı eğitimlerin başlamasıyla birlikte Devlet Personel Başkanlığına bildirilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Sınav ve Değerlendirmelere İlişkin İlke ve Esaslar

Sınavlarla ilgili ilkeler

MADDE 16- (1) Temel ve hazırlayıcı eğitim programları sonunda yapılacak sınavlarla ilgili ilkeler şunlardır:

a) Temel eğitim sınavı, Temel Eğitim Kurulu tarafından belirlenen şekilde; hazırlayıcı eğitim sınavı ise test, uzun cevaplı veya uygulamalı şekilde yapılır. Hazırlayıcı eğitim sınavında, uygun görülen sınav çeşitlerinden biri veya birkaçı birden kullanılabilir.

b) Sınavlar önceden duyurulan yer, gün ve saatte yapılır.

c) Sınav soruları, salon başkanı tarafından yoklama yapılıp, sınava katılmayanların tutanakla tespit edilmesinden ve sınav kurallarının adaylara açıklanmasından sonra dağıtılır.

ç) Sınavlarda köşesi kapalı kağıt kullanılması zorunludur.

d) Sınavlarda sınavın başlayışını, akışını ve bitimini, kullanılan kağıtların ve sınava giren adayların sayısını ve her adayın kullandığı kağıt adedini gösteren bir tutanak düzenlenir. Bu tutanaklar salon başkanı ve en az iki gözcü tarafından imzalanır.

e) Eğitim dönemlerinin süreleri dikkate alınarak, eğitim sonunda yapılacak sınavlara hazırlamak amacıyla temel ve hazırlayıcı eğitim süreleri içinde ara sınavları yapılabilir.

Sınav sorularının hazırlanması ve uygulanması

MADDE 17- (1) Temel eğitim sınav soruları, Temel Eğitim Kurulu tarafından hazırlanan sorular arasından eğitim konularının eğitim programındaki ağırlıkları dikkate alınarak her konu için ayrı ayrı belirlenen adetlerde, toplam 100 adet olmak üzere 4 grup olarak hazırlanır ve kapalı zarflara konularak mühürlenip imzalanır. Sınav salonunda aday memurlardan birinin soru zarflarından birini seçmesi ile sınav soruları tespit edilmiş olur. Temel Eğitim Kurulu tarafından belirlenen sorular Devlet Personel Başkanlığından temin edilir ve eğitime tabi tutulacak aday memurlara da verilir.

(2) Hazırlayıcı eğitim sınav soruları aday memurların kadro ve görevleri dikkate alınarak hazırlanan eğitim programındaki konuların ağırlıklarına göre Merkezi Eğitim Yönetme Kurulunca sınavda sorulacak soruların en az üç katı olmak üzere hazırlanır. Sorulacak sınav soruları, hazırlanmış bulunan bu sorular arasından konuların eğitim programındaki ağırlıkları dikkate alınarak her konu için ayrı ayrı olmak üzere kura usulüyle adaylar arasından seçilecek en az üç kişi huzurunda eğitim ve sınav yürütme komisyonu tarafından tespit edilir. Sınavların test usulüyle yapılması halinde soru tespitinde soruların üç kat olarak hazırlanması ve kura ile belirlenmesi yöntemi uygulanmaz.

(3) Staj eğitimine ilişkin değerlendirme konuları Yönetmelik eki Ek-1 Milli Eğitim Bakanlığı Aday Memurlar Staj Değerlendirme Belgesinde belirtilmiştir.

Temel ve hazırlayıcı eğitim sınavları ile staj eğitiminin değerlendirilmesi

MADDE 18- (1) Temel ve hazırlayıcı eğitim sonunda yapılan sınavlarda sınav kağıtları 100 tam puan üzerinden değerlendirilir. Bu değerlendirmede 60 ve daha yukarı puan alanlar başarılı sayılır. Başarısız sayılan aday memurların sınav kağıtları komisyonca en geç bir gün sonra bir defa daha okunarak değerlendirmeye alınır. Buçuklu puanlar bir üst tam puana tamamlanır. Uzun cevaplı, yazılı ve uygulamalı sınavların kesin puanı sınavları yapmakla görevli komisyon üyelerinin verdikleri puanların aritmetik ortalaması alınarak bulunur.

(2) Aday memur, staj eğitimi sonunda her amir tarafından bu Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek-1 Aday Memurlar Staj Değerlendirme Belgesinde belirtilen soru başlıkları ve puan değerleri dikkate alınarak 100 tam puan üzerinden değerlendirilir. Değerlendirme sonucu her amir tarafından verilen puanların toplamının aritmetik ortalaması alınarak adayın başarı durumu belirlenir. Bu değerlendirme sonucunda 60 ve daha yukarı puan alanlar başarılı sayılır.

