27.06.2012 tarihinde ‘'4+4+4'de MEB'in Cevapları ve Tereddütler...'' başlıklı bir yazı kaleme almış, MEB'in yayınladığı''12 Yıllık Zorunlu Eğitim Sorular-Cevaplar'' başlıklı açıklamada eksik ya da açıklamaya ihtiyaç duyulan bazı konuları dile getirmiştik.

Yazımızda;
SORU 9: Okul öncesi eğitim hangi yaşta başlayacak?
CEVAP 9: Okul öncesi eğitime başlama yaşında herhangi bir değişiklik yapılmamıştır. Yeni sistem gerçekleştirilmeden önce 37 - 72 ay arasındaki çocuklar okul öncesi eğitime gidebiliyorlardı. Şimdi de yine 36 ayını tamamlamış çocuklar okul öncesi eğitime başlayabileceklerdir. Ancak zorunlu temel eğitime başlama yaşı değişmiş olduğundan üst sınırda bir değişiklik söz konusudur. Buna göre, 30 Eylül 2012 tarihi itibariyle 37 - 66 ay arasındaki çocukların anaokulunda veya uygulama sınıflarında, 48 - 66 ay arasındaki çocukların ise anasınıflarında okul öncesi eğitim almaları sağlanacaktır.

ELEŞTİRİ: ''Okullar bünyesindeki anasınıflarına şu anki fiziksel ve donanımsal şartlarla 48 aylık çocukların kaydının yapılması mümkün değildir. Çünkü 48-60 ay arası çocuklarının gereksinimleri çok farklıdır. Mesela bu yaş grubunun eğitiminde uyku saati vardır. Bu gereksinimler şu an için sadece anaokullarında mevcuttur. Acilen müfredat programı ve fiziksel donanım yenilenmelidir.'' Demiştik.

27/06/2012 tarihinde ‘'4+4+4'de MEB'in Cevapları ve Tereddütler...'' başlıklı yazımızda belirtilen bu hususa MEB vakit kaybetmeden aynı gün valiliklere gönderdiği 27/06/2012 tarih ve ‘' Okul Öncesi Eğitimde Tereddüde Düşülen Konular'' başlıklı, Temel Eğitim Genel Müdürü Sayın Funda KOCABIYIK imzalı yazıyla açıklık getirdi.

Gönderilen yazıda;
Bakanlığımıza ulaşan e-mail, telefon ve yazılardan, Temel Eğitim Genel Müdürlüğü'ne bağlı ilköğretim kurumları ilkokul ve ortaokul olarak ayrıldığından, ilköğretim okulu iken yeni eğitim sisteminde ortaokula dönüştürülen okullar bünyesinde bulunan mevcut ana sınıflarının kapatılıp kapatılmayacağı veya ortaokul binalarında yeni ana sınıfı açılıp açılmayacağı ile özel idare bütçesinden ayrılan ödenekle anaokulu ve ana sınıfı yaptırılıp yaptırılamayacağı ve bu kurumların donatım ihtiyaçlarının özel idare bütçesinden karşılanıp karşılanmayacağı konularında tereddüde düşüldüğü anlaşılmış olup, belirtilen konularla ilgili aşağıdaki açıklamaların yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur.

1) Halen yürürlükte olan ilgi 29.07.2011 tarihli (2011/44 numaralı) Genelgede "Fiziki şartları uygun örgün ve yaygın eğitim kurumlarının bünyesinde ana sınıfları açılması," İlgi 09.05.2012 tarihli ve (2012/20 numaralı) Genelgede ise "okul öncesi eğitimde 48-60 ay arası çocuklar için 2013 yılı sonuna kadar belirlenmiş olan % 100 okullaşma hedefi devam etmektedir." ifadeleri yer almaktadır.

İlgili Genelgelerdeki hükümler de dikkate alınarak; ilköğretim okulu iken yeni eğitim sisteminde ortaokula dönüştürülen okullar bünyesinde bulunan ana sınıfları, bu sınıflardaki çocuk sayısı, ana sınıfı açmak için gerekli en az çocuk sayısı altına düşmedikçe kapatılmayacaktır. İlgi 09.05.2012 tarihli ve (2012/20 numaralı) Genelgede de ifade edilen bu yaş grubunda % 100 okullaşma hedefine ulaşabilmek için fiziki durumu müsait olan örgün ve yaygın eğitim kurumları bünyesinde ve kamuya ait kullanılmayan atıl durumdaki binalarda ana sınıfı açılmasına devam edilecektir.

2) 12/01/1961 tarihli ve 10705 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 222 Sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu'nun sekizinci bölümünde ilköğretim okullarının yapım ve donatım işlerinin nasıl yapılacağı açıklanmış, aynı Kanun'un "Teşkilat" başlıklı birinci bölümünün 6 ncı maddesinde ise ilköğretim kurumları arasında okul öncesi eğitim kurumları da sayılmıştır. Kanun hükümlerinden hareketle, özel idare bütçesinden ayrılan kaynaklarla okul öncesi eğitim kurumu yapılması veya donatılması da mümkün olacağından, bu eğitim kurumlarının yapım ve donatım giderlerinde özel idare bütçe kaynaklarından azami ölçüde yararlanılması, ilgi 09.05.2012 tarihli ve (2012/20 numaralı) Genelgede açıklanan %100 okullaşma hedefine ulaşmak için gerekli tedbirlerin alınması gerektiği belirtilmektedir. Denmektedir.

Temel Eğitim Genel Müdürü Sayın Funda KOCABIYIK'a kamuoyunu bu kadar yakından takip edip ortaya çıkan sorun, uyarı ve eleştirilere aynı gün, anında çözüm yolunu gösterdiği için teşekkür ediyoruz.

Celal DEMİRCİ