Resmî İlân ve Reklâmlar ile Bunları Yayınlayacak Süreli Yayınlar Yönetmeliği

Resmî İlân ve Reklâmlar ile Bunları Yayınlayacak Süreli Yayınlar Yönetmeliği

Kamuajans.com - Resmî İlân ve Reklâmlar ile Bunları Yayınlayacak Süreli Yayınlar Yönetmeliği 5 Ekim 2016 Tarihli ve 29848 Sayılı Resmî Gazete'de yayınlandı.

Resmî Gazete

5 Ekim 2016 ÇARŞAMBA

Sayı : 29848

YÖNETMELİK

Basın İlan Kurumu Genel Müdürlüğünden:

RESMÎ İLÂN VE REKLÂMLAR İLE BUNLARI YAYINLAYACAK

SÜRELİ YAYINLAR YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ KISIM

Genel Hükümler

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, resmî ilân ve reklâmların yayınlanacağı süreli yayınların vasıf ve ödevlerinin belirlenmesi ile resmî ilânların fikir ve içtihat farkı gözetilmeksizin aranan vasıfları taşıyan ve ödevleri yerine getiren süreli yayınlara dağıtımının sağlanmasıdır.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, resmî ilân ve reklâmların kapsamını, yayınını, dağıtımını, resmî ilân ve reklâm yayınlama hakkını, Basın İlan Kurumu ile valiliklerin aracılık etme görev ve yetkisini, resmî ilân ve reklâmları yayınlayacak süreli yayınların vasıf ve ödevleri ile kontrol usûl ve esasları ile hükümleri kapsar.

(2) Haber ve fotoğraf ajanslarının yayınlarının yanı sıra sanayi tipi dijital makinalar hariç; kırtasiye tipi, ofis tipi, masaüstü veya taşınabilir dijital baskı makinesi, bilgisayar yazıcıları, teksir, fotokopi makinelerinde basılan veya çoğaltılan ya da ansiklopedi, bülten gibi fasiküller halinde yayınlanan ve güncelliği olmayan yayınlar için, tanımı, niteliği ve niceliği ne olursa olsun resmî ilân ve reklâm yayınlama hakkı açısından bu Yönetmelik hükümleri uygulanmaz.

(3) Bu Yönetmelikte tanımlanan süreli yayınlar, usûlüne uygun ve iradî resmî ilân veya reklâm yayınlama talepleri dışında bu Yönetmelik hükümlerine tâbi değildir.

(4) Bu Yönetmeliğin Birinci ve Dördüncü Kısımları ile Beşinci Kısımının İkinci Bölümünde yer alan hükümler, resmî ilân veya reklâm yayınlama hakkını haiz olanlarla resmî ilân veya reklâm yayınlama talebinde bulunmuş bütün süreli yayınlara uygulanır.

(5) Aksi belirtilmeyen durumlarda, Birinci Kısımda yer alan genel hükümler, ilgisi nispetinde diğer Kısımlardaki hükümlerle birlikte uygulanır.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 2/1/1961 tarihli ve 195 sayılı Basın İlan Kurumu Teşkiline Dair Kanunun 34, 35, 36 ve 53 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Alt vasıflı gazete: Bu Yönetmeliğin Üçüncü Kısmının Dördüncü Bölümü kapsamındaki süreli yayınları,

b) Basın kartı: 13/6/1952 tarihli ve 5953 sayılı Basın Mesleğinde Çalışanlarla Çalıştıranlar Arasındaki Münasebetlerin Tanzimi Hakkında Kanuna tâbi işgörme neticesinde 8/6/1984 tarihli ve 231 sayılı Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğünün Teşkilât ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (i) bendine dayanılarak düzenlenen kartı,

c) Bekleme süresi: Süreli yayınların resmî ilân ve reklâmları yayınlama hakkı kazanabilmeleri için bu Yönetmeliğin ilgili maddeleri ile belirlenmiş olan süreleri,

ç) Bölgesel gazete: Tek bir basın-yayın kuruluşu tarafından aynı isimle basılan ve en az üç komşu ilde veya en az bir coğrafî bölgede dağıtılıp satışa sunulan günlük gazeteyi,

d) Dergi: Kurumun aracılık ödevinde bulunduğu resmî reklâmları yayınlama talebinde bulunmuş olan veya bu reklâmları yayınlama hakkını haiz, günlük ile üç ay arasındaki bir yayın aralığında yayınlanan süreli yayını,

e) Gazete: Resmî ilân yayınlama talebinde bulunmuş olan veya bu ilânları yayınlama hakkını haiz yaygın, bölgesel veya yerel gazeteleri,

f) Genel Kurul: Basın İlan Kurumu Genel Kurulunu,

g) İş günü: 17/3/1981 tarihli ve 2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun hükümlerine göre tatil olan günler ve cumartesi ile pazar günleri dışında kalan çalışma günlerini,

ğ) Kurum: Basın İlan Kurumunu,

h) Mahsup: Gazetelerin yayınlama hakkı durdurulan dönemlere ilişkin resmî ilân kontenjanlarına isabet eden tutardaki resmî ilânın, aynı yayın yerindeki yayınlama hakkını haiz diğer gazetelere göstergeleri nispetinde yansıtılmasını,

ı) Süreli Yayın: Bu Yönetmelikte belirlenen yayın aralıklarıyla yayınlanan ve vasıfları taşıyan basılmış eser olarak nitelenen gazete ve dergileri,

i) Telâfi: Gazetelerin yayınlama hakkı bulunduğu halde yayınlamaktan mahrum kaldıkları dönemlere ilişkin resmî ilân kontenjanlarına isabet eden tutardaki resmî ilânın, aynı yayın yerindeki yayınlama hakkını haiz diğer gazetelerden göstergeleri nispetinde tenzil edilerek, ilgili gazeteye yansıtılmasını,

j) Tüzel kişi temsilcisi: Yayın sahibinin tüzel kişi olması halinde, 9/6/2004 tarihli ve 5187 sayılı Basın Kanunu uyarınca bu tüzel kişinin yetkili organı tarafından yöneticiler arasından belirlenen gerçek kişiyi,

k) Valilik: Kurumun resmî ilân ve reklâmların yayınlatılmasına aracılık yetkisi kapsamında bulunmayan illerin valiliklerini,

l) Vasıflı gazete: Yayın yerlerine göre bu Yönetmeliğin ilgili Kısımlarında belirtilen vasıflara sahip ve yükletilen ödevleri yerine getiren süreli yayını,

m) Yaygın gazete: Tek bir basın-yayın kuruluşu tarafından aynı isimle basılan ve her coğrafî bölgede en az bir ilde olmak üzere, ülkenin en az yüzde yetmişinde dağıtılıp satışa sunulan günlük gazeteyi,

n) Yayın sahibi: 5187 sayılı Kanun uyarınca verilen beyannamede belirtilen gerçek veya tüzel kişiyi,

o) Yayın türü: Süreli yayınların 5187 sayılı Kanun uyarınca yaygın, bölgesel ve yerel yayın türlerinden hangisinin kapsamında olduğunu,

ö) Yayın yeri: 109 uncu madde hükmü saklı kalmak üzere, 5187 sayılı Kanunun 7 nci maddesi uyarınca verilen beyannamede gösterilen yönetim yerinin bulunduğu il merkezi veya ilçenin mülkî sınırlarını,

p) Yayınlama hakkı: Resmî ilân yayınlama hakkı ile resmî reklâm yayınlama hakkını,

r) Yeni yayın: Resmî ilân ve reklâmları yayınlama hakkı bulunmayan veya bu hakkı sona eren süreli yayını,

s) Yerel gazete: Tek bir basın-yayın kuruluşu tarafından ve tek bir yerleşim yerinde aynı isimle basılmak suretiyle dağıtılıp satışa sunulan, günlük veya haftalık arasındaki bir yayın aralığında yayınlanan gazeteyi,

ş) Yönetim Kurulu: Basın İlan Kurumu Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

İlân ve Reklâmlar ile Bunların Yayınlanması ve Yayınlatılması Görevi

Resmî ilânlar

MADDE 5 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında;

a) Kanun, tüzük veya yönetmelik gereği yayınlanması zorunlu olan ilânlar,

b) Merkezî yönetim kapsamındaki idareler, mahallî idareler, sosyal güvenlik kurumları, kamu iktisadî teşebbüsleri, kamu hukuku tüzel kişiliğini haiz teşekküller ile sermayesinin yarısından fazlası bu teşekküllere ait veya bunların yüzde elliden fazla sermaye payı olan iştiraklerinin reklâm niteliği taşımayan ilânları,

resmî ilândır.

(2) Özel derneklerin birinci fıkranın (a) bendi kapsamında vermeleri zorunlu olan ilânlar, resmî ilân sayılmaz.

Hususî ilân ve reklâmlar

MADDE 6 – (1) Resmî ilân kapsamında bulunmayan, gerçek veya tüzel kişiler tarafından gazete ve dergilerde yayınlanmak üzere verilip de reklâm mahiyetinde olmayan ilânlar, hususî ilân sayılır.

(2) Satışı artırmak gibi ticarî gayelerle veya bir şeye veya bir fikre rağbet sağlamak gibi maddi ya da manevî bir menfaat temini veya tanıtım maksadıyla gazete ve dergilerde yazı, resim veya çizgilerle yapılan ilânlar, reklâm sayılır.

Resmî reklâmlar

MADDE 7 – (1) Resmî reklâmlar, 195 sayılı Kanunun 42 nci maddesi gereğince 5 inci maddenin birinci fıkrasının (b) bendinde sayılan daire ve teşekküllerle kanunla kurulan sair müesseselerin veya bunların iştiraklerinin gazete ve dergilere verecekleri hususî ilânlar ile reklâmlardır.