Sınav sonuçlarının bildirilmesi

MADDE 19- (1) Temel ve hazırlayıcı eğitim sonunda yapılan sınav sonuçları, sınavların yapıldığı günü izleyen iki gün içinde ilan edilir. Başarısız adaylara sonuçlar ayrıca yazılı olarak tebliğ edilir.

(2) Staj eğitimine katılanlar Ek-1 Milli Eğitim Bakanlığı Aday Memurlar Staj Değerlendirme Belgesi ile değerlendirilir. Bu belge iki nüsha olarak tanzim edilir. Bir nüshası memurun özlük dosyasına konur. Diğer nüsha ise aday memura verilir.

Sınav sonuçlarına itiraz

MADDE 20- (1) Aday memurlar sınav sonuçlarının kendilerine tebliğini takip eden iki iş günü içinde dilekçe ile ilgili Eğitim ve Sınav Yürütme Komisyonu Başkanlığına itiraz edebilirler.

(2) Eğitim ve Sınav Yürütme Komisyonu bu şekilde yapılan itirazları on gün içinde inceler ve kesin karara bağlar. Komisyon kararı itirazı yapana yazı ile bildirilir. Yapılan bu inceleme neticesi kesindir.

(3) Sınavlara itiraz edenler, itirazları karara bağlanana kadar bir sonraki adaylık eğitimine devam ederler.

Sınavlara katılmama

MADDE 21- (1) Sağlık sebepleri dışında sınavlara katılmayanlar başarısız sayılır. Sağlık sebebiyle sınava katılmayanların sınavları adaylık süresi içinde uygun bir zamanda yapılır.

(2) Soruların açılması ve yazdırılmasından veya dağıtılmasından sonra sınav salonuna gelenler de sınava katılmamış sayılır ve başarısız olarak değerlendirilir.

Sınavları geçersiz sayılanlar

MADDE 22- (1) Adaylar aşağıdaki durumlarda sınavlarda başarısız sayılır;

a) Kopya girişiminde bulunanlar veya kopya çekenler, kopya verenler,

b) Sınav düzenine aykırı davranışlarda bulunanlar.

c) Kendi yerine başkasını sınava sokanlar

hakkında bir tutanak düzenlenerek, sınavları geçersiz sayılır ve haklarında gereken kanuni işlem yapılır.

Sınavların iptalini gerektiren durumlar

MADDE 23- (1) Sınavlar, aşağıda belirtilenlerden birinin gerçekleşmesi halinde Merkezi Eğitim Yönetme Kurulunca iptal edilir :

a) Sınav sorularının çalınmış olduğunun belirlenmesi.

b) Soru zarflarının sınav zamanından önce açıldığının belirlenmesi.

c) Soruların yetkili olmayan kişilerce sınavlardan önce görülmüş olması.

(2) Sınavların iptal olmasına neden olanlar hakkında kanuni işlem yapılır.

Sınav belgelerinin saklanması

MADDE 24- (1) Sınavlarla ilgili evraklar 2 yıl; yargı yoluna başvurulması halinde dava sonuna kadar saklanır.

(2) Bu şekilde yargı yoluna başvuran aday memurlar durumlarını yazılı olarak Bakanlığa bildirirler.

Belgelendirme

MADDE 25- (1) Ek-1 Milli Eğitim Bakanlığı Aday Memurlar Staj Değerlendirme Belgesine göre, amirlerince verilen puanların aritmetik ortalamasının, adaylığın kaldırılması için gerekli olan 60 puanın altında ya da değerlendirmeye esas her bir niteliğe verilen puanların verilebilecek en fazla puanın yarısı veya yarısından daha az olması durumunda, az puan vermeyi gerektiren sebeplerin belge ile ispatı zorunludur.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Kurul ve Komisyonlar

Merkezi Eğitim Yönetme Kurulunun kuruluşu

MADDE 26- (1) Merkezi Eğitim Yönetme Kurulu, Bakanlık merkez teşkilatında Müsteşar veya görevlendireceği müsteşar yardımcısının başkanlığında; Genel Müdür, Eğitim Daire Başkanı, Müsteşar tarafından görevlendirilecek iki hizmet birimi amiri olmak üzere toplam beş kişiden oluşur. Kurulun sekretarya işleri Eğitim Daire Başkanlığınca yürütülür.

