Mayıs ayında memur maaşları neden mi eksik yatırıldı? Daha fazlası haberin devamında.

4688 Sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu Çıkarılmıştır. Bu kanun metninde sendikaya üyelik ile ilgili Üçüncü Kısım Madde 14 de Sendika üyeliğine giriş ile ilgili şu bilgiler yer almaktadır.

Madde 14 Sendika Üyeliğinin Kazanılması

 • Sendikalara üye olmak serbesttir.
 • Kamu görevlileri çalıştıkları işyerinin girdiği hizmet kolunda kurulu bir sendikaya üye olabilirler.
 • Sendikaya üyelik, kamu görevlisinin üç nüsha olarak doldurup imzaladığı üye formu ile sendikaya başvurması ve başvurunun sendika yetkili organınca kabulü ile kazanılır.
 • Üyelik başvurusu, sendika tarafından en çok otuz gün içinde reddedilmediği takdirde üyelik istemi kabul edilmiş sayılır. Haklı bir sebep gösterilmeden üyeliği kabul edilmeyen kamu görevlisinin, bu kararın kendisine tebliğinden itibaren otuz gün içinde iş davalarına bakmakla görevli mahallî mahkemede dava açma hakkı vardır.
 • Sendika, üyeliği kesinleşen kamu görevlisinin başvuru belgesinin bir örneğini üyenin kendisine verir, bir örneği sendikada kalır, bir örneğini üyelik ödentisine esas olmak ve dosyasında saklanmak üzere onbeş gün içinde işverene gönderir.
 • Birden çok sendikaya üye olunamaz. Birden çok sendikaya üyelik halinde sonraki üyelikler geçersizdir.
  Aynı tarihli birden fazla üyeliğe ilişkin bildirimler dikkate alınmaz ve bu husus kamu işvereni tarafından ilgiliye ve sendikalara yazılı olarak bildirilir

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu, 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu, 2802 Sayılı Hakimler Ve Savcılar Kanunu, 2914 Sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu, 5434 Sayılı T.C. Emek Li Sandığı Kanunu İle Diğer Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması, Devlet Memurları Ve Diğer Kamu Görevlilerine Memuriyet Taban Aylığı Ve Kıdem Aylığı İle Ek Tazminat Ödenmesi Hakkında Kanun Hükmünde Kararname de ise sendika üyelerinden kesilecek miktar ile Ocak, Nisan, Temmuz ve Ekim aylarında yatacak ikramiye ile ilgili şu bilgiler yer almaktadır.

Ek Madde 4 de şu açıklamalar yer almaktadır.
25/6/2001 tarihli ve 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu hükümleri uyarınca kamu görevlileri sendikalarına üye olup, aylık veya ücretinden üyelik ödentisi kesilen kamu görevlilerine ocak, nisan, temmuz ve ekim aylarında aylık veya ücretleri ile birlikte kırkbeş Türk Lirası toplu sözleşme ikramiyesi ödenir. Bu madde uyarınca yapılan ödeme, damga vergisi hariç herhangi bir vergi ve kesintiye tabi tutulmaz ve ilgili mevzuatı uyarınca ödenmekte olan zam, tazminat, ödenek, döner sermaye payı, ikramiye, ücret ve her ne ad altında olursa olsun benzer ödemelerin hesabında dikkate alınmaz.

Kamu Görevlileri Geneline ve Hizmet Kollarına Yönelik Mali ve Sosyal Haklara İlişkin 2022 ve 2023 yıllarını Kapsayan 6. Dönem Toplu Sözleşme Metininin 23. Maddesinde aşağıdaki bilgiler yer almaktadır.

