Bazı Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerinde Değişiklik (14 Temmuz 2021)

Bazı Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerinde Değişiklik (14 Temmuz 2021)

Bazı Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (Kararname Numarası: 80) 14 Temmuz 2021 Tarihli ve 31541 Sayılı Resmî Gazete'de yayınlandı.

Resmî Gazete

14 Temmuz 2021 ÇARŞAMBA

Sayı : 31541

CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ

BAZI CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMELERİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ

Kararname Numarası: 80

MADDE 1- 4 sayılı Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 187 nci maddesinin ikinci fıkrasının (d) bendinde yer alan "ilgili" ibaresinden sonra gelmek üzere "ulusal ve uluslararası" ibaresi eklenmiş, (f) bendi aşağıdaki şekilde ve (g) bendinde yer alan "yardım ve transferlere" ibaresi "desteklere" şeklinde değiştirilmiştir.

"f) Genel sekreteri görevlendirir ve görevden alır."

MADDE 2-4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 188 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde yer alan "değerlendirmek" ibaresinden sonra gelmek üzere "veya Ajans personel sayısının yeterli olmadığı durumda Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının onayı ile izlemesini ve değerlendirmesini yaptırmak" ibaresi ile (b) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki bent eklenmiş, sonraki bentler buna göre teselsül ettirilmiş ve mevcut (ç) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"c) Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde büyüme potansiyeli taşıyan şirketlerin ve girişimcilerin desteklenmesine yönelik girişim sermayesi fonlarına katılım sağlamak."

"d) Bölge plan ve programlarım dikkate alarak kapsamı ve usulleri Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından belirlenmek üzere bölgelerindeki diğer projeleri izlemek."

MADDE 3- 4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 191 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan "yüz" ibaresi "elli" şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 4- 4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 192 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"b) Ajansın çalışma programı taslağı, yıllık faaliyet raporları ile Sayıştay ve mali yönetim yeterliği denetim raporlarını görüşmek, değerlendirmek ve yönetim kuruluna önerilerde bulunmak."

MADDE 5- 4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 193 üncü maddesinin ikinci ve sekizinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, yedinci fıkrasında yer alan "ticari işletmelere" ibaresinden sonra gelmek üzere "ve temsil ettikleri kuramlara" ibaresi eklenmiş ve aynı maddenin onuncu fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

"(2) Yönetim kurulu, tek ilden oluşan bölgelerde vali, büyükşehir belediye başkanı, ajans genel sekreteri, sanayi odası başkam, ticaret odası başkam ile kalkınma kurulu tarafından özel kesim ve/veya sivil toplum kuruluşlarından seçilecek üç temsilciden; birden fazla ilden oluşan bölgelerde il valileri, büyükşehir belediye başkanları veya büyükşehir olmayan illerde il merkez belediye başkanları, ajans genel sekreteri, büyükşehir olmayan illerin il genel meclisi başkanları ve ticaret ve sanayi odası başkanlanndan oluşur. Birden fazla ilden oluşan bölgelerdeki illerde; ticaret ve sanayi odalarının ayrı ayrı kurulmuş bulunması halinde ticaret ve sanayi odası başkanlarmın ikisi de kuramlarını temsil ederler. Üyeler toplantılara bizzat katılmak zorunda olup vekil ile temsil edilemezler."

"(8) Yönetim kurulu, başkanın daveti üzerine üye tamsayısının yansından bir fazlası ile en az iki ayda bir toplanır. İhtiyaç duyulması halinde üyelerin tamamı veya bir kısmı, telekonferans veya benzeri iletişim araçları kullanarak da toplantılara katılabilir. Yönetim kurulu toplantılarına başkanın yokluğunda başkan vekili başkanlık eder."

MADDE 6- 4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 194 üncü maddesinin birinci fıkrasının (f) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, (d) ve (h) bentleri yürürlükten kaldırılmış, aynı fıkraya aşağıdaki bent eklenmiş ve aynı maddenin ikinci fıkrasında yer alan "birinci fıkrada sayılan" ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

"f) Genel sekreterlik tarafından sunulan program, proje ve faaliyetlerin desteklenmesine ilişkin teklifleri onaylamak."