Merkezi Eğitim Yönetme Kurulunun görevleri

MADDE 27- (1) Merkezi Eğitim Yönetme Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Hazırlayıcı eğitim programı ve bu programın uygulanmasında gerekli araç ve gereçleri ve sınav sorularının konulara göre ağırlık derecelerini belirlemek, sınav çeşidine göre soruları hazırlamak/hazırlatmak, eğitim yerlerine dağıtılmasını sağlamak.

b) Eğitim ve sınav yürütme komisyonlarını kurmak.

c) Her bir eğitim ve bunlarla ilgili sınavların programları çerçevesinde yapılması ve yürütülmesi için gerekli tedbirleri almak.

ç) Eğitim yapılacak yerleri planlamak ve belirlemek.

d) Diğer kurum ve kurutuşlarla gerekli iş birliğini sağlamak.

e) Eğitim faaliyetlerini denetlemek veya denetlenmesini sağlamak.

f) Her bir eğitim devresinin süresini ayrı ayrı belirlemek.

g) Eğitim faaliyetlerinin etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesi bakımından ilgili birimler arasında gerekli iş bölümünü yapmak.

ğ) Bakanlık merkez teşkilatı birimlerinin aday memurların yetiştirilmelerine ilişkin eğitim konusundaki tekliflerini değerlendirerek sonuçlandırmak.

Eğitim ve Sınav Yürütme Komisyonunun kuruluşu

MADDE 28- (1) Eğitim ve sınav işlemlerini yürütmek üzere merkez ve taşra teşkilatında eğitim ve sınav yürütme komisyonları kurulur.

(2) Merkez teşkilatındaki Eğitim ve Sınav Yürütme Komisyonu, Eğitim Daire Başkanı başkanlığında; Merkezi Eğitim Yönetme Kurulunu oluşturan birimlerin her birinden en az şube müdürü düzeyinde görevlendirilecek üyelerden oluşur. Bu Komisyonun sekretarya işleri Eğitim Daire Başkanlığınca yürütülür.

(3) Taşra teşkilatındaki Eğitim ve Sınav Yürütme Komisyonu, il milli eğitim müdürünün başkanlığında; maarif müfettişleri kurulu başkanı, il milli eğitim müdürünün teklifi üzerine vali tarafından görevlendirilecek bir il milli eğitim müdür yardımcısı veya şube müdürü ile okul öncesi eğitim, ilköğretim, orta öğretim, özel öğretim ve yaygın eğitim kurumlarını temsilen kendi aralarından seçecekleri birer üyeden oluşur. Komisyonun sekretaryasını başkan tespit eder.

Eğitim ve Sınav Yürütme Komisyonunun görevleri

MADDE 29- Eğitim ve Sınav Yürütme Komisyonunun görevleri şunlardır:

a) Merkezi Eğitim Yönetme Kurulunun görevleri ve bu kurulca alınan kararlar doğrultusunda eğitim ve sınavlarla ilgili her türlü iş ve işlemleri yürütmek.

b) Eğitim ve sınavları belirlenen süre içinde tamamlamak.

c) Sınavların güvenli bir şekilde yapılmasını sağlamak.

ç) Sınavları yapmak ve değerlendirmek.

d) Adaylara yetecek kadar salon temin etmek.

e) Yeteri kadar sınav uygulayıcısı, gözetmen ve salon başkanını belirlemek.

f) Sınav sonuçlarını aday memurlara tebliğ etmek, ilgili birimlere göndermek.

g) Sınav sonuçlarına yapılacak itirazları inceleyerek sonuca bağlamak.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Aday Memur ile Birlikte Çalışma Süresi, Adaylığın Kaldırılması ve Adaylık Süresinin Uzatılması

Aday memur ile birlikte çalışma süresi

MADDE 30- (1) Ek-1 Milli Eğitim Bakanlığı Aday Memurlar Staj Değerlendirme Belgesini dolduracak amirlerin, değerlendirmeye esas nitelikler çerçevesinde aday memuru izleme, denetleme, yöneltme ve rehberlikte bulunmaları ve bu belgeyi doldurabilmeleri için aday memur ile en az altı ay birlikle çalışmaları zorunludur.

(2) Amirlerin görev değişikliği, istifa ve emeklilik gibi sebeplerle görevlerinden ayrılmaları dolayısıyla aday memur ile birlikte altı aydan az çalışmaları durumunda değerlendirme belgesi, aday memurun mevcut amirleri tarafından varsa önceki amirlerinin yazılı görüşleri de alınarak doldurulur.

(3) Aday memur ile iki aydan az olmamak üzere birlikte çalışan amirlerinden, ölüm ve görevine son verilme dışındaki çeşitli sebeplerle görevlerinden ayrılanlar aday memur hakkındaki yazılı görüşlerini varsa belgeleri ile birlikte kendi yerlerine atananlara bırakmak zorundadırlar.

