KDK HİTAP Kayıtlarının Silinmesi Talebi Hakkında Karar Verdi

KDK HİTAP Kayıtlarının Silinmesi Talebi Hakkında Karar Verdi

Kamuajans.com – Türkiye büyük millet meclisi kamu denetçiliği kurumu (ombudsm anlık) Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç imzalı yazıda gündemi meşgul eden hitap kayıtlarının silinmesi konusunda kararını verdi.

I. BAŞVURANIN İDDİA VE TALEPLERİ

1. Başvuran, başvurusunda özetle; Üniversitede bilgisayar işletmeni olarak çalışırken

27.03.2018 tarihinde açığa alındığını ve 19.10.2018 tarihinde Yönetim Kurulu Kararı gereğince kamu görevinden çıkarıldığını, bu çıkarılma işlemine karşı Trabzon İdare Mahkemesinde açmış olduğu davasının 28.02.2019 tarih ve K. Sayılı kararınca lehine sonuçlandığını ve

mahkeme kararı gereği 19.04.2019 tarihinde göreve başlatıldığını ancak SGK HİTAP kayıtlarından açığa alınma ihraç kararlarının silinmediğini ve bu konuyla ilgili olarak "28/01/2019 tarihinde Hizmet Takip Programının duyurular bölümünde yayımlanan olağanüstü hal kanun hükmünde kararnameleri ile görevlerine son verilenlerden daha sonra olağanüstü hal kanun hükmünde kararnameleri, olağanüstü hal işlemleri inceleme komisyonu kararı veya mahkeme kararı üzerine görevine başlatılanlar ile ilgili duyuru kapsamına girip girmediğinin Kurumu tarafından inceleneceğinin “ tarafına iletildiğini belirtmiş olup, anılan kayıtların silinmesini talep etmektedir.

II. İDARENİN BAŞVURUYA İLİŞKİN AÇIKLAMALARI

2. Başvuruya konu iddia hakkında istenen bilgi ve belge talep yazımıza istinaden

; Üniversitesi Rektörlüğü tarafından gönderilen 05/12/2019 tarihli ve sayılı cevabi yazı ve eklerinde özetle;

2.1. İlgili personel hakkında ’’FETÖ/PDY ile bağlantılı veya söz konusu örgüte destek ya da yardımcı olma durumu olan personel” kapsamında soruşturma açıldığı, devam eden soruşturmanın salahiyeti nedeniyle personelin 27.03.2018 tarihinde görevden uzaklaştırıldığı 

14. Bu çerçevede ilgili mevzuat ve İdarenin açıklamaları birlikte değerlendirildiğinde, 667 sayılı Kanun Hükmünde Kararname uyarınca “ilgili makam onayı ile kamu görevinden çıkarılan, ancak kamu görevinden çıkarılmalarına ilişkin söz konusu işlemin iptali istemiyle acılan davada ilk derece mahkemesi tarafından dava konusu işlemin iptaline karar verilmesi üzerine görevine başlatılanların, kamu görevinden çıkarıldıkları tarihten göreve başladıkları tarihe kadar geçen süreye tekabül eden mali ve sosyal haklarının ödenmesi ve bu sürelerinin hizmet sayılması gerekmektedir.” hükmü karşısında kamu görevine iade edilen başvurana İdarece tüm özlük ve sosyal haklarının ödendiği belirtilse de görevden çıkarmaya ilişkin kararın diğer etki ve sonuçlarından olan kamu görevinden çıkarmaya ilişkin bilgilerin başvurana ait hizmet belgesi, hizmet cetveli, sicil hareketleri vb. sistemlerden birinci derece mahkemesi kararının istinafta olması ve SGK’nın yayımlamış olduğu "Olağanüstü Hal Kanun Hükmünde Kararname İle Görevlerine Son Verilenlerden Daha Sonra Olağanüstü Hal Kanun Hükmünde Kararnameleri, Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonu veya Mahkeme Kararı Üzerine Görevine Başlatılanlar İle İlgili Duyuruda" ilgili kamu idaresince de uygun görülmesi halinde Hizmet Takip Programındaki hizmet belgesi ile açık süreler bölümlerinden kamu görevinden çıkarılmalarına ilişkin kayıtların kurumun yetkili personeli tarafından silinmesinin mümkün olacağı hükmü gerekçeleriyle silinmediği anlaşılmıştır.