Kurumun ve valiliklerin görevi

MADDE 8 – (1) Kurum, şubesi bulunan yerlerin merkez belediye ve varsa büyükşehir belediyesi sınırları içinde, resmî ilân ve reklâmların yayınlama hakkı bulunan süreli yayınlarda yayınlatılmasına aracılık eder.

(2) Kurumun aracılık yetkisi bulunmayan yerlerde, resmî ilânlar, yayınlama hakkı bulunan gazetelerde valilikler aracılığıyla yayınlatılır.

(3) Hususî ilân ve reklâmların yayınlanması, yayınlatılması ve bunlara aracılık edilmesi, 195 sayılı Kanun ve bu Yönetmelik hükümleri dairesinde serbesttir. Kurum da hususî ilân ve reklâm kabul eder.

(4) 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu uyarınca Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde yapılacak tescil ilânları, Kurumun veya valiliklerin aracılığından geçirilmez.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Resmî İlân ve Reklâm Yayınlama Hakkı ile Hakkın Kazanılması ve Devamı

Resmî ilân yayınlama hakkı

MADDE 9 – (1) Bu Yönetmelikte belirlenen esas ve usûllere uygun olarak vasıf ve ödevlerini eksiksiz ve zamanında yerine getiren gazeteler, yayın yeri ve yayın türü esaslı olarak resmî ilân yayınlama hakkı kazanır.

(2) 5 inci maddenin birinci fıkrasının (b) bendinde sayılan daire ve teşekküllerle kanunla kurulan sair müesseselerin veya bunların iştiraklerine ait gazetelere, illerde en fazla basın kartı sahibi üyesi bulunan basın meslek kuruluşları tarafından ramazan ve kurban bayramlarında çıkarılan süreli yayınlara, vasıflı statüsündeki gazetelerin yayınlandığı yerlerdeki alt vasıflı gazetelerin yanı sıra resmî ilân yayınlama hakkına sahip olmayıp millî ve dinî bayramlara özel olarak çıkarılan süreli yayınlara resmî ilân verilmez.

Resmî reklâm yayınlama hakkı

MADDE 10 – (1) Resmî ilân yayınlama hakkını haiz veya resmî ilân yayınlama hakkı kazanabilmek için bekleme süresinde bulunan gazeteler, resmî reklâm yayınlama hakkını da haizdir. Resmî ilân yayınlama hakkı sona eren gazetenin, resmî reklâm yayınlama hakkı da sona erer.

(2) Bu Yönetmelikte belirlenen esas ve usûllere uygun olarak vasıf ve ödevlerini eksiksiz ve zamanında yerine getiren dergiler, resmî reklâm yayınlama hakkı kazanır.

(3) Süreli yayınlar resmî reklâm yayınlama hakkı bakımından, bu Yönetmeliğin Beşinci Kısımının Birinci Bölümünde yer alan hükümlere tâbidir.

(4) Süreli yayınlara resmî reklâm yayınlama hakkı bakımından mahsup ve telâfi işlemleri uygulanmaz.

(5) Bulunduğu ilde en fazla basın kartına sahip gazeteci meslek kuruluşları ile bunların üst kuruluşları tarafından dinî ve millî bayramlar ile özel günlerde çıkarılacak yayınlara resmî reklâm verilir.

Yayınlama hakkının kazanılması

MADDE 11 – (1) Süreli yayınların yayınlama hakkı kazanabilmeleri için;

a) Yazılı olarak, resmî ilân veya reklâm yayınlama talebinde bulunması,

b) Bu Yönetmelik ve 12/12/1997 tarihli ve 23198 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Basın İlan Kurumu Yönetmeliğiyle yükletilen ödevleri kabul ederek zamanında yerine getirmesi,

c) Yayınlandığı yere göre, bu Yönetmeliğin ilgili kısımlarında belirtilen şart ve vasıfları haiz olması,

ç) Bu maddede yer alan şartları yerine getirerek kendisi için belirlenen bekleme süresini tamamlaması,

gerekir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Yayınlama Hakkı İçin Bekleme Sürelerinin Başlaması, Uzatılması ve Tamamlanması

Bekleme süresi

MADDE 12 – (1) Gazetelerin resmî ilân yayınlama hakkı kazanabilmeleri için yayınlama talebinden itibaren tâbi olacakları bekleme süreleri, yayın yerlerine göre bu Yönetmelikte belirlenmiştir.

(2) Bekleme süresinin başlangıç tarihi, resmî ilân yayınlama talebinin yazılı olarak, görev alanlarına göre Kurum ya da valilik evrakına kaydedildiği tarihtir.

Bekleme süresinde haklar ve yükümlülükler

MADDE 13 – (1) Resmî ilân yayınlama hakkı kazanabilmesi için bekleme süresine tâbi tutulan bir gazete, bu süre dolmadan resmî ilân yayınlayamaz. Aksi halde, 195 sayılı Kanunda düzenlenmiş bulunan müeyyideler uygulanır.

(2) Bekleme süresi içinde bulunan gazetelerin, 5187 sayılı Kanuna göre verilen beyannamede belirtilen yayın aralığına uygunluk arz edecek şekilde ve aranılan bütün vasıflara sahip olarak yayınlanması ve yükletilen ödevleri yerine getirmesi gerekir.

(3) Ancak, bu gazeteler hakkında 27 nci maddenin birinci fıkrası hükmü, takvim yılı yerine bekleme süresi başlangıç tarihi esas alınmak kaydıyla uygulanır.

Bekleme süresinde denetleme

MADDE 14 – (1) Bekleme süresi içinde bulunan gazetelerin ara denetlemeleri, bu gazetelerin yazılı talebi üzerine veya duyulan ihtiyaca göre doğrudan doğruya, bekleme süresi sonundaki denetlemeleri ise, yine yazılı talepleri üzerine görev alanlarına göre Kurum veya ilgili valilikler tarafından yaptırılır.

Bekleme süresinin uzatılması ve tamamlanması

MADDE 15 – (1) Bekleme süresi içinde 11 inci maddede yer alan unsurlardan herhangi birinin ihlâl edildiği anlaşılırsa, ihlâllerin gerçekleştiği gün sayısınca bekleme süresi uzatılır.

(2) Bekleme süresinin tamamlandığı tarih, bekleme süresinin veya uzatılan bekleme süresinin sonunda, gazetenin yazılı talebi ve denetleme ücretinin yatırılması üzerine yaptırılan denetleme sonucu tespit edilir.

(3) Bekleme süresinin uzatıldığına veya tamamlandığına ilişkin karar, verildiği tarihi izleyen yedi iş günü içinde ilgili gazeteye gönderilir.

(4) Bekleme süresi sonunda 11 inci maddede yer alan unsurlardan herhangi birinin ihlâl edilmediği anlaşılır ise bekleme süresi tamamlanır.

(5) Bekleme süresinin uzatılmasına dayanak olan ihlâller bakımından 22 nci madde hükümleri kıyasen uygulanır.

Bekleme süresinin uzatılması kararı

MADDE 16 – (1) Bekleme süresinin uzatılması kararları ile bu kararlara itiraz üzerine verilen kararlarda;

a) Kararın dayanağı olan ihlâller,

b) İhlâllerin hangi usûlle belirlendiği,

c) Bekleme süresinin uzatılmasına esas alınan ihlâl tarihleri ve gün olarak süresi,

ç) 17 nci madde uyarınca nasıl itiraz edilebileceği,

yer alır.

Bekleme süresinin uzatılması kararına itiraz usûlü

MADDE 17 – (1) Bekleme süresinin uzatılması kararı kendisine tebliğ edilen gazete, on iş günü içinde kararı veren makama ve bu makamın önceki kararında ısrar etmesi halinde, yine on iş günü içinde Yönetim Kuruluna itiraz edebilir. Sürenin hesaplanmasında, itiraz yazısının görev alanlarına göre Kurum veya ilgili valilik evrakına kayıt tarihi esas alınır.

(2) Kararı veren makam veya Yönetim Kurulu itirazı haklı bulur ise, bekleme süresi tekrar belirlenir.

(3) Bekleme süresinin uzatılması kararına itiraz edilmemesi veya süresinde itiraz edilmemesi ya da nihaî olarak itirazın Yönetim Kurulu tarafından kabul edilmemesi halinde karar kesinleşir.

(4) Bu maddede yer alan süreler kararın tebliğ edildiği günü takip eden ilk iş gününden itibaren başlar.

Resmî reklâm yayınlama hakkı bakımından bekleme süresi

MADDE 18 – (1) Dergilerin bekleme sürelerine ilişkin hükümler, bu Yönetmeliğin Beşinci Kısmında düzenlenmiştir. Gazetelerin resmî reklâm yayınlama hakkı bakımından bekleme sürelerine dair 12 nci madde hükmü saklıdır.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Yayınlama Hakkının Durması, Durma Kararına İtiraz ve Sonuçları

Yayınlama hakkının durması

MADDE 19 – (1) Yayınlama hakkı, kazanılmasını ve devamını sağlayan şartlardan herhangi birinin ihlâli halinde, ihlâl süresince kendiliğinden durur. İhlâlin önceden ve zamanında tespit edilememiş olması, bu konuda işlem yapılmasına ve müeyyide uygulanmasına engel değildir.

(2) Yayınlama hakkının durduğu, muhtelif tetkik ya da kontrol kurulu raporlarının veya aylık beyannamelerin incelenmesi veya bunların soruşturulması ve araştırılması sonucu, görev alanlarına göre Kurum veya ilgili valilikler tarafından tespit olunarak karara bağlanır.

