KPSS İle Atanılan Kadronun Naklen Geçilme Durumu

KPSS İle Atanılan Kadronun Naklen Geçilme Durumu

Danıştay İkinci Dairesi, KPSS ile yerleştirilen kadronun üst görev olmaması halinde de, memurun naklen geçişine izin verilmesi gerektiğine karar verdi.

T.C.

D A N I Ş T A Y

İKİNCİ DAİRE

Esas No : 2016/11601

Karar No : 2019/6116

TEMYİZ EDEN (DAVALI) : İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü...

KARŞI TARAF (DAVACI) :

İSTEMİN KONUSU : İstanbul 13. İdare Mahkemesince verilen 17/03/2016 günlü, E:2015/959, K:2016/567 sayılı kararın, dilekçede yazılı nedenlerle 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 49. maddesi uyarınca temyizen incelenerek bozulması isteminden ibarettir.

YARGILAMA SÜRECİ : Dava Konusu İstem: Dava; İstanbul Üniversitesi bünyesinde teknisyen kadrosunda görev yapan davacının 2015 yılı KPSS sonuçlarına göre İçişleri Bakanlığı İzmir teşkilatına atanmasına muvafakat talebinin reddine ilişkin 09/09/2015 tarih ve 99517 sayılı işlemin iptali istemiyle açılmıştır.

İlk Derece Mahkemesi Kararının Özeti : İstanbul 13. İdare Mahkemesi'nin temyize konu kararıyla; "kamu hizmetinin bütünlüğü ve devamlılığı ilkesi gereğince, kamu görevlilerinin özel koşullarına göre verimliliklerinin en yüksek düzeyde olduğu ve hizmetinden en yüksek oranda yararlanılacak bir biçimde çalıştırılmaları kamu yararına daha uygun olduğu gibi davacının gördüğü eğitime uygun ve istediği bir alanda çalışması maddi ve manevi varlığının gelişmesine olumlu katkı sağlayacağından ve kamu hizmetinden beklenen fayda artacağından, davacıya muvafakat verilmemesi yönünde tesis edilen dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı" gerekçesiyle dava konusu işlemin iptaline karar verilmiştir.

TEMYİZ EDENİN İDDİALARI : Tesis edilen işlemin mevzuata uygun olduğu, idarenin hukuka uygun olarak takdir yetkisine dayanarak işlem tesis ettiği, davacının atanmak istediği görevin daha üst bir görev olmadığı ve hizmetine ihtiyaç duyulduğu ileri sürülerek İdare Mahkemesi kararının temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

KARŞI TARAFIN CEVABI : Temyiz isteminin reddi gerektiği öne sürülmektedir.

DANIŞTAY TETKİK HAKİMİ : Betül Sultan Yahyalı DÜŞÜNCESİ : Temyiz isteminin reddi ile usul ve yasaya uygun olan İdare Mahkemesi kararının onanması gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA Karar veren Danıştay İkinci Dairesince; Danıştay Beşinci Dairesi tarafından, Danıştay Başkanlık Kurulunun 01/08/2016 günlü, K:2016/32 sayılı kararının "Ortak Hükümler" kısmının 1. fıkrası uyarınca, ayrıca bir gönderme kararı verilmeksizin Dairemize iletilen dosyada, 07/11/2016 günlü ara kararı cevabının geldiği, davacı tarafından davadan feragat edilmediği anlaşılmakla işin esasına geçilerek, Tetkik Hakiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra gereği görüşüldü:

HUKUKİ DEĞERLENDİRME : İdare ve vergi mahkemelerinin nihai kararlarının temyizen bozulması, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 49. maddesinde yer alan sebeplerden birinin varlığı halinde mümkündür. Temyizen incelenen karar usul ve hukuka uygun olup, dilekçede ileri sürülen temyiz nedenleri kararın bozulmasını gerektirecek nitelikte görülmemiştir.

KARAR SONUCU : Açıklanan nedenlerle; 1. DAVALI İDARENİN TEMYİZ İSTEMİNİN REDDİNE, 2. İstanbul 13. İdare Mahkemesince verilen 17/03/2016 günlü, E:2015/959, K:2016/567 sayılı kararın ONANMASINA, 3. Temyiz giderlerinin istemde bulunan davalı idare üzerinde bırakılmasına, 4. Dosyanın Mahkemesine gönderilmesine, 5. 2577 sayılı Kanun'un (Geçici 8. maddesi uyarınca uygulanmasına devam edilen) 54. maddesinin 1. fıkrası uyarınca bu kararın tebliğ tarihini izleyen günden itibaren (15) onbeş gün içinde Danıştay'da karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 12/11/2019 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Başkan Üye Üye Üye Üye 

HABERE YORUM KAT
UYARI:

Yorum yazarak topluluk şartlarımızı kabul etmiş bulunuyor ve tüm sorumluluğu üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan kamuajans.com İnternet Sitesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.