"i) Ajansın denetimi sonucunda oluşturulan raporları görüşmek, değerlendirmek ve raporlarda yer alan bulgulara ilişkin gerekli tedbirleri almak."

MADDE 7- 4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 196 ncı maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki bentler eklenmiş, sonraki bentler buna göre teselsül ettirilmiş ve mevcut (d) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"d) Altı aylık ara rapor ile yıllık faaliyet raporunu kalkınma kurulu ile yönetim kuruluna sunmak ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına göndermek.

e) Çalışma birimlerini ve bunlar arasındaki iş bölümünü belirlemek."

"f) Ajansın doğrudan veya bölgedeki kişi, kurum ve kuruluşlarla birlikte proje geliştirmesini sağlamak ve bu kişi, kurum ve kuruluşların proje üretme ve uygulama kapasitesini geliştirici faaliyetlerde bulunmak."

MADDE 8- 4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 197 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde ve ikinci fıkrasında yer alan "tamamen" ibaresi "ilgili diğer mevzuatla belirlenen hususlar dışında" şeklinde değiştirilmiştir.

"(1) Bölge illerinde, yönetim kurulu kararı ile yatınm destek ofisleri teşkil edilir. Yatırım destek ofisleri görevleri ile ilgili olarak genel sekreterliğe karşı sorumludur."

MADDE 9- 4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 198 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan yatırımları izlemek" ibaresi yürürlükten kaldırılmış, (b) ve (c) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, (c) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki bentler eklenmiş, sonraki bentler buna göre teselsül ettirilmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki bent eklenmiştir.

"b) Desteklere ilişkin olarak yatırımcıları bilgilendirmek, yönlendirmek ve ilgili mevzuatta belirtilen iş ve işlemleri yapmak.

c) Bölge kalkınma idaresi başkanlıklarınca desteklenen ve izlenmesi talep edilen projeler başta olmak üzere ildeki önemli proje ve yatırımları izlemek, bunlarla ilgili sorunlar ve alınması gereken tedbirler konusunda ilgili kurum ve kuruluşlara öneriler sunmak."

"ç) ilin gelişme potansiyeli ve yatınm fırsattan ile ilgili olarak tarafları bir araya getirmek ve işbirliği tesis etmek.

d) Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda iş ve yatırım ortamının geliştirilmesine yönelik olarak doğrudan veya ilgili ulusal veya uluslararası kurum ve kuruluşlarla ortak çalışmalar yapmak."

"g) Ajans faaliyetleri ile ilgili genel sekreter tarafından verilen diğer görevleri yürütmek."

MADDE 10- 4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 199 uncu maddesinin birinci fıkrasının üçüncü cümlesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 11-4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 200 üncü maddesinin birinci fıkrasının ikinci cümlesi yürürlükten kaldırılmış, ikinci fıkrasının birinci cümlesi aşağıdaki şekilde ve üçüncü fıkrasında yer atan "üyelerinde" ibaresi "üyeleri" şeklinde değiştirilmiştir.

"Ajanslarda, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 25 inci maddesine göre geçici görevlendirme yapılabilir."

MADDE 12- 4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 201 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan "ve performans ölçütlerine" ibaresi ", performans ölçütleri ve desteklenebilecek proje kapasitesine veya acil nitelikteki kaynak ihtiyacına" şeklinde değiştirilmiş, (c) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki bent eklenmiş ve sonraki bentler buna göre teselsül ettirilmiştir.

"ç) Destek sözleşmeleri çerçevesinde, desteklenen projeler sonucunda ortaya çıkan gelir getirici faaliyetlerden ajansa aktarılacak kaynaklar."

MADDE 13-4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 202 nci maddesinin ikinci fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiştir.

