Telsiz Operatör Yeterlikleri ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Telsiz Operatör Yeterlikleri ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Kamuajans.com - Telsiz Operatör Yeterlikleri ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 21 Eylül 2016 Tarihli ve 29834 Sayılı Resmî Gazete'de yayınlandı.

Resmî Gazete


21 Eylül 2016 ÇARŞAMBA


Sayı : 29834


YÖNETMELİK


Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından:

TELSİZ OPERATÖR YETERLİKLERİ VE SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 4/6/2004 tarihli ve 25482 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Telsiz Operatör Yeterlikleri ve Sınav Yönetmeliğinin 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 3 – Bu Yönetmelik, 26/9/2011 tarihli ve 655 sayılı Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (b), (c), (d) ve (f) bentleri ile 20/4/1989 tarihli ve 3539 sayılı Kanun ile taraf olduğumuz Gemiadamlarının Eğitim, Belgelendirme ve Vardiya Standartları Hakkında Uluslararası 1978 Sözleşmesi ve değişiklikleri ve Dünya Radyo Konferansı WRC-97’nin Com 4-4 no’lu kararına dayanılarak hazırlanmıştır.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin  4 üncü maddesinin  birinci fıkrasının (a) bendi  aşağıdaki şekilde  değiştirilmiştir.

“a) İdare: Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığını,”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 7 – GMDSS Telsiz Operatör sınavları ile ilgili tüm işlemler, İdare tarafından oluşturulan Gemiadamları Sınav Merkezi (GASM) tarafından ve İdare tarafından uygun görülen yer ve zamanlarda yapılır. Telsiz operatör sınavları, sınavların başlangıç tarihinden en az bir ay öncesinde GASM tarafından liman başkanlıkları aracılığı ile adaylara duyurulur, ayrıca GASM resmi internet sitesinde yayınlanır.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“c) 26/9/2004 tarihli 5237 sayılı Türk Ceza Kanununda yer alan örgüt faaliyeti çerçevesinde işlenen uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti suçu veya suçtan kaynaklanan malvarlığı değerini aklama suçu veyahut göçmen kaçakçılığı veya insan ticareti, haksız ekonomik çıkar sağlamak amacıyla kurulmuş bir örgütün faaliyeti çerçevesinde cebir ve tehdit uygulanarak işlenen suçlar ile İkinci Kitap Dördüncü Kısım Dört, Beş, Altı ve Yedinci Bölümünde tanımlanan suçlardan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık suçlarından hükümlü bulunmamak,”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bentler eklenmiştir.

“ç) 21 inci maddede belirtilen GMDSS Genel Telsiz Operatör Yeterliği müfredatını uygulayan ve 10 uncu maddede belirtilen nitelik ve standartları sağlayan ve İdare tarafından uygunluğu onaylanan denizcilik eğitimi veren dört yıllık fakülte ve yüksekokullarda denizde haberleşme dersini başarılı olarak tamamlayanlara, 8 inci maddenin birinci fıkrasının (a), (c) ve (g) bentlerinde belirtilen şartlara haiz olmaları şartıyla, GMDSS Genel Telsiz Operatör Yeterliği (GOC) Belgesi sınavsız olarak düzenlenir.

d) 22 nci maddede belirtilen GMDSS Tahditli Telsiz Operatör Yeterliği müfredatını uygulayan ve 10 uncu maddede belirtilen nitelik ve standartları sağlayan ve İdare tarafından uygunluğu onaylanan denizcilik eğitimi veren denizcilik Anadolu meslek liseleri, denizcilik Anadolu teknik liseleri, meslek yüksekokulu, yüksekokul veya fakültelerde denizde haberleşme dersini başarılı şekilde tamamlayan gemiadamlarına, 8 inci maddenin birinci fıkrasının (a), (c) ve (g) bentlerinde belirtilen şartlara haiz olmaları şartıyla, GMDSS Tahditli Telsiz Operatörü (ROC) Belgesi sınavsız olarak düzenlenir.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) Sınav soruları, İkinci Kısım Birinci Bölümüde belirtilen müfredat programlarına ve telsiz operatörlerinin yeterlik seviyelerine uygun olarak hazırlanır ve sınavlar yazılı ve uygulamalı olmak üzere iki aşamada İdarenin uygun gördüğü şekilde yapılır. Yazılı sınav çoktan seçmeli olarak tek oturumda düzenlenir. Yazılı ve uygulamalı sınavlar ayrıca bilgisayarda çevrimiçi sistem üzerinden de düzenlenebilir. Uygulamalı sınavda aygıtların kullanımı, mevzuat, İngilizce yeterliği ve telsiz operatörünün yeterlik seviyesine göre teknik bilgi ölçen sorular sorulur.