15. Ancak her ne kadar başvuranın talebinin reddedilmesine yönelik işlemin gerekçesi olarak, birinci derece mahkemesi kararının istinafta olması ve SGK’nın yayımladığı duyuru gösterilmekte ise de, başvuran hakkında uygulanan idari işlemlerin (görevden uzaklaştırma, görevden çıkarma kararı) OHAL ilan edilmesine ilişkin konulara dayandığı, aynı nedenden dolayı da başvuranın ihraç edildiği, sebep ve sonuç ilişkisi bakımından iç içe geçmiş görevden uzaklaştırma kararı ile ihraç işleminin aynı süreç içerisinde gerçekleştiği hususu göz önünde bulundurulduğunda; her iki işlemin birbirinden bağımsız bir işlem olarak düşünülemeyeceği ve kişinin özlüğünü ilgilendiren konular olduğu görülmektedir. Bu kapsamda, birinci derece mahkemesi tarafından verilmiş olan kararın istinafa götürülmesi kararın yürütmesini durdurmayacağından mahkeme kararının uygulanarak iki işlemin kayıtlarının da HİTAP’tan silinmesi gerekli görülmektedir.

16. SGK’nın 3. Paragrafta yer alan cevabi yazısında da belirttiği üzere başvuranın durumu DPB’nın 28/1/2019 tarihinde yayınlamış olduğu duyuru kapsamında olduğu ve bu duyuruda İdare mahkemelerince alınan iptal kararları üzerine görevlerine iadeleri yapılanlar için kamu görevinden hiç çıkarılmamış gibi işlem tesis edilmesi gerektiğinin belirtildiği, bu çerçevede kamu görevinden çıkarılmalarına ilişkin bilgilerin hizmet belgesi/hizmet cetvellerinden silinmesi, ancak kamu görevinden çıkarılma ve iade edilmelerine ilişkin kanun hükmünde kararname örneklerinin/vargı kararlarının özlük dosyalarında saklanması gerektiği ifade edilmiştir.

17. Diğer taraftan, idarenin talebi reddetme gerekçesi olarak gösterilen 28/1/2019 tarihli duyuru ile SGK; Kurumlanıl yetki ve sorumluluğunda olan bir konunun kendilerine hatırlatılmakta olduğunu, hangi personelin durumunun duyuru kapsamına gireceği hususunda Kurumlanıl Devlet Personel Başkanlığının görüşleri ile ilgili mahkeme kararlarında ver alan hükümler doğrultusunda tasarrufta bulunmaları gerektiğini.

Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği uyarınca HİTAP 'a İnternet üzerinden aktarılan bilgilerin doğruluğundan kamu idarelerinin sorumlu olup, SGK’nın bu husustaki sorumluluğunun hangi sürelerin hizmet sayılacağının tespiti ve kesenek karşılıkların ödenmesinin takibi ile sınırlı olduğunu belirtmiştir.

18. Ayrıca, görevden uzaklaşma tedbirine ilişkin bilgiler ile kamu görevinden çıkarılma bilgisinin HİTAP ve personel bilgi sistemi gibi platformlarda tutulmasının ilgili/ilgisiz kişilerin bu bilgilere ulaşmasını mümkün kılabileceği, bu durumun başvuran ve benzer dürümdakiler hakkında olumsuz algılara yol açarak başvuranın işyeri huzurunu olumsuz yönde etkileyebileceği ve kişinin maddi ve manevi zararına yol açabileceği de değerlendirilmektedir.

