Memurları İlgilendiren Kararlar

Memurları İlgilendiren Kararlar

Kamuajans.com - 140 nolu Danıştay Dergisinde memurları ilgilendiren kararlar şöyle:

Danıştay 16. Dairesi 

Esas No: 2015/9697 

Özel yaşamın gizliliğinin korunması ilkesinin bireyin temel haklarından olması nedeniyle uluslararası sözleşmelerde güvence altına alındığı; davacımn yetki ve nüfuzunu kötüye kullanarak kişinin rızası dışında kişisel verileri ele geçirdiği anlaşıldığından, bu fiilin 657 sayılı Kanunun 125/E-g maddesinde sayılan koşullara uygun olduğu hakkında.

Danıştay 11. Dairesi

Esas No: 2014/3607 

Anayasamızın "Hak arama hürriyeti" başlıklı 36. maddesi ile Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin "Adil yargılanma hakkı" ile ilgili 6. maddesi kapsamında hak arama özgürlüğünü kısıdayacak şekilde davalı İdare lehine nisbi vekalet ücretine hükmedilmesinde hukuka uygunluk bulunmadığı hakkında.

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu

Esas No : 2013/826 

Öğretim üyesine Disiplin Yönetmeliği uyarınca verilen disiplin cezasının Anayasa Mahkemesi'nin söz konusu yönetmeliğin yasal dayanağı olan Kanun maddesini Anayasaya aykırı bularak iptal etmesi nedeniyle hukuka aykırı olduğu ve Anayasa Mahkemesince verilen iptal kararının görülmekte olan davalarda yürürlüğe girmesi beklenilmeden Anayasanın üstünlüğü prensibi ve hukuk devleti ilkesi uyarınca uygulanması gerektiği hakkında.

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu

Esas No : 2012/1010 

Kıyı Emniyeti ve Gemi Kurtarma İşletmeleri Genel Müdürlüğünde Gemi Kurtarma Daire Başkam olarak görev yapan davacının, bulunduğu görevden alınarak, Genel Müdürlük emrine Daire Başkam olarak atanmasına ilişkin işlemin iptali istemiyle açılan davada; davacımn atanmasına dayanak alman ve davalı idarenin, personeli ile ilgili genel hükümleri kapsayan Yönetmeliğin Resmi Gazete'de yayımlanmamış olması nedeniyle hukuken geçerli olmamasımn, davalı idarenin atama konusundaki genel yetkisine rağmen, bu Yönetmeliğe dayamlarak tesis edilen atama işlemini de hukuken geçersiz hale getirecek olması nedeniyle, dava konusu işlemin iptali gerektiği hakkında.

Danıştay 2. Dairesi

Esas No: 2012/11602 

Eğitim kurumlan müdür yardımcılığı sınav sorularının iptal edilmesi üzerine puanı yükselen davacıya, herhangi bir atama dönemiyle kayıtlı kalınmaksızın tercih olanağı tanınması gerektiği hakkında.

Danıştay 5. Dairesi

Esas No : 2014/9404 

Görevlendirme yoluyla başka unvanda çalışan personelin sicilinin, 6 aydan uzun süre birlikte çalıştığı sicil amirince doldurulması gerektiği hakkında.

Danıştay 5. Dairesi

Esas No : 2012/9592 

Hatalı yapılan atama nedeniyle fazladan yapılan maaş ödemelerinin geri alınabileceği; ancak faiz istenemeyeceği hakkında.

Danıştay 11. Dairesi

Esas No: 2012/672 

Yüksek ek göstergeli bir görevden kurumlar arası nakil yoluyla daha düşük ek göstergeli bir göreve atanan kamu görevlisinin emekli aylığına esas ek göstergesinin kazanılmış hakkın korunması ilkesi kapsamında değerlendirilmesi gerekeceği, ancak ek gösterge farkından kaynaklanan kesenek ve karşılık tutarının tamamının 5434 sayılı Yasa'nın Ek 67. maddesinin birinci fıkrası uyarınca ilgilinin görev aylığından kesilerek, ödenmesi gerektiği hakkında.

Danıştay 12. Dairesi

Esas No: 2011/4921 

Kamu görevlisinin görevi gereği bilmesi gereken bir mevzuat hükmüne açıkça aykırı işlemlerde "kasıt" unsurunun bulunduğunun kabulü gerekeceği, bu kapsamda Kamu İhale Kanunu hükümleri uyarınca ihale yoluyla gerçekleştirilmesi gereken hizmet aliminin, bu usule uyulmadan doğrudan temininde kasıt unsurunun bulunduğu hakkında.

Danıştay 12. Dairesi

Esas No : 2014/3161 

İlk atamada, Özürlü Memur Seçme Sınavı (ÖMSS) sonucuna göre hizmetli olarak yerleştirilen ancak idarece, göreve başlamadan önce belgelerinin incelenmesi sırasında hırsızlık suçundan mahkumiyeti bulunduğu anlaşılan davacının, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48/A-5 maddesi kapsamında memuriyete engel mahkumiyetinin bulunduğundan bahisle atamasının yapılmamasına ilişkin işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı, davacı tarafından sonradan alınan "memnu hakların iadesi" kararının ise 657 sayılı Ivanun'un 48/A-5 maddesinde yer alan "Türk Ceza Kanunu'nun 53. maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile" ibaresi nedeniyle davacı lehine bir hak vermeyeceği ve davacının hukuki durumunda memuriyete atanmasına yönelik olumlu bir değişiklik yaratmayacağı hakkında.

Danıştay 16. Dairesi

Esas No: 2015/6306 

"Fuhşa teşvik etmek veya yer temin etmek, bunun yolunu kolaylaştırmak veya aracılık etmek", suçunun Türk Ceza Kanunu'nda tanımlanmış olması nedeniyle davacının bu suçu işleyip işlemediğinin ancak Ceza Mahkemesince verilecek karar ile belirlenebileceği; davacının devlet memurluğundan çıkarma cezası ile cezalandırılmasına esas teşkil eden fuhşa aracılık ve yer temini fiilini işlediğine dair adli yargıda kesinleşmiş bir karar bulunmadığından, İdare Mahkemesince, adli yargıda davacı hakkında verilecek kararın sonucu beklenerek bakılan uyuşmazlıkta bir karar verilmesi gerektiği hakkında.

Danıştay 16. Dairesi

Esas No: 2015/14258 

Gizli kamera yerleştirmek suretiyle yasaya aykırı şekilde elde edilmiş kayıtların tek başına delil niteliğinin olmadığı hakkında. 

HABERE YORUM KAT
UYARI:

Yorum yazarak topluluk şartlarımızı kabul etmiş bulunuyor ve tüm sorumluluğu üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan kamuajans.com İnternet Sitesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.