Tebellüğden Kaçınan Hakkında Tutulan Tutanak, Tebligatın Yapıldığını Gösterir Mi?

Tebellüğden Kaçınan Hakkında Tutulan Tutanak, Tebligatın Yapıldığını Gösterir Mi?

KamuAjans.Com-Kamu kurum ve kuruluşlarının işlemlerine karşı açılacak idari davalarda, dava açma süresinin başlangıç tarihi, idari işlemin tebliğ tarihi esas alınarak belirlenmektedir.

İdari işlemlerin tebliği aşamasında ilgililerin tebliğden kaçınmaları nedeniyle kurumlar tarafından bu durumun tutanak altına alındığı hallerle ise, söz konusu işlemlere karşı açılacak davalarda dava açma tarihinin başlangıcı konusunda tereddüt yaşanabilmektedir.

Tebligat ve idari dava açma

**7201 sayılı Tebligat Kanununda;

Kamu kurum ve kuruluşları tarafından yapılacak (elektronik ortamda yapılacak olanlar da dahil) tüm tebligatların PTT aracılıyla olmasının şart olduğu,

Kamu kurum ve kuruluşlarında görevli personele, ilgili kurumların kendi memurları eliyle veya mahalli mülki amirinin emriyle zabıta vasıtasıyla tebligat yaptırılmasının da mümkün olduğu,

Kendisine tebligat yapılacak olanların tebellüğden kaçınması durumunda, tebliğ memurunun; tebliğ evrakını o yerin muhtar veya ihtiyar heyeti azasından birine veyahut zabıta amir ve memurlarına imza karşılığında teslim ederek, teslim edilen kişinin adresini içeren ihbarnameyi tebligat yapılacak olan adresteki binanın kapısına yapıştıracağı ve ihbarnamenin kapıya yapıştırılma tarihinin tebliğ tarihi sayılacağı

hüküm altına alınmıştır.

**2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu; özel kanunlarında ayrı süre gösterilmeyen hallerde, Danıştay ve idare mahkemelerinde dava açma süresinin 60 gün olduğunu ve bu sürenin idari uyuşmazlığa ilişkin yazılı bildirimin yapıldığı tarihi izleyen günden itibaren başlayacağını hükme bağlamıştır.

Tebellüğden kaçınma tutanağı

İdari işlemlere karşı idari yargıda dava açma süresinin başlayabilmesi için yazılı bildirimin yapılması şarttır.

Öte yandan, kamu kurum ve kuruluşları tarafından PTT veya memurlar eliyle yapılan tebligatın ilgilileri tarafından alınmak istenmemesi durumunda, tebliğ olunacak evrakın o yerin muhtar veya ihtiyar heyeti üyesine veyahut zabıta amir ve memuruna teslim edildiğine ilişkin ihbarnamenin tebligat adresindeki binanın kapısına yapıştırılması halinde ihbarnamenin kapıya yapıştırılma tarihi tebliğ tarihi sayılmakta ve dava açma süresi bu tarihi izleyen günden başlamaktadır.

Bu itibarla;

**kurumları tarafından kendilerine tebliğ yapılan kamu personelinin bu tebligatı almaktan imtina etmesi durumunda, Tebligat Kanunu hükümlerine uygun şekilde tebligatın yapılması gerekeceğini,

**tebellüğden kaçınma tutanağı düzenlenmiş olması durumunda, yazılı bildirimden beklenen amacın gerçekleşmesine yetecek şekilde idari işlemin tüm unsurlarıyla ilgili personele aktarıldığı konusunda yeterli bilgi ve belge mevcut ise, tebligatın yapılmış sayılabileceğini ancak bu konudaki değerlendirmenin (işlemin dava konusu edilmesi durumunda) davaya bakacak mahkeme tarafından yapılabileceğini

**yazılı bildirimden beklenen amacın gerçekleşmesine yetecek şekilde idari işlemin tüm unsurlarıyla ilgili personele aktarıldığı konusunda yeterli bilgi ve belgenin mevcut olmaması durumunda ise, tebellüğden kaçınma üzerine düzenlenen tutanağın tebligatın yapıldığı anlamına gelmeyeceğini

değerlendirmekteyiz. 

HABERE YORUM KAT
UYARI:

Yorum yazarak topluluk şartlarımızı kabul etmiş bulunuyor ve tüm sorumluluğu üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan kamuajans.com İnternet Sitesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.