Adaylığın kaldırılmasına ilişkin işlemler

MADDE 31- (1) Aday memurlardan staj eğitimlerinin değerlendirmesi sonunda başarılı olduğu anlaşılanların adaylıklarının kaldırılması teklifi, değerlendirme belgesi ile birlikte adaylığın kaldırılması gereken tarihten bir ay önce; özlük dosyaları valilikte tutulan personel açısından il milli eğitim müdürlüğündeki; özlük dosyaları Bakanlıkta tutulan personel açısından ise merkez teşkilatındaki adaylık işlemlerini yürüten birimde bulundurulacak şekilde gönderilir.

(2) İlgili birimler bu Yönetmelikte belirtilen süreler içinde kendilerine intikal eden belgeleri inceleyerek usul ve işlem eksikliği bulunmayanları (EK-2) formla makamın onayına sunar. Usul ve işlem eksikliği bulunanların bu eksiklikleri en kısa sürede tamamlatılır.

(3) Adaylığı kaldırılan personelle ilgili onayların birer örneği, özlük dosyalarında muhafaza edilmek üzere ilgili birimlere ve Tebliğler Dergisi'nde yayımlanmak üzere Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğüne gönderilir.

(4) Adaylık işlemlerini yürüten birimler, işlemlerin yönetmelikte belirtilen sürelerde yapılıp yapılmadığını takip eder ve zamanında yapılması için gerekli tedbirleri alır.

Adaylık süresi

MADDE 32- (1) Aday olarak atanmış olan memurların adaylık süresi bir yıldan az, iki yıldan çok olamaz. Bu Yönetmelikle belirlenen haller ile teşkilat içinde geçici görevlendirmeler dışında adaylık süresi içerisinde aday memurların hiçbir şekilde görev yerleri değiştirilemez.

Eksik eğitimin tamamlatılması

MADDE 33- (1) Belge ile ispatı mümkün zorlayıcı sebeplerle ders saati olarak belirlenen her programın 1/8'ine devam edemeyenlerin eksik eğitimleri, eğitim programı bütünlüğü içinde tamamlatılır.

Aylıksız izin durumu

MADDE 34- (1) Aday memurlardan adaylık süresi içinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 108 inci maddesine göre aylıksız izin kullananlara, göreve başlamalarını müteakip tamamlanamayan adaylık eğitimleri bu yönetmelikte belirtilen şartlarda tamamlattırılır.

Adaylık süresi içinde göreve son verme

MADDE 35- (1) Adaylık süresi içinde temel ve hazırlayıcı eğitim ve staj devrelerinin her birinde başarısız olanlarla adaylık süresi içinde hal ve hareketlerinde memuriyetle bağdaşmayacak durumları, göreve devamsızlıkları tespit edilenlerin disiplin amirlerinin teklifi ve atamaya yetkili amirin onayı ile ilişkileri kesilir.

Adaylık süresi sonunda başarısızlık

MADDE 36- (1) Adaylık süresi içinde aylıktan kesme veya kademe ilerlemesinin durdurulması cezası almış olanların disiplin amirlerinin teklifi ve atamaya yetkili amirin onayı ile ilişikleri kesilir.

Tekrar memuriyete alınma

MADDE 37- (1) Temel eğitim, hazırlayıcı eğitim ve staj eğitimi devrelerinin her birinde başarısız olan ve bu sebeple görevlerine son verilen aday memurlar üç yıl geçmedikçe tekrar Devlet memurluğuna alınmazlar. Sağlık sebebiyle kurumlan ile ilişkileri kesilenler için bu şart aranmaz. Üç yıllık sürenin tespitinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Devlet Personel Başkanlığında tutulan kayıtlar esas alınır.

Bildirme işlemi

MADDE 38- (1) Görevlerine son verilen aday memurlar, görevlerine son vermeyi gerektiren sebepler de belirtilerek Genel Müdürlükçe en geç bir ay içinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Devlet Personel Başkanlığı'na bildirilir.

ALTINCI BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi

MADDE 39- (1) Aday memurlara, Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğe uygun şekilde İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi verilir.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 40- (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde Aday Memurların Yetiştirilmelerine İlişkin Genel Yönetmelik hükümleri uygulanır.

Kaldırılan hükümler

MADDE 41- (1) Bakanlık Personel Genel Müdürlüğünün 3/1/1995 tarihli ve B.08.0.PGM.023.01.23.02-2/20/1205 sayılı Makam Onayı ile yürürlüğe konulan Milli Eğitim Bakanlığı Aday Memurlarının Yetiştirilmelerine İlişkin Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 42- (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 43- (1) Bu Yönetmeliği Milli Eğitim Bakanı yürütür. 

Ekler için tıklayınız.