Bu kapsamda genel zihinsel, görsel sanatlar veya müzik yetenek alanlarında özel yetenekli olan öğrencilere, yeteneklerini geliştirerek kapasitelerini en üst düzeyde kullanmalarını sağlamak amacıyla Bilim ve Sanat Merkezlerinde (BİLSEM) destek eğitim hizmeti vermekteyiz. BİLSEM'lerde özel yetenekli bireylerin eğitimine yönelik ihtiyaç ve beklentileri karşılamak üzere araştırma, geliştirme ve proje çalışmaları için üst düzey eğitim verilmektedir. Bu doğrultuda BİLSEM'deki eğitim öğretim etkinlikleri; özel yetenekli öğrencilerin performansları ve eğitim ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan bireyselleştirilmiş eğitim programına göre eğitim ve öğretimdeki tüm gelişim alanları, öğrencilerin devam ettikleri örgün eğitim kurumlarının programlarıyla bütünlük oluşturacak şekilde hazırlanmakta ve öğrenci merkezli yürütülmektedir.

BİLSEM'lerde özel yetenekli öğrencilere sunulan eğitim hizmetlerinin niteliğini güçlendirmek için bu kurumalarda görev yapan öğretmenler ilgili mevzuat doğrultusunda belirli kriterlere göre özel olarak seçilmektedir. Ancak BİLSEM'lerde görev yapması için belirli kriterlere göre özel olarak seçilen öğretmenlerin geçici olarak diğer kurumlarda veya ililçe milli eğitim müdürlüklerinde görevlendirilmeleri nedeniyle eğitim ve öğretimde aksaklıklar oluştuğu; geçici olarak görevlendirilen öğretmenlerin yerine ek ders ücreti karşılığı öğretmen görevlendirmelerinin yapıldıği tespit edilmiştir.
Genel Müdürlügümüze bağlı olarak hizmet sunan bir diğer kurumumuz olan rehberlik ve araştırma merkezlerinde (RAM) ise rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri ile özel eğitim hizmetleri planlanarak sunulmakta ve hizmetlerin koordineli bir şekilde yürütülmesi sağlanmaktadır. Bilindiği üzere RAM'larda yürütülmekte olan eğitsel değerlendirme ve tanılama hizmetleri, rehberlik hizmetleri, araştırma-geliştirme çalışmaları ilgili merkezlerde görev yapan öğretmenler aracılığı ile gerçekleştirilmektedir. Söz konusu kurumlarda görev yapan öğretmenlerin, kurumları dışında görevlendirilmelerinin RAM'ların asli görevleri olan eğitsel değerlendirme ve tanılama hizmetleri sürecinde bireylerin performanslarının değerlendirilmesi; bireylere uygulanacak zekâ ölçeği uygulayıcısı sayısının azalması; rehberlik hizmetleri faaliyetleri ile araştırma-geliştirme çalışmalarının yürütülmesi aşamalarında rehberlik ve araştırına merkezleri açısından sorun teşkil ettiği değerlendirilmektedir.

Bu çerçevede, BİLSEM'lerde ve RAM'larda istenen nitelikte hizmet sunulabilmesi için söz konusu kurumlarda görev yapan öğretmenlerin kurumları dışında görevlendirilmemesi önem arz etmektedir. Bu nedenle adı geçen kurumlarda görev yapan öğretmenlerin başka kurumlarda görevlendirilmemesi, ancak ilgili öğretmenlerin yürüttükleri çalışmalardan ayrılması sonucunda sakınca oluşacak durumlarda ilgili öğretmenlerin görevlendirme süreleri sonuna kadar görevlerini yerine getirmeleri ve görevlendirme süreleri bitiminden itibaren söz konusu öğretmenlerin kurumları dışında görevlendirilmemeleri ve kurum dışı görevlendirmeye ihtiyaç duyulması halinde Genel Müdürlügümüze uygun görüş sorulması hususunda bilgilerinizi ve gereğini arz/rica ederim.
Mehmet Nezir GÜL
Bakan a. Genel Müdür