Kamuajans.com – Bakanlığa il milli eğitim müdürlüklerinden gelen taleplerin incelenmesi neticesinde; Koronavirüs salgınının yayılma biçimi ve etkileri göz önünde bulundurularak, salgının önlenmesine yönelik ülkemizde alınan tedbirlerin bir kısmında toplantı ve etkinlik gibi faaliyetlerin ertelendiği ve bu nedenle okul aile birliklerinin genel kurul toplantılarının ertelenip ertelenmeyeceği, ertelenecekse okul aile birliklerinin mevcut yönetim ve denetim kurullarının görevlerinin devam edip etmeyeceği hususlarında tereddüte düşüldüğünden Bakanlığın görüşünün istenildiği anlaşılmaktadır.

VAN MİLLİ EĞİTİM’DE KATTRİLYONLUK VURGUNLAR MI YAPILDI? VAN MİLLİ EĞİTİM’DE KATTRİLYONLUK VURGUNLAR MI YAPILDI?
Konuya ilişkin Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından Başkanlığımıza gönderilen 09.10.2020 tarih ve 14521962 sayılı yazıda;
"okul aile birlikleri Milli Eğitim Bakanlığına bağlı kurulan; ancak tüzel kişilikleri bulunmayan, yönetim organları üyelerin seçimi ile oluşan ve idarenin memurları tarafindan denetlenip kontrol edilen bir yapıya sahiptir. Böyle olunca da, kamu hukuku ve özel hukuk kurallarının birlikte uygulandığı bir durum söz konusu olmaktadır.

Bu kapsamda, Yönetmelikte genel kurulun her yıl toplanacağı ve genel kurulun düzenli bir şekilde yapılmasından da okul müdürünün sorumlu olduğu belirtilmiş ise de; genel kurulun yapılamaması durumunda nasıl bir yol izleneceğine dair bir düzenlenmeye yer verilmemiştir.
Aynı şekilde, yönetim kurulunun görev süresinin bir yıl olduğu emredici kural olarak belirtilmiştir. Bu bir yıllık sürenin hak düşürücü süre olduğu görülmektedir. Ancak, genel kurulun yapılamaması, dolayısıyla, yeni yönetim kurulunun oluşturulamaması durumunda eski yönetim kurulunun görev ve yetkilerinin devam edip etmeyeceğine dair bir hükme yer verilmemiştir. Böyle olunca, bir yıllık sürenin sonunda yönetim kurulunun yetkisi kesin bir şekilde sona ereceğinden ve yönetim kurulu üyeleri de idarenin memuru olmadığından, üstleri tarafından talimat verilmek suretiyle yetkilendirilmelerinin de söz konusu olamayacağı değerlendirilmektedir.

Bu itibarla; Yönetmeliğin yürütme makamı olan Bakan tarafından, okul aile birlikleri genel kurullarının ertelenmesine dair bir karar alınması mümkün ise de; özellikle, yönetim kurulunun görev süresinin bir yıl olarak sınırlandırılmış olması nedeniyle, erteleme durumunda yönetim kurulunun yetkilerinin tartışma konusu olabileceği" ifade edildiğinden okul aile birliklerinin genel kurul toplantılarının Milli Eğitim Bakanlığı Okul Aile Birliği Yönetmeliği hükümleri uyarınca yapılması gerekmektedir.
Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

Mehmet Fatih LEBLEBİCİ
Bakan a. Başkan