Mahalli İdareler Kontrolörleri Yönetmeliğinde Değişiklik (7 Mayıs 2020)

Mahalli İdareler Kontrolörleri Yönetmeliğinde Değişiklik (7 Mayıs 2020)

İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Kontrolörleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 07 Mayıs 2020 Tarihli ve 31120 Sayılı Resmi Gazete'de yayınlandı.

Resmî Gazete

7 Mayıs 2020 PERŞEMBE

Sayı : 31120

YÖNETMELİK

İçişleri Bakanlığından:

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI MAHALLİ İDARELER KONTROLÖRLERİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 11/4/1984 tarihli ve 18369 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Kontrolörleri Yönetmeliğinin 1 inci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Amaç

MADDE 1 – Bu Yönetmelik, İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Kontrolörlerinin çalışma usul ve esaslarını belirlemek amacıyla düzenlenmiştir.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğe 1 inci maddeden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde eklenmiştir.

“Kapsam

MADDE 2 – Bu Yönetmelik, İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Kontrolörlerinin görev, yetki ve sorumlulukları, mesleğe alınmaları, yetiştirilmeleri, yarışma ve yeterlik sınavları, hizmetin gerektirmesi halinde birim veya görev yeri itibarıyla yer değiştirme esasları ile çalışma usul ve esaslarına, denetim, araştırma, inceleme, soruşturma ve eğitim işlerine ilişkin hükümleri kapsar.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 3 – Bu Yönetmelik; 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 276 ve 508 inci maddeleri ile 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 24 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir

“MADDE 4 – Bu Yönetmelikte geçen;

a) Bakanlık: İçişleri Bakanlığını,

b) Genel Müdür: İller İdaresi Genel Müdürünü,

c) Genel Müdürlük: İller İdaresi Genel Müdürlüğünü,

ç) Kontrolör: Mahalli İdareler Başkontrolörü, Mahalli İdareler Kontrolörü ve Mahalli İdareler Stajyer Kontrolörünü,

d) Eleme Sınavı: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından yapılan Kamu Personel Seçme Sınavını (KPSS),

e) Giriş Sınavı: Mahalli İdareler Satjyer Kontrolörlüğüne giriş için yapılacak yazılı ve sözlü veya yalnızca sözlü sınavı,

f) Sınav Komisyonu: Giriş sınavını yapan komisyonu,

g) Meslekte geçirilen süre: Fiilen kontrolörlükte geçirilen süreyi,

ifade eder.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin üçüncü, beşinci ve altıncı fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“ Sınavın şekli, yeri ve tarihi, katılma şartları, müracaat tarihi ve yeri, atama yapılacak kadro sayısı, unvanı, alınacaklarda aranacak genel ve özel şartlar, KPSS taban puanı ve türü, istenilecek belgeler ve değerlendirme yöntemine ilişkin bilgiler ile diğer hususlar müracaat süresinin bitiminden en az 15 gün önce Resmî Gazete ile Cumhurbaşkanınca belirlenen kurumun ve Bakanlık resmi internet sitesinde ilan edilmek suretiyle duyurulur.”

“Giriş sınavının yazılı ve sözlü olarak yapılması halinde yazılı sınava çağrılacak adayların sayısı, sınav duyurusunda belirtilen kadro sayısının yirmi katından fazla olamaz. KPSS puanı en yüksek olan adaydan başlamak üzere yapılan sıralama sonucunda son sıradaki aday ile eşit puana sahip adaylar da sınava çağrılır.

Giriş sınavının sözlü olarak yapılması halinde sınav duyurusunda belirtilen kadro sayısının en fazla dört katı kadar aday sınava çağrılır.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“c) Sınavın yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak,”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin ikinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 9 – Giriş sınav komisyonu, sınavların düzenlenmesi ve yürütülmesi, tutanaklar, değerlendirme, sınav sonuçlarının duyurulması ile ilgili hususlar aşağıdaki şekildedir:

a) Giriş sınav komisyonu: Yazılı ve/veya sözlü sınavı yürütecek sınav komisyonu Personel Genel Müdürlüğünün teklifi ve Bakan onayı ile Personel Genel Müdürünün veya Genel Müdür Yardımcısının başkanlığında, İller İdaresi Genel Müdürü veya Genel Müdür Yardımcısı, Teftiş Kurulu Başkanı veya Yardımcısı ile kıdemli iki Başkontrolörün katılımı ile teşekkül eder. Aynı usulle yeteri kadar yedek üye belirlenebilir.

