Kamuajans.com – Kişisel verilerin korunması, veli aydınlatma metni ve açık rıza onayı ile ilgili MEB'in onayladığı metinler.

 EK-1

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI

Aydınlatma Metni

Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Teblig kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanmıştır.

Kurumumuzca, siz ve öğrencinize ait görsel ve işitsel kişisel veriler eğitim ve ögretim süreçleri kapsamında düzenlenen faaliyetlerin kamuoyu ile paylaşımı ve tanıtım amacıyla 6698 sayılı Kanunun Sinci maddesinin linci fıkrası gereği ilgili kişinin "acık ricasmi almmasi" işleme şartina dayalı olarak otomatik veya otomatik olmayan yolla işlenecektir.

Kurumumuzla paylaşılan kişisel veriler, sadece hukuki uyuşmazlıkların giderilmesi veya ilgili mevzuatı gereği talep edilmesi halinde adli makamlar/ilgili kurum ve kuruluşlara aktarılacaktır.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'den Öğretmenlik Meslek Kanunu açıklaması Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'den Öğretmenlik Meslek Kanunu açıklaması

Söz konusu Kanunun "Ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11 inci maddesi kapsamındaki taleplerinizi "Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe göre Milli Egitim Bakanlığının Atatürk Bulvarı No:98 Bakanlıklar-Çankaya/ANKARA adresine yazılı olarak iletebilirsiniz.

EK-2

AÇIK RIZA ONAYI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında tarafıma gerekli bilgilendirme yapılmıştır. Bu doğrultuda, işlendiği belirtilen bana ve..................'nda öğrenim gören ................ T.C.Kimlik Numarali velisi birinci derece yakını bulunduğum

.................. adlı öğrenciye ait görsel ve işitsel kişisel verilerimiz; eğitim ve öğretim süreçleri kapsamında düzenlenen faaliyet/etkinliklerin kamuoyu ile paylaşımı ve tanıtımı amacıyla, öğrencimin öğrenim gördüğü eğitim kurumu dâhil Bakanlığın merkez ve taşra teşkilatı siteleri ile sosyal medya hesaplarında paylaşılmasına,

Onay veriyorum. O

Onay vermiyorum. O

...../...../2020

Velisinin/1.Derece Yakının

Adı Soyadı

T.C.Kimlik No

:.......

İmzası