Kamuajans.com – Devlet memurlarının memuriyet dışında geçirmiş oldukları hizmet süreleri; görev aldıkları hizmet sınıflarına, kadro unvanlarına, eğitim durumlarına ve hizmet sürelerine göre kendilerini farklı şekillerde etkileyebilmektedir.

Genel İdare Hizmetleri Sınıfı kapsamındaki kadrolarda görev yapan (memuriyetteki tüm hizmetleri bu sınıfta olan) Devlet memurları da, varsa memuriyet dışı hizmetlerinden dolayı bazı faydalar sağlayabilmektedirler.

Bu yazımızda, memuriyet hizmetinin tamamı GİH Sınıfı kapsamında geçen Devlet memurlarının memuriyet dışı hizmetlerinin memuriyet haklarına etkisine değinilecek olup, memuriyet dışı hizmetlerin emeklilik haklarına etkisine ise değinilmeyecektir.

Memuriyet hizmetine ve kıdem süresine etkisi bakımından memuriyet dışı hizmetler

GİH Sınıfı kapsamındaki kadrolarda görev alanların;

**Askerlikte geçirdikleri sürelerin tamamı memuriyet hizmetinde geçmiş sayılarak, bu sürenin her yılı için bir kademe ilerlemesi uygulanır.

**Basın Kartları Yönetmeliğine göre basın kartı sahibi olarak gazetecilik yapmış olanların, GİH Sınıfında gazetecilik mesleği ile ilgili görevlerde istihdam edilmeleri durumunda, memuriyet dışında fiilen gazeteci olarak geçirdikleri sürenin (en çok 16 yılın) 3/4’ü; özel okullarda öğretmenlik veya yöneticilik yaptıktan sonra Milli Eğitim Bakanlığı emrinde GİH Sınıfında görev alanların özel okullarda geçirdikleri sürenin (en çok 18 yılın) 2/3’ü memuriyette geçmiş sayılarak her yılı için bir kademe ilerlemesi ve her üç yılı için bir derece yükselmesi uygulanmak suretiyle memuriyet hizmetinde değerlendirilir.

Memurun 5 aylık enflasyon farkı ne olacak? Memurun 5 aylık enflasyon farkı ne olacak?

Öte yandan, memuriyet dışı hizmetlerin memuriyette değerlendirilen (yukarıda sayılan) kısımları, ilgililerin kıdem yılı hesabında da değerlendirilir.

İzin haklarına etkisi bakımından memuriyet dışı hizmetler

GİH Sınıfı kapsamındaki kadrolarda görev alanların yıllık izin süresinin 20 veya 30 gün olarak belirlenmesinde esas alınan hizmet süresine;

*Kamu kurum ve kuruluşlarında memuriyet dışında (işçi, sözleşmeli, 4/B, 4/C gibi statülerde) geçirilen sürenin tamamı dahil edilir.

*Askerlikte geçirilen sürenin tamamı dahil edilir.

*Özel işyerlerinde veya serbest olarak geçen süreler dahil edilmez. Ancak, memuriyet dışı hizmetlerin memuriyette değerlendirilen kısımları (bazı hallerde gazetecilik ve özel okul hizmetleri), ilgililerin yıllık izin süresi hesabına da dahil edilir.

Öte yandan, 5 yıllık hizmet süresi tamamlandığı için 1 yıl süreyle aylıksız izin kullanılmasına imkan veren düzenleme kapsamında, 5 yıllık hizmet süresi hesabına, memuriyet dışı hizmetlerin yıllık izin hesabına dahil edilen (yukarıda sayılan) kısımlarının tamamı dahil edilir.

Görevde yükselmeye etkisi bakımından memuriyet dışı hizmetler

Devlet memurlarının görevde yükselme uygulamalarında, toplam hizmet süresinin önem arz ettiği durumlarda, toplam hizmet süresi hesabına; kamu kurumlarında geçen memuriyet dışı hizmet sürelerinin (her statüde) tamamı ile yükseköğrenim sonrası kamu kurumları dışında geçirilen sürelerin 3/4’ü (en çok 6 yıl olmak üzere) dikkate alınmaktadır..

Torba kadrolar ile üst düzey yönetici kadrolarına atanmaya etkisi bakımından memuriyet dışı hizmetler

**Devlet memurlarından yükseköğrenim mezunu olanların, derece yükselmesindeki süre şartı aranmaksızın kurumların takdiri ile GİH Sınıfına dahil ilk dört dereceli kadrolara (torba kadrolara) atanmasında, atama yapılacak kadronun derece ve ek göstergesine göre, en az 8, 10, 12 ve 14 yıl gibi hizmet sürelerinin bulunması şartı da aranmakta ve bu sürelerin hesabına;  kamu kurum ve kuruluşlarında memuriyet dışında (işçi, sözleşmeli, 4/B, 4/C gibi hizmet süreleri dahil) geçirilen sürelerin tamamı, askerde geçirilen sürelerin tamamı ve yükseköğrenim gördükten sonra özel sektörde veya serbest olarak geçirilen sürelerin 3/4’ü (en çok 6 yıl olmak üzere) dahil edilmektedir.

**3 sayılı “Üst Kademe Kamu Yöneticileri İle Kamu Kurum Ve Kuruluşlarında Atama Usullerine Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi”ne ekli (I) sayılı cetvelde sayılan üst kademe kamu yöneticisi kadro, pozisyon ve görevlerine (istisnai görevler hariç) atanmada, kamuda ve/veya sosyal güvenlik kurumlarına tabi olmak kaydıyla uluslararası kuruluşlar ile özel sektörde veya serbest olarak en az beş yıl çalışmış olmak şartı da arandığından, memuriyet dışında toplam 5 yıl hizmeti olanların (diğer şartları taşıyor olmaları halinde) üst kademe kamu yöneticisi kadrolarına atanması mümkün olabilmektedir.

Öte yandan söz konusu Kararnameye ekli (II) sayılı cetvelde sayılan kadro, pozisyon ve görevlere (kariyer meslekler ile istisnai görevler hariç) atanmada, hangi statüde olursa olsun kamuda en az 5 yıl hizmet bulunması şartı da aranmakta olup, kamudaki bu hizmet süresinin mutlaka memuriyette geçmiş olması ise gerekmemektedir. Ancak, (II) sayılı cetvelde sayılanlar haricindeki Daire Başkanı kadrolarına atanacaklarda ise, yükseköğrenim sonrası beş yıllık hizmet süresi şartı da aranırken bu beş yıllık sürenin Devlet memurlarının kazanılmış hak aylık derece ve kademesinde değerlendirilen hizmet sürelerinden olması gerekmektedir.

Ayrıca, il ve bölge müdürü kadro, pozisyon ve görevlerine atanacaklarda, kamuda ve/veya sosyal güvenlik kurumlarına tabi olmak kaydıyla uluslararası kuruluşlar ile özel sektörde veya serbest olarak, alanında en az beş yıl çalışmış ve temayüz etmiş olmak şartı da aranmaktadır.

memurunyeri