(3) Durma kararı, verildiği tarihi izleyen yedi iş günü içinde ilgili gazeteye gönderilir.

Durma süresinin belirlenmesi

MADDE 20 – (1) Yayınlama hakkının durduğu süre, durmaya neden olan ihlâlin başladığı tarihten; ihlâlin sona erdiği tarihe kadar geçen gün sayısı olarak belirlenir.

Durma kararının sonuçları

MADDE 21 – (1) Yayınlama hakkı duran gazeteye, ihlâller giderilerek bu hakkı yeniden devam edinceye kadar resmî ilân verilmez.

(2) Gazetelerin durma süresince yayınladığı resmî ilânların, resmî ilân yayınlama hakkı bulunmaksızın yayınlandığı kabul edilir ve mahsup işlemi uygulanır.

(3) Durma kararının dayandığı ihlâllere göre gazetelere mahsup işlemi uygulanmış olması, aynı konuda, 195 sayılı Kanunun 49 uncu maddesinin (a) bendi uyarınca cezai müeyyide uygulanmasına engel teşkil etmez.

(4) 22 nci madde hükümleri saklıdır.

Uyarı ve kendiliğinden bildirim

MADDE 22 – (1) Bir takvim yılı içinde 29 uncu maddenin üçüncü ve dördüncü fıkrası, 39 uncu maddesi, 40 ıncı maddesi, 41 inci maddesi, 48 inci maddenin birinci ve altıncı fıkrası, 49 uncu maddesi, 71 inci maddesi ve 75 inci maddesine ilişkin meydana gelen ilk ihlâller için gazeteye yazılı uyarı yapılır ve durma kararı verilmez.

(2) Birinci fıkrada belirtilen her bir ihlâlin bir takvim yılı içinde tekerrür etmesi durumunda uygulanacak mahsup miktarı, ihlâlin giderilmiş olması kaydıyla, tespit edilen her bir ihlâl için altmış günden fazla olamaz.

(3) Yayınlama hakkının durduğunu, vaktinde ve kendiliğinden bildiren veya birinci fıkra uyarınca yazılı olarak uyarılan gazeteye, 195 sayılı Kanunun 49 uncu maddesi hükmü uygulanmaz.

Durma kararının içeriği

MADDE 23 – (1) Durma kararlarında;

a) İhlâllerin hangi usûlle belirlendiği,

b) Durma kararının dayanağı olan ihlâller,

c) Belirlenebilir ise, 20 nci madde uyarınca durma süresi ile mahsup miktarı,

ç) Tespit edildiği takdirde yayınlama hakkının yeniden devam ettiği tarih,

d) 24 üncü madde uyarınca nasıl itiraz edilebileceği,

yer alır.

Durma kararına itiraz

MADDE 24 – (1) Durma kararı kendisine tebliğ edilen gazete, on iş günü içinde kararı veren makama ve bu makamın önceki kararında ısrar etmesi halinde, yine on iş günü içinde Yönetim Kuruluna itiraz edebilir. Sürenin hesaplanmasında, itiraz yazısının görev alanlarına göre Kurum veya ilgili valilik evrakına kayıt tarihi esas alınır.

(2) Kararı veren makam veya Yönetim Kurulu itirazı haklı bulur ise, telâfi işlemi uygulanır.

(3) Yayınlama hakkının durması kararına itiraz edilmemesi veya süresinde itiraz edilmemesi ya da nihaî olarak itirazın Yönetim Kurulu tarafından kabul edilmemesi halinde durma kararı kesinleşir.

(4) Bu madde kapsamında verilen durma kararına itiraz dilekçeleri 25 inci madde kapsamında yazılı başvuru olarak değerlendirilmez.

(5) Bu maddede yer alan süreler kararın tebliğ edildiği günü takip eden ilk iş gününden itibaren başlar.

Yayınlama hakkının yeniden devamı

MADDE 25 – (1) Gazetelerin, yayınlama haklarının durmasına neden olan ihlâllerin ortadan kalktığına ilişkin yazılı başvuruları üzerine görev alanlarına göre Kurum veya valilik tarafından inceleme yapılır.

(2) Görev alanlarına göre Kurum veya valilik gerek görürse, yayınlama hakkı açısından kontrol kurulu teşkil edilerek denetim yapılmasına karar verebilir. Bu durumda ilgili gazete, denetim yapılması kararının kendisine tebliğinden itibaren denetleme giderlerini 94 üncü madde uyarınca ödemekle yükümlüdür.

(3) Görev alanlarına göre Kurum veya valilik tarafından re’sen tespit veya birinci fıkrada yer alan inceleme ya da ikinci fıkra gereğince yapılacak denetleme üzerine yayınlama hakkını kazanmasını ve devamını sağlayan unsurları ihlâl eden halin ortadan kalktığı tespit edilir ise, ihlâlin ortadan kalktığı tarihten itibaren geçerli olmak üzere, yayınlama hakkı yeniden devam eder.

(4) Üçüncü fıkra uyarınca ihlâlin ortadan kalktığı ve yayınlama hakkının devamını sağlayan bütün unsurların tamamlandığı tarih ile birinci fıkrada yer alan yazılı başvuru tarihi arasındaki süre on günü geçtiği takdirde, yayınlama hakkı yazılı başvuru tarihinde devam etmiş sayılır.

(5) Birinci fıkrada yer alan yazılı başvuru tarihi, başvuruyu içeren yazının görev alanlarına göre Kurum veya ilgili valilik evrakına kaydedildiği tarihtir.

(6) Kurum Genel Müdürlüğü ile valilikler tarafından ilgili gazeteler hakkında yayınlama hakkının durduğuna ve yeniden devam ettiğine ilişkin alınan kararların birer nüshası, müstenidi evrakıyla beraber 195 sayılı Kanunun 49 uncu maddesine göre işlem yapılması için Yönetim Kuruluna sunulur. Yönetim Kurulunun anılan 49 uncu maddeye göre vereceği karar kesinleştikten sonra tespit edilen süreye göre resmî ilân ve reklâm kesme cezası uygulanır.

(7) Yayınlama hakkının yeniden devam etmesi halinde, yayınlama hakkının yeniden devam ettiğine ilişkin karar ilgili gazeteye gönderilerek, resmî ilân yayınlatılmaya başlanır.

Mahsup ve telâfi işlemleri

MADDE 26 – (1) Gazetelerin yayınlama hakkı durduğu halde yayınladıkları resmî ilânlar mahsup, yayınlama hakkı olduğu halde yayınlamaktan mahrum kaldıkları resmî ilânlar ise telâfi edilir.

(2) Mahsup ve telâfi işlemleri, gazetelerin mağduriyetini önlemek üzere, ilgili gazetenin bu işlemlere ilişkin karar tarihindeki aylık resmî ilân kontenjanının yarısı üzerinden izleyen aylarda yapılır. Ancak, mahsup veya telâfi tutarı, ilgili gazetenin karar tarihinden geçmişe doğru üç aylık resmî ilân kontenjanını aştığı takdirde, mahsup veya telâfi işlemi karar tarihindeki resmî ilân kontenjanının tamamı üzerinden yapılır.

(3) Anılan mahsup ve telâfilere dair yapılan uygulamalar dayanağı olan kararların kesinlik kazanmasını müteakip tatbik edilir.

(4) Bir yerde yayınlama hakkı olan tek gazetenin bulunması halinde, bu gazete hakkında alınan mahsup kararı, mahsup tutarı kadar resmî ilânın, ilgili gazetede yayınlatılmaması suretiyle uygulanır.

(5) Mevzuat hükümlerinin ihlâli sebebiyle gazetelere mahsup işlemi uygulanmış olması, aynı konuda, 195 sayılı Kanunun 49 uncu maddesi uyarınca cezai müeyyide uygulanmasına engel teşkil etmez.

Yayınlama hakkının sona ermesi

MADDE 27 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında;

a) Durma kararı kendisine tebliğ edildiği tarihten itibaren altı ay içinde yayınlama hakkı yeniden devam edemeyen gazetelerin,

b) Kendi kusuru ya da giderilmesi kendi elinde bulunan sebeplerle, ramazan ve kurban bayramları dışında, yayınlarına bir takvim yılı içinde, birbiri ardına veya fasılalı olarak üç günden fazla ara veren gazetelerin,

c) Kanunla yetkili kılınmış mercilerce bir takvim yılı içinde altı aydan fazla süreyle yayını durdurulan gazetelerin,

ç) Bir takvim yılı içinde on beş sayısının basılı nüshasını görev alanlarına göre Kuruma veya valiliklere süresinde teslim etmeyen resmî ilân yayınlama hakkı durmuş veya bekleme süresine tâbi günlük gazetelerin,

d) Bir takvim yılı içinde altı sayısının basılı nüshasını görev alanlarına göre Kuruma veya valiliklere süresinde teslim etmeyen resmî ilân yayınlama hakkı durmuş veya bekleme süresine tâbi günlük olmayan gazetelerin,

e) Görev alanlarına göre Kuruma veya valiliklere teslim edilen basılı ve elektronik nüshaları gerçek dışı ve yanıltıcı olan veya gününde yayınlanmayan sayılarını sonradan basan süreli yayınların,

f) İsimlerini 57 nci maddede yer alan esas ve usûllere aykırı şekilde değiştiren süreli yayınların,

g) Engelleme fiilinin kesinleşmiş yargı kararı ile mahkûmiyete yol açtığı durumlarda kontrol kurullarının yaptığı denetimi engelleyen süreli yayınların,

ğ) Yayınına ara veren veya aynı takvim yılı içinde iki defadan fazla iki sayısını birleştiren veya ikiden fazla sayısını tek sayıda toplayan dergilerin,

h) Kurum veya valilikler nezdinde gerçekleştirdiği işlemler veya bu makamlara sunduğu beyan ve belgeler 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu ve özel ceza kanunları uyarınca suç teşkil eden süreli yayınların,

ı) Yayınlama hakkından feragat ettiğini yazılı olarak bildiren süreli yayınların,

resmî ilân ve reklâm yayınlama hakkı sona erer.

