Kamuajans.com - Milli Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürlüğü tarafından Sene Sonu İş ve İşlemleri konulu 10230228/200-E.7514571 sayılı 24 Mayıs 2017 tarihli resmi yazı yayınlandı.

Uzman Öğretmenlik Sınav sonuçları açıklandı Uzman Öğretmenlik Sınav sonuçları açıklandı
T.C.

Sayı: 10230228/200-E.7514571
Konu: Sene Sonu İş ve İşlemleri

24.05.2017

DAĞITIM YERLERİNE

İlgi: Milli Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği

İlköğretim kurumlarında sene sonunda yapılacak iş ve işlemlere ilişkin aşağıdaki açıklamaların yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur. Bu kapsamda gerek okul yöneticilerimizin ve gerese de öğretmenlerimizin herhangi bir aksaklığa meydan vermeden görev alanları ile ilgili iş ve işlemleri zamanında ve titizlikle yapması önem arz etmektedir.

Bilindiği üzere ilgi Yönetmeliğin 31'inci maddesinde öğrenci başarısının değerlendirilmesi düzenlenmiştir. Buna göre;

1. İlkokullarda öğrencilere sınıf tekrarı yaptırılmaması esastır. Ancak;

a) İstenilen yeterlik düzeyine ulaşamamış ilkokul öğrencilerine, velisinin 08.06.2017 tarihine kadar okul müdürlüğüne yazılı talebi üzerine ilkokul öğrenimleri süresince bir defaya mahsus olmak üzere sınıf tekrarı yaptırılabilir.

b) Kaynaştırma eğitimlerine devam eden ilkokul öğrencilerine, velisinin 08.06.2017 tarihine kadar okul müdürlüğüne yazılı talebi ve Bireyselleştirilmiş Eğitim Programı Geliştirme Birimi'nin kararı doğrultusunda bir defaya mahsus olmak üzere sınıf tekrarı yaptırılabilir.

c) e-Okul kayıtlarında aktif olup okula devamı sağlanamayan e-Okul kayıtlarında pasif durumda bulunan, haftalık ders çizelgesindeki derslerin her birinden en az bir puan alamayan, birinci dönemde okula devam edip ikinci dönemde ilgi Yönetmeliğin 27'nci maddesinin beşinci fıkrasında sayılan mazeretler ile aynı yönetmeliğin 32'nci maddesinin dördüncü fıkrasına göre izinli sayılanlar dışında devam etmeyen öğrencilere sınıf tekrarı yaptırılır.

2. Ortaokullar ve İmam Hatip Ortaokullarında ise;

a) Şube öğretmenler kurulu toplantıları 05-08 Haziran 2017 tarihleri arasında yapılarak kurullarda alınan kararlar e-Okul ŞÖK İşlemler ekranına kaydedilecektir.

b) Özürsüz 20 gün devamsızlık yapanlar ile herhangi bir dersten yıl sonu puanı 45.00'dan az olan öğrencilerin sınıf geçmesine veya sınıf tekrarına şube öğretmenler kurulunca karar verilecektir.

c) Sürekli devamsız öğrenciler ile ŞÖK'e kalan bütün öğrencilerin durumları e-Okul ŞÖK İşlemler ekranına işlenmesi sağlanacaktır.

ç) Okula hiç devam etmeyen öğrenciler ve haftalık ders çizelgesindeki tüm derslerden puanı girilmeyen öğrenciler ile ilgi Yönetmelik'in 27'nci maddesinin 5'inci fıkrasında belirtilen mazeretler ile 32/4 maddesinde belirtilen hususlar dışında okula en az bir dönem devam etmeyen öğrencilere sınıf tekrarı yaptırılacaktır.

d) Seçmeli dersler dahil tüm dersler puanla değerlendirilecektir. Her dersin özelliğine göre sınav, proje ve ders etkinliklerine katılım puanları e-Okul sistemine işlenecektir.

e) Özellikle 8. sınıf öğrencilerinden 6 ve 7. sınıf yıl sonu notları sisteme zamanında işlenmemiş ve denklik kaydı olmayanların, Merkezi Sistem Ortak Sınavları sonunda ortaöğretim kurumlarına yerleştirmelerinde mağdur olmamaları açısından, önceki öğretim yıllarına ait ağırlıklı yıl sonu puanları, ''e-Okul/Kurum İşlemleri / Giriş Ekranı / Eski Dönem Ağırlıklı Not Ortalamaları'' ekranından okul yönetimi tarafından girilecektir.

f) ''e-Okul/Kurum İşlemleri/ŞÖK Sınıf Tekrarına Kalanlar'' ekranı, okul yönetimi tarafından günlük kontrol edilerek ŞÖK kararı alınmamış ve hakkında işlem tamamlanmamış öğrenci bırakılmayacaktır.

g) Evde, hastanede eğitim alan öğrenciler ile kaynaştırma eğitimi alan öğrencilerin durumu e-Okul öğrenci genel bilgileri ekranından okul yönetimi tarafından işaretlenecektir.

ğ) İlgi Yönetmelik'in 23'üncü maddesi kapsamında geçerli mazereti olmadan sınavlara katılmayan, projesini teslim etmeyen öğrencilerin ilgili ders hanesine ''G'' yazılacaktır. Sürekli devamsız olan öğrenciler sistem tarafından otomatik olarak sınıfta bırakılacağından bu öğrencilerin ders hanelerine ''G'' yazılmayacaktır.