Sınav komisyonu; giriş sınavı ile ilgili iş ve işlemler ile giriş sınavının Bakanlıkça yapılması durumunda, sınav sorularının hazırlanması, sınav sonuçlarının ilanı, değerlendirilmesi ve yapılacak itirazların sonuçlandırılması ve bu konuya ilişkin işleri yürütür.

Sınavlarla ilgili iş ve işlemler Personel Genel Müdürlüğü tarafından yürütülür.

b) Sınavların yürütülmesi: Mahalli idareler stajyer kontrolörlüğü giriş sınavı yazılı ve sözlü olarak iki aşamalı veya sözlü olarak tek aşamalı yapılabilir. Yazılı ve sözlü sınav 8 inci maddede belirtilen konuları ihtiva eder. Yazılı sınav; ÖSYM veya Milli Eğitim Bakanlığına yaptırılabileceği gibi Bakanlık tarafından da yapılabilir.

Yazılı ve sözlü sınavlar Ankara'da yapılır.

c) Soruların hazırlanması: Yazılı sınavın sınav komisyonu tarafından yapılması halinde; sınav komisyonu, sınavı klasik veya test usullerinden birini veya her ikisini de kullanarak yapar. Bu durumda yazılı sınav soruları sınav komisyonunca hazırlanır. Hazırlanan sorular sınav komisyon üyeleri tarafından imzalandıktan sonra sorular ve cevapları ayrı zarfta olmak üzere mühürlenir ve sınav komisyon başkanına teslim edilir. Soru kağıtlarında sınav süresi ve her soruya verilecek not gösterilir.

ç) Yazılı sınavın yapılış şekli: Sınav, ilan olunan yerde ve saatte başlar. Sınava giren adaylar yanlarında sınav giriş belgesi ile bir kimlik belgesi bulundurmak ve istendiğinde sınav gözlemcilerine ibraz etmek zorundadırlar.

Sınava; içinde sınav soruları bulunan mühürlü zarfın sınava katılanların huzurunda açılmasından sonra, soruların adaylara dağıtılması veya yazdırılmasıyla başlanır. Sınavda, sınav komisyon başkanınca yeteri kadar gözlemci görevlendirilir.

Sınav başladıktan sonra sınav salonuna gelen adaylar, sınava kabul edilmezler.

Sınava kaç kişinin katıldığı ve kimlerin gelmediği belirlenerek, varsa sınav disiplinini bozucu davranışlar, kopya çekilmesi veya başkasının yerine sınava girilmesi gibi hususları içeren bir tutanak düzenlenir.

Sınav sonunda, toplanan cevap kâğıtları ve tutanaklar bir zarf içerisine konulur, zarf kapatılıp mühürlendikten ve sınav gözlemcilerince imzalandıktan sonra tutanakla sınav komisyon başkanına teslim edilir.

Yazılı sınavın ÖSYM veya Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılması halinde; adaylar, Bakanlık ile sınavı gerçekleştirecek kurum arasında yapılacak protokol çerçevesinde yazılı sınava tabi tutulurlar. Bu durumda yazılı sınavın değerlendirmesi de sınavı gerçekleştiren kurumca yapılır.

d) Yazılı sınavın değerlendirilmesi: Yazılı sınavın sınav komisyonunca yapılması halinde, değerlendirme sınav komisyonunca yapılır. Her konu grubu için tam not 100’dür. Klasik yazılı sınavda; adayların her konu grubundan 50 puandan az olmamak üzere almış oldukları puanların aritmetik ortalaması alınır. Test usulü ile yapılan sınavlarda ise değerlendirme önceden hazırlanan cevap anahtarına göre yapılır. Yazılı sınavı başarmış sayılmak için, not ortalamasının 70‘ten aşağı olmaması gerekir. Yapılan değerlendirme sonucunda; en yüksek nottan başlamak üzere sıraya konulan yazılı sınav sonuçları, liste halinde düzenlenerek sınav komisyonunca imzalanır.