19. Tüm bu açıklamalar ve mevzuat hükümleri birlikte değerlendirildiğinde; OH AL süreci içerisinde birbirinin devamı niteliğinde tesis edilen açığa alma işlemi ve akabinde Yönetim Kumlu Kararı ile gerçekleştirilen ihraç işlemi sonrasında birinci derece mahkemesi kararı ile kamu görevine iade edilen başvuranın ihraç edildikten sonra göreve iade edilen kişilerde olduğu gibi özlük dosyası haricinde tutulan, hizmet belgelerinde. KYK. HİTAP bilgileri vb. sistemlerde görevden uzaklaştırıldığına dair kayıtların silinmesi gerektiği bunun aksine yönelik idari işlemin hukuka ve hakkaniyete uygun olmadığı; bu sebeple, başvuranın personel özlük dosyası haricinde tutulan, Kurumsal Kaynak Yönetimi (KYK) İnsan Kaynakları Yönetim Sistemi, Sosyal Güvenlik Kurumu Hizmet Takip Programı (HİTAP) ve benzeri elektronik veri tabanlarında tutulan görevden uzaklaştırılmaya ve görevden çıkarılmaya ilişkin kayıtların silinmesi hususunda İdareye tavsiyede bulunulması gerektiği sonuç ve kanaatine varılmıştır.

B. İyi Yönetim İlkeleri Yönünden Değerlendirme

20. İyi yönetim ilkelerine 28/03/2013 tarihli ve 28601 mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kamu Denetçiliği Kurumu Kanununun Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin "İyi yönetim ilkeleri" başlıklı 6 ncı maddesinde yer verilmiş olup; söz konusu ilkeler yönünden yapılan değerlendirmede, şikâyet başvurusu kapsamında, idarenin, başvurana ilişkin işlemlerle ilgili bilgi ve belgeleri süresi içerisinde ve gerekçeli olarak kurumumuza gönderdiği, bu anlamda “kararların gerekçeli olması”, “kararın geciktirilmeksizin bildirilmesi” ve “makul sürede karar verme” ilkelerine uygun hareket ettiği, ancak, başvuru sahibine verdiği cevapta idari işleme karşı hangi sürede hangi mercie başvurabileceğini göstermediği bu nedenle de karara karşı başvuru yollarının gösterilmesi ilkesine uymadığı tespit edildiğinden, idarenin bahse konu ilkeye de uygun davranması önerilmektedir.

VI. HAK ARAMA ÖZGÜRLÜĞÜNE İLİŞKİN AÇIKLAMA

21. 6328 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin ikinci fıkrası uyarınca, bu Tavsiye Kararının idareye tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içinde idare tarafından herhangi bir eylem ya da işlem tesis edilmezse (varsa) dava açma süresinden kalan süre işlemeye devam edecek olup Trabzon İdare Mahkemelerinde yargı yolu açıktır.

VII. KARAR

Açıklanan gerekçelerle BAŞVURUNUN KABULÜNE;

Başvuranın personel özlük dosyası haricinde tutulan. Sosyal Güvenlik Kurumu Hizmet Takip Programı (HİTAP) ve benzeri elektronik veri tabanlarında tutulan görevden uzaklaştırılmaya ve görevden çıkarılmaya ilişkin kayıtların silinmesi hususunda “

ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNE TAVSİYEDE BULUNULMASINA,

Bu kararın BAŞVURANA ve KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNE tebliğine;

6328 sayılı Kamu Denetçiliği Kurumu Kanununun 20 ııci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca;

I ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ tarafından bu karar üzerine tesis

edilecek işlemin otuz gün içinde Kurumumuza bildirilmesinin zorunlu olduğuna,

Türkiye Cumhuriyeti Kamu Başdenetçisince karar verildi.

e-imzalıdır

Şeref MALKOÇ

Kamu Başdenetçisi

HABERE YORUM KAT
UYARI:

Yorum yazarak topluluk şartlarımızı kabul etmiş bulunuyor ve tüm sorumluluğu üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan kamuajans.com İnternet Sitesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.