Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezleri Yönergelerinin Hazırlanmasına Dair Tebliğ

Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezleri Yönergelerinin Hazırlanmasına Dair Tebliğ

Kamuajans.com - Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezleri Yönergelerinin Hazırlanmasına Dair Tebliğ 22 Eylül 2016 Tarihli ve 29835 Sayılı Resmî Gazete'de yayınlandı.

<strong>Resmî Gazete</strong>

<strong><br />

</strong>

<strong>22 Eylül 2016 PERŞEMBE</strong>

<strong><br />

</strong>

<strong>Sayı : 29835</strong>

<strong><br />

</strong>

<strong>TEBLİĞ</strong>

<strong><br />

</strong>

<strong>Başbakanlık (Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı)’tan:<br />

<br type="_moz" />

</strong>

<strong>AFET VE ACİL DURUM YÖNETİM MERKEZLERİ YÖNERGELERİNİN HAZIRLANMASINA DAİR TEBLİĞ<br />

<br type="_moz" />

</strong>

<strong>Amaç</strong><br />

<br type="_moz" />

<strong>MADDE 1 – (1)</strong> Bu Tebliğin amacı, Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezleri yönergelerinin hazırlanmasına dair usul ve esaslar ile haberleşme ve raporlama standardı ve uygulama birliğine ilişkin esasları belirlemektir.<br />

<br type="_moz" />

<strong>Kapsam<br />

</strong><br type="_moz" />

<strong>MADDE 2 – (1) </strong>Bu Tebliğ; Başbakanlık, afet ve acil durumlara müdahale ile sorumlu bakanlık, kurum ve kuruluşlar, valilikler ile valiliklerce gerekli görülmesi halinde kaymakamlıklar bünyesinde kurulan afet ve acil durum yönetim merkezlerini kapsar.<br />

<br type="_moz" />

<strong>Dayanak<br />

</strong><strong><br type="_moz" />

</strong>

<strong>MADDE 3 – (1)</strong> Bu Tebliğ, 31/1/2011 tarihli ve 2011/1377 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe giren Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezleri Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin 10 uncu fıkrası hükmü çerçevesinde hazırlanmıştır.<br />

<br type="_moz" />

<strong>Tanımlar ve kısaltmalar<br />

</strong><br type="_moz" />

<strong>MADDE 4 – (1)</strong> Bu Tebliğde yer alan;<br />

<br type="_moz" />

<strong>a) AADYM: </strong>Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezini,<br />

<strong><br type="_moz" />

</strong>

<strong>b) AADYM yöneticisi: </strong>Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezinin işleyişinden sorumlu olan yöneticiyi,<br />

<strong><br type="_moz" />

</strong>

<strong>c) Başkan:</strong> Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanını,<br />

<strong><br type="_moz" />

</strong>

<strong>ç) Başkanlık: </strong>Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığını,<br />

<strong><br type="_moz" />

</strong>

<strong>d) Vardiya: </strong>Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi için belirlenen çalışma saatleri aralığını,<br />

<strong><br type="_moz" />

</strong>

<strong>e) Vardiya amiri: </strong>Her vardiya için ayrı ayrı olmak üzere belirlenen, Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezinin çalışmalarını koordine eden personeli,<br />

<br type="_moz" />

<strong>f) Yönerge: </strong>Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezleri Yönergesini,<br />

<br type="_moz" />

<strong>g) Yönetmelik: </strong>Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezleri Yönetmeliğini, ifade eder.<br />

<br type="_moz" />

<strong>Afet ve acil durum yönetim merkezi yönergesi hazırlayacak kuruluşlar<br />

</strong><strong><br type="_moz" />

</strong>

<strong>MADDE 5 – (1) </strong>Başbakanlık ve Başkanlık yönergesi Başkanlıkça, Genelkurmay Başkanlığı, bakanlık, kurum ve kuruluşların yönergeleri ilgili birimlerince, illerin yönergeleri il afet ve acil durum müdürlüklerince, kurulması valilerce gerekli görülen ilçelerin yönergeleri ise il afet ve acil durum müdürlükleri ile koordineli olarak kaymakamlıklarca hazırlanır.<br />

