KamuAjans.Com-Yürüttükleri görevin önem ve sorumluluğu ile niteliği, görev yerlerinin özelliği, hizmet süreleri, kadro unvan ve dereceleri ile eğitim seviyeleri esas alınarak, en yüksek Devlet memuru aylığının belli oranları şeklinde, Devlet memurlarına aylık maaşlarıyla birlikte tazminat ödemesi yapılmaktadır.

Refah payı zammı gündemde. İşte 2023 zamlı maaşlar! Refah payı zammı gündemde. İşte 2023 zamlı maaşlar!
Ödenen tazminatın oranı, memurun eğitim durumundaki değişmelerden de etkilenebilmektedir.

Aylık maaşın bir unsuru olarak tazminat

Aylıkları 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümlerine göre ödenen memurlardan;

-Genel İdare Hizmetleri, Teknik Hizmetler, Sağlık Hizmetleri ve Avukatlık Hizmetleri sınıfları kapsamında görev yapanlara “Özel Hizmet Tazminatı”,

-Eğitim ve Öğretim Hizmetleri Sınıfı kapsamında görev yapanlara “Eğitim Öğretim Tazminatı”,

-Din Hizmetleri Sınıfı kapsamında görev yapanlara “Din Hizmetleri Tazminatı”,

-Emniyet Hizmetleri Sınıfı kapsamında görev yapanlara “Emniyet Hizmetleri Tazminatı”,

-Mülki İdare Amirliği Hizmetleri Sınıfı kapsamında görev yapanlara “Mülki İdare Amirliği Özel Hizmet Tazminatı”,

-Yüksek Mahkemeler, Yüksek Seçim Kurulu, Sayıştay, İl ve İlçe Seçim Kurulları, Adli, İdari, Askeri Yargıda (ceza infaz kurumları ve icra müdürlükleri personeli dahil) görev yapan memurlara “Adalet Hizmetleri Tazminatı”,

-Kariyer meslek personeline “Denetim Tazminatı”,

-Yardımcı Hizmetler Sınıfı kapsamında görev yapanlara ise “Diğer Tazminatlar”

başlığı altında tazminat ödemesi yapılmaktadır.

Maaşın bir unsuru olarak yapılan bu tazminat ödemelerinin brüt tutarı üzerinden; 1 Ekim 2008 tarihinden önce işe girenler için sadece damga vergisi, bu tarihten sonra işe girenler için ise damga vergisi ve sosyal güvenlik primi kesintisi yapılmaktadır.

Eğitim durumundaki değişmenin tazminata etkisi

Eğitim durumundaki değişiğe istinaden memurun sınıfında, kadro unvanında, kadro derecesinde, veya kazanılmış hak aylık derecesinde değişiklikler olabilir ve bu değişiklikler memur hakkında uygulanmakta olan tazminat oranını da artırabilir.

Ancak, eğitim durumu değişen memurun hizmet sınıfının, kadro unvanının, kadro derecesinin ve kazanılmış hak aylık derecesinin hiç değişmediği hallerde bile, bazı memurlar hakkında uygulanmakta olan tazminat oranı artabilmektedir. Burada sadece bu şekildeki tazminat artışı yaratan eğitim değişikliklerinin bazılarından söz edilecektir.

**Teknik veya Sağlık hizmetleri sınıflarına dahil kadrolarda görev yaparken, bulundukları sınıfta görev almalarına imkan verebilecek üst öğrenimi bitiren memurların yararlanacağı tazminat oranı artmaktadır.

**Daire Başkan Yardımcısı, İl Müdür Yardımcısı, Başkan, Grup Başkanı, Proje Müdürü, Grup Müdürü, İşletme Müdürü, Şirket Müdürü, Şube Müdürü ve Müdür unvanlı kadrolarda veya bunların yardımcılıklarında görev yapanlar, teknik veya sağlık alanında bazı lisans bölümlerini tamamladıklarında (mühendis, mimar, şehir plancısı, bölge plancısı, uzman tabip, jeolog, hidrojeolog, hidrolog, jeofizikçi, fizikçi, matematikçi, kimyager, istatistikçi, jeomorfolog, arkeolog, teknik öğretmen, tabip, diş tabibi, eczacı, veteriner hekim unvanı kazandıran eğitimler),, yararlandıkları tazminat oranı artmaktadır.

**Din Hizmetleri Sınıfı kapsamında görev yapan personelden yükseköğrenim görmemiş olanlar, yükseköğrenim gördüklerinde haklarında uygulanan tazminat oranı artmaktadır.

**Ekonomist unvanlı kadrolarda görev yapan ekonomi lisansiyerleri, yüksek lisans veya doktora yaptıklarında haklarında uygulanan tazminat oranı artmaktadır.


Memurunyeri