"(1) 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 4 üncü maddesinde yer alan "üyelik ödentisi kesilen kamu görevlilerine" ibaresi, "kamu görevlisi sendikasının kurulu olduğu hizmet kolundaki sendika üyesi olabilecek toplam kamu görevlisi sayısının en az %1'inden fazla sendika üyesi kaydeden sendikalara üyelik ödentisi kesilen kamu görevlilerine" şeklinde, "kırkbeş Türk Lirası" ibaresi "2119 gösterge rakamının memur aylık katsayısıyla çarpımı sonucu bulunacak tutarda" şeklinde uygulanır.

(2) Birinci fıkraya göre üye sayılarının tespitinde ödeme tarihi itibarıyla Resmi Gazetede en son yayımlanan "4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu Gereğince Kamu Görevlileri Sendikaları ile Konfederasyonların Üye Sayılarına İlişkin İstatistik Hakkında Tebliğ" esas alınır." bilgisi yer almaktadır.

Yukarıdaki tüm bilgiler neticesinde **sendikaya üye olup sendikaya üyeliği kabul edilen tüm memurlardan sendika kesintisi maaşlarına yansımaktadır. Maaşlarından kesinti yapılan memura Ocak, Nisan, Temmuz ve Ekim aylarında ikramiye ödemesi yapılmaktadır.

Genele  ilişkin toplu sözleşme kazanımları şu şeklide:

