Sahil Güvenlik Komutanlığında Görevli Devlet Memurları Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği

Sahil Güvenlik Komutanlığında Görevli Devlet Memurları Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği

Kamuajans.com – Sahil Güvenlik Komutanlığında Görevli Devlet Memurları Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik.

SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞINDA GÖREVLİ DEVLET MEMURLARI

GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 - 17/8/2012 tarihli ve 28387 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Sahil Güvenlik Komutanlığında Görevli Devlet Memurları Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin 2 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.


"(1) Bu Yönetmelik; Sahil Güvenlik Komutanlığı karargahı ile bağlı birlik ve kurumlarında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak görev yapan Sahil Güvenlik hizmetleri sınıfı hariç personeli kapsar."

MADDE 2 - Aynı Yönetmeliğin 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"MADDE 3 - (1) Bu Yönetmelik; 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile 15/3/1999 tarihli ve 99/12647 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmeliğe dayanılarak hazırlanmıştır."

MADDE 3 - Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (e) ve (i) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"e) Görevde yükselme sınavı: Görevde yükselme suretiyle atanacaklar için yapılan yazılı ve sözlü sınavı,"


"i) Unvan değişikliği sınavı: En az ortaöğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu ihraz edilen unvanlara ilişkin görevlere atanabilmek için yapılan yazılı ve sözlü sınavı,"

MADDE 4 - Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin başlığı ile ikinci ve üçüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Görevde yükselme ve unvan değişikliğine tabi hizmet grupları"

"(2) Görevde yükselmeye tabi kadrolar:

a) Yönetim Hizmetleri Grubu;

KAPAT

REKLAM

ads by AdMatic

1) Müdür.

b) Araştırma ve Planlama Hizmetleri Grubu;

1) Uzman.

c) İdari Hizmetler Grubu;

1) Veri hazırlama ve kontrol işletmeni, bilgisayar işletmeni, mali işler memuru (muhasebeci), mal sorumlusu, memur, sevk ve tesellüm memuru, santral memuru, danışma/resepsiyon memuru, spiker, zabıt katibi, hesap sorumlusu, ambar memuru, giriş kontrol görevlisi, şoför.


ç) Destek Hizmetleri Grubu;

1) Teknisyen yardımcısı, hizmetli, bahçıvan, aşçı, terzi, boyacı/badanacı, kaloriferci, berber, garson, soğuk hava depo memuru.

(3) Unvan değişikliğine tabi kadrolar:

a) Avukat, programcı, tabip, hemşire, psikolog, eczacı, veteriner, istatistikçi, kütüphaneci, mimar, mühendis, mütercim, öğretmen, tekniker, teknisyen, teknik ressam, arşivci, fotoğrafçı, grafiker, şehir plancısı, bilgisayar programcısı, baskı operatörü, ciltçi."

MADDE 5 - Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Görevde yükselme ve unvan değişikliği suretiyle atanacaklarda aranacak genel ve özel şartlar

MADDE 6 - (1) Görevde yükselme ve unvan değişikliği niteliğindeki atamalara esas kadro görev unvanları ve söz konusu kadrolara atanacak personelde aşağıdaki genel ve özel şartlar aranır:

a) Müdür olarak atanabilmek için;

1) Fakülte veya en az dört yıllık yüksekokul mezunu olmak,

2) Kadro açıklamasında yazılı niteliklere uygun olmak,

3) Görevde yükselme sınavında başarılı olmak.

b) Uzman olarak atanabilmek için;

1) Fakülte veya en az dört yıllık yüksekokul mezunu olmak,

2) Kadro açıklamasında yazılı niteliklere uygun olmak,

3) Görevde yükselme sınavında başarılı olmak.

c) İdari Hizmetler Grubunda yer alan kadrolara atanabilmek için;