3. İlgi Yönetmelik'in 21'inci maddesinde, ilkokul 4'inci sınıf ile ortaokul ve imam hatip ortaokullarında öğrenci başarısının 100 tam puan üzerinden değerlendirilmesi ve virgülden sonra dört basamaklı yürütülmesi hükmü yer aldığından, sınıf geçme defterleri bu hükme göre e-Okul sisteminde düzenlenmiş olup bu doğrultuda işlem yapılması hususuna gerekli hassasiyet gösterilecektir. Tüm sınıfların sınıf geçme desterleri incelenerek sınıf geçen ve sınıf tekrarına kalan öğrencilerde varsa yanlışlıklar ders yılı sona ermeden düzeltilerek gerekli tüm işlemler tamamlanacaktır.

4. İlgi Yönetmelik'in 19. maddesi kapsamında mecburi öğrenim çağrı dışına çıkan öğrenciler ders yılı sonunda ''e-Okul Öğrenci Ayrılma İşlemleri'' ekranından pasifleştirilecek ve EK-3 Öğrenim Belgesi verilerek, Açık Öğretim Ortaokulu'na yönlendirilecektir.

5. İlgi Yönetmelik'in 32'nci maddesinin 4'üncü fıkrası kapsamında ortaokul/imam hatip ortaokullarından hafızlık eğitimi sebebiyle izinli sayılan öğrencilerin kayıtları aktifleştirilerek 02 Haziran 2017 tarihine kadar sınavları yapılacak ve sınavlarda 45.00'ın altında puan alan öğrencilerin durumları 05-08 Haziran 2017 tarihleri arasında şube öğretmenler kurulunda görüşülerek karara bağlanacaktır.

6. Mevsimlik tarım işçileri ile göçer ve yarı göçer ailelerin çocuklarının eğitime erişimine dair olarak yayınlanmış olan 2016/5 sayılı Genelge hükümleri doğrultusunda okul yönetimleri, e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi'nde ''Mevsimlik Tarım İşçi Öğrencisi'' geçici nakil sebebi ile gelen bu statüdeki öğrencilerin okula devam takip ve not girişlerini sağlayacaktır. Aynı genelgede, ifade edilen ''İl/İlçe Mavsimlik Tarım İşçileri İle Göçer ve Yarı Göçer Ailelerin Çocuklarını Takip Ekipleri'' oluşturulacak ve Genelgenin 3'üncü maddesi hükümleri gereğince işlemler yapılacaktır.

7. İlgi Yönetmelik'in 18'inci maddesi uyarınca yurt dışına giden öğrencilerin yurt dışı adresleri, okul yönetimi tarafından yılsonuna kadar eksiksiz bir şekilde e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi'ne işlenmiş olacaktır. Okul idareleri tarafından yurt dışı adresleri tespit edilmeyen öğrenciler, il-ilçe milli eğitim müdürlüğüne bildirilecek, öğrencilerin yurt dışı adresleri il-ilçe emniyet müdürlükleri aracılığıyla araştırılacaktır. Adresleri tespit edilen öğrenciler her ay periyodik olarak Bakanlığa bildirilecektir.

8. İlgi Yönetmelik'in 86'ncı maddesi uyarınca şube rehber öğretmenleri tarafından oluşturulmuş olan sınıf kitaplıkları kontrol edilerek öğrencilerin okudukları kitap bilgileri eksiksiz bir şekilde e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi'ne işlenecektir.

9. İlköğretim kurumlarında öğrenci davranış puanlarının verilmesi ve değerlendirilmesine ilişkin ilgi Yönetmelik'in 29'ncu maddesinde; ''İlköğretim kurumlarında; ders yılının her döneminde öğrencilerin davranışları, Davranış Puan Ölçütleri Ek-4'te verilen ölçütler kullanılarak ilkokullarda sınıf öğretmeni, ortaokul ve imam hatip ortaokullarında ise şube rehber öğretmeni tarafından ''(1) Geliştirilmeli'', ''(2) İyi, ''(3) Çok İyi'' şeklinde değerlendirilerek e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi'ne işlenecektir.

10. e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi'ndeki veriler, sadece Bakanlığımızca yürütülen eğitim ve öğretim faaliyetlerinde kullanıldığından il/ilçe ve okul yönetimleri tarafından üçüncü şahıslarla ve resmi/özel kurumlarla paylaşılmayacak, bu konuda gerekli hassasiyet gösterilecektir.

Bilgilerinizi yukarıdaki açıklamalarla birlikte, ilgili mevzuat ve yasal dayanaklarla tarif edilmiş olan görevlere ilişkin gerekli bütün tedbirlerin alınmasını aksaklığa meydan verilmeden zamanında yapılmasını rica ederim. 

Dr. Cem GENÇOĞLU
Bakan a.
Genel Müdür

Dağıtım:
Gereği:
B Planı

Bilgi:
Müsteşar Yardımcılığı (Sn. Muhterem Kurt)
Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
Din Öğretimi Genel Müdürlüğü
Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü
Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü
Rehberlik ve Denetim Dairesi Başkanlığı