 • Kamu görevlilerinin maaş ve ücretlerine; 2022 yılı için %5+ %7 olmak üzere toplamda %12,35 oranında zam yapılacak.
 • Kamu görevlilerinin maaş ve ücretlerine; 2023 yılı için %8 + %6 olmak üzere toplamda %14,48 oranında zam yapılacak.
 • 6. Dönem Toplu Sözleşmeyle; 2022-2023 döneminde maaş ve ücretler toplamda %28,61 artış yapıldı.
 • Sendikalı memur kazandı. Toplu sözleşme ikramiyesi; 1 Ocak 2022’de 400, 1 Temmuz 2023’te 489 TL olacak. Artış %262.
 • Toplu Sözleşmeyi imzalayan Memur-Sen’e ve yetkili bağlı Sendikalarına üye olan kamu görevlilerine toplu sözleşme ikramiyesinde yapılan artışla yıllık 1.600 TL kazanç sağlanacak.
 • Sözleşmeli personelin kadroya geçirilmesine ilişkin çalışma 2022 yılı içerisinde tamamlanacak.
 • 3600 Ek göstergenin ayrım yapılmadan kamu görevlilerinin tümüne verilmesine yönelik çalışmalar 2022 yılı içerisinde tamamlanacak.
 • 2022 ve 2023 yıllarına ilişkin zam oranlarının enflasyonun altında kalması halinde aradaki fark kadar enflasyon farkı zammı yapılacak.
 • Emekli olan kamu görevlisine ödenen 2.437,68 TL tazminat tutarı; 2022 yılı birinci altı ayda 2.559,70 TL, ikinci altı ayda 2.738,87 TL, 2023 yılı birinci altı ayda 2.957,84 TL, ikinci altı ayda 3.135,31 TL olarak ödenecek. Bu ödemeden sözleşmeli personelde aynı usul ve esaslar çerçevesinde yararlanacak.
 • Eşi çalışmayan kamu görevlisine her ay 2273 gösterge rakamının aylık katsayıyla çarpımı tutarında (429,11 TL) aile yardımı ödenecek.
 • Burs alan ve Devletçe okutulan çocuklar için çocuk yardımı verilmeye devam edilecek.
 • Taşınır kayıt kontrol yetkilisi olarak görevlendirilenlere mali sorumluluk zammı ödenmesine devam edilecek.
 • Seyyar görev tazminatı il sınırı esasıyla ödenecek.
 • Baraj, santral, maden sahası, fabrika, trafo, gar ve istasyon gibi yerlerdeki kamu konutlarından personel hizmet tahsisli olarak faydalanacak. Hizmet tahsisli konutların tespiti; yetkili sendika temsilcisinin katılımıyla belirlenecek.
 • KİT personeline lojman kirasından %15 indirim yapılacak.
 • KİT'lerde kıdem ücretinin belirlenmesinde yıl uygulaması yerine 60, 120, 180 ve 240 ayı tamamlama şeklinde ay uygulanması devam edecek.
 • İtfaiye ve ARFF memurlarının; Genel İdari Hizmetleri sınıfı kapsamında değerlendirilmesine devam edilecek ve bu personele ilave 5 puan/89,67TL ödeme yapılacak.
 • Yükseköğretim kurumlarının disiplin ve yüksek disiplin kurullarında sendika temsilcisi yer alacak.
 • Kamuda görev yapan avukatlara ödenebilecek vekâlet ücreti aylık üst sınırı 20.000 puan/3.775,74 TL’ye çıkarılacak.
 • Programcı ve çözümleyici unvanlı personele, hizmet yılları dikkate alınarak İş Güçlüğü ve Temininde Güçlük zammı puanları ile Özel Hizmet Tazminatı “(E) Teknik Hizmetler” bölümünün 1 inci sırasının (d) bendindeki tazminat oranları uygulanacak.
 • Bakanlıklar ve bağlı, ilgili ve ilişkili kuruluşların merkez teşkilatlarında görev yapan personele servis hizmeti sunulmasına devam edilecek ve taşra birimlerinde var olan servis hizmetinden kamu görevlileri de yararlanacak.
 • Giyecek yardımının nakdi ödeme yapılmasına devam edilecek.
 • KİT'lerde görev yapan başmüdür, kombina, fabrika, müessese ve işletme müdürlerinin maaşlarına 25 puan/448,36 TL ilave zam yapılacak.
 • KİT'lerde görev yapan başmüdür, kombina, fabrika, müessese ve işletme müdürlerinin yardımcılarına, bölge müdür yardımcılarına ve şube/kısım müdürlerinin maaşlarına ilave 10 puan/179,34 TL ödeme yapılacak.
 • Sivil savunma uzmanlarının maaşlarına 5 puan/89,67 TL ilave zam yapılacak.
 • KİT'lerde görev yapan teknik şef, atölye şefi, teknik amir, teknik uzman, grup başmühendisi, başmühendis, başmimar, mühendis, mimar şehir plancısı ve veteriner hekimlerin maaşlarına 12 puan/215,21 TL ilave zam yapılacak.
 • Şef kadrolarında bulunan personele 10 puan/179,34 TL ilave zam yapılacak.
 • Koruma ve güvenlik görevlilerinin maaşlarına 8 puan/143,47 TL ilave zam yapılacak.
 • Silahlı görev yapan koruma güvenlik görevlilerinin maaşlarına 5 puan/89,67 TL ilave zam yapılacak.
 • KİT'lerde arazi, şantiye, inşaat, baraj, park, bahçe, maden, açık alanlarda kurulu tarım, hayvancılık uygulama birimleri ve yol gibi açık çalışma mahallerinde fiilen çalışan;

a) Grup başmühendisi, başmühendis, başmimar, mühendis, mimar, şehir plancısı, jeolog, hidrolog, hidrojeolog, jeofizikçi, fizikçi, jeomorfolog, kimyager, teknik amir, teknik şef, atölye şefi ve teknik uzman pozisyonlarında bulunan sözleşmeli personele fiilen çalıştıkları her gün için 53,80 TL (%3) olmak ve üç ayda 1.076,08 TL'yi (%60) aşmamak üzere,

b) Başeksper, eksper, topograf ve tekniker pozisyonlarında görev yapan sözleşmeli personele fiilen çalıştıkları her gün için 35,86 TL (%2) olmak ve üç ayda 717,39 TL'yi (%40) aşmamak üzere,

Gözden kaçırmayın

Kur Korumalı Mevduat zararı: Dolardaki 1 liralık artış kamuya 53 milyarlık yük getirdi Kur Korumalı Mevduat zararı: Dolardaki 1 liralık artış kamuya 53 milyarlık yük getirdi

c) Başteknisyen, teknisyen, teknik ressam ve sürveyan pozisyonlarında görev yapan sözleşmeli personele fiilen çalıştıkları her gün için 21,52 TL (%1.2) olmak ve üç ayda 430,43 TL'yi (%24) aşmamak üzere ilave ücret ödemesi yapılacak.