e) Yazılı sınav sonuçları, sınav bitimi tarihinden itibaren en geç 30 gün içinde Bakanlıkça ilan edilir. Sözlü sınavın yeri, tarihi ve saati Bakanlık resmi internet adresinden adaylara duyurulur. Yazılı sınavın ÖSYM’ye veya MEB Ölçme ve Değerlendirme Merkezine yaptırılması durumunda ise sınav sonuçları bu kurumlarla yapılan protokol çerçevesinde adaylara duyurulur.

f) Sözlü sınavın yapılış şekli: Giriş sınavının yazılı ve sözlü olarak iki aşamalı yapılması halinde yazılı sınavı kazanan adaylar sözlü sınava çağrılır. Sözlü sınav, adaylara bildirilen yer, tarih ve saatte başlar. Adaylar yazılı sınavı kazanma sırasına göre sözlü sınava alınırlar.

Giriş sınavının sözlü olarak tek aşamalı yapılması halinde; KPSS puanı en yüksek olan adaydan başlamak üzere boş kadro sayısının en fazla dört katı kadar aday sözlü sınava alınır. Sözlü sınavın yeri, tarihi ve saati sözlü sınava katılmaya hak kazanan adaylara sınav komisyonu tarafından en az 15 gün önce Bakanlık resmi internet adresinde duyurulur. Ayrıca adaylara yazılı olarak bildirimde bulunulmaz.

g) Sözlü sınavın değerlendirilmesi: Sözlü sınavda adaylara, sınav komisyonu başkan ve üyelerinin her biri tarafından ayrı ayrı 100 üzerinden puan verilir. Verilen bu puanların aritmetik ortalaması sözlü sınav notunu teşkil eder. Sınav komisyonu sözlü sınav sonuçlarını bir tutanağa bağlar. Sözlü sınavda başarılı sayılmak için alınan notun 70’ten aşağı olmaması gerekir. Sınav komisyonu tarafından her aday için alınan aritmetik ortalamalar en yüksek puandan başlamak üzere sıralanarak sözlü sınavı başarı listesi oluşturulur.

Sözlü sınav adayların;

a) Sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi,

b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,

c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,

ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,

d) Genel yetenek ve genel kültürü,

e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,

yönlerinden değerlendirilerek, ayrı ayrı puan verilmek suretiyle gerçekleştirilir. Adaylar, kurul tarafından birinci fıkranın (a) bendi için elli puan, (b) ila (e) bentlerinde yazılı özelliklerin her biri için onar puan üzerinden değerlendirilir ve verilen puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilir. Sözlü sınavda başarılı sayılmak için, komisyon başkan ve üyelerinin yüz tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az yetmiş olması şarttır.

ğ) Kesin başarı listesi: Giriş sınavı yazılı ve sözlü olarak iki aşamalı yapıldığı takdirde; yazılı ve sözlü sınavda alınan puanların aritmetik ortalaması tespit edilerek sınav komisyonunca en yüksek puandan başlamak üzere kesin başarı listesi oluşturulur ve Personel Genel Müdürlüğüne bildirilir. Her iki aşamada da alınan puanın 70’ten az olmaması şarttır. Bu sıralamaya tabi tutulanların puanlarının eşit olması halinde, yazılı sınav puanı yüksek olana öncelik tanınır.

Giriş sınavının sözlü olarak tek aşamalı yapılması halinde; sınav komisyonu tarafından verilen puanların aritmetik ortalaması en yüksek puandan başlamak üzere sıralanarak giriş sınavı kesin başarı listesi oluşturulur. Kesin başarı puanı, sözlü sınavda alınan nottur. Başarı puanının eşitliği halinde; KPSS puanı yüksek olan adaya sıralamada öncelik verilir.

h) Sınav sonuçlarının duyurulması: Sınavı kazananlar, kesin başarı puanı en yüksek olan adaydan başlanmak suretiyle asıl ve yeteri kadar yedek olmak üzere açıklanır ve Bakanlık resmi internet sitesinde adaylara duyurulur. Ayrıca, bu durum kazanan adaylara yazılı olarak bildirilir.