Gazeteler ve dergiler listesi

MADDE 28 – (1) Görev alanlarına göre Kurum ve ilgili valilikler, her ayın son iş günü itibarıyla resmî ilân ve reklâm verilebilecek süreli yayınların isimleri ile türünü, sayfa sayısını, yüzölçümünü ve gerekli görülen diğer bilgileri kapsayan birer liste hazırlamakla yükümlüdür.

(2) Bekleme süresi içinde bulunan gazetelere resmî reklâmlara dair aylık listelerde yer verilir.

(3) Hakkında resmî ilân ve reklâm kesme cezası uygulanan süreli yayının, hangi tarihten itibaren resmî ilân ve reklâm yayınlayabileceği, cezanın sona ereceği aya ait listelerde belirtilir.

(4) Bu listeler, görev alanlarına göre Kurum ve valiliklerin internet sitelerinden ilgililerin erişimine açılır.

ALTINCI BÖLÜM

Resmî İlân ve Reklâmların Dağıtım ve Yayınlanma Genel Esasları

Resmî ilânların dağıtım ve yayınlanma ilkesi

MADDE 29 – (1) Resmî ilânlar, görev alanlarına göre Kurum veya valilikler tarafından bu Yönetmelikte belirtilen esas ve usûllere göre resmî ilân yayınlama hakkına sahip gazetelere dağıtılır.

(2) Resmî ilânların dağıtımında, ilân verenlerin yasal dayanağı olan talepleri dikkate alınır.

(3) Resmî ilânlar aksi belirtilmedikçe süreli yayınların genel baskılarında yayınlanır.

(4) Resmî ilânlar yayınlandığı gazetenin imtiyaz sahibine ait internet sitesinde eş zamanlı olarak yayınlanır.

İstisna

MADDE 30 – (1) 11/2/1959 tarihli ve 7201 sayılı Tebligat Kanununa tâbi resmî ilânların yayını için, tebligatı çıkaran makam, 28 inci maddede belirtilen listeye dahil bir gazeteyi veya sebebini bildirmek kaydıyla liste dışı bir süreli yayını seçtiği takdirde, bu isteğe aynen uyulur.

(2) 25/1/2012 tarihli ve 28184 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tebligat Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmeliğin 49 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında, Kurum vasıtası ile yayınlanacak ilânen tebligatların elektronik ortamda yayınına ilişkin iş ve işlemler, Kurum Genel Müdürlüğü tarafından belirlenir.

Aylık resmî ilân kontenjanı

MADDE 31 – (1) Görev alanlarına göre Kurumun veya valiliğin resmî ilânlara aracılık etme görevi olan bir yayın yerinde bir ay içinde yayınlanması muhtemel resmî ilânların, o yerde çıkan gazetelerden her birine hangi oranda dağıtılacağına esas teşkil eden ölçüye aylık resmî ilân kontenjanı adı verilir.

(2) Aylık resmî ilân kontenjanı tespitinde o yerdeki gazetelerin yüzölçümü, fikir işçisi sayısı, günlük fiili satış adedi, dağıtım-satış usûlü, baskı tekniği ve yerleri ile bir ay içindeki yayın sayısı gibi sair unsurlar da dikkate alınır.

(3) Her ayın ilk ve son günleri arasında gazetelerde yayınlatılan resmî ilânların dağıtımına ilişkin resmî ilân kontenjan ve dağıtım tabloları, görev alanlarına göre Kurum veya valilikler tarafından düzenlenerek elektronik ortamda ilgili gazetelerin erişimine açılır.

Uygulanan gösterge sayısının belirlenmesi

MADDE 32 – (1) Gazetelerin aylık resmî ilân kontenjanının belirlenmesini sağlayan esas gösterge sayıları, bu esas gösterge sayılarına uygulanan ek gösterge şartları ile ek gösterge oranları, yayın yeri ve türlerine göre bu Yönetmeliğin İkinci ve Üçüncü Kısımlarında belirlenmiştir.

(2) Uygulanan gösterge sayısı; esas gösterge sayısının ek gösterge oranları ile çarpımı sonucu bulunan sayının, esas gösterge sayısı ile toplanması sonucunda belirlenir.

Resmî ilân katsayısı

MADDE 33 – (1) Resmî ilân katsayısı, belirli bir yayın yerinde bir ay boyunca yayınlatılan resmî ilân tutarının, o yerde yayınlanan ve yayınlama hakkına sahip gazetelerin uygulanan gösterge sayıları toplamına bölünmesiyle elde edilir.

Aylık resmî ilân kontenjanı belirleme usûlü

MADDE 34 – (1) Gazetelerin aylık resmî ilân kontenjanı, kendilerine uygulanan gösterge sayısının, her ayın sonunda hesaplanacak resmî ilân katsayısı ile çarpılması sonucunda bulunur.

Kontenjan hesabı

MADDE 35 – (1) Gazetelerin bir günlük kontenjan hesabında, uygulanan gösterge sayısının otuzda biri esas alınır.

(2) Gazetelerin bir aylık resmî ilân kontenjanı otuz gün üzerinden hesaplanır. Ancak, 5187 sayılı Kanun hükümlerine göre verdikleri beyannamede belirtildiği takdirde, o günlere ait olmak üzere, haftada bir gün yayınlanmayan gazeteler için bu sayı yirmi altı olarak alınır.

(3) Herhangi bir sebeple bir aydan az süreyle resmî ilân verilmesi gereken hallerde, gazetelerin günlük kontenjanları esas alınarak yayınlayacağı resmî ilân miktarı bulunur.

(4) Bekleme süresi içinde farklı göstergelere isabet edecek şekilde yayınlanan gazeteler, yayınlama hakkı kazandığı takdirde, yayınlama hakkını kazandığı tarihten itibaren, bekleme süresi içindeki farklı gösterge devrelerine eşit devreler kadar ve bu devrelere ait göstergeler üzerinden resmî ilân kontenjanından yararlandırılır.

Uygulama usûlü

MADDE 36 – (1) Gazetelerin bir ay içinde fazla veya eksik olarak yayınladığı resmî ilânlar, izleyen aydaki kontenjanlarından düşülür veya eklenir.

(2) 195 sayılı Kanunun 31 inci maddesinin üçüncü fıkrasına aykırı olarak, aylık resmî ilân kontenjanı kadar resmî ilân yayınlamayan gazeteler, izleyen aylarda bu bakiyeleri talep edemez.

(3) Kurumun görev alanında yer alan bir yayın yerinde, günlük fiili net satış ortalaması elli bin adedin üzerinde birden fazla gazete yayınlanması durumunda, resmî ilân kontenjan ve dağıtım tabloları günlük fiili net satış ortalamalarına göre Yönetim Kurulu kararıyla ayrı ayrı düzenlenebilir.

Resmî reklâmların dağıtımı ilkesi

MADDE 37 – (1) Resmî reklâmlar, bunları verenlerin tercih ettiği resmî reklâm yayınlama hakkına sahip süreli yayınlara dağıtılır.

YEDİNCİ BÖLÜM

Gazetelerin Genel Vasıfları

Genel olarak

MADDE 38 – (1) Gazetelerin resmî ilân yayınlama hakkının başlaması ve devamı için içerik, yüzölçümü, kadro, fiili satış adedi ve Genel Kurul tarafından tespit edilen diğer genel vasıflar bu Bölümde düzenlenmiştir.

İçerik

MADDE 39 – (1) Gazetelerin içeriğine ilişkin yayınlandıkları yerlere göre özel hükümler, bu Yönetmeliğin İkinci ve Üçüncü Kısımlarında ayrı ayrı gösterilmiştir.

(2) Gazetelerin asgarî yüzölçümü içerisinde yer alan hususî ilân ve reklâmlar dışındaki her türlü yazı metnini Türkçe yayınlaması zorunludur.

(3) Gazetelerin içeriğinde kullanılacak fotoğraf, resim, grafik, karikatür ve benzerlerinin haber metinlerine ve basında yerleşik teamüllere uygun olması zorunludur.

(4) Gazetelerin içeriğinde yer alan radyo-televizyon programları, nöbetçi eczaneler, ekonomik tablolar, eğlence yerleri, hava durumu gibi sair konulara ilişkin hazır metinler mahiyetlerine göre güncel olmak zorundadır.

(5) Gazeteler, kamu kurum, kuruluş, müessese, iştirakleri ile mahallî idareler, siyasî partiler, sivil toplum kuruluşları ve benzerlerine ait basın açıklamaları, bildirileri ve bültenlerine ilişkin yazı metni ile fotoğraf ve resimleri kendi özel haberi şeklinde yayınlayamaz.

(6) Gazetelerin içeriğinde yer alan yazı, fotoğraf, resim ve benzerlerinin kaynağının gösterilmesi zorunludur.

(7) 41 inci madde hükmü saklı kalmak üzere, herhangi bir telif veya abonelik ücreti ödenmeksizin haber ajansları ve internet ortamı ile kitap, roman ve ansiklopedi türü basılmış eserlerden ya da süreli yayınlardan yapılan alıntılara içerikte yer verilemez.