1) Veri hazırlama ve kontrol işletmeni ile bilgisayar işletmeni kadrosu için Büro Yönetimi ve Sekreterlik Bölümü mezunu veya en az iki yıllık yüksekokul mezunu olmak ve iki yıllık yüksekokul mezunları için Milli Eğitim Bakanlığınca onaylanmış 120 saatlik bilgisayar kurs sertifikasına sahip olmak, mali işler memuru (muhasebeci) kadrosu için en az iki yıllık yüksekokulların muhasebe bölümünden mezun olmak ve Milli Eğitim Bakanlığınca onaylanmış 120 saatlik bilgisayar kurs sertifikasına sahip olmak, mal sorumlusu kadrosu için meslek liselerinin muhasebe bölümü mezunu olmak, memur kadrosu için en az ortaöğretim mezunu olmak ve Milli Eğitim Bakanlığınca onaylanmış 120 saatlik bilgisayar kurs sertifikasına sahip olmak, sevk ve tesellüm memuru kadrosu için meslek liselerinin muhasebe bölümü mezunu olmak, santral memuru kadrosu için en az ortaöğretim mezunu olmak ve Milli Eğitim Bakanlığınca onaylanmış 120 saatlik bilgisayar kurs sertifikasına sahip olmak, danışma/resepsiyon memuru kadrosu için lise dengi okulların resepsiyon bölümü veya lise mezunu olmak ve Milli Eğitim Bakanlığınca onaylanmış 120 saatlik bilgisayar kurs sertifikasına sahip olmak, zabıt katibi kadrosu için adalet meslek lisesi veya adalet meslek yüksekokulu mezunu olmak, hesap sorumlusu kadrosu için meslek liselerinin muhasebe bölümü mezunu olmak, ambar memuru kadrosu için meslek liselerinin muhasebe bölümü mezunu olmak, giriş kontrol görevlisi kadrosu için iki yıllık meslek yüksekokullarının özel güvenlik ve koruma bölümlerinden mezun olmak, şoför kadrosu için CE sınıfı sürücü belgesine sahip olmak, spiker kadrosu için iki yıllık meslek yüksekokullarının radyo-televizyon yayımcılığı bölümünden mezun olmak ve diksiyon eğitimi sertifikasına sahip olmak,

2) Kadro açıklamasında yazılı niteliklere sahip olmak,

3) Görevde yükselme sınavında başarılı olmak.

ç) Unvan değişikliği suretiyle atanacaklar için;

1) En az ortaöğretim düzeyinde mesleki veya teknik okul mezunu olmak,

2) Kadro açıklamasında yazılı niteliklere uygun olmak,

3) Unvan değişikliği sınavında başarılı olmak.

(2) Görevde yükselme ve unvan değişikliği suretiyle atanacaklarda birinci fıkradaki genel ve özel şartların yanında aşağıda belirtilen hizmet süreleri de aranır:

a) Müdür kadrosuna atanabilmek için; son müracaat tarihi itibarıyla; en az on yıl kamu hizmeti olmak ve bu hizmetin en az altı yılını uzman unvanlı kadrolarda geçirmiş olmak,

b) Uzman kadrosuna atanabilmek için; en az altı yıl kamu hizmeti olmak ve bu hizmetin en az üç yılını İdari Hizmetler Grubunda yer alan unvanlarda geçirmiş olmak,

c) İdari Hizmetler Grubunda yer alan kadrolara atanabilmek için en az dört yıl hizmet süresi bulunmak, bu hizmetin en az iki yılını Destek Hizmetleri Grubunda yer alan unvanlarda geçirmiş olmak,

ç) Unvan değişikliği suretiyle atanabilmek için bulunduğu sınıf ve unvanda en az üç yıl görev yapmış olmak.

(3) Engelli personel için birinci fıkradaki genel ve özel şartların yanında aşağıda belirtilen hizmet süreleri de aranır:

a) Uzman kadrosuna atanabilmek için; en az dört yıl hizmet süresi bulunmak, bu hizmetin en az iki yılını İdari Hizmetler Grubunda yer alan unvanlarda geçirmiş olmak,

b) İdari Hizmetler Grubunda yer alan kadrolara atanabilmek için en az üç yıl hizmet süresi bulunmak, bu hizmetin en az iki yılını Destek Hizmetleri Grubunda yer alan unvanlarda geçirmiş olmak.

(4) Avukat, programcı, tabip, hemşire, psikolog, eczacı, veteriner, istatistikçi, kütüphaneci, mimar, mühendis, mütercim, öğretmen, tekniker, teknisyen, teknik ressam, arşivci, fotoğrafçı, grafiker, şehir plancısı, bilgisayar programcısı, baskı operatörü, ciltçi olarak görev yapan personelin müdür kadrolarına görevde yükselme suretiyle yapılacak atamalarında, uzman olarak çalışmış olma şartı aranmaz. Ancak, müdür kadrosu için aranılan uzmanlık görev süresi kadar bu fıkrada sayılan unvanlarda çalışmış olma şartı aranır.