 • Kamu görevlilerinin cuma namazı vakti izinlerinin sürdürülmesine devam edilecek.
 • Kamu görevlilerinin hac farizalarını yerine getirmek için 20 günlük ücretsiz izin kullanabilmelerine devam edilecek.
 • Yangına müdahale sırasında vefat eden itfaiye personelinin mirasçılarına ek gösterge dahil en yüksek devlet memuru brüt aylığının 100 katı (179.347,65 TL) tazminat ödenecek.
 • Kamuya ait lojmanlardan yararlanma sürelerinin puanlamanın dışında tutulmasına devam edilecek.
 • Aile yardımı ödeneğinin bildirime dayalı olarak geriye dönük 3 ay süreyle ödenmesine devam edilecek.
 • Kamu görevlilerinin çocuklarına yönelik kreş hizmeti uygulamasının başlaması konusunda ihtimam gösterilecek.
 • Tabip ve diş tabip kadro ve pozisyonlarında bulunanların maaşlarına 12 puan/215,21 TL ilave zam yapılacak.
 • Engelli çocuğu olan kamu görevlilerine çocuk yardımı; 0-6 yaş grubundaki çocukları için 188,78 TL (500 gösterge rakamının 2 katı), 6 yaş üstü çocukları için 94,39 TL (250 gösterge rakamının 2 katı) olarak ödenecek.
 • Kamuda görev yapan avukatlara, davaları takip etmelerine yönelik her göreve çıkışlarında günlük 275 gösterge rakamı/51,91 TL ödeme yapılacak.
 • Sınav ya da zorunlu staj nedeniyle misafirhanede kalacak kamu görevlilerinin çocuklarına indirim yapılması uygulamasına devam edilecek.
 • Biyologlara, açık çalışma mahallindeki görev yaptıkları her gün için 53,80 TL fazla ödeme yapılacak.
 • Kamu kurum ve kuruluşlarında helal gıda sertifikalı ürünlerin kullanılmasına yönelik gösterilen ihtimam uygulamasına devam edilecek.
 • Engelli kamu görevlilerinin; Mesleki uyum eğitimlerinin ve fiziki çalışma koşullarının iyileştirilmesi, görevlendirilmeleri halinde refakatçilerin kendilerine eşlik etmesi uygulamasına devam edilecek.
 • Engelli Kamu görevlilerinin kamu konutlarından pozitif ayrımcılık kapsamında öncelikli yararlanmalarına yönelik tedbirlerin alınmasına devam edilecek.
 • Müze araştırmacısı ve sanat tarihçilerine, arkeologlar için öngörülen ek özel hizmet tazminat tutarı baz alınarak açık çalışma mahallindeki görev yaptıkları her gün için 53,80 TL fazla ödeme yapılacak.
 • Sözleşmeli personel sürekli görev yolluğu hakkından faydalandırılacak.
 • Unvan değişikliği suretiyle başka kadrolara naklen atanan, yeni kadroya ilişkin aylık ve diğer mali haklardan yararlanacak.
 • Gassal unvanlı kadrolarda bulunanlar Müezzin-Kayyım unvanlı kadrolarda bulunanların yararlandığı mali haklardan yararlanacak
 • Geçici personel (4/C) iken sözleşmeli personel (4/B) statüsüne geçen kamu görevlilerinin maaş ve ücretlerine 10 puan/179,34 TL ilave ek ödeme artışı yapılacak.

Kamuajans.com / Özel Haber