Kamuajans.com - Sayıştay, memuruna Ramazan paketi olarak ayni nitelikte yardımda bulunan belediye görevlilerine zimmet çıkardı. Konuya ilişkin Sayıştay 2017 Tarihli Kararı:

4/D'li tüm kamu çalışanlarına 4 önemli talep TBMM'de! 4/D'li tüm kamu çalışanlarına 4 önemli talep TBMM'de!
İŞTE SAYIŞTAY 2017 TARİHLİ KARARI

Kurum tarafından ramazan ayında personele dağıtılmak üzere erzak paketi alımı yapıldığı, ayni yardım niteliğinde olan bu paketlerden memur personel ile sözleşmeli personelin de faydalandırılmasıyla ilgili olarak;

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 146'ncı maddesinin ikinci fıkrasında aynen; "Memurlara kanun, tüzük ve yönetmeliklerin ve amirlerin tayin ettiği görevler karşılığında bu Kanunla sağlanan haklar dışında ücret ödenemez, hiçbir yarar sağlanamaz." denilerek memur personele kanunlarda açıkça belirtilen haklar dışında hiçbir menfaat sağlanamayacağı tereddüde mahal olmayacak şekilde hüküm altına alınmıştır.

4688 sayılı Kanun kapsamında imzalanan "Kamu Görevlilerinin Geneline ve Hizmet Kollarına İlişkin 2014 ve 2015 Yıllarını Kapsayan 2. Dönem Toplu Sözleşme" hükümlerinde de memur ve sözleşmeli personele ayni yardım niteliğinde erzak paketi verilebileceğine ilişkin bir düzenleme bulunmamaktadır.

Yapılan incelemelerde Kurum tarafından işçiler ile imzalanan toplu sözleşme gereği işçilere verilmek üzere erzak paketi satın alındığı, satın alınan ..... adet paketten......tanesinin memur personele .......adedinin ise sözleşmeli personele verildiği görülmüştür.

Sorumlular savunmada her ne kadar, mevzuat gereği personele yapılacak yemek yardımını, bunun için harcadığı bedelden daha az bir bedel ile erzak paketi vererek gerçekleştirdiklerini, yapılan bu yardımın aynı zamanda işçi ve memur personel arasında çalışma barışını korumayı amaçladığını belirtseler de yapılan yardımın yasal dayanağı bulunmadığından savunmaya katılmak mümkün görülmemiştir.

Bu itibarla; Kurum tarafından ramazan ayında personele dağıtılmak üzere erzak paketi alımı yapıldığı, ayni yardım niteliğinde olan bu paketlerden memur personel ile sözleşmeli personelin de faydalandırılması sonucu oluşan ........TL kamu zararının Harcama Yetkilisi ....... ve Gerçekleştirme Görevlisi ...........' a, müştereken ve müteselsilen 6085 sayılı Sayıştay Kanununun 53 üncü maddesi gereğince işleyecek faizleri ile birlikte ödettirilmesine,

İş bu ilamın tebliğ tarihinden itibaren aynı Kanununun 55 inci maddesi gereğince altmış gün içerisinde Sayıştay Temyiz Kurulu nezdinde temyiz yolu ve 56 ncı maddesi gereğince beş yıl içinde Sayıştay Daireleri nezdinde yargılamanın iadesi yolu açık olmak üzere oybirliğiyle karar verildi.