(8) Gazeteler asgarî yüzölçümünün en az dörtte birinde asgarî kadrolarında gösterilen muhabir ya da muhabirler tarafından yapılan güncel haberler ile varsa bu haberlere ait fotoğraflara ve yine asgarî kadrolarında yazar istihdam edenlerin de haftada birden az olmamak üzere bu yazar ya da yazarların yazılarına yer vermeleri zorunludur.

(9) Gazetelerin asgarî fikir işçileri kadrosundaki kişilere ait her türlü yazı, fotoğraf, resim, karikatür ve benzerlerinin sahibi fikir işçisi açıkça belirtilir.

İçerikte benzerlik

MADDE 40 – (1) Değişik adla dahi olsa, aynı veya ayrı yerlerde yayınlanan iki ya da daha çok gazetede, benzer yazı, fotoğraf, resim, roman ve diğer içeriklerden sürekli olarak yararlanıldığı takdirde, bu gazetelerden yalnız birine resmî ilân verilir. Benzerliğin tespitinde gazetelerde kullanılmak üzere ayrı ayrı sözleşmeye bağlanmış içerikler dikkate alınmaz.

(2) Bu durumda gazetelerin sahibi aynı kişi ise resmî ilân verilecek gazeteyi bu kişi seçer. Gazetelerin sahipleri farklı kişiler ise, yayınlama hakkı, yayın süresi daha fazla olan gazeteye aittir. Benzer içeriklerin kullanım hakkının kendisine ait olduğunu iddia eden gazete, bu hususu ispatla yükümlüdür.

İktibasta ölçü ve açıklama

MADDE 41 – (1) Gazeteler, iktibasın yapıldığı her türlü yayının kaynağının adı ve tarihini belirtmek ve kendi asgarî yüzölçümünün yüzde onunu geçmemek üzere muhtelif yazı, resim, fotoğraf, grafik, karikatür ve benzerlerini iktibas edebilir.

(2) Belirtilen usûlün dışında basılı eserlerden veya elektronik ortamdan alınarak yayınlananlar iktibas sayılmaz. İktibas sayılmayan alıntılar hakkında, alıntıların niteliklerine göre 22 veya 40 ıncı madde hükümleri uygulanır.

Yüzölçümü

MADDE 42 – (1) Gazetelerin asgarî yüzölçümüne ilişkin miktarlar, bu Yönetmeliğin İkinci ve Üçüncü Kısımlarında ayrı ayrı gösterilmiştir.

(2) Gazetelerin resmî ilân istihkaklarının belirlenmesine esas teşkil eden gösterge sayılarındaki yüzölçümü miktarları asgarî yüzölçümü olarak esas alınır.

(3) Gazetelerin sayfa, sayı ve ölçüsünün tespitinde, yayınlanmış bulunan bir nüshasına ait sayfalarının yüzölçümünün toplamı esas alınır.

(4) Yüzölçümünün belirlenmesinde gazetelerin;

a) Sayfa kenar boşluklarında iki buçuk santimetreyi geçen kısımları,

b) Gazete ile birlikte gerek ücretli gerek ücretsiz verilen, aynı veya ayrı bir imtiyaz sahibine ait her türlü süreli veya süresiz yayın, ek veya kısmı,

asgarî yüzölçümünün hesabında dikkate alınmaz.

Kadro

MADDE 43 – (1) Gazetelerin, gazete yayınından beklenen amacı gerçekleştirebilecek sayı ve unvanlarda fikir işçisini istihdam etmesi zorunludur. Gazetelerin asgarî kadrosunda bulundurması gereken fikir işçilerinin sayıları, unvanları ve nitelikleri bu Yönetmeliğin İkinci ve Üçüncü Kısımlarında ayrı ayrı gösterilmiştir.

(2) Gazetelerin asgarî kadrolarında çalışan fikir işçilerinin iş sözleşmeleri, 5953 sayılı Kanuna uygun olarak, yazılı şekilde ve tam süreli yapılır.

(3) Gazetelerin asgarî kadrolarında çalışan fikir işçilerinin ücretleri tam gün ve tam ay üzerinden sözleşmelerine uygun şekilde tam ve zamanında ödenir.

(4) Gazetelerin asgarî kadrolarında çalışan fikir işçilerinin unvanları ile sözleşmelerinde gösterilen işi fiilen yapıyor olmaları zorunludur.

(5) Gazetelerin asgarî kadrolarında çalışan fikir işçilerinin Sosyal Güvenlik Kurumu bildirimleri ve primleri ile ücretlerine dair vergilerin tahakkukları yasal süresi içerisinde ve eksiksiz yaptırılır.

(6) Asgarî kadroda beyan edilen fikir işçileri çalıştıkları gazetelerde, yazılı sözleşmelerinde belirtilen görevler dışında iş yapamazlar.

(7) Asgarî kadroda çalışan fikir işçileri, kendilerine fayda sağlayacak ticarî bir işle iştigal edemeyecekleri gibi başka bir işyerinde gazetecilik mesleği dışında herhangi bir faaliyette de bulunamazlar.

(8) Bu kişilerin çalıştıkları gazetenin yayınlandığı yerde ikamet etmeleri zorunludur. Ancak, istisnaî olarak aynı il mülkî sınırları içerisinde kalmak suretiyle gazetenin idarehanesinin bulunduğu yerle ilgili fikir işçisinin ikamet ettiği yer arasındaki uzaklık ve toplu ulaşım imkânları da dikkate alınarak, görev yaptıkları gazetenin yayınlandığı yerin dışında da ikamet edebilirler. Bu gibi durumlarda, görevin maksada uygun ve sürekli şekilde yerine getirilip getirilemeyeceğine, görev alanlarına göre Kurum veya ilgili valilik tarafından karar verilir.

(9) Asgarî kadroda çalışan fikir işçilerinin yazılı iş akdinin işveren veya fikir işçisi tarafından feshi halinde, fesih tarihi 5953 sayılı Kanunun 5, 6 ve 7 nci maddeleri uyarınca belirlenir.

(10) İŞKUR İşbaşı Eğitim Programından yararlanacak gazeteler, asgarî fikir işçileri kadrosunda 10 kişiye kadar 1, 11 - 20 kişiye kadar 2 ve 20’nin üzerinde kişi istihdam etmeleri halinde 3 kişiyle sınırlı olmak üzere bu programa katılacak kişilere asgarî fikir işçileri kadrolarında yer verebilir. Bu programdan yararlanacak kişilerin asgarî kadroda yer alabilmesi için taşıması gereken şartlar ile bunların çalıştırılmasına dair usûl ve esasları belirlemeye Yönetim Kurulu yetkilidir.

Birden fazla gazete veya dergide çalışanlar

MADDE 44 – (1) Fikir işçisi birden fazla süreli yayın veya medya kuruluşunun kadrosunda istihdam edildiği takdirde, 5953 sayılı Kanun gereğince yazılı şekilde yapılmış olan sözleşmelerden düzenleme tarihi eski olan dikkate alınır.

Asgarî kadroda yer alamayacaklar

MADDE 45 – (1) Gazete imtiyaz sahibi veya varsa 5187 sayılı Kanun hükümlerine göre tespit edilen tüzel kişi temsilcisi ile kollektif şirketlerin ortakları, adi komandit şirketlerin komandite ortakları, sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerin komandite ortakları, donatma iştirakinin paydaşları, limited şirketlerde şirketi temsil eden ortaklar ile şirket müdürleri, anonim şirketlerde şirketi temsile yetkili ortaklar ile yönetim ve denetim kurulu üyeleri kendi gazetesinin ya da başka gazetelerin asgarî fikir işçisi kadrosunda yer alamazlar.

(2) Gazetelerin yayın sahibi gerçek kişiler ile tüzel kişiler olması halinde tüzel kişinin yönetim veya denetim organlarında bulunan kişilerin, birinci derece kan ve sıhrî hısımları resmî ilân yayınlama hakkına tâbi gazetelerin asgarî kadrolarında yer alamazlar. Ancak, bu fıkra hükmü Yükseköğretim Kurulu tarafından verdiği diplomalar kabul edilen iletişim fakültelerinin dört yıllık lisans veren bölümlerinden mezun ya da fikir işçisi sıfatıyla basın kartı sahibi olan hısımlar için uygulanmaz.

Fiili satış adedi ve ortalaması hesabı ile dağıtım ve satış esasları

MADDE 46 – (1) Gazetelerin günlük fiili satış ortalaması, bu maddede belirtilen esas ve usûl dairesinde her ayın birinci ve sonuncu günleri de dahil olmak üzere yayınlanan sayılarına dair son nokta-tali bayiler aracılığıyla yapılan satış adetlerine, varsa aboneler vasıtasıyla gerçekleştirilen satış adetlerinin ilâve edilmesiyle belirlenen toplam satış miktarının o aydaki yayınlandığı gün sayısına bölümü sonucu bulunur.

(2) 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununa göre deftere tâbi olmayanlar aracılığıyla yapılan satışlar, günlük fiili satış adedi ortalaması hesabında dikkate alınmaz.

(3) Gazetelerin, yazılı basın sektöründe tezgah satışı olarak addedilen son nokta-tali bayilerdeki satışlarını, okurların kolaylıkla temin edebileceği şekilde, her sayının tarihini taşıdığı gün en geç saat 09.00’a kadar süreli yayın dağıtım amacıyla kurulmuş müesseseler aracılığıyla gerçekleştirmesi şarttır. Dağıtım müessesesinin iş göreni, araç ve teknik ekipmanı ile fizikî şartlar yönünden emsalleriyle benzer her türlü imkânı haiz bulunmak zorundadır.