ı) İtiraz: Sözlü sınava elektronik ortamda başvuruda bulunan adaylara ait kesin olmayan değerlendirme sonuç listelerine itirazlar, listelerin ilanından itibaren 3 iş günü içinde sınav komisyonuna yapılır. Adayların itirazları, giriş sınav komisyonuna itiraz edilen hususların belgelendirilmesi şartı ile kabul edilir. Bu itirazlar, sınav komisyonu tarafından itiraz dilekçesinin alındığı tarihten itibaren en geç 5 iş günü içinde incelenir. İnceleme sonucunu müteakip kesin değerlendirme sonuç listeleri Bakanlık resmi internet sitesinde ilan edilir. İlgili adaylara ayrıca herhangi bir bildirimde bulunulmaz.

Sözlü sınav sonuçlarına ait kesin olmayan başarı listelerine itirazlar, listelerin ilanından itibaren 3 iş günü içinde sınav komisyonuna yapılır. Adayların itirazları, giriş sınav komisyonuna itiraz edilen hususların belgelendirilmesi şartı ile kabul edilir. Bu itirazlar, sınav komisyonu tarafından itiraz dilekçesinin alındığı tarihten itibaren en geç 5 iş günü içinde incelenir. Sonuç itiraz eden adaylara yazı ile bildirilir.”

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinde yer alan “Mahalli İdareler Genel Müdürü’nün” ibaresi “Genel Müdürün” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin sonuna aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

“Mahalli İdareler Stajyer Kontrolörlerine araştırma yeteneğini geliştirme ve detaylı bilgi sahibi olmaları için Genel Müdürlükçe belirlenecek konularda tez hazırlattırılır. Tezlerin yetişme döneminin bitiminden iki ay önce Genel Müdürlüğe verilmesi gerekir. Tezler, bu Yönetmeliğin 9 uncu maddesinde belirtilen usul ve esaslara göre oluşturulacak Tez Değerlendirme Komisyonunca değerlendirilir. Mahalli İdareler Stajyer Kontrolörleri tarafından Komisyon huzurunda tezleri savunulur. Komisyon üyelerinin her biri, tez savunmasının ardından teze ilişkin puanlamasını yapar. Yüz tam puan üzerinden yapılacak değerlendirmede, verilen notların aritmetik ortalaması en az yetmiş puan olan tez, başarılı kabul edilir. Komisyon, her bir üyenin vermiş olduğu puanları ve tezin başarılı veya yetersiz sayılma nedenlerini içeren bir değerlendirme raporu hazırlar.

Mahalli İdareler Stajyer Kontrolörü, tezinin yetersiz bulunması halinde, başarısız olma gerekçesinin yer aldığı Komisyonun değerlendirme raporunu dikkate almak suretiyle altı aydan fazla olmamak üzere verilen süre içinde yeniden bir tez hazırlamak veya aynı tezi düzelterek sunmak zorundadır.

Süresi içinde tezlerini sunmayan veya tezleri kabul edilmeyenlere tezlerini sunmaları veya yeni bir tez hazırlamaları için bir defaya mahsus olmak üzere altı ayı aşmamak üzere ilave süre verilir. Verilen ilave süre içerisinde tezlerini sunmayan veya yeni bir tez hazırlamayanlar hakkında 15 inci madde hükümleri uygulanır.”

MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinde geçen “Sınav kurulunda” ibaresi, “Sınav komisyonunda” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Yeterlik Sınav Komisyonu

MADDE 13 – (1) Stajyer kontrolörlerin yeterlik sınavı, bu Yönetmeliğin 9 uncu maddesinde belirtilen usul ve esaslara göre oluşturulacak komisyonca gerçekleştirilir.”

MADDE 14 – Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinde yer alan “Mahalli İdareler Genel Müdürü’nün” ibaresi “Genel Müdürün” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 15 – Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 17 – Kontrolörlükte meslek kıdemi esastır. Kontrolörlüğe atananlar kıdem sırasına göre meslek tablosuna kaydedilirler.

Kontrolörlerin kıdem sırasında esas, stajyer kontrolörlüğe başlama tarihleri ile meslekte geçirilen süreler ve yeterlik sınavlarında kazanılan derecelerdir. Meslekte geçen hizmet süresi, ilgilinin bu meslekte fiilen ifa ettiği görev süresidir. Bu meslekteyken askerlikte ya da başka kuruluşlarda veya birimlerde geçirilmiş olan süreler meslekte geçirilen hizmet süresi olarak alınmaz.

