Zorunlu çalışma yükümlüsü olarak atanan ve zorunlu çalışma süresini tamamlamasına rağmen aynı eğitim kurumunda görev yapmaya devam eden iliniz Besni İlçesi wİlkokulu sınıf öğretmeni olarak görev yapan ilezorunlu çalışma süresinin tamamladıktan sonra yeni atanmış olduğu eğitim kurumunda zorunlu çalışma yükümlüsü olmayan iliniz Çelikhan ilçesi ' a İlkokulu sınıf öğretmenin kurumlarında fiilen çalıştıkları her iki yıl için 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 64 ncü maddesinin 3 üncü fıkrası hükmünden faydalanıp faydalanamayacağına ilişkin ilgi yazı ve eki incelenmiştir.

Bakan Mahmut Özer’den İl Milli Eğitim Müdürüne ilinizin tüm ihtiyaçları giderilecek sözü. Bakan Mahmut Özer’den İl Milli Eğitim Müdürüne ilinizin tüm ihtiyaçları giderilecek sözü.
Bilindiği üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 64 üncü maddesinin 3 üncü fıkrasında; “72 nci madde gereğince belirli bir süre görev yapmak üzere, mecburi olarak sürekli görevle atanan memurlardan kalkınmada birinci derecede öncelikli yörelerde bulunanlara, bu yörelerde fiilen çalışmak suretiyle geçirilen her iki yıl için bir kademe ilerlemesi daha verilir. Yıllık izinde geçirilen süreler fiilen çalışılmış sayılır. İki yıldan az süreler dikkate alınmaz.” hükmüne yer verilmiştir.

150 Seri No’lu Devlet Memurları Kanunu Genel Tebliği’nin üçüncü fıkrasında, “657 sayılı Kanunun 64 üncü maddesinin yukarıda belirlilen son fıkrası hükmünün uygulanabilmesi için ataması yapılan personelin;

-Atama ve yer değiştirme yönetmeliğine göre zorunlu atamaya tabi personel olması,
-Görev yapmakta olduğu yerin kalkınmada 1 inci derecede öncelikli yöreler (Erzurum ve Artvin illeri dahil) olması,
-Kalkınmada 1 inci derecede öncelikli yörelerde (Erzurum ve Amin illeri dâhil) fiilen görev yaptığı sürenin yıllık izin süresi dâhil iki yıldan az olmaması, şartlarını birlikte taşıması gerekmektedir." aynı Tebliğin 6 ncı maddesinde ise; "... atama ve yer değiştirme yönetmelikleri uyarınca zorunlu atamaya tabi olarak atanan ve zorunlu çalışma süresini tamamlamasına rağmen görev yapmaya devam edenlerin zorunlu çalışma süresi dışında geçen, hizmetleri de 64 üncü maddenin son fıkrası hükmü uyarınca değerlendirilecektir." hükümlerine yer verilmiştir.
Millî Eğitim Bakanlığı resmi eğitim kuramlarında görev yapan öğretmenleri atama ve yer değiştirme yönetmeliklerine göre 06/05/2010 tarihinden sonra Bakanlık öğretmen kadrolarında göreve başlayanlar zorunlu çalışma yükümlüsü olup hizmet bölgelerinin 4, 5 ve 6 ncı hizmet alanlarındaki eğitim kumullarında çalışmaları gerekmektedir. 

Bu kapsamda bulunan öğretmenler zorunlu çalışma yükümlülüklerini aynı zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen hizmet alanlarındaki bu hizmet sürelerini tamamlayacakları gibi farklı zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen hizmet alanlarında da görev yaparak daha Önce geçen hizmet süreleri de değerlendirilmek suretiyle bu hizmet sürelerini tamamlayabileceklerdir, zorunlu çalışına yükümlülüğünü öngörülen hizmet alanındaki eğitim kuruntunda tamamladıktan sonra, aynı eğitim kuruntunda görev yapmaya devam edenlerin ise zorunlu çalışma süresi dışında geçen hizmetleri de 64 üncü maddesinin 3 üncü fıkrası hükmü uyarınca değerlendirilmesi gerekmektedir.

Zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen hizmet alanlarında görev yapan zorunlu çalışma yükümlüsü öğretmenlerin herhangi bir nedenle görev yeri değiştirilenlerin, atandıkları yer için öngörülen zorunlu çalışma süresine tabi tutulmakta ve bunların zorunlu çalışma yükümlülüğünün hesabında daha önce görev yaptıktan zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen eğitim kuruntunda geçen hizmet süreleri ise birlikte değerlendirilmektedir.
Ancak, zorunlu çalışma yükümlülüğünü öngörülen hizmet alanındaki eğitim kuruntunda tamamladıktan sonra, yer değiştirme suretiyle yeni atandığı eğitim kuruntunda zorunlu çalışma yükümlüsü olıttayanlann bu hizmet süreleri için 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 64 üncü maddesinin 3 üncü fıkrası hükmünden yararlanma imkanı bulunmamaktadır.
Bu çerçevede, sınıf öğretmeni Abdullah KAYA'nın MEBBİS kayıtları incelendiğinde ilk defa öğretmelik mesleğine zorunlu çalışma yükümlüsü olarak 14/12/2010 tarihinde 2 inci bölgesi 6 ncı hizmet alanı (çalışma süresi 4 yıl) olan Adıyaman Besni Çomak İlköğretim Okulunda göreve başladığı 14/12/2010-01/09/2014 tarihleri arasında 3 yıl 4 ay 17 gün çalıştığı bu süresini tamamlamadan. 5 inci hizmet alanı (çalışma süresi 5 yıl) olan Oyalı İlkokuluna atandığı 01/09/2014-09/11/2015 tarihleri arasında I yıl 2 ay 8 gün çalıştıktan sonra zorunlu çalışma yükümlüğü süresini tamamlamadan 4 üncü hizmet alanı (çalışma süresi 6 yıl) olan Tuğsuz Ali Ağa İlkokuluna atandığı, 04/03/2017 tarihinde ise tamamladığı ve halen bu eğitim kuruntunda çalışmaya devam ettiği anlaşılmıştır.

Bu duruma göre sınıf öğretmeni Abdullah KAYA, zorunlu çalışma yükümlülüğünü tamamladıktan sonra bu eğitim kuruntunda görevine devam etmesi nedeniyle zorunlu çalışma süresi dışında geçen hizmetlerine 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 64 üncü maddesinin 3 üncü hükmünün uygulanması gerekmektedir.

Diğer taraftan, sınıf öğretmeni Ünal BAYDOĞAN’ın MEBBİS kayıtlan incelendiğinde ilk defa öğretmelik mesleğine zorunlu çalışma yükümlüsü olarak 06/02/2012 tarihinde 2 ne i hizmet bölgesi 4 üncü hizmet alanı (çalışma süresi 4 yıl) olan Adıyaman Çelikhan Karagöl İlköğretim Okulunda göreve başladığı 06/02/2012-11/08/2017 tarihleri arasında 5 yıl 6 ay 5 gün çalıştığı ve zorunlu çalışma yükümlüğünü tamamladıktan sonra Çelikhan Yeşiltepe İlkokuluna 11/08/2017 tarihinde atandığı ve atanmasının zorunlu çalışma yükümlüğü kapsamında olmadığı tespit edilmiş olup 657 sayılı Kanunun 64 üncü maddesinin 3 üncü fıkrası hükmünden faydalandırılması mümkün bulunmamaktadır.