<br type="_moz" />

<strong>İlke ve esaslar</strong><br />

<strong><br type="_moz" />

</strong>

<strong>MADDE 6 – (1)</strong> Yönergeler, Yönetmeliğin 6 ncı maddesinde belirtilen afet ve acil durum halleri, illerin muhtemel risk ve tehlikeleri ile kurumların görev alanlarına giren konular dikkate alınarak hazırlanır.<br />

<br type="_moz" />

<strong>(2) </strong>Yönerge giriş kısmında, Bakanlık, kurum ve kuruluşlarda en üst yöneticinin, illerde valinin ve ilçelerde kaymakamın genel talimatı yer alır.<br />

<br type="_moz" />

<strong>(3)</strong> Yönergeler Ek-1’de yer alan formata göre hazırlanır.<br />

<br type="_moz" />

<strong>(4) </strong>Yönerge onayında Ek-2’de yer alan form kullanılır.<br />

<br type="_moz" />

<strong>(5) </strong>Bakanlık, kurum ve kuruluşlar ile valilikler yönergelerinde afet ve acil durumların niteliği, kendi kurumsal yapıları ve Türkiye Afet Müdahale Planı kapsamında yürütecekleri görevleri de dikkate alarak gereken eklemeleri ve detaylandırmaları yapar.<br />

<br type="_moz" />

<strong>(6) </strong>Yönerge hazırlayan kurumlar tarafından belirlenen görevler ilgili personele tebliğ edilerek yönergelerin içeriği ve uygulamaları konusunda yılda en az bir defa eğitim verilir.<br />

<br type="_moz" />

<strong>(7) </strong>Yönerge ve eklerinde yapılan değişiklikler, Ek-8’de yer alan Değişiklik Çizelgesine işlenerek yönergelerin devamlı güncel tutulması sağlanır ve yapılan değişiklik en geç bir ay içerisinde Başkanlığa bildirilir.<br />

<br type="_moz" />

<strong>Bilgi ve haberleşme sistemi</strong><br />

<strong><br type="_moz" />

</strong>

<strong>MADDE 7 – (1) </strong>Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezlerinin görevlerini etkin bir şekilde yerine getirebilmesi için, Haber Merkezi, Operasyon Merkezi, Toplantı ve Brifing Salonunun bulunduğu, yeterli kapasiteye sahip çalışma alanı hazır hale getirilir. İhtiyaca göre bu alanlara diğer hizmetler için ilaveler yapılır.<br />

<br type="_moz" />

<strong>(2)</strong> Başkanlıkça bilgi ve haberleşme sistemi standartları belirlenene kadar, Ek-6’da yer alan tabloda belirtilen asgari sayı kadar haberleşme araç-gerecinin, Ek-7’de belirtilen detaylı özellikler göz önüne alınarak Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezlerinde bulundurulması sağlanır.<br />

<br type="_moz" />

<strong>(3)</strong> Ek-6’da yer alan Ortak Afet Frekansları;<br />

<br type="_moz" />

<strong>a)</strong> Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Merkezi, Başkanlık Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi ve İl Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezlerinde bulunan tüm telsiz cihazlarına,<br />

<br type="_moz" />

<strong>b) </strong>Merkezde bulunan tüm bakanlıklar, bakanlığa bağlı ve ilgili kurum ve kuruluşların Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezlerinde, Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığınca belirlenecek telsiz cihazlarına,<br />

<br type="_moz" />

<strong>c) </strong>İllerdeki kurum ve kuruluşlarda ise İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü tarafından belirlenecek telsiz cihazlarına, işlenir.<br />

<br type="_moz" />

<strong>(4)</strong> İllerde Başkanlık tarafından Ortak Afet Frekansları için yeterli sayıda röle tesis ettirilir.<br />

<br type="_moz" />

<strong>(5) </strong>Ortak Afet Frekanslarında nasıl hareket edileceğine dair usul ve esaslar Başkanlıkça belirlenir.<br />

<br type="_moz" />

<strong>Afet ve acil durum yönetim merkezleri yönergelerinin onaylanması<br />

</strong><br type="_moz" />

<strong>MADDE 8 – (1)</strong> Başbakanlık Yönergesi Başkanlığın bağlı olduğu Başbakan Yardımcısı, bakanlık yönergeleri bakan, kurum ve kuruluş yönergeleri en üst yönetici, il ve ilçelerin yönergeleri ise valiler tarafından onaylanır.<br />