"Sanayi ve Teknoloji Bakanı, gerektiğinde her bir Ajansın ihtiyacına göre bu oranı iki katma kadar çıkarmaya yetkilidir."

MADDE 14- 4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 205 inci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan "aylık harcama programına" ibaresi "harcama programlarına" şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 15- 4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 207 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"MADDE 207- (1) Ajansların kaynaklarını kullanabilme ve hesap verebilme yeterliğini tespit edebilmek amacıyla Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda ilgili kuramların temsilcilerinin katılımıyla mali yönetim yeterliği denetimi yapılır.

(2) Ajanslarda, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı tarafından inceleme, teftiş, denetim ve soruşturma yapılabilir."

MADDE 16-4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 536 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan "7" ibaresi "9" şeklinde, ikinci fıkrasının birinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, üçüncü fıkrasında yer alan "3" ibaresi yürürlükten kaldırılmış ve aynı fıkrada yer alan "Genel Müdürün" ibaresi "Yönetim Kurulu Başkanmın" şeklinde, "beş" ibaresi "yedi" şeklinde ve "toplantıya katılanlann" ibaresi "üye tamsayısının" şeklinde değiştirilmiştir.

"Yönetim Kurulu Başkanı Cumhurbaşkanı tarafından atanır."

MADDE 17-4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 772 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde yer alan "ve işletme" ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 18- 4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 772/B maddesinin başlığı ile birinci fıkrasının birinci cümlesinde yer alan "ve İşletme" ibareleri, (a) bendinde yer alan ", işletme ruhsatı ve işletme izni" ibaresi ve (b) bendinde yer alan "ve işletme izni düzenlenmemiş işletme ruhsatlan" ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 19- 4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 772/C maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan "ilişkin" ibaresinden sonra gelmek üzere "işletme ruhsatı ve işletme izni müracaatlarını," ibaresi eklenmiştir.

MADDE 20- 4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 772/Ç maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan "ilişkin" ibaresinden sonra gelmek üzere "işletme ruhsatı ve işletme izni müracaatlarını," ibaresi eklenmiştir.

MADDE 21- 4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 772/D maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan "ilişkin" ibaresinden sonra gelmek üzere "işletme ruhsatı ve işletme izni müracaatlarını," ibaresi eklenmiştir.

MADDE 22- 4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 772/E maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan "ilişkin" ibaresinden sonra gelmek üzere "işletme ruhsatı ve işletme izni müracaatlarını," ibaresi eklenmiştir.

MADDE 23- 4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 772/F maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan "ilişkin" ibaresinden sonra gelmek üzere "işletme ruhsatı ve işletme izni müracaatlarını," ibaresi eklenmiştir.

MADDE 24- 3 sayılı Üst Kademe Kamu Yöneticileri ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Atama Usüllerine Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin eki (I) sayılı Cetvele "TÜRKİYE RADYO - TELEVİZYON KURUMU GENEL MÜDÜRÜ" satırından sonra gelmek üzere "TÜRKİYE RADYO - TELEVİZYON KURUMU YÖNETİM KURULU BAŞKAN VE ÜYELERİ" satırı eklenmiş, (II) sayılı Cetvelde yer alan "TÜRKİYE RADYO - TELEVİZYON KURUMU YÖNETİM KURULU ÜYELERİ" satırı yürürlükten kaldırılmış ve (III) sayılı Cetvelde yer alan "TÜRKİYE RADYO-TELEVİZYON KURUMU YÖNETİM KURULU ÜYELERİ" ibaresi "TÜRKİYE RADYO-TELEVİZYON KURUMU YÖNETİM KURULU BAŞKAN VE ÜYELERİ" şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 25- Bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 26- Bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.

13 Temmuz 2021

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

HABERE YORUM KAT
UYARI:

Yorum yazarak topluluk şartlarımızı kabul etmiş bulunuyor ve tüm sorumluluğu üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan kamuajans.com İnternet Sitesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.