b) Kısa Mesafe Telsiz Operatörü sınavına ilişkin usul ve esaslar İdare tarafından belirlenir.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“İdarece ve liman başkanlıklarında yapılan Kısa Mesafe Telsiz Operatör Yeterliği sınavından 100 puan üzerinden en az 60 puan alanlar başarılı sayılır.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 18 – GMDSS Telsiz Operatörleri yazılı sınav sonuçları, GASM’nin uygun göreceği yer ve ortamlarda duyurulur. Uygulama sınavları GASM’nin uygun göreceği tarih, yer ve ortamlarda yapılır. Kesin sınav sonuçları, uygulama sınavını izleyen bir hafta içinde duyurulur.”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 27 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 27 – GMDSS kapsamı dışındaki telsiz operatörü yeterliklerinden, Uzun Mesafe Telsiz Operatör Sınavları İdare tarafından belirlenen tarih, ortam ve şekilde,  EK-V’de belirtilen konularda GASM tarafından yapılır. Uzun Mesafe Telsiz Operatör Sınavları bu Yönetmeliğin eklerindeki müfredata uygun olarak seçilen sorulardan oluşturularak yazılı veya uygulamalı olarak düzenlenir. Sınavlara başvuru, sınavların duyurulması, sınavların düzenlenmesi, yeterliklerin verilmesi ve yenilenmesi gibi hususlar, bu Yönetmeliğin birinci kısmında belirtilen gereklere uygun olarak yapılır.

Kısa mesafe telsiz operatör sınavları ise İdare ve liman başkanlıkları tarafından ve müracaata göre, İdare tarafından uygun görülen tarih, ortam ve şekilde yapılır. Kısa mesafe telsiz operatörü yeterliği almak için gerekli sağlık raporunun niteliği İdare tarafından belirlenir.

Sınavlara müracaat; sınava girecek aday tarafından İdarenin belirlediği şekil ve süre içerisinde yapılır.

Sınavlara girmeden önce alınması zorunlu olan uzun mesafe telsiz operatörü eğitimini verecek yetkili kurumlar 10 uncu maddenin birinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen aygıtları ve MF/HF radyotelefon aygıtını ya da benzetimini içeren bir fiziki ortamı sağlamak zorundadırlar. Uzun mesafe telsiz operatörü eğitiminin müfredatı Telsiz Operatör Yeterlikleri ve Sınav Yönetmeliği EK-VI’daki tablodadır.”

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Yeterlik belgeleri İdarece veya liman başkanlıklarınca düzenlenir.”

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 29 uncu maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“d) Kısa mesafe telsiz operatörü yeterliği haricindeki diğer yeterlikler için gemiadamları sağlık yoklama belgesinin yeni tarihli onaylanmış sureti,”

MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin Ek 1 inci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Liman başkanlıklarının belge verme yetkisi

EK MADDE 1 – Deniz ve İçsular Düzenleme Genel Müdürlüğü tarafından verilen Telsiz Operatör Yeterlik Belgeleri, teknik alt yapısı uygun olan liman başkanlıklarınca da verilebilir.”

MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin Geçici 2 nci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 14 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“Sınav muafiyeti

GEÇİCİ MADDE 3 – Bu maddenin yayımı tarihinden önce, İdare tarafından Gemiadamları Yönetmeliği kapsamında uzakyol yeterlikli zabitan sınıfı gemiadamı yetiştirmeye yönelik denizcilik eğitimi vermek üzere uygunluğu onaylanan 4 yıllık fakülteler ve yüksekokullardan mezun olup, GMDSS Genel Telsiz Operatörü Yeterliği  (GOC) veya Tehlike Emniyet Haberleşmesi konularını içeren denizde haberleşme dersini başarılı şekilde tamamlamış olanlara GMDSS Genel Telsiz Operatörü Yeterliği  (GOC) Belgesi, yine bu maddenin yayımı tarihinden önce İdare tarafından Gemiadamları Yönetmeliği kapsamında uzakyol yeterlikler haricinde zabitan sınıfı gemiadamı ve yat kaptanı yetiştirmeye yönelik denizcilik eğitimi vermek üzere uygunluğu onaylanan denizcilik Anadolu meslek liseleri, denizcilik Anadolu teknik liseleri, meslek yüksekokulu, yüksekokul veya fakültelerden mezun olup, GMDSS Tahditli Telsiz Operatörü Yeterliği  (ROC) konularını içeren denizde haberleşme dersini başarılı şekilde tamamlayan gemiadamlarına GMDSS Tahditli Telsiz Operatörü (ROC) Belgesi, 8 inci maddenin birinci fıkrasının (a), (c) ve (g) bentlerinde belirtilen şartlara haiz olmaları şartıyla, başvurmaları halinde sınavsız olarak verilir.”

MADDE 15 – Aynı Yönetmeliğin 38 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 38 – Bu Yönetmelik hükümlerini Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı yürütür.”

MADDE 16 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.


MADDE 17 – Bu Yönetmelik hükümlerini Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı yürütür. 

HABERE YORUM KAT
UYARI:

Yorum yazarak topluluk şartlarımızı kabul etmiş bulunuyor ve tüm sorumluluğu üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan kamuajans.com İnternet Sitesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.