<strong><br type="_moz" />

</strong>

<strong>Afet ve acil durum hallerinde kullanılacak form ve raporlar</strong><br />

<br type="_moz" />

<strong>MADDE 9 – (1) </strong>Afet ve acil durum hallerinde bilgi ve haber akışı için kullanılacak form ve raporlar aşağıda sıralanmıştır:<br />

<br type="_moz" />

<strong>a)</strong> Olay Akış Çizelgesi (Ceride),<br />

<br type="_moz" />

<strong>b)</strong> Mesaj Formu,<br />

<br type="_moz" />

<strong>c)</strong> Afet ve Acil Durum Raporu,<br />

<br type="_moz" />

<strong>ç)</strong> Afet ve Acil Durum Özet Raporu,<br />

<br type="_moz" />

<strong>d)</strong> Afet ve Acil Durum Bilgi Notu.<br />

<br type="_moz" />

<strong>(2)</strong> Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezlerinde vardiya esnasında meydana gelen hadiseler ile yapılan işlemler Ek-3’te yer alan Olay Akış Çizelgesi (Ceride) kullanılarak kaydedilir.<br />

<strong><br type="_moz" />

</strong>

<strong>(3) </strong>Mesajlar Ek-4’te yer alan form içeriğine göre hazırlanır.<br />

<br type="_moz" />

<strong>(4)</strong> Afet ve acil durum raporları Ek-5/a, b ve c’de yer alan raporların içeriğine göre ilgili bölümler doldurulmak suretiyle hazırlanır.<br />

<br type="_moz" />

<strong>Raporların onaylanması ve gönderilmesi</strong><br />

<br type="_moz" />

<strong>MADDE 10 – (1) </strong>Afet ve Acil Durum Raporu, Afet ve Acil Durum Özet Raporu ile Afet ve Acil Durum Bilgi Notu, AADYM yöneticisi veya vardiya amiri tarafından onaylanıp, Yönetmeliğin ilgili hükümleri doğrultusunda Başkanlık/Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Merkezine ivedilikle gönderilir.<br />

<br type="_moz" />

<strong>Uygulamaya ilişkin düzenlemeler</strong><br />

<br type="_moz" />

<strong>MADDE 11 – (1) </strong>Bakanlık, kurum ve kuruluşlar ile valilikler bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren üç ay içerisinde yönergelerini çıkarırlar.<br />

<br type="_moz" />

<strong>(2) </strong>Bu Tebliğe göre hazırlanacak yönergeler yürürlüğe girinceye kadar iş ve işlemler 6/8/2011 tarihli ve 28017 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezleri Yönergelerinin Hazırlanmasına Dair Usul ve Esaslar Tebliği doğrultusunda hazırlanmış olan yönergelere göre yürütülür.<br />

<br type="_moz" />

<strong>Yetki</strong><br />

<br type="_moz" />

<strong>MADDE 12 – (1)</strong> Bu Tebliğ ile ilgili ortaya çıkabilecek tereddütlerin giderilmesinde Başkanlık yetkilidir.<br />

<br type="_moz" />

<strong>Yürürlükten kaldırılan tebliğ</strong><br />

<strong><br type="_moz" />

</strong>

<strong>MADDE 13 – (1) </strong>6/8/2011 tarihli ve 28017 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezleri Yönergelerinin Hazırlanmasına Dair Usul ve Esaslar Tebliği yürürlükten kaldırılmıştır.<br />

<br type="_moz" />

<strong>Yürürlük</strong><br />

<strong><br type="_moz" />

</strong>

<strong>MADDE 14 – (1) </strong>Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.<br />

<br type="_moz" />

<strong>Yürütme</strong><br />

<strong>

<br type="_moz" />

MADDE 15 – (1)</strong> Bu Tebliğ hükümlerini Başkanlığın bağlı olduğu Başbakan Yardımcısı yürütür. <br />

<br />

<b Times New Roman"; font-size: 12.6667px;"><a href="http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/09/20160922-7-1.pdf" >Ekleri için tıklayınız.</a></b>

HABERE YORUM KAT
UYARI:

Yorum yazarak topluluk şartlarımızı kabul etmiş bulunuyor ve tüm sorumluluğu üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan kamuajans.com İnternet Sitesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.