(4) Son nokta-tali bayilerdeki satışların makul ve kabul edilebilir gerekçelerle birden fazla yapılan satışlar istisna olmak üzere fiilen ve birer birer yapılmış olması asıldır.

(5) Gazetelerin yayın yerlerinde üçüncü fıkrada belirtilen nitelikte dağıtım müessesesi bulunmaması halinde satışların belgelendirilmesi şartıyla kendileri için belirlenen asgarî satış adetlerini son nokta-tali bayiler aracılığıyla gerçekleştirebilirler.

(6) Son nokta-tali bayiler aracılığıyla yapılan satış işlemlerinin, dağıtım işini gerçekleştiren müesseseler tarafından görev alanlarına göre Kuruma veya valiliklere bildirilmesi hususunda gazetelerin gerekli tedbirleri almış olması zorunludur.

(7) Gazetelerin dağıtımını gerçekleştiren bayi veya bayilerin değişmesi halinde, bu değişiklik en geç üç iş günü içerisinde gazete tarafından görev alanlarına göre Kuruma veya ilgili valiliğe yazılı olarak bildirilmek zorundadır.

(8) Gazetelerin geçerli abonelikler yoluyla yaptığı satışlardan;

a) Yayınlanan her sayısına ilişkin asgarî fiili satış miktarı bin adede kadar olan gazetelerde; beher sayısı için abone olan her bir gerçek kişi için en fazla iki; kamu kurum, kuruluş, müessese ve iştirakleri ile sivil toplum kuruluşları, sendikalar ve siyasî partilerin teşkilâtları için en fazla on; diğer tüzel kişiler için ise en fazla beş adedi,

b) Yayınlanan her sayısına ilişkin asgarî fiili satış miktarı bin ve üzerinde olan gazetelerde; beher sayısı için abone olan her bir gerçek kişi için en fazla üç; kamu kurum, kuruluş, müessese ve iştirakleri ile sivil toplum kuruluşları, sendikalar ve siyasî partilerin teşkilâtları için en fazla elli; diğer tüzel kişiler için ise en fazla yirmi adedi,

aranılan asgarî fiili satış miktarının abone sayısına dahil edilebilir.

(9) Gazetelerin yayın günlerinde gerçekleştirmesi gereken asgarî fiili satış miktarları ilgili bölümlerde gösterilmiştir.

Asgarî satış fiyatı ve komisyon oranı

MADDE 47 – (1) Gazetelerin her yayın gününe ait beher nüshasının son nokta-tali bayilerdeki satış fiyatı katma değer vergisi dahil yirmi beş kuruştan daha az; bayilere ödenecek komisyon ücreti toplamı ise bu meblağın yüzde kırkından daha fazla olamaz.

Dizgi-tertip ve baskı esasları

MADDE 48 – (1) Gazetelerin basın sanayiindeki gelişmelere uygun olarak, dizgi-tertip ve baskı tekniğine özen göstermesi, içeriğinde yer alan her türlü yazı, resim, fotoğraf, grafik, karikatür ve benzerlerinin anlaşılabilir olmasının yanı sıra bu tür malzemelerin yazı metinleriyle ilgisinin bulunması, rahatlıkla okunabilmesi için baskı hatalarını en aza indirmesi ve bu hususlara dair gerekli önlemleri alması zorunludur.

(2) Gazetelerin baskı işlemlerinin web ofset, düz ofset matbaa veya sanayi tipi dijital baskı yapan makinelerde (kırtasiye tipi, ofis tipi, masaüstü veya taşınabilir dijital baskı makinesi, bilgisayar yazıcıları, teksir, fotokopi makineleri hariç) gerçekleştirilmesi gerekir. Ancak, 109 uncu maddenin birinci fıkrasının (b), (k) ve (l) bentleri kapsamındaki yerlerde yayınlanan gazetelerin web ofset matbaa makinelerinde basılması şarttır.

(3) Mücbir sebepler dışında gazetelerin baskı işlemi, basılacak sayının tarihini taşıdığı günden bir önceki gün saat 17.00’den önce gerçekleştirilemeyeceği gibi günlük asgarî fiili satış miktarı kadarının da aynı matbaada ara vermeden bir defada tamamlanması zorunludur.

(4) Gazetelerin, baskı yerinin değişmesi halinde bu değişikliği yapıldığı tarihte veya takip eden ilk iş günü görev alanlarına göre Kuruma veya ilgili valiliğe yazılı olarak bildirmesi gerekir.

(5) Gazetelerin her sayısına ilişkin sayfalarının yayın yerinde dizilip tertiplenmiş olması ve yine 15/7/1950 tarihli ve 5681 sayılı Matbaalar Kanunu hükümlerine uygun olarak faaliyet gösteren yayın yerindeki matbaalarda basılması gerekir. Ancak, günlük fiili satışı bin adedin üzerindeki veya yüzölçümü 2,25 metrekarenin altında olmayan gazeteler baskı işlemlerini, görev alanlarına göre önceden Kuruma veya ilgili valiliğe yazılı bildirimde bulunmak kaydıyla aynı esaslar dahilinde yayın yerlerinin dışında da gerçekleştirebilirler.

(6) Gazetelerin içeriğinde yer alan başlık ve spot dışındaki haber, köşe yazısı, makale, yorum, etüd, röportaj ve sair yazılı metinlerin, her beş santimetre sütun boyunda en az on iki satır yazı bulunacak şekilde ve on puntonun üzerinde metin harfleri kullanılmamak üzere dizilip-tertiplenmesi zorunludur.

Resmî ilânların tertibi ve ölçümlenmesi

MADDE 49 – (1) Resmî ilân başlıklarının yirmi dört puntoyu geçmemesi; bu başlıkların ilân metinleri ile orantılı olması; ilân metinlerinin dizgisinde Arial yazı karakteri ve günlük fiili satış ortalaması elli bin adetten az olmayan gazetelerde dokuz punto; diğer gazetelerde ise, on punto metin harflerinin kullanılması zorunludur.

(2) Başlık ile ilân metni arasındaki boşluk ve ilân çerçevesi, basında yerleşmiş teamüle uygun olmak zorundadır.

(3) Birinci ve ikinci fıkra hükümlerine aykırılık nedeniyle meydana gelen fazla ölçümler ve Resmî İlân Fiyat Tarifesinde belirlenen esaslara aykırı uygulamalar fatura düzenlenirken dikkate alınmaz.

SEKİZİNCİ BÖLÜM

Gazetelerin Genel Ödevleri

Kontrol ve denetlemelerde açıklık

MADDE 50 – (1) Gazeteler yönetim yerinin, faaliyet gösterdikleri binaların ve hizmet alanlarının, basıldıkları matbaanın, baskı işleminde kullandıkları kağıdın alındığı satıcıların, gazetenin dağıtım işini gerçekleştiren bayilerin, varsa abone satışlarının, yaptırılacak kontrol ve denetlemelere her zaman açık tutulmasını sağlamakla yükümlüdür.

Belgelerin bulundurulması ve temini

MADDE 51 – (1) Gazeteler basıldıkları matbaa, kağıdın alındığı satıcılar, dağıtım işini gerçekleştiren bayiler ve abone satışına ilişkin kişilerle ilgili irsaliye, fatura, sözleşme gibi her türlü belgeyi bulundurmakla, bu belgelerin ve belgelere ilişkin bilgilerin temin edilmesini sağlayacak önlemleri almakla yükümlüdür.

Defter tutma ödevi

MADDE 52 – (1) Gazetelerin 53 üncü maddede belirlenen usûle uygun olarak tutmakla mükellef olduğu defterler Kurumun sağlayacağı elektronik ortamda tutulur.

(2) Gazetelerin resmî ilân yayınlama hakkına esas basılı her sayısına ait kayıtları ilgili defterlere işlemeleri zorunludur.

(3) Defterlerin tutulmasına dair usûl ve esaslar, Yönetim Kurulu tarafından çıkarılacak tebliğ ile belirlenir.

Tutulacak defterler

MADDE 53 – (1) Gazetelerin bu Yönetmelik gereğince tutmak zorunda oldukları defterler ile bunların içeriği aşağıda belirtilmiştir:

a) Kağıt Stok Defteri: Gazetenin baskı işlemlerinde sarf edilmek üzere fatura mukabili temin edilen kağıdın girişi ile her sayısının baskısında kullanılan kağıdın çıkışının, baskı tekniğine göre ağırlık veya tabaka birimi üzerinden kaydedildiği defterdir. Ancak, baskı işleminde kullanılan kağıdın, bir sözleşmeye bağlanmış olarak baskıyı gerçekleştiren ticarî kuruluş tarafından sağlandığı belgelendirildiği takdirde, bu defter tutulmayabilir.

b) Baskı Defteri: Gazetenin basıldığı matbaa veya matbaalardan intikal eden ve her sayının kaç nüsha basıldığını gösteren baskı fişi veya karşılığı olabilecek belgelerin kaydedildiği defterdir.

c) Bayi ve İade Defteri: Gazetenin her sayısına ait nüshasından kaç adedinin son nokta-tali bayilerde satışa sunulmak üzere dağıtım işini gerçekleştiren bayi veya bayilere verildiği ile kaç adedinin satılmayıp iade olunduğunun gösterildiği defterdir.

ç) Abone Defteri: Aboneler gerçek kişi ise ad-soyadının, tüzel kişi ise adının, varsa ticaret unvanının, adreslerinin, abonelik başlangıç ve bitiş tarihleri ile başlangıç tarihinden itibaren bedeli tahsil edilsin veya edilmesin 213 sayılı Kanunda belirtilen usûl ve esaslara göre düzenlenmiş abone faturasına ait tarih ve numaranın kaydedildiği defterdir. Abone vasıtasıyla satışı bulunmayan gazeteler bu defteri tutmak zorunda değildir.