Kontrolörlerin kıdem sıralaması, stajyer kontrolör olarak göreve başladıkları tarihler esas alınarak meslekte geçirilen süreye göre yapılır. Meslekte geçirilen sürenin eşitliği halinde kontrolörler, yeterlik sınavındaki başarı derecelerine göre sıralanırlar.

Sosyal hak ve imkanlardan yararlanmada, kıdem tablosu esas alınır.

Stajyerlik süresi dahil, kontrolörlükte 10 yıl çalışanlar Başkontrolör unvanını alırlar. Bu unvanın alınmasında başarılı olma şartı aranır.”

MADDE 16 – Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesinin birinci, üçüncü ve dördüncü fıkraları yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 17 – Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“ Mahalli idarelerle, bunlara bağlı ve bunların kurdukları veya özel kanunlarla, Belediye Kanunu veya Cumhurbaşkanlığı kararnameleriyle kurulmuş birlik, işletme, müessese ve teşebbüsler kontrolörlerin görev alanı içindedir.”

MADDE 18 – Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Kontrolörler” ibaresinden sonra gelmek üzere “, teftiş, denetleme, araştırma, inceleme ve soruşturmalarını Bakan adına yaparlar. Kontrolörler;” ibaresi eklenmiş, aynı fıkranın (G) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 19 – Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesine aşağıdaki (A) bendi eklenmiş, diğer bentler buna göre teselsül ettirilmiş, mevcut (D) bendinde yer alan “Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünün” ibaresi “Genel Müdürlük” olarak değiştirilmiştir.

“A. Kontrolörler mevzuatta öngörülen yetkilerini tam olarak kullanmaktan, görevlerini noksansız ve zamanında yerine getirmekten mevzuat çerçevesinde sorumludurlar,”

MADDE 20 – Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesine aşağıdaki (A) bendi eklenmiş ve diğer bentler buna göre teselsül ettirilmiştir.

“A. Bulundukları yerlerde, görev ve sıfatlarının gerektirdiği saygınlık ve güven duygusunu sarsacak nitelikte davranışlarda bulunamazlar.”

MADDE 21 – Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesinde yer alan “Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünce” ibaresi “Genel Müdürlükçe” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 22 – Aynı Yönetmeliğin 26 ncı maddesinde yer alan “Mahalli İdareler Genel Müdürünün” ibaresi “Genel Müdürün” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 23 – Aynı Yönetmeliğin 27 nci maddesinde yer alan “Mahalli İdareler Genel Müdürünün” ibaresi “Genel Müdürün” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 24 – Aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünce” ibaresi “Genel Müdürlükçe”, ikinci fıkrasında yer alan “Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünce” ibaresi “Bakanlıkça” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 25 – Aynı Yönetmeliğin 30 uncu maddesinde yer alan “28, 29 uncu” ibaresi “28 inci” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 26 – Aynı Yönetmeliğin 32 nci maddesinde yer alan “Mahalli İdareler Genel Müdürü” ibaresi “Genel Müdür” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 27 – Aynı Yönetmeliğin 33 üncü maddesinde yer alan “Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünce” ibaresi “Genel Müdürlükçe” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 28 – Aynı Yönetmeliğin 34 üncü maddesinde yer alan “tüzük,” ibaresi yürürlükten kaldırılmış ve “hükümet kararları” ibaresi “Cumhurbaşkanı kararları” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 29 – Aynı Yönetmeliğin 35 inci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “kasabalarda” ibaresi “belde belediyelerinde” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 30 – Aynı Yönetmeliğin 36 ncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Mahalli İdareler Genel Müdürlüğüne” ibaresi “Genel Müdürlüğe”, ikinci fıkrasında yer alan “Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünce” ibaresi “Genel Müdürlükçe” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 31 – Aynı Yönetmeliğin 37 nci maddesinde yer alan “Kasabaların” ibaresi “Belde belediyelerinin”, “Mahalli İdareler Genel Müdürüne” ibaresi “Genel Müdüre” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 32 – Aynı Yönetmeliğin 38 inci maddesinin birinci fıkrasının (B) ve (C) bentlerinde yer alan “Mahalli İdareler Genel Müdürlüğüne” ibareleri “Genel Müdürlüğe” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 33 – Aynı Yönetmeliğin 39 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Mahalli İdareler Genel Müdürünce” ibaresi “Genel Müdürce”, ikinci fıkrasının (C) bendinde yer alan “Mahalli İdareler Genel Müdürünün” ibaresi “Genel Müdürün” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 34 – Aynı Yönetmeliğin 41 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Görev emrinde mali denetim öngörülmüşse, kontrolörler; veznesi, kasası, kıymetli evrakı ve ambarı bulunan birimlerin kasalarını, kıymetli evraklarını ve gerekli gördükleri halde ambarlarını sayarak işe başlarlar.”

