Kamuajans.com - Üst öğrenimi bitirdiği için hakkında yapılan intibak işleminden dolayı Devlet memurunun maaşı artabilmekte ve intibak işleminin etkisinin maaşa yansıma zamanı da ilgili memurlar için önem taşımaktadır.

Refah payı zammı gündemde. İşte 2023 zamlı maaşlar! Refah payı zammı gündemde. İşte 2023 zamlı maaşlar!
Kamuajans.com - 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 36/A-12-d maddesi; memuriyette iken veya memuriyetten ayrılarak üst öğrenimi bitirenler hakkında, aynı üst öğrenimi tahsile ara vermeden başlayan ve normal süresi içinde bitirdikten sonra memuriyete giren emsallerinin ulaştıkları derece ve kademeyi aşmamak kaydıyla, bitirdikleri üst öğrenimin giriş derece ve kademesine memuriyette geçirdikleri başarılı hizmet sürelerinin tamamı her yıl bir kademe her üç yıl bir derece hesabıyla ilave edilmek suretiyle bulunacak derece ve kademeye yükseltilmek suretiyle intibak işlemi yapılacağına hükmetmiştir.

Bu çerçevede, Devlet memuru hakkında intibak işlemi yapılabilmesi için, üst öğrenimden mezun olduğuna dair belgeyi kurumuna ibraz etmiş olması gerekir.

İntibak işleminin yapılması gereken süre konusunda herhangi bir düzenleme bulunmamakla birlikte, memuru zarara uğratmayacak bir süre içinde ve kadro şartına bağlı olmadan kurumlar tarafından yapılması gerekir. Konuya ilişkin yargı kararı için tıklayınız …

Öte yandan, memur hakkındaki intibak işleminin ilgili kurum tarafından ne zaman yapıldığına bakılmaksızın, memur hakkındaki intibak işlem tarihi, mezuniyet belgesinin kuruma ibraz tarihi olarak kabul edilmesi gerekecektir.

İntibak işleminin memurun maaşına etkisi

Üst öğrenimi bitirdiği için hakkında intibak işlemi yapılan memurun aylık ve kadro seviyesi de değişebilmektedir (intibak işleminin memurun aylık/kadro seviyesini hiç etkilemediği durumlar da olabilir). İntibak sonucunda aylık/kadro seviyesi değişen memurun maaşı da değişebilmektedir.

Kadro/aylık seviyesindeki değişikliklerin maaşa etkisi konusundaki düzenlemelere bakıldığında;

-657 sayılı Kanunda, bulunduğu dereceden yukarı bir derecedeki kadroya atanan memura atandığı derecenin ilk kademe göstergesine tekabül eden aylığın ödeneceğine ve memurun yürüttüğü görevin niteliğinde değişiklik olmadığı durumlarda derece yükselme onay tarihini takip eden aybaşından itibaren atandığı derecenin ilk kademe aylığını alacağına hükmedilmiş,

-Zam ve Tazminatlara İlişkin Kararnamede, bazı istisnai haller dışında, kadroya/göreve ilişkin zam ve tazminatların aybaşında aylıkla birlikte peşin ödeneceği belirtilmiş,

-160 Seri No’lu Devlet Memurları Kanunu Genel Tebliğinde, üst veya alt derecelere atanan ya da görev değişikliği yapan memurların, atandıkları göreve başladıkları tarihi izleyen aybaşından itibaren yeni derecelerinin aylığına hak kazanacak olmaları nedeniyle, yeni derece ve görevlerine ait zam ve tazminatların da bu şekilde ödeneceğinden söz edildiği görülmektedir.

Bu itibarla, intibak işlemi nedeniyle aylık derece/kademesi ve/veya kadro derecesi değişen memur, oluşan yeni seviyeye ilişkin mali haklara, üst öğrenime ilişkin belgeyi kurumuna ibraz ettiği tarihi izleyen aybaşından itibaren hak kazanacaktır.

Öte yandan, intibak işleminin kurumlar tarafından geç yapıldığı hallerde ise, kuruma başvuru tarihini izleyen aybaşından geçerli olacak şekilde memur hakkında geriye dönük ödeme yapılması gerekeceğini değerlendirmekteyiz. 

memurunyeri.com