(2) Baskı Defteri ile Bayi ve İade Defteri, bu defterlerde yer alan bilgiler ayrı ayrı gösterilmek şartıyla, Baskı, Bayi ve İade Defteri olarak birleştirilebilir.

Aylık beyanname

MADDE 54 – (1) Gazeteler, Kurumun hizmetlerinin yürütüldüğü ve ilgili valiliklerin de kullanımına sunulan elektronik sistem üzerinden düzenleyecekleri aylık beyannamelerini her ayın son günü esas alınmak kaydıyla takip eden ayın en geç yirmi üçüncü günü görev alanlarına göre Kuruma veya ilgili valiliklere ulaştırmak zorundadır.

(2) Aylık beyannameler, ait olduğu aya ilişkin baskı işleminde kullanılan kağıdın ağırlık veya tabaka birimi üzerinden miktarını, baskı yeri, saati ve tekniği ile birlikte toplam temiz ve bozuk baskı adetlerini, son nokta-tali bayilerde satışa sunulmak üzere bayi veya bayiler aracığıyla dağıtılan ayrıca satılmayıp iade olan miktarları, varsa abone vasıtasıyla gerçekleştirilen satış adetlerini, istihdam edilen fikir işçilerinin ad-soyadı, T.C. kimlik numaraları, kıdemleri ve kadro unvanlarını ihtiva eden liste ile bu kişilere ilişkin aylık ücret ödeme tutarları, vergi ve sigorta primleriyle alakalı tahakkuk işlemlerine dair belgelerin tarih ve numaraları, sigortalı hizmet listeleri ile bu Yönetmelikte belirtilen diğer şartların gerçekleştirildiğini gösterir bilgileri içerecek şekilde düzenlenir.

(3) İkinci fıkrada sayılanlar dışında aylık beyannameye eklenmesi gereken diğer bilgi ve belgelerin neler olacağının tespitine, görev alanlarına göre Kurum veya valilikler yetkilidir.

(4) Görev alanlarına göre Kuruma veya valiliğe elektronik ortamda gönderilen beyannameler, taslakta bırakılmaları halinde hiç yüklenmemiş sayılır.

(5) Aylık beyannameler, beyan edildikleri konularda kazanılmış hak sağlamaz ve içerdiği bilgilere ilişkin doğruluk veya gerçeklik karinesi teşkil etmez.

(6) Aylık beyannamelerde doğru olmayan, gerçeğe aykırı veya yanıltıcı bilgi ve belgeler yer alamaz. Gerçeğe aykırı veya yanıltıcı beyan tespiti halinde, bunlar yayınlama hakkının durmasını gerektirmese dahi, ilgili gazeteler hakkında, 25 inci maddenin altıncı ve yedinci fıkraları uygulanmak suretiyle 195 sayılı Kanunun 49 uncu maddesine göre işlem yapılır.

Yayında süreklilik

MADDE 55 – (1) Gazeteler, kanunî kısıtlamalar dışında yayın hayatını kesintisiz olarak sürdürmek zorundadır.

(2) Günlük gazeteler 5187 sayılı Kanun hükümlerine göre verilen beyannamede belirtilmesi ve görev alanlarına göre Kurum veya ilgili valiliğe yazılı olarak bildirilmesi şartıyla, bildirilen güne özgü olmak üzere haftada bir gün yayınlanmayabilir.

(3) Günlük olmayan gazetelerin haftanın en az bir günü olmak kaydıyla, 5187 sayılı Kanun uyarınca verdikleri beyannamede yer alan yayın gününde yayınlanmaları gerekir.

(4) Grev sebebiyle yayınlarına ara vermek zorunda kalan gazeteler, grevin sona erdiği tarihten itibaren otuz gün içinde, fiili satış adedi şartı dışında, aranılan diğer vasıf ve ödevleri yerine getirmek suretiyle yeniden yayınlandıkları takdirde, bunların yayınlama hakkı devam eder.

Teslim yükümlülüğü

MADDE 56 – (1) Gazeteler, tarihini taşıdığı gün saat 09.00'a kadar, içeriğinde resmî ilân ve reklâm olsun veya olmasın, bu Yönetmeliğin muhtelif maddelerine ilişkin vasıf ve ödevlerin zamanında ve noksansız olarak yerine getirilip getirilmediğinin tespiti amacıyla yapılacak tetkiklere mesnet teşkil etmek üzere evrak niteliğinde değerlendirilen her sayısından en az iki adedini ve bu sayılara ait sayfalarını da elektronik ortamda (PDF) olarak görev alanlarına göre Kurum şubelerine veya ilgili valilikler tarafından belirlenen makama ulaştırmak zorundadır.

(2) 109 uncu maddenin ikinci fıkrası kapsamındaki gazeteler, basılı nüshalarını en geç yayın gününü takip eden ikinci iş günü saat 16.00’ya kadar Kurum şubelerine ulaştırır.

Süreli yayın ismi ve değişikliği

MADDE 57 – (1) Süreli yayınların isimleri toplumun genel ahlâk anlayışına ve kamu düzenine ters düşebilecek kelime veya kelimelerden oluşamaz.

(2) Yayınlama hakkı olan veya bekleme süresi içinde bulunan süreli yayınlar, isimlerini değiştirmek istedikleri takdirde taleplerini, yeni isimlerini de içerecek şekilde gerekçesiyle birlikte yazılı olarak Kuruma intikal ettirirler.

(3) Yönetim Kurulu, yaptıracağı inceleme sonucunda süreli yayının öne sürdüğü gerekçenin haklı ve ismin birinci fıkraya uygun olduğu kanaatine varır ise isim değişikliğine izin verir.

(4) Süreli yayınlar, isim değişikliğine izin verildiğine dair Yönetim Kurulu kararının kendilerine tebliğ edildiği tarihten itibaren yeni isimlerini kullanabilirler. İsim değişikliğine izin verildiği kendisine tebliğ edildiği tarihten itibaren en geç bir ay içinde bu değişikliği yapmayan süreli yayın, yayınını aynı ismiyle devam ettirir.

(5) Süreli yayınlar, yayın sahiplerinin değişmesi dışında, bir takvim yılı içerisinde iki defadan fazla isim değişikliği talebinde bulunamaz.

Fatura düzenlenmesi

MADDE 58 – (1) Gazeteler, yayınladığı resmî ilânlar için, 195 sayılı Kanunun 39 uncu maddesi uyarınca yürürlüğe konulan Resmî İlân Fiyat Tarifesinde belirtilen esas ve ölçülere uygun olarak, tüm süreli yayınlar da hususî ilân ve reklâmlar için anılan Kanunun 45 inci maddesinde belirtilen Hususî İlân ve Reklâm Tarifesine göre fatura düzenlemek zorundadır.

(2) Belirtilen tarifelere veya bu Yönetmelikte tespit edilen diğer esaslara aykırı fatura düzenlenmesi veya hiç düzenlenmemesi sebebiyle ilgili kanunlar uyarınca müeyyide uygulanması, 195 sayılı Kanunun 49 uncu maddesine göre işlem yapılmasına engel değildir.

Yıllık koleksiyon

MADDE 59 – (1) Gazeteler, kontrol kurullarının talebi halinde, incelemeye imkân vermek üzere, yayın yılları dikkate alınmak suretiyle en az iki yıllık koleksiyonlarını hazır olarak bulundurmak zorundadır. Ayrıca, yerel ve bölgesel gazeteler, en son yayınlanan üç sayısının her sayfasına ait baskı kalıplarını muhafaza etmek ve istenildiğinde kontrol kurullarına ibraz etmek zorundadır.

Künye ve zorunlu bilgiler

MADDE 60 – (1) Süreli yayınların her sayısında tarihinin, sayısının, yayın sahibinin gerçek kişi olması halinde gerçek kişinin, tüzel kişi olması halinde tüzel kişinin adı, varsa ticaret unvanı ile tüzel kişi temsilcisinin, varsa yayıncının, sorumlu müdürünün (yazı işleri müdürü), yayın türünün, yönetim yerinin, dizilip basıldığı matbaa veya matbaaların gösterildiği künyenin yer alması zorunludur.

(2) Birinci fıkra kapsamındaki künyelerin, gazetelerin yüzölçümünde kapladığı alan yüz kırk santimetrekareyi geçemez.

(3) Yönetim yeri ile baskı yeri aynı adreste bulunan süreli yayınlar, künyelerinde bunları tek adreste gösterebilir.

(4) Basının yerleşik teamülleri ve baskı tekniği özellikleri de göz önünde bulundurulmak suretiyle süreli yayınların her sayfasında tarih, sayfa numarası ve isminin yer alması şarttır.

(5) Süreli yayınların; yayın sahibinin, tüzel kişi temsilcisinin, varsa yayıncısının, sorumlu müdürünün (yazı işleri müdürü) veya yönetim yerinin değişmesi halinde, durumu görev alanlarına göre Kuruma veya valiliğe yazılı olarak bildirmesi gerekir.

İKİNCİ KISIM

Kurum Görev Alanındaki Yerlerde Yayınlanan Gazetelere Dair Özel Hükümler

BİRİNCİ BÖLÜM

Kapsam

Kapsam

MADDE 61 – (1) Kurumun şubesi bulunan yerlerin büyükşehir veya merkez belediyesi sınırları içinde yayınlanan bekleme süresinde veya resmî ilân yayınlama hakkını taşıyan gazetelerin bu Yönetmeliğin Birinci Kısmında yer alan hükümler ile birlikte, bu Kısımda yer alan hükümlere de uyması gerekir.