MADDE 35 – Aynı Yönetmeliğin 46 ncı maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “Mahalli İdareler Genel Müdürlüğüne” ibaresi “Genel Müdürlüğe” olarak, üçüncü fıkrasında yer alan “Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü” ibaresi ise “Genel Müdürlük” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 36 – Aynı Yönetmeliğin 50 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “bucak müdürü veya” ibaresi yürürlükten kaldırılmış, dördüncü fıkrasında yer alan “Mahalli İdareler Genel Müdürlüğüne” ibaresi “Genel Müdürlüğe” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 37 – Aynı Yönetmeliğin 51 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkralarında yer alan “Mahalli İdareler Genel Müdürlüğüne” ibareleri “Genel Müdürlüğe” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 38 – Aynı Yönetmeliğin 55 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “18 inci” ibaresi “55 inci” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 39 – Aynı Yönetmeliğin 56 ncı maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 40 – Aynı Yönetmeliğin 58 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünce” ibaresi “Genel Müdürlükçe”, ikinci fıkrasında yer alan “Mahalli İdareler Genel Müdürlüğüne” ibaresi “Genel Müdürlüğe” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 41 – Aynı Yönetmeliğin 59 uncu maddesinin birinci ve ikinci fıkrasında yer alan “Mahalli İdareler Genel Müdürlüğüne” ibareleri “Genel Müdürlüğe” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 42 – Aynı Yönetmeliğin 60 ıncı maddesinde yer alan “Mahalli İdareler Genel Müdürlüğüne” ibaresi “Genel Müdürlüğe”, “Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü” ibaresi “Genel Müdürlük” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 43 – Aynı Yönetmeliğin 67 nci maddesinde yer alan “Mahalli İdareler Genel Müdürlüğüne” ibaresi “Genel Müdürlüğe” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 44 – Aynı Yönetmeliğin 68 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “Mahalli İdareler Genel Müdürlüğüne” ibaresi “Genel Müdürlüğe” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 45 – Aynı Yönetmeliğin 69 uncu maddesinde yer alan “gizli sicil raporları,” ibaresi yürürlükten kaldırılmış, “İçişleri Bakanlığı Teftiş Kurulu Çalışma ve Soruşturma Yönetmeliklerine Dair İzahname” ibaresi “İçişleri Bakanlığı Mülkiye Teftiş Kurulu Görev ve Çalışma Yönergesi” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 46 – Aynı Yönetmeliğin 70 inci maddesinde yer alan “"Mülkiye Müfettişleri Tarafından Yapılacak İnceleme ve Soruşturmaya Dair Yönetmelik"in” ibaresi “İçişleri Bakanlığı Mülkiye Teftiş Kurulu Çalışma Yönetmeliğinin” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 47 – Aynı Yönetmeliğin 71 inci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 48 – Aynı Yönetmeliğin 72 nci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“Kontrolörler, demirbaş eşya ile kimlik belgesini, mühür ve mühür beratını kaybettiklerinde, durumu hemen Genel Müdürlüğe bildirirler.”

MADDE 49 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 1 – Bu Yönetmeliğin 11 inci maddesinin üçüncü, dördüncü ve beşinci fıkra hükümleri bu Yönetmelik değişikliğinden sonra mesleğe girenler için uygulanır.”

MADDE 50 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 51 – Bu Yönetmelik hükümlerini İçişleri Bakanı yürütür. 

HABERE YORUM KAT
UYARI:

Yorum yazarak topluluk şartlarımızı kabul etmiş bulunuyor ve tüm sorumluluğu üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan kamuajans.com İnternet Sitesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.