(5) 5 inci maddede sayılan görev unvanlarına unvan değişikliği suretiyle yapılacak atamalarda, atanılacak unvana ilişkin mezuniyet şartının sağlanması gerekir.

(6) Doktora öğrenimi bitirmiş olanlar, unvan değişikliği sınavına katılmaksızın öğrenimle ihraz edilen görevlere atanabilirler."

MADDE 6 - Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 7 - Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"MADDE 12 - (1) Sınav, yayımlanacak emirde belirtilen tarihte, sınav kurulunca 15 inci maddeye göre ilgili personele bilgi verilen ve belirlenen sınav konuları çerçevesinde, yazılı ve sözlü olarak icra edilir.

(2) Yazılı sınava ilişkin esaslar aşağıda belirtilmiştir:

a) Yazılı sınav, Sahil Güvenlik Eğitim ve Öğretim Komutanlığı koordinesinde icra edilir. Gerektiğinde, Sahil Güvenlik Eğitim ve Öğretim Komutanlığınca, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığına, Milli Eğitim Bakanlığına veya yükseköğretim kurumlarından birine yaptırılabilir.

b) Görevde yükselme kapsamındaki kadrolara atanacakların yazılı sınavda başarılı olmaları gerekir. Yazılı sınav, yüz tam puan üzerinden değerlendirilir. Yazılı sınavda en az altmış puan alanlar başarılı sayılırlar.

c) Sınavda kopya çekenler, kopya verenler veya bunlara teşebbüs edenler ile sınav kağıtlarına belirtici işaret koyanlar sınav salonundan çıkarılır ve düzenlenecek bir tutanakla sınav kağıtları geçersiz sayılır.

(3) Sözlü sınava ilişkin esaslar aşağıda belirtilmiştir:

a) Yazılı sınavda en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere ilan edilen kadro sayısının beş katına kadar aday sözlü sınava alınır. Son adayla aynı puana sahip olan personelin tamamı sözlü sınava alınır.

b) İlgili personel, sınav kurulunun her bir üyesi tarafından;

1) Sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi,

2) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,

3) Liyakati, temsil kabiliyeti, tutum ve davranışlarının göreve uygunluğu,

4) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,

5) Genel kültürü ve genel yeteneği,

6) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,

esas alınarak yüz tam puan üzerinden değerlendirilir. Her üyenin vermiş olduğu puanların aritmetik ortalaması alınarak personelin sözlü sınav puanı tespit edilir. Sözlü sınavda yüz üzerinden en az yetmiş puan alanlar başarılı sayılır.

(4) Başarı sıralamasına ilişkin esaslar aşağıda belirtilmiştir:

a) Görevde yükselme suretiyle ilan edilen boş kadro veya pozisyon sayısı kadar atama yapılmasında başarı puanı esas alınır. Başarı puanı, yazılı ve sözlü sınav puanlarının aritmetik ortalaması esas alınmak suretiyle tespit edilir ve Kurumun resmi intranet sayfasında ilan edilir.

b) Başarı puanlarının eşit olması halinde, sırasıyla;

1) Hizmet süresi fazla olanlara,

2) Daha üst öğrenimi bitirmiş olanlara,

3) Üst öğrenim mezuniyet notu yüksek olanlara,

öncelik verilmek suretiyle, en yüksek puandan başlamak üzere başarı sıralaması belirlenir.

c) Görevde yükselme sınavında başarılı olmalarına rağmen, ilan edilen kadro veya pozisyon sayısı nedeniyle ataması yapılamayacak personelden en fazla asıl aday sayısı kadar personel, ihtiyaç duyulması halinde başarı sıralaması listesinde yedek olarak belirlenebilir."

MADDE 8 - Aynı Yönetmeliğin 12/A maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 9 - Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"MADDE 13 - (1) 5 inci maddenin üçüncü fıkrasının (a) bendinde yer alan unvan değişikliğine tabi kadrolara, bu unvanları en az ortaöğretim düzeyindeki mesleki veya teknik eğitim sonucu elde etmiş bulunan personelin atanması bu maddede belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde yapılacak unvan değişikliği sınavı sonucundaki başarısına göre gerçekleştirilir.