İKİNCİ BÖLÜM

Kurum Görev Alanındaki Yerlerde Yayınlanan

Gazetelerin Vasıflarına İlişkin Özel Hükümler

İçerik uygunluğu

MADDE 62 – (1) Gazeteler içeriklerinde güncellik ihtiva eden iç ve dış siyasî, sosyal, ekonomi, kültür, sanat, magazin ve spor konularındaki haber, köşe yazısı, makale, yorum, etüt, röportaj gibi sair yazı ile resim, fotoğraf, grafik, karikatür ve benzerlerine yer verir.

(2) Gazeteler tarafından kullanılacak olan yukarıdaki fıkrada belirtilmiş dokümanların, gazetecilik açısından özgün olması ve bir değer ifade etmesi, ayrıca, 39 uncu maddenin sekizinci fıkrasında yer alan içeriklerin dahil olduğu asgarî yüzölçümlerinin en az üçte ikisinin bu içerikle doldurulması şarttır.

Asgarî yüzölçümü

MADDE 63 – (1) Gazetelerin yayınlanan her sayısına ait asgarî yüzölçümü toplamı 1,50 metrekareden az olamaz.

(2) 109 uncu maddenin birinci fıkrasının (b), (k) ve (l) bentleri kapsamında İstanbul, Ankara ve İzmir illerinde yayınlanan gazetelerin ise, asgarî yüzölçümü 2,25 metrekareden az olamaz.

Asgarî kadro

MADDE 64 – (1) Yaygın gazeteler ile yayın yeri İstanbul, Ankara ve İzmir olan gazetelerin asgarî kadrolarında, bir sorumlu müdür (yazı işleri müdürü), bir sayfa editörü (görsel yönetmen veya sayfa sekreteri), bir haber müdürü (istihbarat şefi), yedi muhabir, iki yazar bulundurmaları zorunludur.

(2) Birinci fıkra kapsamında asgarî kadroda bulunan muhabirlerden, yaygın gazetelerde ikisi bölgesel ve yerel gazetelerde ise biri, yayın yeri dışındaki İstanbul, Ankara veya İzmir illerinde ikamet edebilir.

(3) Yayın yeri İstanbul, Ankara ve İzmir illeri dışında, Kurum şubesi bulunan diğer illerdeki gazetelerin asgarî kadrolarında, bir sorumlu müdür (yazı işleri müdürü), bir sayfa editörü (görsel yönetmen veya sayfa sekreteri), dört muhabir, bir yazar bulundurmaları zorunludur.

(4) Üçüncü fıkra kapsamında olup asgarî kadroda iki katı fikir işçisini bulunduran gazetelerin muhabirlerinden biri İstanbul, Ankara veya İzmir illerinde ikamet edebilir.

(5) Bu madde gereğince muhabir kadrosunda görev yapan bir kişinin yerine, asgarî kadroda genel yayın yönetmeni veya müdürü istihdam edilebilir.

Asgarî kadroda gösterileceklerin nitelikleri

MADDE 65 – (1) Asgarî kadroda gösterilecek kişilerin;

a) En az altı ayı devamlı olmak üzere toplam on sekiz ay süreyle, fikir işçilerine ilişkin 5953 sayılı Kanun ile birlikte Sosyal Güvenlik Mevzuatına tâbi olarak çalışmış olması ve bu çalışmayı belgelendirmesi,

b) En az altı ayı devamlı olmak üzere toplam on sekiz ay süreyle kamu yayın organlarının haber hizmetlerinde kamu hukuku statüsüne göre çalışmış olması ve bu çalışmayı belgelendirmesi,

c) Yükseköğretim Kuruluna bağlı ya da denkliği kabul edilen iletişim fakülteleri veya diğer fakültelerin iletişimle ilgili bölümlerinden mezun olması,

ç) Meslek yüksekokullarının iletişimle ilgili bölümlerinden mezun olmak şartıyla basın yayın organlarında fikir işçisi statüsünde en az altı ay ara vermeden çalışmış olması ve bu çalışmayı belgelendirmesi,

d) Diplomaları Millî Eğitim Bakanlığınca kabul gören meslek okullarının iletişimle ilgili bölümlerinden mezun olmak şartıyla basın yayın organlarında 5953 sayılı Kanun ile birlikte Sosyal Güvenlik Mevzuatına tâbi olarak fikir işçisi statüsünde en az altı ayı devamlı olmak üzere toplam on iki ay çalışmış olması ve bu çalışmayı belgelendirmesi,

e) Basın kartı sahibi olması,

nitelik ve şartlarından en az birine eksiksiz olarak sahip olması gerekir.

(2) Fikir işçilerinin Türkiye İş Kurumunun yürüttüğü İşbaşı Eğitim Programı kapsamındaki çalışma süreleri, birinci fıkrada yer alan şartları taşıyor ise çalışma sürelerinin hesabında dikkate alınır.

(3) Yazar kadrosunda istihdam edilenler ile asgarî kadroda yer alan yalnız bir fikir işçisiyle sınırlı olmak kaydıyla, 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanununa göre engelli sayılan ve bu durumlarını usûlüne uygun sağlık kurulu raporuyla belgelendirenler için birinci fıkrada belirtilen şartlar aranmaz.

Asgarî fiili satış adedi

MADDE 66 – (1) Gazetelerin yayın yerlerine göre yayınlanan her sayısına ilişkin asgarî fiili satış adetlerinin;

a) İstanbul’da yayınlanan gazeteler için beş bin,

b) Ankara ve İzmir’de yayınlanan gazeteler için üç bin,

c) Diğer şubelerin bulunduğu yerlerde yayınlanan gazeteler için beş yüz,

olması zorunludur.

(2) Bu satış adetlerinin en az yüzde ellisinin yayın yerlerindeki bayiler aracılığıyla gerçekleştirilmesi şarttır. Ancak, bu madde kapsamındaki gazetelerden günlük fiili satış adedi;

a) Yirmi beş binden az olmayanların, yayınlanan her sayısına ilişkin asgarî fiili satış adedinin tamamını,

b) Elli binden az olmayanların, yayınlanan her sayısına ilişkin asgarî fiili satış adedinin iki katını,

c) Yüz binden az olmayanların, yayınlanan her sayısına ilişkin asgarî fiili satış adedinin üç katını,

ç) İki yüz binden az olmayanların, yayınlanan her sayısına ilişkin asgarî fiili satış adedinin dört katını,

bayiler aracılığı ile gerçekleştirmeleri zorunludur.

(3) Şu kadar ki, 73 üncü maddenin birinci fıkrasının (e) bendinin uygulanmasında ilgili gazetelerin yayınlanan her sayısına ilişkin yukarıdaki fıkrada belirlenen asgarî fiili satış adetlerine isabet eden günlük fiili satış miktarları esas alınır.

(4) Bayiler aracılığıyla yapılmayan satışların ise, 68 inci maddede belirtilen usûlde yapılmış olması gerekir.

Asgarî iade oranı

MADDE 67 – (1) Asgarî fiili satışın hesabında, iadesiz gösterilen bayi satışları kabul edilemeyeceği gibi, iade oranı da gazetelerin kendileri için aranılan günlük asgarî fiili satış miktarının yüzde beşinin altında olamaz.

(2) İadeler ile dağıtıma verilmeyen bozuk gazeteler ve baskıda kullanılamayan her türlü kâğıdın satışı faturayla belgelendirilir.

Abonelerle ilgili hususlar

MADDE 68 – (1) Abonelerin, günlük fiili satış adedine dahil edilebilmesi için taşıması gereken şartlar aşağıda gösterilmiştir;

a) Süresi bir aydan az olan abonelikler dikkate alınmaz.

b) Gazetelerin yayınlanan her sayısının tarihini taşıdığı gün saat 09.00’a kadar abonelerine ulaştırılmak üzere, tek tek veya toplu olarak irsaliyeleri düzenlenmek suretiyle abone dağıtım işini gerçekleştirenlere verilmesi ve bu işlemlerin belgelendirilmesi şarttır.

c) Abonelik faturası düzenlenmiş ve yukarıda sözü edilen zamanda kendilerine sevk yapılan abonelerin sayısı, günlük fiili satış adedine yansıtılır.

ç) Gazetelerin abonelik bedelleri, indirim oranı 47 nci maddede belirtilen asgarî satış fiyatının yüzde kırkını geçmemek üzere belirlenen beher nüshaya ilişkin satış fiyatı ile abonelik süresinin çarpımı sonucu bulunacak tutardan az olamaz.

d) Gazetelere abone sağlayanlara verilecek komisyon oranı (ç) bendinde sözü edilen indirim oranına dahildir.

Abonelerin araştırılması

MADDE 69 – (1) Abonelerle ilgili olarak 68 inci maddede belirtilen ödevlerin yerine getirilip getirilmediği Kurum tarafından re’sen araştırılabilir.

(2) Gazeteler, abone yoluyla yapılan satışlara ilişkin nüshaların abone sahiplerinin eline geçip geçmediğini tespit için gereken tedbirleri almakla yükümlüdür.

(3) Konuyla alakalı olarak, Kurum tarafından yapılacak her türlü araştırma sonucu abone sayısının, asgarî fiili satış adedine etkili olan sayının altın

HABERE YORUM KAT
UYARI:

Yorum yazarak topluluk şartlarımızı kabul etmiş bulunuyor ve tüm sorumluluğu üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan kamuajans.com İnternet Sitesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.