16/4556 Tarih:13/12/2016
Konu: Mesai Saati Dışında Yapılan Seminerler

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI

Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü’ne

Acil ve Sürelidir

İlgi:
a) T. C. Anayasası
b) 14/07/1965 Tarih ve 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu
c) 25/06/2001 Tarih ve 4688 Sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu

Bakanlığınız; hizmetiçi eğitim faaliyetleri kapsamında öğretmenlerin gelişimine katkı sunmak, yeni bilgiler edinmelerini sağlamak amacıyla seminerler planlamaktadır. Bu seminerler merkezi veya mahalli olmak üzere yapılırken, mahalli olarak taşra teşkilatının düzenlemiş olduğu resen seminerlerde sorunlar ortaya çıkmaktadır. Sendikamıza ulaşan şikayetlerden anlaşıldığı üzere, seminer planlamalarının memurların çalışma süresi dışında planlandığı, valiliklerin belirlediği akşam 17:30 saatinden sonra yapıldığı, geç saatlere sarkıtıldığı, yoklamaların seminer bitiminde alınması gibi polisiye tedbirler alındığı bu saatten görülmüştür.

Anayasanın zorla çalıştırma yasağı başlıklı 18. maddesi “Hiç kimse zorla çalıştırılamaz. Angarya yasaktır.” Şeklindedir. Yine memurların çalışma süresi ile ilgili 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun ilgili maddeleri şu şekildedir. Madde 99 – (Değişik: 30/5/1974 - KHK/12; Aynen kabul: 15/5/1975 - 1897/1 md.) Memurların haftalık çalışma süresi genel olarak 40 saattir. Bu süre Cumartesi ve Pazar günleri tatil olmak üzere düzenlenir. Ancak özel kanunlarla yahut bu kanuna veya özel kanunlara dayanılarak çıkarılacak tüzük ve yönetmeliklerle, kurumların ve hizmetlerin özellikleri dikkate alınmak suretiyle farklı çalışma süreleri tespit olunabilir. Bakanlar Kurulu, yurt dışı kuruluşlarda hizmetin gerektirdiği hallerde, hafta tatilini Cumartesi ve Pazardan başka günler olarak tespit edebilir. Günlük çalışma saatlerinin tesbiti: Madde 100 – Günlük çalışmanın başlama ve bitme saatleri ile öğle dinlenme süresi, bölgelerin ve hizmetin özelliklerine göre merkezde Başbakanlık Devlet Personel Başkanlığının teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca, illerde valiler tarafından tesbit olunur.

Konu ile ilgili hükümler açık iken çalışma süresi dışında, çalışma süresi bittikten sonra yapılan seminer planlamalarının yapılması kabul edilemez. Ayrıca 17:30’dan sonra katılımın azalması, seminerlerden bir fayda görülememesine neden olmakta ve kaynak israfına yol açmaktadır. Çocuğunu kreşe bırakmış, bakıcısı bekleyen, hasta yakını olan öğretmenler ayrıca hesaba katılmalı, dönem içinde ancak ve yalnız isteğe bağlı eğitim verilmesi gerekir. Öğretmenler silah altındaki erbaş değildir. “Ders çıkışında evine değil, bu akşamki eğitime gideceksin” dayatması hiçbir meslek grubuna uygulanmaz. Aynı zamanda eş, ebeveyn, evlat ve her şeyden önce sosyal bir varlık olan öğretmenleri eğitime almanın formal, etik yöntemleri vardır. Sendikamıza ulaşan şikayetlere konu olduğu gibi, dayatılan bir eğitimden asla beklenen verim asla alınmaz. Bu konuda bakanlığınız tarafından acil önlem alınarak milli eğitim müdürlüklerinin uyarılması hususunda;

Gereğini arz ederiz.