(2) Unvan değişikliği sınavları, görev alanları ve atama yapılacak görevin niteliğine ilişkin konularda yazılı ve sözlü olarak yaptırılır. Yazılı sınav, Sahil Güvenlik Eğitim ve Öğretim Komutanlığı koordinesinde Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığına, Milli Eğitim Bakanlığına veya yükseköğretim kurumlarından birine yaptırılır.

(3) Bu sınavlara katılacaklarda, Kurumda veya öğrenim durumları ile ilgisi bulunmayan görevlerde belirli süre hizmet yapmış olma şartı aranmaz.

(4) Unvan değişikliği yazılı ve sözlü sınavlarında, görevde yükselme yazılı ve sözlü sınavlarına ilişkin esaslara uyulur. Başarı sıralamasında ise 12 nci maddenin dördüncü fıkrasında yer alan esaslar uygulanır."

MADDE 10 - Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"a) Görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavının yapılacağı tarihten en az iki ay önce, sınav konuları hakkında ilgili personele yazılı bilgi verilmesini sağlamak maksadıyla, Sahil Güvenlik Eğitim ve Öğretim Komutanlığından konu başlıklarını temin etmek,"

MADDE 11 - Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"MADDE 16 - (1) Sınav kurulu, yazılı sınav sonuçlarının kendisine intikal etmesi ve sınava ilişkin itirazların sonuçlanmasını takip eden on beş iş günü içerisinde yazılı sınav sonuçlarını ve sözlü sınava ilişkin yer, zaman ve diğer hususları Kurumun resmi intranet sayfasından ilan eder.

(2) Sınav sonuçları, başarı sıralamasının atamaya yetkili amir tarafından onaylandığı tarihten itibaren altı aylık süreyi aşmamak üzere aynı unvanlı kadrolar için yapılacak müteakip sınava ilişkin duyuruya kadar geçerlidir."

MADDE 12 - Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"(1) Sınava katılanlar yazılı ve sözlü sınav sonuçlarına itiraz edebilirler. İtirazlar, sınav sonuçlarının ilan edilmesinden itibaren beş iş günü içerisinde bir dilekçe ile çalışılan Birlik veya Kuruma yapılır. Bu itirazlar, sınav kurulu tarafından sınavı yapan kuruma gönderilir, sınavı yapan kurumdan alınan itiraz sonuçları da ilgililere on beş iş günü içerisinde yazılı olarak bildirilir."

MADDE 13 - Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"a) Sınavda başarılı olan adaylar arasından başarı sıralaması listesinin atamaya yetkili amir tarafından onaylanmasını müteakip en yüksek puandan başlamak üzere belirlenen başarı sıralamasındaki başarı puanlarına göre üç ay içinde duyurulan boş kadro sayısı kadar atama yapılır. Tercih alınması durumunda ise başarı sıralaması esas alınarak ilgili personelin tercihlerine göre atamaları yapılır.

b) 12 nci maddenin dördüncü fıkrasına göre sınavı yedek olarak kazananların, başarı sıralamasının atamaya yetkili amir tarafından onaylanmasından itibaren altı aylık süreyi aşmamak üzere aynı unvanlı kadrolar için müteakip sınava ilişkin duyuruya kadar;

1) Atanma şartlarını taşımadıkları için sınavların geçersiz sayılması veya bu sebeple atamaların iptal edilmesi, atanılan göreve geçerli bir mazeret olmaksızın süresi içinde başlanılmaması ya da atanma hakkından vazgeçilmesi,

2) Emeklilik, ölüm, memurluktan çekilme veya çıkarılma, başka unvanlı kadrolara ya da başka bir kuruma naklen atanma,

sebepleriyle boş kalan veya boşalan kadrolara başarı sırasıyla atamaları yapılabilir."

MADDE 14 - Aynı Yönetmeliğe 21 inci maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki 21/A maddesi eklenmiştir.

"Hüküm bulunmayan haller

MADDE 21/A - (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik hükümleri uygulanır."

MADDE 15 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 16 - Bu Yönetmelik hükümlerini İçişleri Bakanı yürütür. 

HABERE YORUM KAT
UYARI:

Yorum yazarak topluluk şartlarımızı kabul etmiş bulunuyor ve tüm sorumluluğu üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan kamuajans.com İnternet Sitesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.